174
U

Eigenschap:Criterium

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDatgene wat er gedaan moet worden of gerealiseerd
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Zie voor meer toelichting de SIVA-methode

Pagina's die de eigenschap "Criterium" gebruiken

Er zijn 50 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) +De project verantwoordelijke behoort voor de softwareontwikkelprojecten een beheersorganisatie te hebben ingericht waarin de ''structuur van de beheersprocessen'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden'' van de betrokken ''functionarissen'' zijn vastgesteld.  +
Beheersorganisatie huisvesting IV +De stakeholder van huisvesting IV behoort een ''beheersorganisatie'' te hebben ingericht waarin de ''processtructuur'', de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.  +
Beheersorganisatie toegangsbeveiliging +De eigenaar van het toegangsbeveiligingssysteem en toegangsmiddelen dient een beheersingsorganisatie ingericht hebben waarin de ''processtructuur'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden'' van de betrokken ''functionarissen'' zijn vastgesteld.  +
Bekabeling +''Voedings-'' en telecommunicatie''kabels'' voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, behoren te worden beschermd tegen interceptie, verstoring of schade.  +
Beleid en procedures informatietransport +Ter bescherming van het informatietransport, dat via allerlei soorten communicatiefaciliteiten verloopt, behoren formele ''beleidsregels'', ''procedures'' en ''beheersmaatregelen'' voor transport van kracht te zijn.  +
Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen +Voor het ontwikkelen van software en systemen behoren ''regels'' te worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast.  +
Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud +Voor het beveiligd inrichten en onderhouden van het serverplatform behoren ''regels'' te worden vastgesteld en binnen de organisatie te worden toegepast.  +
Beoordeling technische serveromgeving +Technische serveromgevingen behoren regelmatig te worden beoordeeld op ''naleving'' van de beleidsregels en normen van de organisatie voor serverplatforms.  +
Beoordeling toegangsrechten +Eigenaren van bedrijfsmiddelen behoren ''toegangsrechten'' van gebruikers regelmatig te ''beoordelen''.  +
Beoordelingsrichtlijnen en procedures +Om het gebruik van toegangsbeveiligingsvoorzieningen te (kunnen) controleren, behoren er ''procedures'' te zijn vastgesteld.  +
Beperking van software-installatie +Voor het door gebruikers (beheerders) installeren van software behoren ''regels'' te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.  +
Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) +Voor het door gebruikers/ontwikkelaars installeren van software behoren ''regels'' te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.  +
Beschermen van testgegevens +''Testgegevens'' behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.  +
Beveiligde inlogprocedure +Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot (communicatie)systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde ''inlogprocedure''.  +
Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving +Organisaties behoren ''beveiligde ontwikkelomgevingen'' vast te stellen en passend te beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie en die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling.  +
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen ''technische en organisatorische maatregelen'' voor verwerking van persoonsgegevens op ''een passend beveiligingsniveau''<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] Art. 32</sup>.  +
Beveiliging Virtueel serverplatform +Virtuele servers behoren goedgekeurd te zijn en toegepast te worden op robuuste en veilige ''fysieke servers'' (bestaande uit ''hypervisor'' en ''virtuele servers'') en behoren zodanig te zijn geconfigureerd dat gevoelige informatie in voldoende mate is beveiligd.  +
Beveiliging netwerkdiensten +''Beveiligingsmechanismen'', ''dienstverleningsniveaus'' en ''beheereisen'' voor alle netwerkdiensten behoren te worden geïdentificeerd en opgenomen in overeenkomsten betreffende netwerkdiensten. Dit geldt zowel voor diensten die intern worden geleverd als voor uitbestede diensten.  +
Beveiligingsfaciliteiten +Voor het beveiligen van ruimten behoren ''faciliteiten'' te worden ontworpen en toegepast.  +
Beveiligingsfunctie +Een gespecialiseerde ''beveiligingsfunctie'' dient te zijn vastgesteld die de verantwoordelijk is voor het bevorderen van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie.  +
Beveiligingsorganisatie Clouddiensten +De CSP behoort een ''beveiligingsfunctie'' te hebben benoemd en een beveiligingsorganisatie te hebben ingericht, waarin de ''organisatorische positie'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden'' van de betrokken ''functionarissen'' en de ''rapportagelijnen'' zijn vastgesteld.  +
Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging +De organisatie moet een beveiligingsorganisatie gedefinieerd hebben waarin de ''organisatorische positie'', de ''taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB)'' van de betrokken ''functionarissen'' en de ''rapportagelijnen'' zijn vastgesteld.  +
Bewaren van persoonsgegevens +Door het treffen van de ''nodige maatregelen'' hanteert de organisatie voor persoonsgegevens een ''bewaartermijn'' die niet wordt overschreden.  +
Business Impact Analyse +De BIA behoort te worden uitgevoerd vanuit verschillende ''perspectieven'', zich te richten op verschillende ''scenario’s'' en vast te stellen welke impact de aspecten ''beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid'' (BIVC) hebben op de organisatie.  +
C
Certificering +Huisvesting IV van de leverancier behoort gecertificeerd te zijn conform de ''gangbare standaarden.''  +
