Eigenschap:Beschrijving

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
De AES-standaard is een versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van opgeslagen en verzonden data en is de vervanger van de verouderde DES standaard.  +
Verslag eerste bijeenkomst API-community gepubliceerd  +
[[Afbeelding:Presentatie API's Youetta 2.jpg|thumb|rigth|350px|Presentatie API's en de samenwerkende overheid|alt=Presentatie in vergaderzaal over het onderwerp API's en de samenwerkende overheid”|link=API’s en de samenwerkende overheid]] Youetta de Jager (ICTU, senior consultant) neemt de deelnemers mee op reis met de API-strategie van de overheid. Maar wat is eigenlijk zo’n API? Wat kan een API en wat weten we er al over? NORA ondersteunt de community in het ontwikkelen van een strategie en het gebruik van API’s. Waar is behoefte aan bij dit thema? Door [[API|API’s]] (Application Programming Interfaces) kunnen computerprogramma’s communiceren met een ander programma. Het zijn programmeerbare blokjes waarmee een dienst slim samengesteld kan worden. API’s bieden mogelijkheden voor privacy-by-design. Er zijn bijvoorbeeld API’s die alleen ja/nee antwoorden geven. Daarmee kan het gebruik van Self Sovereign Identity worden gerealiseerd. “Tot nu toe is er veel technisch werk verricht. Er liggen bijvoorbeeld standaarden voor API’s”, vertelt Youetta. “Dar gaat nog vooral om de vraag: welke data zitten erin? Als gebruiker wil je weten hoe robuust zo’n dienst gebouwd is. Bijvoorbeeld: deze API is 24/7 beschikbaar. Of: deze API is geschikt voor meer dan 10000 gebruikers.” Ze heeft een [[media:Mindmap API's en de samenwerkende overheid.pdf|Mindmap (PDF, 80 kB)]] gemaakt over API’s en nodigt iedereen uit: “Werk mee, denk mee, vul aan.” ===Waar hebben deelnemers behoefte aan?=== * “Help ons standaarden beter te begrijpen.” * “Vindbaar maken en bieden van standaarden.” * “API’s kunnen plotten op alle architectuurlagen. Structuren.” * “Hoe maken we de transitie naar op API’s gebaseerde diensten?” * “Omschrijvingen van API’s vanuit de behoefte van de eindgebruiker en eisen aan de dienst.” * “Behoefte aan organisatie die API’s publiceert en beheert: een soort API Management Platform.” * “Gemeenten werken samen in de Common Ground. We zijn al met API’s bezig. Eigenlijk wil je dat ook landelijk als overheid. NORA kan een rol hebben in het bij elkaar brengen van die ontwikkelingen.“ ==Voorbeelden== Er zijn voorbeelden beschikbaar, vertelt Youetta. “Uber heeft architectuur met API’s, ook de Belastingdienst heeft voorbeelden. Er zijn mogelijkheden kennis uit te wisselen.” In NORA staan al namen van organisaties die met API’s werken, met contactpersonen erbij. “Wat verwacht je van NORA?”, vraagt Youetta. “Focus op het gemeenschappelijke niveau. Domeinspecifiek hoort bij de domeinreferentie architecturen.” Youetta vertelt wat er al gebeurt: “We maken een verbinding tussen het Kennisplatform API’s en de NORA. Ontwerpvragen als ‘Hoe ontwerp ik een API?’ pakt developer.overheid.nl op. Op dat platform worden ook de API’s gepubliceerd.” Het gedachtengoed van API’s wordt verwerkt in de NORA in de themapagina [[API]]. <div class="inspring pijl">[[media:Mindmap API's en de samenwerkende overheid.pdf|Mindmap API's en de samenwerkende overheid (PDF, 80 kB)]]</div> [[Afbeelding:Presentatie API's Youetta 1.jpg|thumb|none|350px|Presentatie API's en de samenwerkende overheid|alt=Presentatie in vergaderzaal over het onderwerp API's en de samenwerkende overheid”|link=API’s en de samenwerkende overheid]]  
