Eigenschap:Doelstelling

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
De reden waarom de norm gehanteerd wordt.
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
(
Het waarborgen dat de vastgelegde gegevens van de softwareconfiguratie-items in de configuratie-administratie (CMDB) juist en volledig zijn en blijven.  +
A
Het waarborgen dat de informatiebeveiligingseisen integraal onderdeel uitmaken van de eisen van informatiesystemen (nieuw en uitgebreid).  +
Een basis leggen voor de volgende fases (de ontwerpfase en verder) met geanalyseerde en gespecificeerde functionele eisen.  +
Het waarborging dat apparatuur continue beschikbaar en integer is.  +
Het voorkomen van verlies, schade, diefstal en/of compromitering van bedrijfsmiddelen en onderbreking van bedrijfsactiviteiten.  +
Het waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik van apparatuur zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.  +
Het richting geven aan de te ontwikkelen applicatie en een betrouwbare werking van de applicatie te garanderen.  +
Het opstellen van een veilig en gedegen/solide applicatieontwerp.  +
Het zorgen dat er geen zwakke punten in de veiligheid worden geïntroduceerd en dat applicaties in staat zijn om kwaadaardige aanvallen te weerstaan.  +
Het bedrijfsproces optimaal te ondersteunen.  +
Het kunnen leveren van de juiste services en de informatiebeveiliging van de betrokken applicaties te kunnen waarborgen.  +
De doelstelling van het beleidsdomein is om vast te stellen of afdoende randvoorwaarden en condities binnen de ontwikkelorganisatie zijn gecreëerd om applicaties adequaat te kunnen ontwikkelen. In dit domein worden objecten en daaraan gerelateerde normen opgenomen die het mogelijk maken de applicaties op een veilige manier te ontwikkelen.  +
De doelstelling van applicatieontwikkeling in het control-domein is vast te stellen of: *de applicatie-controls afdoende zijn ingericht voor het garanderen van een beheersbare applicatie omgeving en/of; *de applicatieve diensten functioneel en technisch op het juiste niveau worden gehouden. Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.  +
De doelstelling van applicatieontwikkeling in het uitvoeringsdomein is het waarborgen dat de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten plaatsvinden conform specifieke beleidsuitgangspunten en dat de werking daarvan voldoet aan de eisen die door de klant (doelorganisatie) zijn gesteld. Met randvoorwaarden in de vorm van beleid geeft de organisatie kaders aan waarbinnen de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten moeten plaatsvinden.  +
Het bieden van veilige mechanismen voor onder andere import en export van gegevens.  +
Het vaststellen van de identiteit van een gebruiker van een softwarepakket.  +
Het voorkomen van onbevoegde toegang tot informatie in toepassingssystemen.  +
Bewerkstelligen dat de juiste mensen op het juiste moment om de juiste redenen toegang krijgen tot het softwarepakket.  +
Het zorgen dat gebruikers de acties kunnen uitvoeren waartoe zij bevoegd zijn, zo lang zij bevoegd zijn, en het voorkomen dat onbevoegden toegang hebben.  +
Het effectief, efficiënt en veilig kunnen uitvoeren van autorisatiebeheer.  +
B
Het waarborgen van een correcte en veilige bediening van serverplatforms.  +
Het voldoen aan de businesseisen van de organisatie en de beoogde, veilige ondersteuning van het bedrijfsproces.  +
Het waarborgen van het vereiste niveau van continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een ongunstige situatie.  +
Het hervatten van kritieke bedrijfsprocessen binnen kritieke tijdschema’s.  +
Zorgen tijdens normaal bedrijf en bij voorkomende calamiteiten voor het herstel van de data en de dienstverlening binnen de overeengekomen maximale uitvalsduur, waarbij dataverlies wordt voorkomen.  +
Het bewerkstelligen dat een adequate informatie beschikbaar is wanneer het noodzakelijk is.  +
Het bewerkstelligen van een gecontroleerde verwijdering en afvoer van bedrijfsmiddelen.  +
Voorkomen van verlies, schade, diefstal of in gevaar brengen van informatie en andere bijbehorende assets en onderbreking van de activiteiten van de organisatie.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van softwareontwikkeling.  +
Het adequaat beheersen en beheren van clouddiensten.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van de huisvesting IV-dienstverlening.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van de netwerkbeveiliging.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van servers en serverplatforms.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van het toegangsbeveiligingssysteem.  +
Het bewerkstelligen dat de bekabeling aan het aspect robuustheid voldoet.  +
Het beheersen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie tijdens transport in netwerken.  +
Beleidskeuzes over welke informatie, in welke vorm via integratiefuncties uitgewisseld mag worden.  +
Het beheersen van beveiliging van data in middlewarecomponenten.  +
Het beheersen van het (beveiligd) ontwikkelen van applicaties.  +
Het beheersen van de beveiligde inrichting en onderhoud van het serverplatform.  +
Het vaststellen of de technische serveromgevingen voor servers en besturingssystemen afdoende zijn beveiligd.  +
Het vaststellen of: *de autorisaties juist zijn aangebracht in de applicaties; *de wijzigingen en verwijderingen juist zijn uitgevoerd; *de koppelingen tussen gebruikers en rollen tijdig zijn aangepast wanneer de inhoud van de functies of de eisen over functiescheiding, scheiding van handelingen en doelbinding daar aanleiding toe geven.  +
Het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van formele controle-activiteiten.  +
Het voorkomen dat er software wordt geïnstalleerd die schade kan veroorzaken zoals het weglekken van informatie, verlies van integriteit of andere informatiebeveiligingsincidenten of het schenden van intellectuele-eigendomsrechten.  +
Het voorkomen dat er software wordt geïnstalleerd die schade kan veroorzaken, zoals het weglekken van informatie, verlies van integriteit, andere informatiebeveiligingsincidenten of het schenden van intellectuele-eigendomsrechten.  +
Wijzigingen aan softwarepakketten gecontroleerd laten verlopen.  +
Het vermijden van persoonsgegevens of enige andere vertrouwelijke informatie voor testdoeleinden en de bescherming waarborgen van gegevens die voor het testen van informatiesystemen zijn gebruikt.  +
Implementeren van maatregelen die naar de behoefte van de klant zorgen voor een ononderbroken toegang tot de data.  +
Onbevoegde toegang tot (communicatie)systemen en toepassingen voorkomen.  +
De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +