192
U

Eigenschap:Gebruik in Nederlandse publieke sector

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waardenIn gebruik, In pilot, In ontwikkeling, Wordt uitgefaseerd, Uitgefaseerd
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDropdown
Defaultwaarde
ToelichtingDeze eigenschap zegt iets over de praktijk: of het beschrevene ook in de empirische wereld is. In tegenstelling tot 'Status actualiteit', wat aangeeft wat de formele/normatieve/redactionele status is.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Gebruik in Nederlandse publieke sector" gebruiken

Er zijn 192 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aantonen aanpak risicomanagement +In gebruik  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +In gebruik  +
Aantonen privacy by design +In gebruik  +
Aantonen toepassen DPIA toetsmodel +In gebruik  +
Aantonen uitvoeren DPIA en opvolgen DPIA uitkomsten +In gebruik  +
Aantoonbaar behoorlijke verwerking +In gebruik  +
Aantoonbaar transparante verwerking +In gebruik  +
Aanvulling op verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Actueel beeld voor de AP +In gebruik  +
Adequaatheidsbesluit +In gebruik  +
Afdoende garanties formeel vastgelegd +In gebruik  +
Afdoende garanties voor passende maatregelen +In gebruik  +
Afwijking voor een specifieke situatie +In gebruik  +
B
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) +Uitgefaseerd  +
Benodigde middelen +In gebruik  +
Bepalingen overeengekomen met de verwerker +In gebruik  +
Beperking van de verwerking op verzoek van de betrokkene +In gebruik  +
Beschrijving gegevensstromen +In gebruik  +
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +In gebruik  +
Bewaartermijnen worden vastgesteld en bekrachtigd +In gebruik  +
Bewaking van de noodzaak tot bewaren +In gebruik  +
Bewaren van persoonsgegevens +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens, m.b.t. specifieke doeleinden met algemeen belang +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; algemeen belang i.r.t volksgezondheid +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gevoelige gegevens, noodzakelijke uitzonderingen wgs. zwaarwegend algemeen belang +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gezondheidsgegevens +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; i.r.t. rechtsvordering, gerechten +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; ledenadministratie, gerechtvaardigde activiteiten +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak i.r.t verplichtingen en specifieke rechten +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak, vitale belangen, onmacht +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; openbaar gemaakt door betrokkene +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; uitdrukkelijke toestemming +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; voorwaarden verwerking i.v.m. gezondheidszorg +In gebruik  +
C
Compliancy en compleetheid aantonen met het gegevensregister +In gebruik  +
Compliancydossier +In gebruik  +
Controle op juistheid en nauwkeurigheid +In gebruik  +
D
Datalek melden aan betrokkene +In gebruik  +
Datalek melden aan de AP +In gebruik  +
De Privacy Baseline +In ontwikkeling  +
De onderlinge verantwoordelijkheden +In gebruik  +
De registers geven een samenhangend beeld +In gebruik  +
DigiD Machtigen +In gebruik  +
Diginetwerk +In gebruik  +
Directe melding aan betrokkene +In gebruik  +
Doelbinding gegevensverwerking +In gebruik  +
Doeleinden; rechtmatigheid +In gebruik  +
Doeleinden; toereikend, ter zake dienend en beperkt +In gebruik  +
Doeleinden; transparant, behoorlijk en veilig +In gebruik  +
Doorgifte persoonsgegevens +In gebruik  +
Duidelijke en eenvoudige taal +In gebruik  +
E
Eisen aan de melding aan AP +In gebruik  +
Eisen aan de melding aan betrokkene +In gebruik  +
Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang +In gebruik  +
Elektronische verwerking van het verzoek +In gebruik  +
Evaluatierapportage bij niet voldoen +In gebruik  +
F
Functionaris Gegevensbescherming +In gebruik  +
Fysieke beveiliging, wijze van verzamelen +In gebruik  +
G
Geautomatiseerde besluitvorming i.r.t. bijzondere categorieën van persoonsgegevens +In gebruik  +
Geautomatiseerde besluitvorming; niet, tenzij +In gebruik  +