ASN is een standaard manier voor het beschrijven van data die binnen een netwerk verzonden of ontvangen worden. Abstract syntax notation one (ASN.1). ASN.1 wordt veel gebruikt voor het beschrijven van X.509 certificaten en de toepassing ervan. Voorbeeld van een toepassing is RSA public key voor beveiliging van het transactieverkeer in de elektronische handel. Hiernaast beschrijft deze standaard rollen en structuren om data in telecommunicatie en computer netwerken te representeren, te coderen, over te brengen en te decoderen. Hierdoor is het mogelijk grote hoeveelheden gegevens geautomatiseerd te valideren aan de hand van specificaties met behulp van software tools.  +, Abstract syntax notation one (ASN.1) wordt veel gebruikt voor het beschrijven van X.509 certificaten en toepassing daarvan. Voorbeeld van een toepassing is RSA public key voor beveiliging van het transactieverkeer in de elektronische handel. Hiernaast deze standaard een syntax om data in telecommunicatie en computer netwerken te representeren, te coderen, over te brengen en te decoderen.  +
Abstract syntax notation one (ASN.1) wordt veel gebruikt voor het beschrijven van X.509 certificaten en toepassing daarvan. Voorbeeld van een toepassing is RSA public key voor beveiliging van het transactieverkeer in de elektronische handel. Hiernaast deze standaard een syntax om data in telecommunicatie en computer netwerken te representeren, te coderen, over te brengen en te decoderen.  +
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ([https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf pdf]) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De [[Wet Bescherming Persoonsgegevens]] is daarmee komen te vervallen. Nederland heeft de Europese AVG verwerkt in de Nederlandse [[Uitvoeringswet AVG]]. Buiten de overheidssector spreekt men ook in Nederland vaak van de GDPR (voor General Data Protection Regulation) i.p.v. AVG, hiermee wordt dezelfde verordening aangeduid.  +
Het aspect 'aanpassingsvermogen' staat voor het tijdig en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen; ofwel juist reageren. #Regels zijn op verschillende plaatsen gemodelleerd en daardoor kost het aanpassen relatief veel doorlooptijd. Architectuurprincipe ARB-04: Implementatieonafhankelijk Onder techniek-onafhankelijk modelleren verstaan we dat regels los van de IT–technologie gemodelleerd dient te worden. Het IT-landschap is gestandaardiseerd d.m.v. een applicatie-architectuur waarbij aansluitvoorwaarden en Quality of Service vooraf zijn geformuleerd. '''Hoe bevordert techniek-onafhankelijk modelleren de wendbaarheid?''' Het bouwblok ‘aanpassingsvermogen’ verstevigt de wendbaarheid doordat regels en regelsets los van de technische implementatie worden gemodelleerd. Daardoor is er de vrijheid gecreëerd om de technische architectuur van de oplossing aan te passen over het verloop van tijd zonder de regels daarbij aan te passen: het vergroten van het aanpassingsvermogen. Architectuurprincipe ARB-02: Hergebruik Als de wetgeving wordt aangepast, dient de (bron) van de wet opnieuw geïnterpreteerd te worden en de impact voor de omgeving binnen de uitvoeringsorganisatie te worden bepaald. De wijzigingen worden met behulp van een wijzigingsradar gemonitord en vastgelegd. Indien de kennis van de interpretatie van de wet is vastgelegd in een conceptueel model, dient het model tegen het licht van de nieuwe wetgeving te worden gehouden en zo nodig te worden aangepast. Een impactanalyse kan plaatsvinden op basis van de verschillen tussen het huidige en het nieuwe conceptueel model: in de impactanalyse komen de consequentie(s) van de gewijzigde normen voor de verschillende vingers terug; zie [[Leidraad Regelbeheer Van wet naar loket#De hand met de vijf vingers|de hand met de vijf vingers]]. De geïmplementeerde regels/regelsets voor verschillende toepassingen dienen los van elkaar te worden geïmplementeerd, zodat conform Service-Oriented-Architecture–standaarden regels/regelsets aangeboden kunnen worden aan verschillende afnemers.  
==Doel== Zorgdragen dat de overheid gegevens kan uitwisselen tussen de eigen overheidsorganisaties onderling en met personen en publieke en private organisaties buiten de overheid. ==Scope== De overheid wisselt gegevens uit met burgers, bedrijven en instellingen, zowel nationaal als internationaal. Digitale aansluiting helpt, ondersteunt, de overheid bij de diversiteit aan aansluitingen die daarvoor worden gebruikt. Daardoor kunnen zowel de overheid als de partijen waarmee zij gegevens uitwisselt, zich richten op de gegevens i.p.v. op de (technische belemmeringen van) het aansluiten.<br /> Wij zien verschillende ontwikkelingen op dit moment plaatsvinden m.b.t. het digitaal aansluiten van en met de overheid. Uitwisselstandaarden worden breed ingezet, en met name internationaal zijn nog de nodige ontwikkelingen gaande. Het toepassen van (RESTful) API’s heeft een vlucht genomen. Daarnaast zien wij een belangrijke ontwikkelingen als SSI opkomen. Uitwisselstandaarden: Instituten binnen de overheid hebben te maken met diverse digitale contacten zowel binnen als buiten de overheid, nationaal en internationaal. Het gaat hier om verschillende uitwissel standaarden, denk aan Digikoppeling, eDelivery. Uitwisselstandaarden waarvan de toepassing verplicht is vanuit nationale wetgeving of internationale verordeningen of anderzijds brede toepassingen kennen in de markt. De verschillende standaarden geven ieder haar eigen beheerlast en daarbij behorende kosten. Door deze vanuit digitale aansluiting als onderdeel van de GDI aan te bieden wordt het voor de betrokken instituten eenvoudiger om aan te sluiten. Voor de afnemende partijen is het handig dat zij niet met iedere aangesloten (overheids-)instantie apart een aansluiting moeten inregelen. API: Bij toepassen van API’s spelen hele andere zaken. Een API is een hele eenvoudige interface, zeker t.o.v. de eerdergenoemde uitwisselstandaarden, met vele toepassingen. Zonder een strategie, een set van afspraken en ondersteuning zal dit tot een wildgroei van API’s leiden. Figuur API Ecosysteem Het is van belang dat er voor API’s binnen de GDI, een overheidsbrede omgeving komt die leveranciers en afnemers ondersteunt bij het ontwikkelen en gebruik van de overheids API’s. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld voor ontwikkelaars eenvoudiger om de definities van overheids-API’s te vinden en daarop applicaties te bouwen. Bestaande API’s kunnen worden hergebruikt en indien nodig worden gebruikt als basis voor nieuwe API’s. Bij het toepassen van API’s voor het uitwisselen van gevoelige data, zoals persoonsgegevens, is het van belang dat er een éénduidige beveiligingsstrategie wordt opgesteld en daaraan, vanuit digitale aansluiting, ondersteuning wordt gegeven. SSI Een andere ontwikkeling die de komende jaren zijn toepassing binnen en buiten de overheid gaat vinden is Self Sovereign Identity (SSI). Hierbij ligt de nadruk niet langer meer op het halen van data uit een bron maar meer op de herleidbaarheid van de bron van de data. Deze bron zou ook buiten de overheid kunnen liggen. Een belangrijk onderdeel van de SSI infrastructuur is de zogenaamde Identity Trust Fabric (ITF). De laag waarin het publieke deel van digitale identiteiten worden opgeslagen, is in Figuur 3 weergegeven als ‘Layer One: DID Networks’. Tegen deze laag wordt binnen SSI de digitale identiteit van personen, systemen, bronnen, documenten, etc. etc. gecontroleerd. Figuur Architectuurlagen Self Sovereign Identity Met een ITF die openbaar, zowel publiek als privaat, beschikbaar is wordt het ontwikkelen van breed inzetbare SSI applicaties eenvoudiger. Digitale toegang zou de ontwikkeling en ondersteuning van een dergelijke ITF op zich moeten nemen. Implicaties Digitale aansluiting ondersteunt bij het toepassen van de diverse uitwisselstandaarden waar de overheid mee wordt geconfronteerd. Dit vereenvoudigt het werk van de betreffende instituten en maakt het ook voor de afnemers eenvoudiger om met de overheid uit te wisselen. Verder ondersteunt Digitale aansluiting de uitrol van API’s binnen en buiten de overheid. Door het leveren van overheidsbrede ondersteunende diensten zal de ontwikkeling en toepassing van overheids API’s eenvoudiger worden en daardoor versnellen. Denk hierbij het verder uitbouwen van het overheids API register tot een volledige Overheidsbrede API Store en