174
U

Eigenschap:Criterium

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDatgene wat er gedaan moet worden of gerealiseerd
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Zie voor meer toelichting de SIVA-methode

Pagina's die de eigenschap "Criterium" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

(
(Software) configuratie management +De inrichting van het configuratiebeheer behoort waarborgen te bieden dat de vastgelegde gegevens van de software configuratie-items (SCI’s) in de ''configuratie-administratie'' (CMDB) juist en volledig zijn en blijven.  +
A
Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen +De ''beveiligingseisen'' die verband houden met informatiebeveiliging behoren te worden opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen en voor uitbreiding van bestaande informatiesystemen.  +
Analyse en specificatie van informatiesystemen +De ''functionele eisen'' die verband houden met nieuwe informatiesystemen of voor uitbreiding van bestaande informatiesystemen behoren te worden geanalyseerd en gespecificeerd.  +
Apparatuur-onderhoud +Apparatuur behoort op een correcte wijze te worden onderhouden.  +
Apparatuur-positionering +Apparatuur behoort zo te worden ''geplaatst en beschermd'', dat risico's van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbevoegde toegang worden verkleind.  +
Apparatuur-verwijdering +Alle onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten, behoren te worden ''geverifieerd'' om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan ''verwijdering'' of hergebruik zijn verwijderd ''of betrouwbaar veilig zijn overschreven''.  +
Applicatie architectuur +De functionele- en beveiligingseisen behoren in een ''applicatie-architectuur'', conform architectuurvoorschriften, in ''samenhang'' te zijn vastgelegd.  +
Applicatie functionaliteiten +Informatiesystemen behoren zo te worden ontworpen, dat de ''invoer-'', ''verwerking-'' en ''outputfuncties'' van gegevens (op het juiste moment) in het proces worden gevalideerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid om het businessproces optimaal te kunnen ondersteunen.  +
Applicatie ontwerp +Het applicatie ontwerp behoort gebaseerd te zijn op informatie, welke is verkregen uit verschillende invalshoeken, zoals: ''Business vereisten'' en reviews, ''omgevingsanalyse'' en ''(specifieke) beveiliging''.  +
Applicatiebouw +De bouw van applicaties inclusief programmacode behoort te worden uitgevoerd op basis van ''(industrie) good practice'' en door ontwikkelaars die beschikken over de ''juiste skills/tools'' en de applicaties behoren te worden gereviewd.  +
Applicatiekoppelingen +De koppelingen tussen applicaties behoren te worden uitgevoerd op basis geaccordeerde ''koppelingsrichtlijnen'' om de juiste services te kunnen leveren en de informatiebeveiliging te kunnen waarborgen.  +
Autorisatie +Toegang (autorisatie) tot ''informatie'' en ''systeemfuncties'' van toepassingen behoren te worden beperkt in overeenstemming met het ''toegangsbeveiligingsbeleid''.  +
Autorisatieproces +Een ''formeel autorisatieproces'' dient geïmplementeerd te zijn voor het beheersen van de ''toegangsrechten'' van alle medewerkers en externe gebruikers tot informatie en informatieverwerkende faciliteiten.  +
Autorisatievoorzieningen +Ter ondersteuning van autorisatiebeheer moeten binnen de daartoe in aanmerking komende applicaties technische ''autorisatievoorzieningen'', zoals: een ''personeelsregistratiesysteem'', een ''autorisatiebeheersysteem'' en ''autorisatiefaciliteiten'', beschikbaar zijn.  +
B
Bedieningsprocedures +''Bedieningsprocedures'' behoren te worden gedocumenteerd en beschikbaar gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben.  +
Bedrijfscontinuïteitsmanagement +De CSP behoort haar proces voor bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) adequaat te hebben georganiseerd, waarbij de volgende aspecten zijn geadresseerd: ''verantwoordelijkheid voor BCM'', ''beleid en procedures'', ''bedrijfscontinuïteitsplanning'', ''verificatie en updaten'' en ''computercentra''.  +
Bedrijfscontinuïteitsservices +Informatie verwerkende faciliteiten behoren met voldoende ''redundantie'' te worden geïmplementeerd om aan ''continuïteitseisen'' te voldoen.  +
Bedrijfsmiddelen-inventaris +Bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatie-verwerkende faciliteiten behoren te worden geïdentificeerd, en van deze bedrijfsmiddelen behoort een ''inventaris'' te worden opgesteld en onderhouden.  +
Bedrijfsmiddelenverwijdering +Informatieverwerkende ''bedrijfsmiddelen'', uitgezonderd daarvoor bestemde mobiele apparatuur, behoren niet van de locatie te worden verwijderd zonder voorafgaande goedkeuring.  +
