174
U

Eigenschap:Criterium

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDatgene wat er gedaan moet worden of gerealiseerd
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Zie voor meer toelichting de SIVA-methode

Pagina's die de eigenschap "Criterium" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

C
Clouddiensten-architectuur +De clouddiensten-architectuur specificeert de ''samenhang'' en beveiliging van de services en de inter-connectie tussen CSC en CSP en biedt transparantie en overzicht van randvoorwaardelijke omgevingsparameters, voor zowel de opzet, de levering en de portabiliteit van CSC-data.  +
Clouddienstenbeleid +De CSP behoort haar informatiebeveiligingsbeleid uit te breiden met een ''cloudbeveiligingsbeleid'' om de voorzieningen en het gebruik van cloudservices te adresseren.  +
Compliance en assurance +De CSP behoort regelmatig de naleving van de cloudbeveiligingsovereenkomsten op ''compliancy'' te beoordelen, jaarlijks een ''assurance''-verklaring aan de CSC uit te brengen en ervoor te zorgen voor onderlinge ''aansluiting'' van de resultaten uit deze twee exercities.  +
Compliance management +De projectorganisatie behoort een ''compliance management proces'', ingericht te hebben, op basis waarvan zij de implicaties uit wet en regelgeving en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten en beleid kan vaststellen.  +
Continuiteitsmanagement +Continuïteitbeheer behoort procesmatig voor de gehele organisatie te zijn ingericht, zodat na het plaatsvinden van een calamiteit de hosting services zo snel mogelijk worden hersteld en voortgezet.  +
Contractmanagement +Huisvestingsvoorzieningen die worden verworven, behoren te voldoen aan ''kwalitatieve en kwantitatieve eisen'' die zijn vastgelegd in ''overeenkomsten'' met de betreffende leveranciers.  +
Controle richtlijn +Bedrijfsmiddelen behoren periodiek te worden gecontroleerd op basis van formeel vastgestelde ''richtlijnen'' en geconstateerde bevindingen dienen tijdig aan het management te worden gerapporteerd.  +
Crypto-services +Gevoelige data van CSC’s behoort conform het overeengekomen ''beleid'' inzake ''cryptografische maatregelen'', tijdens transport via netwerken en bij opslag bij CSP te zijn ''versleuteld''.  +
Cryptografie +Ter bescherming van ''authenticatie-informatie'' behoort een beleid voor het gebruik van ''cryptografische beheersmaatregelen'' te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  +
Cryptografiebeleid voor communicatie +Ter bescherming van informatie behoort voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen een ''cryptografiebeleid'' te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  +
Cryptografische Services +Ter bescherming van de ''integriteit'' en ''vertrouwelijkheid'' en van de getransporteerde informatie behoren passende ''cryptografische beheersmaatregelen'' te worden ontwikkeld, geïmplementeerd en ingezet.  +
D
Data en privacy +De CSP behoort, ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen vanuit verschillende dimensies: ''beveiligingsaspecten en stadia'', ''toegang en privacy'', ''classificatie/labelen'', ''eigenaarschap'' en ''locatie''.  +
Data-protectie +Data (op transport, in verwerking en in rust) met classificatie BBN2 of hoger behoort te worden beschermd met ''cryptografische maatregelen'' en te voldoen aan Nederlandse wetgeving.  +
Dataretentie en vernietiging gegevens +Gearchiveerde data behoort gedurende de overeengekomen ''bewaartermijn'' ''technologie-onafhankelijk, raadpleegbaar'', ''onveranderbaar'' en integer te worden opgeslagen en op aanwijzing van de CSC/data eigenaar te kunnen worden ''vernietigd''.  +
Doelbinding gegevensverwerking +De verwerkingsverantwoordelijke heeft van alle verzamelingen en verwerkingen van persoonsgegevens ''tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven'': * De ''doeleinden'', en: * De ''rechtvaardigingsgronden'' voor: # De '''verdere verwerking''' op grond van de verenigbaarheid met de oorspronkelijke gerechtvaardigde doeleinden; # De '''geautomatiseerde besluitvorming'''; # De '''bijzondere categorieën persoonsgegevens'''; # De persoonsgegevens betreffende '''strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten'''; # Het '''nationaal identificerend nummer'''; # De persoonsgegevens ten behoeve van '''wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang'''.  +
Doorgifte persoonsgegevens +Bij doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zijn de ''onderlinge verantwoordelijkheden'' duidelijk en bij de doorgifte aan een verwerker zijn er ''afdoende garanties''.<br> Bij de doorgifte naar buiten de EU: * Is er een ''vertegenwoordiger'', en: * Is geen sprake van ''uitzonderingsgronden'', en: * Geldt een door de Europese Commissie genomen ''adequaatheidsbesluit'', of: * Zijn er ''passende waarborgen''<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] Art. 44</sup>, of: * Geldt een ''afwijking voor een specifieke situatie''.  +
E
Eigenaarschap +Huisvesting-IV bedrijfsmiddelen behoren in het inventarisoverzicht te worden bijgehouden en behoren een ''eigenaar'' te hebben.  +
Eigenaarschap toegangsbeveiligingssysteem +Het ''eigenaarschap'' en de ''verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen'' en de ''verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen'' behoren te zijn vastgelegd.  +
Elektronische berichten +Informatie die is opgenomen in elektronische berichten, behoort ''passend'' te zijn beschermd.  +
Engineeringprincipes beveiligde systemen +''Principes'' voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.  +
Evaluatie richtlijnen servers en besturingssystemen +Er behoren ''richtlijnen'' te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management worden gerapporteerd.  +
Evalueren netwerk monitoring +Toereikende logging en monitoring behoort te zijn ingericht, om detectie, vastlegging en ''onderzoek'' mogelijk te maken ''van gebeurtenissen'', die mogelijk van invloed op, of relevant kunnen zijn voor, de informatiebeveiliging.  +
Evalueren netwerkbeveiliging +De ''robuustheid'' van de beveiligingsmaatregelen en de naleving van het netwerkbeveiligingsbeleid behoren periodiek getest en aangetoond te worden.  +
Exit-strategie +In de clouddiensten-overeenkomst tussen CSP en CSC behoort een exit-strategie te zijn opgenomen waarbij zowel een aantal ''bepalingen'' aangaande exit zijn opgenomen, als een aantal ''condities'' die aanleiding kunnen geven tot een exit (https://blog.weolcan.eu/wat-is-een-cloud-exit-strategie-precies-en-hoe-voer-je-het-uit).  +
F
Functiescheiding +Conflicterende ''taken'' en ''verantwoordelijkheden'' behoren te worden ''gescheiden'' om de kans op onbevoegd of ''onbedoeld'' wijzigingen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.  +