het leveren van een API gateway voor de overheid. Om de ontwikkeling van SSI gerelateerde applicaties te ondersteunen levert digitale aansluiting een Identity Trust Fabric in een publiek private samenwerking om een brede toepassing van deze SSI applicaties mogelijk te maken. Om de aansluiting veilig te laten verlopen zijn certificaten vereist. Uitgifte van en toezicht op certificaten moet goed geregeld zijn. Standaarden: * Digikoppeling * Oauth * OpenID * JRC * ASI² Voorzieningen: * eDelivery * OpenPEPPOL * SDG * Digipoort * X-Road * Common Ground * NLX * uNLock * Hyperledger Indy * Hyperledger Aries ==Voorbeelden== Nog te bepalen. ==Status== Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan: * ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual, * uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s), * visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur. Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden. ==Documentatie== De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Infrastructuur is opgenomen in het document van de werkgroep: [[media:GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf|GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf (PDF, 1,79 MB)]]. ==Naamgeving== Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam '''Digitale aansluiting'''  
Circulaire van de Minister-President, Aanwijzingen waarbij de wetgevingstechniek en de wetgevingskwaliteit centraal staan. Hoofdstuk 5, paragraaf 8 behandelt de Informatievoorziening en Gegevensverwerking. Bevat de aanwijzigingen: Aanwijzing 5.31. Aansluiten bij definities basisregistraties Indien voor de uitvoering van een regeling gegevens van burgers, bedrijven of instellingen nodig zijn, wordt voor de omschrijving van de daaraan ten grondslag liggende begrippen zoveel mogelijk verwezen naar of aangesloten bij de definities uit de wetten inzake de basisregistraties Aanwijzing 5.32. Informatieparagraaf in toelichting Indien voor de uitvoering van een regeling de beschikbaarheid of uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties van betekenis is, wordt in een aparte informatieparagraaf in de toelichting aandacht besteed aan de wijze waarop de informatievoorziening organisatorisch en technisch is ingericht. Aanwijzing 5.33. Verwerking van persoonsgegevens Bij het opnemen in een regeling van bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens bevat de regeling een welbepaalde en uitdrukkelijke omschrijving van de doeleinden van de gegevensverwerking en bevat de toelichting een expliciete afweging van de belangen van verantwoordelijken en betrokkenen in relatie tot die doeleinden. Aanwijzing 5.34. Structurele basis verstrekking persoonsgegevens Indien het noodzakelijk is dat op structurele basis wordt voorzien in de onderlinge verstrekking van persoonsgegevens tussen bestuursorganen of toezichthouders, terwijl geldende geheimhoudingsbepalingen daaraan in de weg staan, wordt op het niveau van de formele wet voorzien in een uitdrukkelijke regeling van de gegevensverstrekking, met inbegrip van de vaststelling van het doel van de gegevensverstrekking.  +
Abonnementservice die een automatisch bericht afgeeft wanneer er iets verandert in de registratie van voor de afnemer van belang zijnde WOZobjecten. Alle wijzigingen worden gebeurtenisgedreven aangeleverd. Een afnemer kan zich abonneren op alle WOZ-objecten of op de gegevens van één of meer waterschappen. Abonnementservice WOZ loopt via Digilevering.  +
De mate waarin gegevens recent genoeg zijn.  +
Geeft persoonsgegevens van alle op een adres ingeschreven personen. Bevragen kan met een adres als ingang of met persoonsgegevens als ingang.  +
Verstrekking van gegevens van een bepaalde ingeschrevene naar aanleiding van een door afnemer gestelde vraag.  +
