Het huidige Stelsel van Basisregistraties

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 1 jun 2015 om 14:34 (opgeknipt uit oorspronkelijke themapagina op verzoek Wim)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
De informatie op deze pagina is afkomstig uit het document Stelselarchitectuur van het heden (PDF, 1,73 MB) - samenvatting (PDF, 302 kB)

Principes

Aan de inrichting van het stelsel ligt een aantal essentiële keuzen, of principes, ten grondslag:[1]

 1. Het stelsel bestaat uit een beperkt aantal registraties voor die gegevens die door de hele overheid heen de meest voorkomende zijn.
 2. Basisregistraties zijn beperkt tot een compacte en daarmee ook beheersbare basisgegevensset.
 3. Per basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. is bij wet vastgesteld wat het doel, het werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. van de registratie en de daaraan gestelde kwaliteitseisen zijn, alsook hoe de autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen van het gebruik, de kwaliteitsborging en de financiering zijn geregeld.
 4. Uitgangspunt voor de realisatie van een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. is gebruikmaking van bestaande organisatorische en informatie-infrastructuren.
 5. Uitgangspunt is laagdrempelige beschikbaarstelling van de gegevens, voor zover specifieke wetgeving zich daar niet tegen verzet.
 6. Basisregistraties dienen de naleving van de privacywetgeving door de overheid actief te ondersteunen, moeten voor de burger transparant maken hoe de overheid met zijn persoonsgegevens omgaat en moeten hem in staat stellen hierop invloed uit te oefenen.
 7. Het stelsel gedraagt zich naar afnemers als één geheel.


Verbindingen

Informatiekundige view op het Stelsel van Basisregistraties
Tussen de gegevens in de basisregistraties bestaan verbindingen, zowel expliciete als impliciete verbindingen. Deze verbindingen maken het mogelijk dat afnemers gegevens afkomstig uit verschillende basisregistraties combineren. Een expliciete verbinding houdt in dat een object van registratie in één basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. expliciet verwijst naar een object van registratie in een andere basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.. Expliciete verbindingen ontstaan bij de registratie van gegevens. De bronhouder die verantwoordelijk is voor die registratie, is (als afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.) wettelijk verplicht om de gerelateerde gegevens uit andere basisregistraties te gebruiken en is daarmee verantwoordelijk voor het leggen van de juiste verbindingen.

De interactieve stelselplaat biedt inzicht in de status van de expliciete verbindingen in het stelsel.

Onderdelen

Het Stelsel van Basisregistraties bestaat uit:

Organisatorische view op het Stelsel van Basisregistraties met de basisregistraties, de stelselcoördinatie en de stelseldiensten


Afhankelijkheden

Er zijn bij de besturing van het stelsel (stelselcoördinatie) tot op heden geen stelselbrede afhankelijkheden met voorzieningen buiten het stelsel onderkend. De onderdelen van het stelsel kennen wel vele afhankelijkheden, die ze zelf beheren en bewaken. Enkele van de afhankelijkheden die vaker voorkomen worden hieronder genoemd:

 • In het kader van geometrische gegevens (in zeven van de twaalf basisregistraties) zijn er afhankelijkheden naar PDOK, de Geo-standaarden, de INSPIRE-richtlijn en de "gouden driehoek" waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen de koers voor geo-gegevens bepalen. Het Ministerie van I&M en het Kadaster hebben hierin als respectievelijk registratiehouder en verstrekker van nagenoeg alle geo-basisregistraties een centrale rol.
 • In het kader van het inzagerecht is er een afhankelijkheid naar MijnOverheid, de persoonlijke website voor burgers voor overheidszaken.
 • In het kader van gegevensuitwisseling, met name tussen gemeentelijke bronhouders en landelijke voorzieningen, is er een afhankelijkheid naar de gemeentelijke berichtenstandaard StUF.
 • In het kader van eisen aan de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, integriteit en authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. bij gegevensuitwisseling is er een afhankelijkheid naar PKIoverheid.

Referenties

 1. De eerste zes principes zijn afkomstig uit kamerbrief 26 387, nummer 11, 17 oktober 2001. Het zevende principe is afkomstig uit het iNUP Programmaplan 2012-2014.