Eigenschap:Beschrijving

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Verslag eerste bijeenkomst API-community gepubliceerd  +
[[Afbeelding:Presentatie API's Youetta 2.jpg|thumb|rigth|350px|Presentatie API's en de samenwerkende overheid|alt=Presentatie in vergaderzaal over het onderwerp API's en de samenwerkende overheid”|link=API’s en de samenwerkende overheid]] Youetta de Jager (ICTU, senior consultant) neemt de deelnemers mee op reis met de API-strategie van de overheid. Maar wat is eigenlijk zo’n API? Wat kan een API en wat weten we er al over? NORA ondersteunt de community in het ontwikkelen van een strategie en het gebruik van API’s. Waar is behoefte aan bij dit thema? Door [[API|API’s]] (Application Programming Interfaces) kunnen computerprogramma’s communiceren met een ander programma. Het zijn programmeerbare blokjes waarmee een dienst slim samengesteld kan worden. API’s bieden mogelijkheden voor privacy-by-design. Er zijn bijvoorbeeld API’s die alleen ja/nee antwoorden geven. Daarmee kan het gebruik van Self Sovereign Identity worden gerealiseerd. “Tot nu toe is er veel technisch werk verricht. Er liggen bijvoorbeeld standaarden voor API’s”, vertelt Youetta. “Dar gaat nog vooral om de vraag: welke data zitten erin? Als gebruiker wil je weten hoe robuust zo’n dienst gebouwd is. Bijvoorbeeld: deze API is 24/7 beschikbaar. Of: deze API is geschikt voor meer dan 10000 gebruikers.” Ze heeft een [[media:Mindmap API's en de samenwerkende overheid.pdf|Mindmap (PDF, 80 kB)]] gemaakt over API’s en nodigt iedereen uit: “Werk mee, denk mee, vul aan.” ===Waar hebben deelnemers behoefte aan?=== * “Help ons standaarden beter te begrijpen.” * “Vindbaar maken en bieden van standaarden.” * “API’s kunnen plotten op alle architectuurlagen. Structuren.” * “Hoe maken we de transitie naar op API’s gebaseerde diensten?” * “Omschrijvingen van API’s vanuit de behoefte van de eindgebruiker en eisen aan de dienst.” * “Behoefte aan organisatie die API’s publiceert en beheert: een soort API Management Platform.” * “Gemeenten werken samen in de Common Ground. We zijn al met API’s bezig. Eigenlijk wil je dat ook landelijk als overheid. NORA kan een rol hebben in het bij elkaar brengen van die ontwikkelingen.“ ==Voorbeelden== Er zijn voorbeelden beschikbaar, vertelt Youetta. “Uber heeft architectuur met API’s, ook de Belastingdienst heeft voorbeelden. Er zijn mogelijkheden kennis uit te wisselen.” In NORA staan al namen van organisaties die met API’s werken, met contactpersonen erbij. “Wat verwacht je van NORA?”, vraagt Youetta. “Focus op het gemeenschappelijke niveau. Domeinspecifiek hoort bij de domeinreferentie architecturen.” Youetta vertelt wat er al gebeurt: “We maken een verbinding tussen het Kennisplatform API’s en de NORA. Ontwerpvragen als ‘Hoe ontwerp ik een API?’ pakt developer.overheid.nl op. Op dat platform worden ook de API’s gepubliceerd.” Het gedachtengoed van API’s wordt verwerkt in de NORA in de themapagina [[API]]. <div class="inspring pijl">[[media:Mindmap API's en de samenwerkende overheid.pdf|Mindmap API's en de samenwerkende overheid (PDF, 80 kB)]]</div> [[Afbeelding:Presentatie API's Youetta 1.jpg|thumb|none|350px|Presentatie API's en de samenwerkende overheid|alt=Presentatie in vergaderzaal over het onderwerp API's en de samenwerkende overheid”|link=API’s en de samenwerkende overheid]]  
