Eigenschap:Werkingsgebied

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.

Bron:
Vastgesteld in: niet vastgesteldWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:
Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:

Showing 136 pages using this property.
A
B
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
C
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
D
Overheden en instellingen uit de publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector. Het werkingsgebied van de standaard is bedoeld voor intersectoraal verkeer en verkeer met basisregistraties en kent geen verplichting binnen sectoren. Het Forum is wel van mening, dat gebruik binnen sectoren ook aanbevelenswaardig is en roept de beheerder van de standaard dan ook op dit gebruik te promoten.  +
Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
E
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Rijksoverheid  +
G
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
Migratieketen, Justitie  +
Justitie, Strafrechtsketen  +
Gemeenten, Ondergrond, Geo, Waterschappen, Infrastructuur, Water(beheer), Ruimte  +
Justitie, strafrechtketen, migratieketen  +
Zorg, Gezondheidszorg, Welzijn, Geo  +
H
Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
I
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
Archieven  +
J
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Strafrechtsketen, Jeugd, Justitie  +
K
Onderwijs: PO, VO, MBO, HO  +
M
N
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Alle organisaties die content ontwikkelen, beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken voor educatieve doeleinden alsook leveranciers van applicaties ter ondersteuning van dit proces.  +
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
Financiële sector  +
O
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
P
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
R
Sociale zekerheid  +
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
S
Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Het organisatorisch werkingsgebied voor beide standaarden: overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector  +
Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.  +
Gemeenten en gemeentelijke afvalinzamelaars  +
Sociale zekerheid  +
sociale zekerheid  +
Gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten participeren.  +
Stelsel van basis- en kernregistraties gemeente Amsterdam  +
Alle overheidspartijen in de sociale sector  +
T
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Politie, OOV  +
Zorg, Gezondheidszorg, Welzijn  +
W
Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
X
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
sectoroverstijgend berichtenverkeer  +
Z
Cure (ziekenhuizen)  +
a
Vreemdelingenketen  +
c
Eigen organisatie  +
d
e
f
Primair en voortgezet onderwijs  +
g
h
k
l
m
p
r
Strafrechtketen, Openbare Orde en Veiligheid  +
s
Strafrechtketen, Openbare Orde en Veiligheid  +
t
Onderwijs, MBO  +
v
woningcorporaties, woningcorporaties-marktpartijen  +
w