Beheer op afstand +''Richtlijnen'' en ondersteunende beveiligingsmaatregelen behoren te worden geïmplementeerd ter beveiliging van beheer op afstand van servers.  +
Beheer van serverkwetsbaarheden +Informatie over ''technische serverkwetsbaarheden'' (Zie Handreiking:4.42 Penetratietesten) behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden dient te worden ''geëvalueerd'' en passende maatregelen moeten worden genomen om risico’s die hiermee samenhangen aan te pakken.  +
Beheerderactiviteiten vastgelegd in logbestanden +Activiteiten van systeembeheerders en -operators behoren te worden vastgelegd en de ''logbestanden'' behoren te worden beschermd en regelmatig te worden beoordeeld.  +
Beheerorganisatie clouddiensten +De CSP heeft een beheersingsorganisatie ingericht waarin de ''processtructuur'' en de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden'' (TVB) van de betrokken ''functionarissen'' zijn vastgesteld.  +
Beheerorganisatie netwerkbeveiliging +Alle ''verantwoordelijkheden'' bij informatiebeveiliging behoren te worden gedefinieerd en toegewezen.  +
Beheerorganisatie serverplatforms +Binnen de beheerorganisatie is een ''beveiligingsfunctionaris'' benoemd die de organisatie ondersteunt in de vorm van het bewaken van ''beveiligingsbeleid'' en die inzicht verschaft in de inrichting van de servers en het serverplatform.  +
Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) +De project verantwoordelijke behoort voor de softwareontwikkelprojecten een beheersorganisatie te hebben ingericht waarin de ''structuur van de beheersprocessen'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden'' van de betrokken ''functionarissen'' zijn vastgesteld.  +
Beheersorganisatie huisvesting IV +De stakeholder van huisvesting IV behoort een ''beheersorganisatie'' te hebben ingericht waarin de ''processtructuur'', de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.  +
Beheersorganisatie toegangsbeveiliging +De eigenaar van het toegangsbeveiligingssysteem en toegangsmiddelen dient een beheersingsorganisatie ingericht hebben waarin de ''processtructuur'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden'' van de betrokken ''functionarissen'' zijn vastgesteld.  +
Bekabeling +''Voedings-'' en telecommunicatie''kabels'' voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, behoren te worden beschermd tegen interceptie, verstoring of schade.  +
Beleid en procedures informatietransport +Ter bescherming van het informatietransport, dat via allerlei soorten communicatiefaciliteiten verloopt behoren formele ''beleidsregels'', ''procedures'' en ''beheersmaatregelen'' voor transport van kracht te zijn.  +
Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen +Voor het ontwikkelen van software en systemen behoren ''regels'' te worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast.  +
Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud +Voor het beveiligd inrichten en onderhouden van het serverplatform behoren ''regels'' te worden vastgesteld en binnen de organisatie te worden toegepast.  +
Beoordeling technische serveromgeving +Technische serveromgevingen behoren regelmatig te worden beoordeeld op ''naleving'' van de beleidsregels en normen van de organisatie voor serverplatforms.  +
Beoordeling toegangsrechten +Eigenaren van bedrijfsmiddelen behoren ''toegangsrechten'' van gebruikers regelmatig te ''beoordelen''.  +
Beoordelingsrichtlijnen en procedures +Om het gebruik van toegangsbeveiligingsvoorzieningen te (kunnen) controleren, behoren er ''procedures'' te zijn vastgesteld.  +
Beperking van software-installatie +Voor het door gebruikers (beheerders) installeren van software behoren ''regels'' te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.  +
Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) +Voor het door gebruikers/ontwikkelaars installeren van software behoren ''regels'' te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.  +
Beschermen van testgegevens +''Testgegevens'' behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.  +
Beveiligde inlogprocedure +Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot (communicatie) systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde ''inlogprocedure''.  +
Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving +Organisaties behoren ''beveiligde ontwikkelomgevingen'' vast te stellen en passend te beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie en die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling.  +
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen ''technische en organisatorische maatregelen'' voor verwerking van persoonsgegevens op ''een passend beveiligingsniveau''<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] Art. 32</sup>.  +