Elektronische handtekeningen worden gebruikt voor het ondertekenen van digitale berichten. Een elektronische handtekening is voor de ontvanger het bewijs dat een elektronisch bericht inderdaad afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. Voor het ondertekenen van berichten die een hoger niveau van betrouwbaarheid vereisen, kunnen geavanceerde elektronische handtekeningen of gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden gebruikt. De AdES Baseline Profiles zorgen ervoor dat een geavanceerde/gekwalificeerde elektronische handtekening voor de ondertekenaar en ontvanger uitwisselbaar is door eisen te stellen aan de minimale set aan informatie die wordt uitgewisseld. De AdES Baseline Profiles beschrijven de minimale set aan gegevens die uitgewisseld moeten worden om aan de eisen van een geavanceerde elektronische handtekening te voldoen. Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan vier eisen: # De handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden; # De handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren; # De handtekening komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; # De handtekening is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging van de gegevens, na ondertekening, kan worden opgespoord.  +, Een digitale handtekening geeft de ontvanger van een digitaal document of bericht zekerheid dat het afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. De Advanced Electronic Signature (AdES) standaard voorziet in het digitaal tekenen van documenten met een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.<br /> <br /> Als een verzender een document tekent met een digitale (AdES) handtekening, dan moet de ontvanger die ook kunnen verifiëren.  Dat wordt soms bemoeilijkt doordat AdES verschillende configuraties toestaat, waardoor een verzender opties kan gebruiken die de ontvanger niet kan verifiëren.  De AdES Baseline Profiles voorzien in afspraken zodat verzender en ontvanger dezelfde AdES basisconfiguratie gebruiken.  +
Een digitale handtekening geeft de ontvanger van een digitaal document of bericht zekerheid dat het afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. De Advanced Electronic Signature (AdES) standaard voorziet in het digitaal tekenen van documenten met een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.<br /> <br /> Als een verzender een document tekent met een digitale (AdES) handtekening, dan moet de ontvanger die ook kunnen verifiëren.  Dat wordt soms bemoeilijkt doordat AdES verschillende configuraties toestaat, waardoor een verzender opties kan gebruiken die de ontvanger niet kan verifiëren.  De AdES Baseline Profiles voorzien in afspraken zodat verzender en ontvanger dezelfde AdES basisconfiguratie gebruiken.  +
Administratieve hygiëne is noodzakelijk om het opstellen, reviewen en valideren van bedrijfsregels met voldoende professionaliteit te kunnen uitvoeren. In dit opzicht is het beheren van bedrijfsregels vergelijkbaar met het beheer van specificaties. Het versioneren van bedrijfsregels of regelsets is een invulling van dit aspect. Daarnaast moeten juridische en gegevensbronnen onder versiebeheer staan om traceerbaarheidsrelaties zuiver te kunnen leggen. Ook het zorgvuldig verzamelen en beheren van alle secundaire documentatie is een noodzakelijk kwaad. Het architectuurprincipe ARB-03 - Traceerbaar kan niet zonder dit aspect worden ingevuld.  +
Eenmalige of maandelijkse levering met adresgegevens van een door de gebruiker gespecificeerde set bedrijven. Filtering is mogelijk op diverse criteria, waaronder gemeente, postcode, SBIcode. Het data-formaat van dit product is niet geheel handelsregister-compliant (afwijkende notatie BAG adressen) en levert geen BAG-IDs. Het product wordt naar verwachting uitgefaseerd.  +
De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.  +
Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden.  +
''''Reinvent Government,'''' dagen Steven Gort en Bas Kaptijn (ICTU, Discipl) ons uit. [[Afbeelding:Presentatie Bas en Steven NORA Gebruikersdag 19 november 2019 (2).jpg|thumb|left|350px|Discipl - a global Society Architecture|alt=Presentatie in vergaderzaal Discipl - a global Society Architecture”|link=Discipl - a global Society Architecture]] [[Afbeelding:Impressie sessie Society Architecture.jpg|thumb|right|500px|Impressie van oude en nieuwe werkwijze overheidsdienstverlening|alt=Twee tekeningen onder elkaar met als titels Reinventing Government en Reinvented Government. Beide platen hebben in het midden een viertal poppetjes, zo te zien een gezin, waarbij van een van de volwassenen een denkwolkje omhoog gaat met daarin datzelfde gezin in een huis in Ommen. Die tekstwolk heeft als titel NEED. Beide platen hebben links een weegschaal in een kader met de tekst Wetten, Regels, Subsidies, Toeslag. In de eerste plaat, het heden, gaat hierheen een blauwe pijl vanuit de familie met als tekst 'Ik zoek uit.' Vanuit