Geautomatiseerde besluitvorming; passende maatregelen m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen +In gebruik  +
Gedragscode, certificering +In gebruik  +
Geen afbreuk aan rechten en vrijheden van anderen +In gebruik  +
Gegevens ter identificatie van de betrokkene +In gebruik  +
Gegevens wissen op verzoek van de betrokkene +In gebruik  +
Gewaarborgde bescherming +In gebruik  +
Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt +In gebruik  +
Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze +In gebruik  +
Grip op Secure Software Development +In ontwikkeling  +
H
Het beoordelen van de privacyrisico's, advies van FG +In gebruik  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, bij wijzigingen +In gebruik  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, hoog risico +In gebruik  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, i.r.t. DPIA +In gebruik  +
Het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang; passende maatregelen +In gebruik  +
I
Identificatie van betrokkene +In gebruik  +
Inbreuk melden aan verwerkingsverantwoordelijke +In gebruik  +
Informatie aan betrokkene +In gebruik  +
Informatie aan betrokkene indien andere bron +In gebruik  +
Informatie aan betrokkene over de verwerking van persoonsgegevens +In gebruik  +
Informatie over afwikkeling correctieverzoek +In gebruik  +
Informatie over geen gevolg geven aan het correctieverzoek +In gebruik  +
Informatie over niet van betrokkene verkregen persoonsgegevens +In gebruik  +
Informatie wordt schriftelijk en/of elektronisch verstrekt +In gebruik  +
Informatievereisten bij verzoek om toestemming +In gebruik  +
Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens +In gebruik  +
Informeren bij toestemming soms niet verplicht +In gebruik  +
Inhoud van het register van verwerkingsactiviteiten +In gebruik  +
Intern toezicht +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van behoorlijke verwerking +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van garanties bij doorgifte +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van informeren bij inbreuk +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van juistheid en actualiteit van de gegevens +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van maximale bewaartermijnen +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van minimalisatie van verwerken +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van transparante verwerking +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van de doeleinden voor het verzamelen +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van privacy by design +In gebruik  +
J
Juiste en actuele gegevens +In gebruik  +
K
Kennisgeving vastleggen +In gebruik  +
Kosteloos, tenzij onredelijk +In gebruik  +
Kwaliteitsmanagement +In gebruik  +
L
Langere opslagperiode voor specifieke doelen (onderzoek, statistiek) +In gebruik  +
M
Maatregelen i.r.t. juistheid en nauwkeurigheid +In gebruik  +
Maatregelen na openbaarmaking van persoonsgegevens +In gebruik  +
Maatregelen na verlopen bewaartermijn +In gebruik  +
Maximale bewaartermijn +In gebruik  +
Meldplicht Datalekken +In gebruik  +
Mondelinge informatieverstrekking +In gebruik  +
Motivering bij vertraagde melding +In gebruik  +
N
Naleving controleren op basis van documentatie +In gebruik  +
Nationaal identificerend nummer +In gebruik  +
Noodzakelijke gegevens in de documentatie +In gebruik  +
Notificatie bij rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperking +In gebruik  +
O
Organieke inbedding +In gebruik  +
Organisatorische beveiliging, planmatig, aantoonbaar +In gebruik  +
P
Passend beschermingsniveau, proportioneel en subsidiair +In gebruik  +
Passend beveiligingsniveau +In gebruik  +
Passende maatregelen i.r.t. de DPIA +In gebruik  +
Passende maatregelen, continuïteit +In gebruik  +
Passende maatregelen, passend +In gebruik  +
Passende maatregelen, technisch en organisatorisch +In gebruik  +
Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit +In gebruik  +
Passende waarborgen bij afwezigheid adequaatheidsbesluit +In gebruik  +
Passende waarborgen, beëindigen van doorgifte en informeren van betrokkene +In gebruik  +
Passende, begrijpelijke en toegankelijke wijze van informeren +In gebruik  +
