Eigenschap:Bronhouder

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 156 pages using this property.
B
Gemeenten, Provincies, Waterschappen, ProRail, Defensie, EZK, I&W  +
Bestuursorganen zoals Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, RVO  +
Gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
D
Toepassers van Digikoppeling  +
H
Kamer van Koophandel (KvK)  +
W
a
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  +
Bureau Architectenregister  +
Zorginstituut Nederland  +
b
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  +
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Autoriteit Consument & Markt (ACM)  +
Centrum van Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML)  +
CIBG  +
Rechtbanken  +
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)  +
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
c
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)  +
Rechtbanken  +
Raad voor de Rechtspraak  +
Bureau Krediet Registratie (BKR)  +
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  +
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  +
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)  +
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)  +
d
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)  +
Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (Cpion)  +
CIBG  +
e
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)  +
Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)  +
f
CIBG  +
g
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)  +
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)  +
h
i
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  +
Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)  +
j
Justitiële Informatiedienst  +
k
Kiwa Register  +
Kiwa Register  +
Kiwa Register  +
Kiwa Register  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  +
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)  +
Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL)  +
l
Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)  +
Partijen in de keten (opdrachtgever/gebouweigenaar, gecertificeerd inventarisatiebureau, gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf).  +
GBO provincies (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie provincies); IPO  +
Raad voor Rechtsbijstand  +
Nederlands Bijwerkingen Centrum (Lareb)  +
m
Stichting TRIP  +
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  +
n
Raad voor plantenrassen  +
onafhankelijke College gerechtelijk deskundigen  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  +
Inspectie Leefomgeving en Transport  +
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  +
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  +
p
Sociale Verzekeringsbank (SVB); Stichting Pensioenregister  +
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)  +
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  +
Tennet  +
r
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  +
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Consument & Markt (ACM)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Autoriteit Consument & Markt (ACM)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Landelijke Beheer Organisatie van de Risicokaart van het IPO  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Autoriteit Financiële Markten (AFM)  +
Kansspelautoriteit  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) en de landelijke vakgroep van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (LVAK)  +
De Nederlandsche Bank (DNB)  +
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  +
Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)  +
Beheer Advocaten Registratie (BAR)  +
Autoriteit Consument & Markt (ACM)  +
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)  +
Jeugdzorg Nederland  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  +
Stichting Adoptievoorzieningen (SAV)  +
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  +
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  +
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  +
Dienst Wegverkeer (RDW)  +
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  +
s
SCIOS  +
t
Stichting Transparantieregister Zorg  +
u
v
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)  +
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  +
z
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  +