Classificatie van Informatie +''Informatie'' behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.  +
Cloudbeveiligingsstrategie +De CSP behoort een ''cloudbeveiligingsstrategie'' te hebben ontwikkeld die ''samenhangt'' met de strategische doelstelling van de CSP en die aantoonbaar de informatieveiligheid ondersteunt.  +
Clouddiensten-architectuur +De clouddiensten-architectuur specificeert de ''samenhang'' en beveiliging van de services en de inter-connectie tussen CSC en CSP en biedt transparantie en overzicht van randvoorwaardelijke omgevingsparameters, voor zowel de opzet, de levering en de portabiliteit van CSC-data.  +
Clouddienstenbeleid +De CSP behoort haar informatiebeveiligingsbeleid uit te breiden met een ''cloudbeveiligingsbeleid'' om de voorzieningen en het gebruik van cloudservices te adresseren.  +
Compliance en assurance +De CSP behoort regelmatig de naleving van de cloudbeveiligingsovereenkomsten op ''compliancy'' te beoordelen, jaarlijks een ''assurance''-verklaring aan de CSC uit te brengen en ervoor te zorgen voor onderlinge ''aansluiting'' van de resultaten uit deze twee exercities.  +
Compliance management +De projectorganisatie behoort een ''compliance management proces'', ingericht te hebben, op basis waarvan zij de implicaties uit wet en regelgeving en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten en beleid kan vaststellen.  +
Continuiteitsmanagement +Continuïteitbeheer behoort ''procesmatig'' voor de gehele organisatie te zijn ingericht, zodat na het plaatsvinden van een calamiteit de hosting services zo snel mogelijk worden ''hersteld en voortgezet''.  +
Contractmanagement +Huisvesting IV die worden verworven, behoren te voldoen aan ''kwalitatieve en kwantitatieve eisen'' die zijn vastgelegd in ''overeenkomsten'' met de betreffende leveranciers.  +
Controle-richtlijnen huisvesting IV +Bedrijfsmiddelen behoren periodiek te worden gecontroleerd met formeel vastgestelde ''richtlijnen'' en geconstateerde bevindingen dienen tijdig aan het management te worden gerapporteerd.  +
Crypto-services +Gevoelige data van CSC’s behoort conform het overeengekomen ''beleid'' inzake ''cryptografische maatregelen'', tijdens transport via netwerken en bij opslag bij CSP te zijn ''versleuteld''.  +
Cryptografie +Ter bescherming van ''authenticatie-informatie'' behoort een beleid voor het gebruik van ''cryptografische beheersmaatregelen'' te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  +
Cryptografiebeleid voor communicatie +Ter bescherming van informatie behoort een ''cryptografiebeleid'' voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  +
Cryptografische Services +Ter bescherming van de ''vertrouwelijkheid'' en ''integriteit'' van de getransporteerde informatie behoren passende ''cryptografische'' ''beheersmaatregelen'' te worden ontwikkeld, geïmplementeerd en ingezet.  +
D
Data en privacy +De CSP behoort, ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen vanuit verschillende dimensies: ''beveiligingsaspecten en stadia'', ''toegang en privacy'', ''classificatie/labelen'', ''eigenaarschap'' en ''locatie''.  +
Data-protectie +Data (op transport, in verwerking en in rust) met classificatie BBN2 of hoger behoort te worden beschermd met ''cryptografische maatregelen'' en te voldoen aan Nederlandse wetgeving.  +
Dataretentie en vernietiging gegevens +Gearchiveerde data behoort gedurende de overeengekomen ''bewaartermijn'' ''technologie-onafhankelijk, raadpleegbaar'', ''onveranderbaar'' en integer te worden opgeslagen en op aanwijzing van de CSC/data eigenaar te kunnen worden ''vernietigd''.  +
Doelbinding gegevensverwerking +De verwerkingsverantwoordelijke heeft van alle verzamelingen en verwerkingen van persoonsgegevens ''tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven'': * De ''doeleinden'', en: * De ''rechtvaardigingsgronden'' voor: # De '''verdere verwerking''' op grond van de verenigbaarheid met de oorspronkelijke gerechtvaardigde doeleinden; # De '''geautomatiseerde besluitvorming'''; # De '''bijzondere categorieën persoonsgegevens'''; # De persoonsgegevens betreffende '''strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten'''; # Het '''nationaal identificerend nummer'''; # De persoonsgegevens ten behoeve van '''wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang'''.  +
Doorgifte persoonsgegevens +Bij doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zijn de ''onderlinge verantwoordelijkheden'' duidelijk en bij de doorgifte aan een verwerker zijn er ''afdoende garanties''.<br> Bij de doorgifte naar buiten de EU: * Is er een ''vertegenwoordiger'', en: * Is geen sprake van ''uitzonderingsgronden'', en: * Geldt een door de Europese Commissie genomen ''adequaatheidsbesluit'', of: * Zijn er ''passende waarborgen''<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] Art. 44</sup>, of: * Geldt een ''afwijking voor een specifieke situatie''.  +
Draadloze toegang +Draadloos verkeer behoort te worden beveiligd met ''authenticatie'' van devices, ''autorisatie'' van gebruikers en ''versleuteling'' van de communicatie.  +
E
Eigenaarschap +Huisvesting IV-bedrijfsmiddelen die in het inventarisoverzicht worden bijgehouden, behoren een ''eigenaar'' te hebben.  +
Eigenaarschap toegangsbeveiligingssysteem +Het ''eigenaarschap'' en de ''verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen'' en de ''verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen'' behoren te zijn vastgelegd.  +
Elektronische berichten +Informatie die is opgenomen in elektronische berichten behoort ''passend'' te zijn beschermd.  +
Engineeringprincipes beveiligde systemen +''Principes'' voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.  +
Evaluatie richtlijnen servers en besturingssystemen +Er behoren ''richtlijnen'' te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management worden gerapporteerd.  +