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard +In gebruik  +
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard; eisen aan de verwerking +In gebruik  +
Planmatige controle op compliancy +In gebruik  +
Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing +In gebruik  +
Privacy Beleid: het beleidsdomein +In gebruik  +
Privacy Control: het control- of beheerdomein +In gebruik  +
Privacy Uitvoering: het uitvoeringsdomein +In gebruik  +
Privacybeleid i.r.t. gedragscode +In gebruik  +
Privacybeleid i.r.t. sectorspecifieke wetgeving. +In gebruik  +
Privacybeleid i.r.t. wet- en regelgeving +In gebruik  +
Privacybeleid; cyclisch proces +In gebruik  +
Privacybeleid; duidelijkheid over naleving en verantwoordingsplicht +In gebruik  +
Privacybeleid; vastgesteld en gecommuniceerd +In gebruik  +
R
Rapporteringslijnen +In gebruik  +
Recht op ongehinderde overdracht van gegevens +In gebruik  +
Rechtmatigheid aangetoond, gebruik van overeenkomsten voor doorgifte +In gebruik  +
Rechtmatigheid aangetoond, toereikende verwerking +In gebruik  +
Rechtmatigheid aantonen +In gebruik  +
Rechtmatigheid van de verwerking aantonen +In gebruik  +
Rechtstreekse overdracht +In gebruik  +
Rectificatie op verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Register van verwerker, categorieën van verwerkingsactiviteiten +In gebruik  +
Register van verwerker, in schriftelijke elektronische vorm +In gebruik  +
Register van verwerker, inhoud van het register +In gebruik  +
Register van verwerker, niet bijgehouden als … +In gebruik  +
Register van verwerkingsactiviteiten +In gebruik  +
Register van verwerkingsverantwoordelijke +In gebruik  +
Registratie en documentatie van de inbreuken +In gebruik  +
Resultaten DPIA in register +In gebruik  +
Rijksoverheid.nl e-mail +In gebruik  +
Risicoanalyse +In gebruik  +
Risicomanagement, Privacy by Design en de DPIA +In gebruik  +
S
Schriftelijk vastleggen +In gebruik  +
Sectorspecifieke bewaartermijnen +In gebruik  +
Specifieke uitzonderingsgronden +In gebruik  +
Staken van de verwerking op verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, i.r.t. de OR +In gebruik  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, t.b.v. verwerkingsverantwoordelijken bij noodzakelijke verwerking +In gebruik  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, verwerking voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. +In gebruik  +
T
Termijn voor melden aan AP +In gebruik  +
Tijdig informeren bij geen gevolg aan verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, voorafgaand aan begin van de verwerking +In gebruik  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; SMART +In gebruik  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; doeleinden en rechtmatigheid +In gebruik  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; noodzaak en verenigbaarheid +In gebruik  +
Tijdige verstrekking op verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen +In gebruik  +
Toegang wordt beperkt +In gebruik  +
Toestemming indien kind jonger is dan 16 jaar +In gebruik  +
Toestemming van de betrokkene vooraf +In gebruik  +
Toestemming voor het door een andere verwerker laten uitvoeren van de verwerking +In gebruik  +
Toestemming vrijelijk gegeven +In gebruik  +
Toezien op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen +In gebruik  +
U
Uitzondering op meldplicht aan AP +In gebruik  +
Uitzondering op meldplicht aan betrokkene +In gebruik  +
Uitzonderingen, informatiebeveiligingsgebeurtenissen en informatie over wanneer en door wie welke gegevens zijn aangebracht, gemuteerd en gewijzigd worden opgeslagen in logbestanden van applicaties en systemen +In ontwikkeling  +
Uitzonderingsgrond voor de verwerking +In gebruik  +
Uitzonderingsgrond voor doorgifte +In gebruik  +
V
Verdeling taken en verantwoordelijkheden +In gebruik  +
Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix +In gebruik  +
Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten +In gebruik  +
Verdere verwerking i.r.t. andere doelen +In gebruik  +
Vertegenwoordiger in de EU +In gebruik  +
Vooraf in kennis stellen van (voornemen tot) verdere verwerking +In gebruik  +
W
WOZ Waardeloket +In gebruik  +
Website RDW.nl +In gebruik  +