het kader gaat vervolgens weer een blauwe pijl met de tekst ik vertaal naar twee officiële overheidsdiensten: "Sociale huurwoning" en "huurtoeslag." Vanuit het gezin komt een blauwe pijl naar deze twee diensten met de tekst 'ik vraag aan', die doorloopt naar een groepje gebouwen met verschillende loketten, waaronder staat Uitvoerende organisaties. Vanuit die organisaties loopt een tweezijdige paarse pijl met de tekst 'zij registreren, zij checken' naar een kader met een aantal gekleurde silo's er in en de tekst Datasilo's. Deze silo's zijn met een laatste blauwe pijl vanuit het gezin verbonden met de tekst 'ik vraag op, deel, verzamel, actualiseer. De tweede tekening, reinvented government, bevat een aantal dezelfde elementen: het gezin, het kader met wetten en regels en de uitvoerende organisaties. De laatste zijn echter getransformeerd van verschillend gekleurde loketten in een loket voor mensen met Welkom er boven en een voor IoT met antennes op het dak. De grootste toevoeging in deze tekening is een mobiele telefoon met als tekst 'My public-private servant app.' Vanaf het gezin gaat een blauwe pijl naar de app, met als tekst 'ik uit mijn behoefte.' Vervolgens gaan vanuit de app een aantal pijlen lopen: Naar de datasilo's, die inmiddels meer verspreid staan, met de tekst "app checkt situatie." Naar de het kader met wetten met de tekst "App checkt mogelijkheden." naar het gezin met de tekst "App legt opties voor." En naar het IoT loket met "App vraagt aan." Voor die laatste pijl is er echter nog de pijl van beide volwassen gezinsleden naar de app: wij besluiten.]] Als de bestaande organisaties, silo's en administratieve werkelijkheid er niet zouden zijn en je opnieuw zou beginnen, hoe zou je dan vandaag of morgen publieke dienstverlening inrichten? Voor hen is dit duidelijk: de mens en de behoeften van die mens moeten centraal staan en de rest organiseer je flexibel genoeg om te veranderen als onze behoeften als burgers en samenleving veranderen. Gegevens die nu in silo's van overheden zitten moeten onder regie van de burger komen, bereikbaar vanuit je eigen devices en deelbaar als dat voor jou nuttig is. Wetten, regels, subsidies en toeslagen dienen de mens en moeten dus begrijpelijk worden in je eigen unieke context. Daar kan de techniek een handje bij helpen, als we wetten en regels als open linked data beschikbaar stellen: een persoonlijke app kan jouw gegevens en de wettelijke mogelijkheden voor je uitzoeken en wat in jouw situatie relevant is in heldere taal uitleggen. In hun visie komt de techniek niet in de plaats van contact tussen burger en overheid, maar maakt dit contact juist menselijker: je uit je behoeften in je eigen woorden en zonder dat je zelf hoeft uit te zoeken bij welke overheidsorganisatie je moet zijn: ‘''Ik wil een betaalbaar huis''’ in plaats van ‘''ik schrijf mij in voor een sociale huurwoning bij deze woningcorporatie''’ & ‘''ik vraag huurtoeslag aan bij de belastingdienst.''’ Doordat de techniek veel wetsinterpretatie en rondschuiven met gegevens uit handen neemt heeft de ambtenaar de tijd om echt contact te leggen met de mensen die dat nodig hebben, terwijl het gros van de diensten automatisch verstrekt kan worden. Door de dialoog tussen burger en overheid te versterken en te faciliteren groeit het wederzijds vertrouwen. En de flexibiliteit en ruimte die juristen oorspronkelijk hebben ingebouwd in veel wetten komt weer beschikbaar: niet 'computer says no' maar samen met de burger naar oplossingen zoeken. Hoe willen ze de bestaande organisatie veranderen die hun visie in de weg staat? We lopen als overheid en samenleving tegen bestaande muren op, maar aangezien we die zelf hebben neergezet kunnen we ze ook zelf weer weghalen. Een concrete toepassing van deze visie waar het discipl-team al ervaring mee heeft opgedaan is het opvragen van waardepapieren bij je gemeente, oftewel verifiable credentials. Hierbij hebben ze gelijk rekening gehouden met de W3C standaard en EIDAS, zodat het in de toekomst mogelijk moet zijn om een uittreksel uit het geboorteregister te krijgen dat overal geaccepteerd wordt. Een andere opdracht is de waardewisselaar, waar compliance by design een belangrijke factor is. Lees meer over deze toepassingen op [https://discipl.org discipl.org]. : → [[media:Discipl, a global society architecture.pdf|presentatie (PDF, 6,94 MB)]]