ASN is een standaard manier voor het beschrijven van data die binnen een netwerk verzonden of ontvangen worden. Abstract syntax notation one (ASN.1). ASN.1 wordt veel gebruikt voor het beschrijven van X.509 certificaten en de toepassing ervan. Voorbeeld van een toepassing is RSA public key voor beveiliging van het transactieverkeer in de elektronische handel. Hiernaast beschrijft deze standaard rollen en structuren om data in telecommunicatie en computer netwerken te representeren, te coderen, over te brengen en te decoderen. Hierdoor is het mogelijk grote hoeveelheden gegevens geautomatiseerd te valideren aan de hand van specificaties met behulp van software tools.  +
Europese verordening die Nederland heeft verwerkt in [[Uitvoeringswet AVG]].  +
Het aspect 'aanpassingsvermogen' staat voor het tijdig en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen; ofwel juist reageren. #Regels zijn op verschillende plaatsen gemodelleerd en daardoor kost het aanpassen relatief veel doorlooptijd. Architectuurprincipe ARB-04: Implementatieonafhankelijk Onder techniek-onafhankelijk modelleren verstaan we dat regels los van de IT–technologie gemodelleerd dient te worden. Het IT-landschap is gestandaardiseerd d.m.v. een applicatie-architectuur waarbij aansluitvoorwaarden en Quality of Service vooraf zijn geformuleerd. '''Hoe bevordert techniek-onafhankelijk modelleren de wendbaarheid?''' Het bouwblok ‘aanpassingsvermogen’ verstevigt de wendbaarheid doordat regels en regelsets los van de technische implementatie worden gemodelleerd. Daardoor is er de vrijheid gecreëerd om de technische architectuur van de oplossing aan te passen over het verloop van tijd zonder de regels daarbij aan te passen: het vergroten van het aanpassingsvermogen. Architectuurprincipe ARB-02: Hergebruik Als de wetgeving wordt aangepast, dient de (bron) van de wet opnieuw geïnterpreteerd te worden en de impact voor de omgeving binnen de uitvoeringsorganisatie te worden bepaald. De wijzigingen worden met behulp van een wijzigingsradar gemonitord en vastgelegd. Indien de kennis van de interpretatie van de wet is vastgelegd in een conceptueel model, dient het model tegen het licht van de nieuwe wetgeving te worden gehouden en zo nodig te worden aangepast. Een impactanalyse kan plaatsvinden op basis van de verschillen tussen het huidige en het nieuwe conceptueel model: in de impactanalyse komen de consequentie(s) van de gewijzigde normen voor de verschillende vingers terug; zie [[Leidraad Regelbeheer Van wet naar loket#De hand met de vijf vingers|de hand met de vijf vingers]]. De geïmplementeerde regels/regelsets voor verschillende toepassingen dienen los van elkaar te worden geïmplementeerd, zodat conform Service-Oriented-Architecture–standaarden regels/regelsets aangeboden kunnen worden aan verschillende afnemers.  
