42
U

Eigenschap:Elementtypedefinitie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Text.

Pagina's die de eigenschap "Elementtypedefinitie" gebruiken

Er zijn 42 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Afgeleid principe +Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-[[basisprincipe]]s en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.  +
Aspect van regelbeheer +Gebied van aandacht dat van belang is bij het realiseren van organisatiedoelen.  +
B
Basisprincipe +Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').  +
Beheersmaatregel +Een beheersmaatregel is een verbijzondering van een (ArchiMate) eis/requirement. Beheersmaatregelen realiseren afgeleide principes.  +
Beleidskader +NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.  +
Beveiligingsprincipe +Een Beveiligingsprincipe is een Themaprincipe vanuit het thema Beveiliging.  +
Bouwsteen +Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.  +
Bouwsteen Internationaal +Internationale Bouwstenen zijn voorzieningen die op internationaal niveau als bouwsteen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld door de EU.  +
Bron +Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.  +
D
Dochterarchitectuur +Een architectuur is een set aan architectuurafspraken die van toepassing zijn binnen een bepaald werkingsgebied, zoals een domein, bestuurslaag of keten.  +
Doel +Een doel is een door een belanghebbende gewenste eindsituatie.  +
Domein +Een domein is een inhoudelijk verwante verzameling van publieke dienstverlening. De domeinen zoals de NORA die gebruikt zijn gebaseerd op de indeling in onderwerpen op [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen www.rijksoverheid.nl/onderwerpen].  +
Drijfveer +Een drijfveer is iets dat in een organisatie veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.  +
E
EU Programma +Programma's van de Europese Unie die relevant zijn voor ICT-architectuur of interoperabiliteit in brede zin worden ter informatie opgenomen en beschreven in de wiki.  +
F
FS-Standaard +Een standaard zoals opgenomen in de lijst van het Forum Standaardisatie  +
Functionaliteit +Functionaliteit die een applicatie aan gebruikers biedt ter ondersteuning van een (werk-)proces.  +
G
Gegevenswoordenboek +Een gegevenswoordenboek bevat een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegeven moet worden verstaan en op welke manier het gegeven wordt genoteerd (bv karakterset, datumnotatie, waardenlijsten)  +
H
Hoofdstuk normenkader +Hoofdstuk van een normenkader  +
I
Implementatierichtlijn +Een implementatierichtlijn is een verbijzondering van een (ArchiMate) eis/requirement. Implementatierichtlijnen expliciteren beheersmaatregelen. Zij fungeren als ontwerp- en toetsingsnorm en zijn het meest concrete abstractieniveau in het katern Beveiliging, op het grensvlak van ‘WAT’ en ‘HOE’ van normenkaders.  +
Instrument +Een instrument kan ingezet worden om architectuur te ontwikkelen, te ontsluiten of toe te passen. Een instrument kan de vorm hebben van een workshop, een handleiding, een voorbeelddocument et cetera.  +
K
Kennisgroep +Groep waar kennis wordt opgebouwd en/of gedeeld. Het kan een formeel initiatief zijn zoals een kenniscentrum, een informeel netwerk of een werkgroep. Criterium voor opname is dat het kennis deelt en/of zoekt over onderwerpen die raken aan NORA.  +
M
Maatregel +Een samenhangende set van procedure en/of techniek om voorwaarde in te vullen en daarmee een gestreefde situatie te bewerkstelligen.  +
Modeleerprincipe voor regelbeheer +Richtinggevende uitspraak voor het modeleren van regels, randvoorwaardelijk voor het invullen van de maatregelen en principes op organisatieniveau.  +
N
Norm +Een norm is een actie die nodig is om een [[Privacyprincipe]] of ander Themaprincipe te realiseren. In veel gevallen zijn meerdere normen nodig om een principe volledig te realiseren. Conformiteitsindicatoren zijn oorspronkelijk ontwikkeld binnen het [[Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)]] en beschreven via de [[SIVA-methode]].  +
Normenkader +Een richtinggevende set van objecten en normen die beschrijven hoe je juiste beheersing op een onderwerp kan doen, en wat door een auditor getoetst kan worden.  +
Normenkader-aspect +een aspectgebied van het normenkader, opgedeeld naar keten-rol en beveiligingscontext  +
O
Organisatie +Organisaties worden ter informatie in de wiki opgenomen wanneer ze een relatie hebben met de architectuurelementen. Een organisatie kan meerdere rollen tegelijk vervullen in de NORA wiki en meerdere contactpersonen hebben voor verschillende onderwerpen.  +
P
Principe voor regelbeheer +Een niveau van principes onder 'afgeleide principes', gericht op het inrichten van een gebied van informatievoorziening .Een richtinggevende uitspraak over een generiek eigenschap die systemen moeten hebben - maar alleen van toepassing binnen een aspectgebied van informatievoorziening. Kan nevengeschikt of ondergeschikt zijn aan afgeleide principes. Kan uitgroeien tot een afgeleid principe, als het relevant geacht wordt voor de gehele doelgroep van NORA.  +
Privacyprincipe +Een privacyprincipe is een Themaprincipe vanuit het thema Privacy.  +
Probleem +Een probleem waarvoor NORA een oplossing biedt  +
Product +Dienst op concreter niveau van 'Voorziening/Bouwsteen', dat door een afnemer kan worden gebruikt.  +
R
Rijksvoorziening +Een Rijksvoorziening is een generieke voorziening binnen de Rijksoverheid. Rijksvoorzieningen worden in de NORA opgenomen voor zover zij in de [[Monitor Open Standaardenbeleid]] worden gemonitord.  +
S
Sectorregistratie +Een landelijk dekkende registratie, met een wettelijke grondslag, waarin gegevens over individuele en identificeerbare objecten, subjecten of rechten worden vastgelegd.  +
Semantische intermediair +Een semantische intermediair is een publieke organisatie die ervaring heeft opgedaan met het koppelen van begrippen via LinkedData en bereid is die ervaring te delen binnen de publieke sector.  +
Standaard +Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.  +
StandaardGebruik +Toepassing van een standaard/specificatie binnen een bouwsteen  +
T
Thema +Een thema is een inhoudelijk onderwerp waarover in de NORA-wiki kennis wordt uitgewisseld. Thema's worden beheerd door een expertgroep, contactpersoon en community. Alleen de voorpagina van een thema valt onder dit element, onderliggende pagina's vallen in de categorie van het thema en hebben een eigen of vrije layout. Zie [[Thema's]].  +
Themaprincipe +Een richtinggevende uitspraak over een generiek eigenschap die systemen moeten hebben - maar alleen van toepassing binnen een aspectgebied van informatievoorziening. Kan nevengeschikt of ondergeschikt zijn aan afgeleide principes. Kan uitgroeien tot een afgeleid principe, als het relevant geacht wordt voor de gehele doelgroep van NORA.  +
U
Uitwerking +Een geconcretiseerde eis aan een systeem, voortvloeiend uit een afgeleid principe (of themaprincipe).  +
V
Voorbeeld +Een voorbeeld is een tekstuele beschrijving van de toepassing van een bepaald principe of bepaalde richtlijn in de praktijk. Een voorbeeld kan uit de praktijk komen maar kan ook fictief zijn.  +
Voorziening +Een voorziening is een standaardoplossing. Een bouwsteen is een specifieke vorm van voorziening.  +