Beveiliging Virtueel serverplatform +Virtuele servers behoren goedgekeurd te zijn en toegepast te worden op robuuste en veilige ''fysieke servers'' (bestaande uit ''hypervisor'' en ''virtuele servers'') en behoren zodanig te zijn geconfigureerd dat gevoelige informatie in voldoende mate is beveiligd.  +
Beveiliging netwerkdiensten +''Beveiligingsmechanismen'', ''dienstverleningsniveaus'' en ''beheereisen'' voor alle netwerkdiensten behoren te worden geïdentificeerd en opgenomen in overeenkomsten betreffende netwerkdiensten. Dit geldt zowel voor diensten die intern worden geleverd als voor uitbestede diensten.  +
Beveiligingsfaciliteiten +Voor het beveiligen van ruimten behoren ''faciliteiten'' te worden ontworpen en toegepast.  +
Beveiligingsfunctie +Een gespecialiseerde ''beveiligingsfunctie'' dient te zijn vastgesteld die de verantwoordelijk is voor het bevorderen van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie.  +
Beveiligingsorganisatie Clouddiensten +De CSP behoort een ''beveiligingsfunctie'' te hebben benoemd en een beveiligingsorganisatie te hebben ingericht, waarin de ''organisatorische positie'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden'' van de betrokken ''functionarissen'' en de ''rapportagelijnen'' zijn vastgesteld.  +
Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging +De organisatie moet een beveiligingsorganisatie gedefinieerd hebben waarin de ''organisatorische positie'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB)'' van de betrokken ''functionarissen'' en de ''rapportagelijnen'' zijn vastgesteld.  +
Bewaren van persoonsgegevens +Door het treffen van de ''nodige maatregelen'' hanteert de organisatie voor persoonsgegevens een ''bewaartermijn'' die niet wordt overschreden.  +
Business Impact Analyse +De BIA behoort te worden uitgevoerd vanuit verschillende ''perspectieven'', zich te richten op verschillende ''scenario’s'' en vast te stellen welke impact de aspecten ''beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid'' (BIVC) hebben op de organisatie.  +
C
Certificering +Huisvesting IV van de leverancier behoort gecertificeerd te zijn conform de ''gangbare standaarden.''  +
Classificatie van Informatie +''Informatie'' behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.  +
Cloudbeveiligingsstrategie +De CSP behoort een ''cloudbeveiligingsstrategie'' te hebben ontwikkeld die ''samenhangt'' met de strategische doelstelling van de CSP en die aantoonbaar de informatieveiligheid ondersteunt.  +
Clouddiensten-architectuur +De clouddiensten-architectuur specificeert de ''samenhang'' en beveiliging van de services en de inter-connectie tussen CSC en CSP en biedt transparantie en overzicht van randvoorwaardelijke omgevingsparameters, voor zowel de opzet, de levering en de portabiliteit van CSC-data.  +
Clouddienstenbeleid +De CSP behoort haar informatiebeveiligingsbeleid uit te breiden met een ''cloudbeveiligingsbeleid'' om de voorzieningen en het gebruik van cloudservices te adresseren.  +
Compliance en assurance +De CSP behoort regelmatig de naleving van de cloudbeveiligingsovereenkomsten op ''compliancy'' te beoordelen, jaarlijks een ''assurance''-verklaring aan de CSC uit te brengen en ervoor te zorgen voor onderlinge ''aansluiting'' van de resultaten uit deze twee exercities.  +
Compliance management +De projectorganisatie behoort een ''compliance management proces'', ingericht te hebben, op basis waarvan zij de implicaties uit wet en regelgeving en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten en beleid kan vaststellen.  +
Continuiteitsmanagement +Continuïteitbeheer behoort ''procesmatig'' voor de gehele organisatie te zijn ingericht, zodat na het plaatsvinden van een calamiteit de hosting services zo snel mogelijk worden ''hersteld en voortgezet''.  +
Contractmanagement +Huisvesting IV die worden verworven, behoren te voldoen aan ''kwalitatieve en kwantitatieve eisen'' die zijn vastgelegd in ''overeenkomsten'' met de betreffende leveranciers.  +
Controle-richtlijnen huisvesting IV +Bedrijfsmiddelen behoren periodiek te worden gecontroleerd met formeel vastgestelde ''richtlijnen'' en geconstateerde bevindingen dienen tijdig aan het management te worden gerapporteerd.  +
Crypto-services +Gevoelige data van CSC’s behoort conform het overeengekomen ''beleid'' inzake ''cryptografische maatregelen'', tijdens transport via netwerken en bij opslag bij CSP te zijn ''versleuteld''.  +
Cryptografie +Ter bescherming van ''authenticatie-informatie'' behoort een beleid voor het gebruik van ''cryptografische beheersmaatregelen'' te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  +