==Doel== Zorgdragen dat de overheid gegevens kan uitwisselen tussen de eigen overheidsorganisaties onderling en met personen en publieke en private organisaties buiten de overheid. ==Scope== De overheid wisselt gegevens uit met burgers, bedrijven en instellingen, zowel nationaal als internationaal. Digitale aansluiting helpt, ondersteunt, de overheid bij de diversiteit aan aansluitingen die daarvoor worden gebruikt. Daardoor kunnen zowel de overheid als de partijen waarmee zij gegevens uitwisselt, zich richten op de gegevens i.p.v. op de (technische belemmeringen van) het aansluiten.<br /> Wij zien verschillende ontwikkelingen op dit moment plaatsvinden m.b.t. het digitaal aansluiten van en met de overheid. Uitwisselstandaarden worden breed ingezet, en met name internationaal zijn nog de nodige ontwikkelingen gaande. Het toepassen van (RESTful) API’s heeft een vlucht genomen. Daarnaast zien wij een belangrijke ontwikkelingen als SSI opkomen. Uitwisselstandaarden: Instituten binnen de overheid hebben te maken met diverse digitale contacten zowel binnen als buiten de overheid, nationaal en internationaal. Het gaat hier om verschillende uitwissel standaarden, denk aan Digikoppeling, eDelivery. Uitwisselstandaarden waarvan de toepassing verplicht is vanuit nationale wetgeving of internationale verordeningen of anderzijds brede toepassingen kennen in de markt. De verschillende standaarden geven ieder haar eigen beheerlast en daarbij behorende kosten. Door deze vanuit digitale aansluiting als onderdeel van de GDI aan te bieden wordt het voor de betrokken instituten eenvoudiger om aan te sluiten. Voor de afnemende partijen is het handig dat zij niet met iedere aangesloten (overheids-)instantie apart een aansluiting moeten inregelen. API: Bij toepassen van API’s spelen hele andere zaken. Een API is een hele eenvoudige interface, zeker t.o.v. de eerdergenoemde uitwisselstandaarden, met vele toepassingen. Zonder een strategie, een set van afspraken en ondersteuning zal dit tot een wildgroei van API’s leiden. Figuur API Ecosysteem Het is van belang dat er voor API’s binnen de GDI, een overheidsbrede omgeving komt die leveranciers en afnemers ondersteunt bij het ontwikkelen en gebruik van de overheids API’s. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld voor ontwikkelaars eenvoudiger om de definities van overheids-API’s te vinden en daarop applicaties te bouwen. Bestaande API’s kunnen worden hergebruikt en indien nodig worden gebruikt als basis voor nieuwe API’s. Bij het toepassen van API’s voor het uitwisselen van gevoelige data, zoals persoonsgegevens, is het van belang dat er een éénduidige beveiligingsstrategie wordt opgesteld en daaraan, vanuit digitale aansluiting, ondersteuning wordt gegeven. SSI Een andere ontwikkeling die de komende jaren zijn toepassing binnen en buiten de overheid gaat vinden is Self Sovereign Identity (SSI). Hierbij ligt de nadruk niet langer meer op het halen van data uit een bron maar meer op de herleidbaarheid van de bron van de data. Deze bron zou ook buiten de overheid kunnen liggen. Een belangrijk onderdeel van de SSI infrastructuur is de zogenaamde Identity Trust Fabric (ITF). De laag waarin het publieke deel van digitale identiteiten worden opgeslagen, is in Figuur 3 weergegeven als ‘Layer One: DID Networks’. Tegen deze laag wordt binnen SSI de digitale identiteit van personen, systemen, bronnen, documenten, etc. etc. gecontroleerd. Figuur Architectuurlagen Self Sovereign Identity Met een ITF die openbaar, zowel publiek als privaat, beschikbaar is wordt het ontwikkelen van breed inzetbare SSI applicaties eenvoudiger. Digitale toegang zou de ontwikkeling en ondersteuning van een dergelijke ITF op zich moeten nemen. Implicaties Digitale aansluiting ondersteunt bij het toepassen van de diverse uitwisselstandaarden waar de overheid mee wordt geconfronteerd. Dit vereenvoudigt het werk van de