Categorie:Afgeleide principes

Uit NORA Online
Versie door JDirks (Overleg | bijdragen) op 22 nov 2013 om 11:52 (inleiding verkleind)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Afgeleid principe.png

Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.


Overzicht

De relatie met basisprincipes staat in het Grafisch overzicht relatie principes.

 IDStellingClusterRealiseert
Diensten zijn herbruikbaarAP01De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruikenDienstenaanbodStandaard (Basisprincipe)
Ontkoppelen met dienstenAP02De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.DienstenaanbodNoodzakelijk
Diensten vullen elkaar aanAP03De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze nietDienstenaanbodGebundeld
Positioneer de dienstAP04De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.DienstenaanbodVindbaar
Gebundeld
Nauwkeurige dienstbeschrijvingAP05De dienst is nauwkeurig beschreven.DienstenaanbodTransparant
Vindbaar
Gebruik standaard oplossingenAP06De dienst maakt gebruik van standaard oplossingenStandaard oplossingenStandaard (Basisprincipe)
Gebruik de landelijke bouwstenenAP07De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheidStandaard oplossingenStandaard (Basisprincipe)
Gebruik open standaardenAP08De dienst maakt gebruik van open standaardenStandaard oplossingenStandaard (Basisprincipe)
Voorkeurskanaal internetAP09De dienst kan via internet worden aangevraagdKanalenToegankelijk
Aanvullend kanaalAP10De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. voor persoonlijk contact worden aangevraagd.KanalenToegankelijk
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalAP11Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.KanalenBetrouwbaar
Toegankelijk
Eenmalige uitvraagAP12Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagdInformatieNoodzakelijk
Bronregistraties zijn leidendAP13Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.InformatieNoodzakelijk
Standaard (Basisprincipe)
Terugmelden aan bronhouderAP14Bij gerede twijfelEr is sprake van <span class="noglossary">gerede twijfel</span> bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
  • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
  • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
  • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit aan de verantwoordelijke bronhouder
InformatieNoodzakelijk
Ontvankelijk
Doelbinding (AP)AP15Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.InformatieVertrouwelijk
Betrouwbaar
Identificatie informatie-objectenAP16Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerdInformatieVertrouwelijk
Vindbaar
Informatie-objecten systematisch beschrevenAP17De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.InformatieVindbaar
Toegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Transparant
Ruimtelijke informatie via locatieAP18De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.InformatieToegankelijk
Gebundeld
Transparant
Perspectief gebruikerAP19De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.Vraaggerichtheid naar een hoger planToegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Persoonlijke benaderingAP20De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.Vraaggerichtheid naar een hoger planToegankelijk
Proactief
Bundeling van dienstenAP21De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.Vraaggerichtheid naar een hoger planGebundeld
No wrong doorAP22Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienstVraaggerichtheid naar een hoger planVindbaar
Automatische dienstverleningAP23De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.Vraaggerichtheid naar een hoger planProactief
Proactief aanbiedenAP24De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatieVraaggerichtheid naar een hoger planProactief
Transparante dienstverleningAP25Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.Vraaggerichtheid naar een hoger planTransparant
Afnemer heeft inzageAP26De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er vanVraaggerichtheid naar een hoger planTransparant
Een verantwoordelijke organisatieAP27Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienstSturing en verantwoordelijkheidOntvankelijk
Afspraken vastgelegdAP28Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienstSturing en verantwoordelijkheidBetrouwbaar
De dienstverlener voldoet aan de normAP29De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.Sturing en verantwoordelijkheidStandaard (Basisprincipe)
Betrouwbaar
Verantwoording dienstlevering mogelijkAP30De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoordSturing en verantwoordelijkheidTransparant
PDCA-cyclus in besturing kwaliteitAP31De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.Sturing en verantwoordelijkheidOntvankelijk
Sturing kwaliteit op het hoogste niveauAP32Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatieSturing en verantwoordelijkheidBetrouwbaar
Baseline kwaliteit dienstenAP33De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.Sturing en verantwoordelijkheidStandaard (Basisprincipe)
Betrouwbaar
Verantwoording besturing kwaliteitAP34De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..Sturing en verantwoordelijkheidTransparant
Betrouwbaar
Continuïteit van de dienstAP35De levering van de dienst is continu gewaarborgd.Betrouwbaarheid
Uitgangssituatie herstellenAP36Wanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteldBetrouwbaarheid
Identificatie authenticatie en autorisatieAP37Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeftBetrouwbaarheid
Informatiebeveiliging door zonering en filteringAP38De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.Betrouwbaarheid
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheidAP39De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en tijdigheid.Betrouwbaarheid
Onweerlegbaarheid (principe)AP40De onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatie en door versleuteling van elektronische handtekeningen.BetrouwbaarheidBetrouwbaar
BeschikbaarheidAP41De beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gemaakte continuïteitsafspraken.BetrouwbaarheidBetrouwbaar
IntegriteitAP42De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.BetrouwbaarheidBetrouwbaar
Vertrouwelijkheid (principe)AP43De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens.BetrouwbaarheidVertrouwelijk
ControleerbaarheidAP44De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.BetrouwbaarheidBetrouwbaar
Vertrouwelijk

Exporteren

exporteer alle afgeleide principes als komma-gescheiden bestand (geschikt voor invoer in een spreadsheet) (CSV, ~70KB)

Alfabetische lijst afgeleide principes