Cryptografiebeleid voor communicatie +Ter bescherming van informatie behoort voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen een ''cryptografiebeleid'' te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  +
Cryptografische Services +Ter bescherming van de ''integriteit'' en ''vertrouwelijkheid'' en van de getransporteerde informatie behoren passende ''cryptografische beheersmaatregelen'' te worden ontwikkeld, geïmplementeerd en ingezet.  +
D
Data en privacy +De CSP behoort, ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen vanuit verschillende dimensies: ''beveiligingsaspecten en stadia'', ''toegang en privacy'', ''classificatie/labelen'', ''eigenaarschap'' en ''locatie''.  +
Data-protectie +Data (op transport, in verwerking en in rust) met classificatie BBN2 of hoger behoort te worden beschermd met ''cryptografische maatregelen'' en te voldoen aan Nederlandse wetgeving.  +
Dataretentie en vernietiging gegevens +Gearchiveerde data behoort gedurende de overeengekomen ''bewaartermijn'' ''technologie-onafhankelijk, raadpleegbaar'', ''onveranderbaar'' en integer te worden opgeslagen en op aanwijzing van de CSC/data eigenaar te kunnen worden ''vernietigd''.  +
Doelbinding gegevensverwerking +De verwerkingsverantwoordelijke heeft van alle verzamelingen en verwerkingen van persoonsgegevens ''tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven'': * De ''doeleinden'', en: * De ''rechtvaardigingsgronden'' voor: # De '''verdere verwerking''' op grond van de verenigbaarheid met de oorspronkelijke gerechtvaardigde doeleinden; # De '''geautomatiseerde besluitvorming'''; # De '''bijzondere categorieën persoonsgegevens'''; # De persoonsgegevens betreffende '''strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten'''; # Het '''nationaal identificerend nummer'''; # De persoonsgegevens ten behoeve van '''wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang'''.  +
Doorgifte persoonsgegevens +Bij doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zijn de ''onderlinge verantwoordelijkheden'' duidelijk en bij de doorgifte aan een verwerker zijn er ''afdoende garanties''.<br> Bij de doorgifte naar buiten de EU: * Is er een ''vertegenwoordiger'', en: * Is geen sprake van ''uitzonderingsgronden'', en: * Geldt een door de Europese Commissie genomen ''adequaatheidsbesluit'', of: * Zijn er ''passende waarborgen''<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] Art. 44</sup>, of: * Geldt een ''afwijking voor een specifieke situatie''.  +
E
Eigenaarschap +Huisvesting IV-bedrijfsmiddelen die in het inventarisoverzicht worden bijgehouden, behoren een ''eigenaar'' te hebben.  +
Eigenaarschap toegangsbeveiligingssysteem +Het ''eigenaarschap'' en de ''verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen'' en de ''verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen'' behoren te zijn vastgelegd.  +
Elektronische berichten +Informatie die is opgenomen in elektronische berichten, behoort ''passend'' te zijn beschermd.  +
Engineeringprincipes beveiligde systemen +''Principes'' voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.  +
Evaluatie richtlijnen servers en besturingssystemen +Er behoren ''richtlijnen'' te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management worden gerapporteerd.  +
Evalueren netwerk monitoring +Toereikende logging en monitoring behoort te zijn ingericht, om detectie, vastlegging en ''onderzoek'' mogelijk te maken ''van gebeurtenissen'', die mogelijk van invloed op, of relevant kunnen zijn voor, de informatiebeveiliging.  +
Evalueren netwerkbeveiliging +De ''robuustheid'' van de beveiligingsmaatregelen en de naleving van het netwerkbeveiligingsbeleid behoren periodiek getest en aangetoond te worden.  +
Exit-strategie +In de clouddiensten-overeenkomst tussen CSP en CSC behoort een exit-strategie te zijn opgenomen waarbij zowel een aantal ''bepalingen'' aangaande exit zijn opgenomen, als een aantal ''condities'' die aanleiding kunnen geven tot een exit (https://blog.weolcan.eu/wat-is-een-cloud-exit-strategie-precies-en-hoe-voer-je-het-uit).  +
F
Functiescheiding +Conflicterende ''taken'' en ''verantwoordelijkheden'' behoren te worden ''gescheiden'' om de kans op onbevoegd of ''onbedoeld'' wijzigingen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.  +
Fysieke toegangsbeveiliging +''Beveiligde gebieden'' behoren te worden beschermd door ''passende toegangsbeveiliging'' om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.  +
Fysieke zonering +Fysieke ''beveiligingszones'' behoren te worden gedefinieerd en gebruikt om gebieden te beschermen die gevoelige of essentiële informatie en informatie verwerkende faciliteiten bevatten.  +