betreffende instituten en maakt het ook voor de afnemers eenvoudiger om met de overheid uit te wisselen. Verder ondersteunt Digitale aansluiting de uitrol van API’s binnen en buiten de overheid. Door het leveren van overheidsbrede ondersteunende diensten zal de ontwikkeling en toepassing van overheids API’s eenvoudiger worden en daardoor versnellen. Denk hierbij het verder uitbouwen van het overheids API register tot een volledige Overheidsbrede API Store en het leveren van een API gateway voor de overheid. Om de ontwikkeling van SSI gerelateerde applicaties te ondersteunen levert digitale aansluiting een Identity Trust Fabric in een publiek private samenwerking om een brede toepassing van deze SSI applicaties mogelijk te maken. Om de aansluiting veilig te laten verlopen zijn certificaten vereist. Uitgifte van en toezicht op certificaten moet goed geregeld zijn. Standaarden: * Digikoppeling * Oauth * OpenID * JRC * ASI² Voorzieningen: * eDelivery * OpenPEPPOL * SDG * Digipoort * X-Road * Common Ground * NLX * uNLock * Hyperledger Indy * Hyperledger Aries ==Voorbeelden== Nog te bepalen. ==Status== Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GA. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan: * ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual, * uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s), * visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur. Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de GDI Architectuur (GA). GA brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden. ==Documentatie== De visie uit de pressure cooker GA t.a.v. Infrastructuur is opgenomen in het document van de werkgroep: [[media:GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf|GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf (PDF, 1,79 MB)]]. ==Naamgeving== Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam '''Digitale aansluiting'''  
Circulaire van de Minister-President, Aanwijzingen waarbij de wetgevingstechniek en de wetgevingskwaliteit centraal staan. Hoofdstuk 5, paragraaf 8 behandelt de Informatievoorziening en Gegevensverwerking. Bevat de aanwijzigingen: Aanwijzing 5.31. Aansluiten bij definities basisregistraties Indien voor de uitvoering van een regeling gegevens van burgers, bedrijven of instellingen nodig zijn, wordt voor de omschrijving van de daaraan ten grondslag liggende begrippen zoveel mogelijk verwezen naar of aangesloten bij de definities uit de wetten inzake de basisregistraties Aanwijzing 5.32. Informatieparagraaf in toelichting Indien voor de uitvoering van een regeling de beschikbaarheid of uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties van betekenis is, wordt in een aparte informatieparagraaf in de toelichting aandacht besteed aan de wijze waarop de informatievoorziening organisatorisch en technisch is ingericht. Aanwijzing 5.33. Verwerking van persoonsgegevens Bij het opnemen in een regeling van bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens bevat de regeling een welbepaalde en uitdrukkelijke omschrijving van de doeleinden van de gegevensverwerking en bevat de toelichting een expliciete afweging van de belangen van verantwoordelijken en betrokkenen in relatie tot die doeleinden. Aanwijzing 5.34. Structurele basis verstrekking persoonsgegevens Indien het noodzakelijk is dat op structurele basis wordt voorzien in de onderlinge verstrekking van persoonsgegevens tussen bestuursorganen of toezichthouders, terwijl geldende geheimhoudingsbepalingen daaraan in de weg staan, wordt op het niveau van de formele wet voorzien in een uitdrukkelijke regeling van de gegevensverstrekking, met inbegrip van de vaststelling van het doel van de gegevensverstrekking.  +
Abonnementservice die een automatisch bericht afgeeft wanneer er iets verandert in de registratie van voor de afnemer van belang zijnde WOZobjecten. Alle wijzigingen worden gebeurtenisgedreven aangeleverd. Een afnemer kan zich abonneren op alle WOZ-objecten of op de gegevens van één of meer waterschappen. Abonnementservice WOZ loopt via Digilevering.  +
