Categorie:Overheidsgegevens

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is de categorie Overheidsgegevens. Alle pagina's die onder het thema Overheidsgegevens vallen krijgen deze categorie mee. Het is een subcategorie van Overheidsgegevens.
Schematische weergave van het Stelsel van Basisregistraties. De tien bestaande basisregistraties zijn weergegeven als rechthoeken in groen (basisregistratie is volledig beschikbaar) of oranje (basisregistratie is deels beschikbaar). De rechthoeken zijn met eenzijdige pijlen met elkaar verbonden: een groene pijl als de verbinding volledig beschikbaar is en een oranje pijl als de verbinding deels beschikbaar is. In elke rechthoek is waar nodig in wit een of meerdere onderdelen van de basisregistratie benoemd. Van deze onderdelen is met een wereldbolletje aangegeven of het geometrie bevat, grijs als dat zo is en oranje als dat nog niet zo is. Negen basisregisters zijn volledig beschikbaar: 1 Basisregistratie Voertuigen, met daarin het gekentekend voertuig (geen geometrie). 2 Basisregistratie Inkomen, met daarin inkomen (geen geometrie) 3 Basisregistratie Kadaster met daarin Zakelijk recht (geen geometrie) en Onroerende zaak (geometrie volledig beschikbaar bij perceel, geen geometrie bij Appartementsrecht en leidingnetwerk). Vanuit dit register loopt een verbinding naar de Basisregistratie WOZ (5) en de Basisregistratie Topografie (4). 4 Basisregistratie Topografie, met kleinschalig geo-object (geometrie volledig beschikbaar). 5 Basisregistratie WOZ, met WOZ waarde en Belang (geen geometrie) en WOZ-object (bevat nog geen geometrie). 6 Basisregistratie Grootschalige Topografie, met Grootschalig topografisch object en Lijnelement (beide bevatten geometrie). Vanuit deze registratie lopen verbindingen naar de Basisregistraties Topografie (4) en Kadaster (3). 7 Basisregistratie Personen, met natuurlijke persoon ingedeeld in ingezetenen en niet-ingezetenen (geen geometrie). Vanaf deze registratie is er een verbinding met de basisregistraties Voertuigen (1), Inkomen (2), Kadaster (3), WOZ (5) en het Handelsregister (8). 8 Handelsregister, met niet-natuurlijke persoon, onderneming maatschappelijke activiteit en Vestiging (allen zonder geometrie). Vanaf deze registratie is er een verbinding met de basisregistraties Voertuigen (1), Inkomen (2), Kadaster (3) en WOZ (5). Een verbinding met de Basisregistratie Ondergrond (10) is deels beschikbaar. 10 Basisregistratie Adressen en Gebouwen, met Woonplaats (geometrie beschikbaar), Openbare ruimte en Nummeraanduiding (beide geen geometrie). Tevens Pand (geometrie volledig beschikbaar) en Adresseerbaar object, dat weer bestaat uit Verblijfsobject, Standplaats en Ligplaats (voor alleen geometrie volledig beschikbaar). Vanuit deze basisregistratie lopen verbindingen naar Handelsregister (8), en de basisregistraties Personen (7), WOZ (5), Kadaster (3), Topografie (4) en Grootschalige Topografie (6). Eén Basisregistratie is slechts deels beschikbaar: de Basisregistratie Ondergrond, met daarin ondergrond (geometrie volledige beschikbaar).
Overzicht uit Stelselarchitectuur van het Heden, laatste update juni 2019.
Het Stelsel van Basisregistraties is "Het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid, vastgelegd in gegevensverzamelingen met een wettelijke basis (de basisregistraties), inclusief hun onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor verzameling, verspreiding en gebruik." [1]

Waarom is het Stelsel van Basisregistraties van belang?

De aanleiding voor de ontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties was de constatering dat bij nagenoeg alle vraagstukken voor de overheid het kunnen beschikken over adequate gegevens cruciaal is. Het beschikken over adequate gegevens lukt alleen als er voor de meest essentiële gegevens een overheidsbrede, organisatie-onafhankelijke gegevensinfrastructuur met authentieke registraties is. Zo’n infrastructuur van authentieke registraties is een onmisbare voorwaarde voor een overheid die:[2] niet naar de bekende weg vraagt, klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, weet waar ze het over heeft en haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig. Het Stelsel van Basisregistraties is die onmisbare gegevensinfrastructuur, deel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Het Stelsel van Basisregistraties geeft invulling aan een aantal NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes, met name BP04 Standaard en BP07 Noodzakelijk.

Het daadwerkelijk gebruik van de gedeelde gegevens valt buiten het stelsel. Een sector of een organisatie is altijd zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van haar taken. Sectoren en knooppunten spelen een belangrijke rol in het afnemen en verrijken van de landelijke gegevensDie gegevens die in één van de landelijke basisregistraties zijn opgeslagen. met aangehaakte gegevens specifiek voor een sector. Het inrichten en gebruiken van knooppunten valt, net als het gebruik van de landelijke gegevensDie gegevens die in één van de landelijke basisregistraties zijn opgeslagen., buiten de verantwoordelijkheid en besturing van het stelsel.


Direct aan de slag

Met welke wettelijke en beleidskaders moet je rekening houden? Wat is er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

Hoe ziet het Stelsel van Basisregistraties er nu uit?
Waar gaat het Stelsel van Basisregistraties naar toe
Alle basisregistraties
Stelsel van Basisregistraties (Begrip)
Stelselarchitectuur van het Heden
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Veel overheidsorganisaties hebben al ervaring opgedaan met het Stelsel van Basisregistraties. U kunt van hun ervaringen leren. En ook van de vraagstukken en lopende discussies die daar spelen.

Rapport over privacy: 'Bij twijfel niet gebruiken?'
Notitie Kopiebestanden (PDF, 569 kB)
Handreiking terugmelden handelsregister (PDF, 2,01 MB)
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Stelsel van Basisregistraties:

Stelsel van Basisregistraties
Stelselcatalogus en Interactieve Stelselplaat
Releasekalender
Stelselthema's

Dit thema wordt beheerd vanuit het Gegevenslandschap:

gegevens@digitaleoverheid.nl
Contact.png
  1. Visie op het Stelsel van Basisregistraties, versie 1.1, maart 2010, bijlage bij kamerbrief 296 362, nummer 176, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-67295
  2. Kamerstuk 26 387 nummer 18, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26387-18.html.

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende ondercategorie.

S