G
Gateway/Firewall +De ''filterfuncties'' van gateways en firewalls behoren zo te zijn geconfigureerd, dat inkomend en uitgaand netwerkverkeer wordt gecontroleerd en dat daarbij in alle richtingen uitsluitend het vanuit beveiligingsbeleid ''toegestaan netwerkverkeer'' wordt doorgelaten.  +
Gebeurtenissen registreren (logging en monitoring) +''Log-bestanden'' van gebeurtenissen die ''gebruikersactiviteiten'', uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, ''bewaard'' en regelmatig te worden ''beoordeeld''.  +
Geheime authenticatie-informatie +Het toewijzen van ''geheime authenticatie-informatie'' behoort te worden beheerst via een formeel ''beheersproces''.  +
H
Hardenen van servers +Voor het beveiligen van servers worden overbodige ''functies'' en ongeoorloofde ''toegang'' uitgeschakeld.  +
Herstelfunctie voor data en clouddiensten +De ''herstelfunctie'' van data en clouddiensten, gericht op ondersteuning van bedrijfsprocessen behoort te worden gefaciliteerd met infrastructuur en IT-diensten, die robuust zijn en periodiek worden ''getest''.  +
Huisvesting IV-architectuur +Voor het implementeren en onderhouden van huisvestingsvoorzieningen behoren ''architectuurvoorschriften'' en benodigde ''documentatie'' beschikbaar te zijn.  +
Huisvesting IV-beleid +Ten behoeve van het huisvesting IV-beleid behoort een reeks ''beleidsregels'' te worden gedefinieerd, goedgekeurd door de directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan medewerkers en relevante externe partijen.  +
I
IT-functionaliteiten +''IT-functionaliteiten'' behoren te worden verleend vanuit een ''robuuste en beveiligde systeemketen'' van CSP naar CSC.  +
Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens +De verwerkingsverantwoordelijke stelt bij elke verzameling van persoonsgegevens ''tijdig'' en op een vastgelegde en vastgestelde wijze ''informatie'' aan de betrokkene beschikbaar, zodat de betrokkene, tenzij een ''uitzondering'' geldt, ''toestemming'' kan geven voor de verwerking<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] Art. 14</sup>.  +
Inlogprocedure +Als het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, moet de toegang tot systemen en toepassingen worden beheerst met behulp van een ''beveiligde inlogprocedure''.  +
Intern toezicht +Door of namens de verwerkingsverantwoordelijke vindt ''evaluatie'' plaats van de gegevensverwerkingen en is de ''rechtmatigheid aangetoond''.  +
Interne en Externe bedreigingen +Tegen ''natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken'' behoort fysieke bescherming te worden ontworpen en toegepast.  +
Interoperabiliteit en portabiliteit +Cloudservices zijn bruikbaar (''interoperabiliteit'') op verschillende IT-platforms en kunnen op basis van standaarden verschillende IT-platforms met elkaar verbinden en data overdragen (''portabiliteit'') naar andere CSP’s.  +
K
Kloksynchronisatie +De klokken van alle relevante informatie verwerkende systemen binnen een organisatie of beveiligingsdomein zijn ''gedocumenteerd'' en ''gesynchroniseerd'' op één referentietijdbron.  +
Koppelvlakken +De onderlinge ''netwerkconnecties'' (koppelvlakken) in de keten van CSC naar CSP behoren te worden ''bewaakt'' en ''beheerst'' om de risico’s van datalekken te beperken.  +
Kwaliteitsmanagement +De verwerkingsverantwoordelijke heeft kwaliteitsmanagement ingericht ten behoeve van de bewaking van de ''juistheid en nauwkeurigheid'' van persoonsgegevens. De verwerking is zo ingericht dat de persoonsgegevens kunnen worden ''gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen''. Indien dit gebeurt op verzoek van betrokkene dan wordt deze over de status van de afhandeling ''geïnformeerd''.  +
Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) +De doelorganisatie behoort conform uitgestippeld ''ontwikkel en onderhoudsbeleid'' een ''kwaliteitsmanagement systeem'' (KMS) in te richten, dat ervoor zorgt dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst.  +
L
Laad en los locatie +''Toegangspunten'' zoals laad- en loslocaties en andere punten waar onbevoegde personen het terrein kunnen betreden, behoren te worden beheerst, en zo mogelijk te worden afgeschermd van IT-voorzieningen.  +
Logging en monitoring +Logbestanden waarin ''gebeurtenissen'' die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiliging gebeurtenissen worden ''geregistreerd'', behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld.  +
M
Malware-protectie +Ter bescherming tegen malware behoren ''beheersmaatregelen'' te worden geïmplementeerd voor ''detectie, preventie en herstel'' in combinatie met een passend bewustzijn van de gebruikers.  +