In 2007 heeft de Tweede Kamer het Kabinet gevraagd een plan op te stellen voor de bevordering van het gebruik van open standaarden voor overheidstoepassingen. Eind 2007 is het actieplan “Nederland Open in Verbinding” (NOiV) door de Tweede Kamer aangenomen. De doelstellingen van dit actieplan zijn van toepassing op de rijksoverheid, de mede-overheden en de (semi-)publieke sector.  +
De mate waarin gegevens recent genoeg zijn.  +
Geeft persoonsgegevens van alle op een adres ingeschreven personen. Bevragen kan met een adres als ingang of met persoonsgegevens als ingang.  +
Verstrekking van gegevens van een bepaalde ingeschrevene naar aanleiding van een door afnemer gestelde vraag.  +
Elektronische handtekeningen worden gebruikt voor het ondertekenen van digitale berichten. Een elektronische handtekening is voor de ontvanger het bewijs dat een elektronisch bericht inderdaad afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. Voor het ondertekenen van berichten die een hoger niveau van betrouwbaarheid vereisen, kunnen geavanceerde elektronische handtekeningen of gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden gebruikt. De AdES Baseline Profiles zorgen ervoor dat een geavanceerde/gekwalificeerde elektronische handtekening voor de ondertekenaar en ontvanger uitwisselbaar is door eisen te stellen aan de minimale set aan informatie die wordt uitgewisseld. De AdES Baseline Profiles beschrijven de minimale set aan gegevens die uitgewisseld moeten worden om aan de eisen van een geavanceerde elektronische handtekening te voldoen. Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan vier eisen: # De handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden; # De handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren; # De handtekening komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; # De handtekening is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging van de gegevens, na ondertekening, kan worden opgespoord.  +
Administratieve hygiëne is noodzakelijk om het opstellen, reviewen en valideren van bedrijfsregels met voldoende professionaliteit te kunnen uitvoeren. In dit opzicht is het beheren van bedrijfsregels vergelijkbaar met het beheer van specificaties. Het versioneren van bedrijfsregels of regelsets is een invulling van dit aspect. Daarnaast moeten juridische en gegevensbronnen onder versiebeheer staan om traceerbaarheidsrelaties zuiver te kunnen leggen. Ook het zorgvuldig verzamelen en beheren van alle secundaire documentatie is een noodzakelijk kwaad. Het architectuurprincipe ARB-03 - Traceerbaar kan niet zonder dit aspect worden ingevuld.  +
Eenmalige of maandelijkse levering met adresgegevens van een door de gebruiker gespecificeerde set bedrijven. Filtering is mogelijk op diverse criteria, waaronder gemeente, postcode, SBIcode. Het data-formaat van dit product is niet geheel handelsregister-compliant (afwijkende notatie BAG adressen) en levert geen BAG-IDs. Het product wordt naar verwachting uitgefaseerd.  +
De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.  +
Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden.  +
Ruwe aantekeningen. [[media:Basiswaarden Afstemmingsoverleg 1.pdf|Presentatie (PDF, 1,2 MB)]] is helaas niet toegankelijk aangeleverd. Neem contact op met [mailto:nora@ictu.nl?subject=toegankelijke%20versie%20presentatie%20Basiswaarden%20Afstemmingsoverleg%201.pdf nora@ictu.nl] als dat problemen oplevert, dan zoeken we samen een oplossing. ==Welkom== Doel van deze opdracht: Het aansluiten van de kernwaarden op beleidsstukken en maatschappelijke beweging. Op basis van een constatering van NORA: We zien onvoldoende actualisatie terug. Het aansluiten van de kernwaarden op beleidsstukken en maatschappelijke beweging. De Kernwaarden concreter maken door de AP’s te koppelen aan het [[Vijflaagsmodel]]. Kernwaarden worden onderdeel van een beschrijving binnen de NORA; Het moet toegankelijk zijn voor breder publiek dan de architecten. Er zal een link worden gelegd tussen de Kernwaarden en de NORA-principes. Stel dat iets nog niet in de begrippenlijst staat? Daar waar nodig gaan we zeker begrippen beschrijven in de NORA Mark Paauwe kwam met de suggestie om het Kernwaarden te noemen: Iedereen is het eens met de kernwaarden :) ==Bespreking eerste resultaten== Er is een volledige dekking van alle kernwaarden. Opmerkingen over de toelichting van Aty, Andre en Marco: Ad: De NORA vat het begrip ‘dienst’ breed op, namelijk alles wat een overheidsorganisatie doet voor een afnemer. Ik vind de brede definitie uit de NORA van dienst prima. Binnen de NORA vind ik het een van de sterke punten dat het (dienst) zo wordt opgepakt. Onderscheid tussen dienstverlening en bestuurlijke besluitvorming, in de originele definitie van de NORA past dat prima. Het hoeft niet, als het ware opnieuw uitgewerkt te worden, hoe dat zich met elkaar verhoudt. Ralph: Toegankelijk zit als Basisprincipe onder Doelmatig, maar die kan ook goed passen onder Toekomstbestendig. Dat zou een eerste suggestie zijn; er zijn dus overlappen tussen Basis Principes en Basiswaarden Kernwaarden. Jan: Mooie vorm van uitwerking; een aantal van de gebruikte begrippen vragen om een scherpere duiding. Het wordt van belang om elke uitwerking te gaan eiken aan het uitbreiden van de scope. Aty’s voorbeeld over dienst; het is een pracht van een voorbeeld dat een afnemer niet alleen iets mag zeggen over een dienst, zoals toezicht en bewaking, maar dat dat refereert aan laag 1 van dit stelsel. (5laagsmodel?) Waarschuwing: Ik verwacht dat je elke AP kan relateren aan elk van de Kernwaarden. Kernwaarden komen niet uit een geordend systeem. Ze hebben allemaal met elkaar te maken. Het is een stelsel van grootheden die niet onderling exclusief zijn. Laurens: Wat mij opvalt: dergelijke conclusies in deze teksten gaan best snel. Terminologie is belangrijk. Pas op met causale verbanden. Doeltreffend: Effectiviteit: De mate waarin het beoogde resultaat bereikt wordt. Efficacy: Vertaald uit het Engels - Werkzaamheid is het vermogen om een taak in voldoende of verwachte mate uit te voeren. Het woord komt van dezelfde oorsprong als effectiviteit en wordt vaak als synoniem gebruikt, hoewel in de farmacologie nu vaak onderscheid wordt gemaakt tussen werkzaamheid en effectiviteit. ==Architectuur van dienstverlening == Herziening van NORA’s architectirpincipes na een uitbreiding van de scope Wat zou USM daaraan kunnen bijdragen? Zie presentatie van Jan van Bon. Marco opmerking: Dienstverlening binnen de overheid als begrip is smal. Men is geen klant van de overheid als het gaat om het begrip dienstverlening. Het gaat ook over de kwaliteit van openbaar bestuur. Marco: Ook bekend als ' Servitization ' volgens mij. Grote trend in de industrie. Zoals een autofabrikant geen auto's meer wil maken, maar een dienstverlener wil zijn in mobiliteit (bv.). QoS (Quality of Service) * Ad: “De IV-service zie ik als een van de vele diensten” Ik zie het meer als een ondersteunende services * Mogelijk om de discussie rondom IV-service of andere gesprekken te transcriberen  
Ruwe aantekeningen. [[media:Basiswaarden Afstemmingsoverleg 3.pdf|Presentatie (PDF, 847 kB)]] is helaas niet toegankelijk aangeleverd. Neem contact op met [mailto:nora@ictu.nl?subject=toegankelijke%20versie%20presentatie%20Basiswaarden%20Afstemmingsoverleg%201.pdf nora@ictu.nl] als dat problemen oplevert, dan zoeken we samen een oplossing.  +
Ruwe aantekeningen. [[media:Basiswaarden Afstemmingsoverleg 2.pdf|Presentatie (PDF, 748 kB)]] is helaas niet toegankelijk aangeleverd. Neem contact op met [mailto:nora@ictu.nl?subject=toegankelijke%20versie%20presentatie%20Basiswaarden%20Afstemmingsoverleg%201.pdf nora@ictu.nl] als dat problemen oplevert, dan zoeken we samen een oplossing. ==Algemeen voor alle uitwerkingen == * Werk omzetten naar het vaste template format (indien dat nog niet gebeurd is) * Bronvermelding aan het einde van de template (verwijzingen naar Beleidskaders ect.) * AP’s kunnen betrekking hebben op alle lagen van het Vijflaagsmodel en meerdere Kernwaarden. ==Extra opmerkingen== Jan van Bon: Kernwaarden zijn geen begrippen met een discrete dimensie. Hier lopen minimaal 3 dimensies doorheen (relatie, doel kwaliteit). Het is onmogelijk dat de begrippen niet overlappen. ==Vertrouwen== * Vraag: Vertrouwen -> Betrouwbaar (consistent met terminologie van de andere Kernwaarden) * Vraag: Moeten we Veilig en Vertrouwen uit elkaar trekken? * Alle AP’s hebben eigenlijk een relatie met Kernwaarde vertrouwen. * Wellicht kan er worden gekeken of sommige AP’s niet anders geformuleerd kunnen worden, zodat ze meer aansluiten. * Vertrouwen en Veilig zijn uit elkaar getrokken; Veilig is een van de componenten van Vertrouwen. * Security wilden Robert en Aty terugzien in Vertrouwen. * Vertrouwen, daar hoort de mens bij. * Veilig heeft vooral te maken met wat je doet om te maken dat mensen, systemen etc. echt beschermd worden tegen negatieve invloeden. (Dienstverlening) * Vertrouwen en Veilig zijn minstens twee kanten van dezelfde medaille. ==Veilig== * Veilig is iets dat je geregeld moet hebben, zodat je de dienst (daarna) kan aanbieden. * Beschikbaarheid heeft met vertrouwen te maken; je neemt veiligheidsmaatregelen zodat anderen niet de beschikbaarheid van diensten kunnen beschadigen. * On-beschikbaarheid kan ook leiden tot onveiligheid, omdat de dienst beschikbaar moet zijn om iets veilig te stellen. * Veilig heeft niet alleen met afnemers te maken maar ook bij de aanbieder. * Het is ook een ketending; de hele keten moet veilig zijn. Aan de voorkant moet je je ook afvragen, wanneer je over sourcing nadenkt, of je daarmee voldoende rekening hebt gehouden met veiligheidsaspecten als gevolg van outsourcen van kernactiviteiten of kerninformatie, waarvoor je als organisatie verantwoordelijk bent. * Ralph: We moeten proberen duidelijk te zijn in wie de actoren zijn. * Reactie Laurens: Veilig als Kernwaarde is iets dat je hoopt dat in de breedte overheid geadopteerd gaat worden. Hier is het geredeneerd vanuit de dienst, de afnemer en de aanbieder. * Er moet een verschil kunnen worden gemaakt tussen politiek en overheid, maar daardoor veranderd te waarde niet. == Toekomstbestendig== Toelichting; Charmante verwoording, omdat het woord ‘we’ wordt gebruikt. Actieve benadering kiezen. Omschrijving verbreden naar andere overheidsorganisaties. Suggesties: * Toekomstbestendig betekent ook dat informatie blievend toegankelijk is voor iedereen die hier (een gerechtvaardigd) belang bij heeft en zo lang als noodzakelijk. * De dienstverlening van de overheid naar burgers en bedrijven is op de toekomst voorbereid. ==Doeltreffend== Twee versies van de omschrijving: # De dienstverlening, handhaving en toezicht van de overheid naar burgers en bedrijven is er op gericht om de mate waarin het beoogde doel wordt gerealiseerd te maximaliseren. # De dienstverlening van de overheid voldoet maximaal aan hetgeen de samenleving, bedrijven en burgers van deze dienst verwachten. De essentie is dat je het doel bereikt dat je voor ogen hebt. Vraag: Begrijpelijk en overzichtelijk naar doelmatig i.p.v. doeltreffend? Antwoord: Nee want je kan bij deze (Doeltreffend; dus effectiviteit) meten of het doel is bereikt. Suggestie: Toevoegen dat het meetbaar is in de omschrijving. Onderbouwing om ‘handhaving en toezicht’ weg te laten: Beschrijving van dienst is al: Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). ==Doelmatig== De dienstverlening is zodanig opgezet dat met minimale middelen het beoogde doel wordt bereikt.