Clouddiensten Beleid

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Clouddiensten Beleid /
Versie door Annemiekedewit (Overleg | bijdragen) op 14 mei 2020 om 13:26 (data verwijderd omdat dit de pagina vermeubeld)

Ga naar: navigatie, zoeken
Deze informatie is onderdeel van [[{{{Heeft bron}}}]].

Meer lezen

Bron niet opgegeven
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

De onderwerpen die specifiek voor clouddiensten een rol spelen, zijn in afbeelding 'Overzicht beveiligingsprincipes in BUC- en IFGS-matrix' vermeld. Per specifiek beveiligingsprincipe worden de ‘control’ (hoofdnorm) en maatregelen (sub-normen) beschreven. De onderstaande afbeelding geeft de onderwerpen weer die specifiek voor het beleidsaspect een rol spelen.

”Beveiligingsobjecten uitgewerkt voor het Beleidsdomein ingedeeld naar IFGS invalshoeken”
Beveiligingsobjecten uitgewerkt voor het Beleidsdomein ingedeeld naar IFGS invalshoeken


Risico

Als de juiste beleidsaspecten voor inrichting en onderhoud van de clouddiensten ontbreken, dan bestaat het risico dat onvoldoende sturing wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan een veilige inrichting en exploitatie van deze diensten. Daardoor komt de informatievoorziening van de organisatie als geheel in gevaar en bestaat er een reële kans dat datalekken optreden.

Doelstelling

Het doel van het beleidsaspect is de conditionele elementen te identificeren die randvoorwaardelijk zijn om clouddiensten te kunnen inrichten, beveiligen en beheersen.

Principes uit de {{{Heeft bron}}} binnen dit aspect

IDPrincipeCriterium
APO_B.01Beleid voor (beveiligd) ontwikkelenVoor het ontwikkelen van software en systemen behoren regels te worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast.
APO_B.02Systeem ontwikkelmethodeOntwikkel activiteiten behoren te zijn gebaseerd op gedocumenteerde systeem ontwikkelmethodes en waarin o.a. standaarden/procedures voor de applicatieontwikkeling, het toepassen van beleid en wet en regelgeving en een projectmatige aanpak zijn geadresseerd.
APO_B.03Classificatie van InformatieInformatieBetekenisvolle gegevens. behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.
APO_B.04Engineeringprincipes beveiligde systemenPrincipes voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.
APO_B.05Business Impact AnalyseDe BIA behoort te worden uitgevoerd vanuit verschillende perspectieven, zich te richten op verschillende scenario’s en vast te stellen welke impact de aspecten beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en controleerbaarheid (BIVC) hebben op de organisatie.
APO_B.06Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse)Bij het ontwikkelen van applicaties behoren privacy en bescherming van persoonsgegevens, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.
APO_B.07Kwaliteitsmanagement systeem (KMS)De doelorganisatie behoort conform uitgestippeld ontwikkel en onderhoudsbeleid een kwaliteitsmanagement systeem (KMS) in te richten, dat ervoor zorgt dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst.
APO_B.08Toegangsbeveiliging op programmacodeToegang tot de programmacode en broncode bibliotheken behoort te worden beperkt.
APO_B.09ProjectorganisatieBinnen de (project-)organisatie behoort een beveiligingsfunctionaris te zijn benoemd die het systeem ontwikkeltraject ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsvoorschriften en die inzicht verschaft in de samenstelling van het applicatielandschap.
CLD_B.01Wet- en regelgevingAlle relevante wettelijke, statutaire, regelgevende eisen, contractuele eisen en de aanpak van de CSP om aan de eisen te voldoen, behoren voor elke clouddienst en voor de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.
CLD_B.02CloudbeveiligingsstrategieDe CSP behoort een cloudbeveiligingsstrategie te hebben ontwikkeld die samenhangt met de strategische doelstelling van de CSP en die aantoonbaar de informatieveiligheid ondersteunt.
CLD_B.03Exit-strategie cloudIn de clouddiensten-overeenkomst tussen CSP en CSC behoort een exit-strategie te zijn opgenomen waarbij zowel een aantal bepalingen aangaande exit zijn opgenomen, als een aantal condities die aanleiding kunnen geven tot een exit (https://blog.weolcan.eu/wat-is-een-cloud-exit-strategie-precies-en-hoe-voer-je-het-uit).
CLD_B.04ClouddienstenbeleidDe CSP behoort haar informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. uit te breiden met een cloudbeveiligingsbeleid om de voorzieningen en het gebruik van cloudservices te adresseren.
CLD_B.05TransparantieDe CSP voorziet de CSC in een systeembeschrijving waarin de clouddiensten inzichtelijk en transparant worden gespecificeerd en waarin de jurisdictie, onderzoeksmogelijkheden en certificaten worden geadresseerd.
CLD_B.06RisicomanagementDe CSP behoort de organisatie en verantwoordelijkheden voor het risicomanagementproces voor de beveiliging van de clouddiensten te hebben opgezet en te onderhouden.
CLD_B.07IT-functionaliteitenIT-functionaliteiten behoren te worden verleend vanuit een robuuste en beveiligde systeemketen van CSP naar CSC.
CLD_B.08BedrijfscontinuïteitsmanagementDe CSP behoort haar proces voor bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) adequaat te hebben georganiseerd, waarbij de volgende aspecten zijn geadresseerd: verantwoordelijkheid voor BCM, beleid en procedures, bedrijfscontinuïteitsplanning, verificatie en updaten en computercentra.
CLD_B.09Data en privacyDe CSP behoort, ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen vanuit verschillende dimensies: beveiligingsaspecten en stadia, toegang en privacy, classificatie/labelen, eigenaarschap en locatie.
CLD_B.10Beveiligingsorganisatie ClouddienstenDe CSP behoort een beveiligingsfunctie te hebben benoemd en een beveiligingsorganisatie te hebben ingericht, waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld.
CVZ_B.01Beleid en procedures informatietransportTer bescherming van het informatietransport, dat via allerlei soorten communicatiefaciliteiten verloopt, behoren formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht te zijn.
CVZ_B.02Overeenkomsten over informatietransportOvereenkomsten behoren betrekking te hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.
CVZ_B.03Cryptografiebeleid voor communicatieTer bescherming van informatie behoort een cryptografiebeleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
CVZ_B.04Organisatiestructuur van netwerkbeheerIn het beleid behoort te zijn vastgesteld dat een centrale organisatiestructuur gebruikt wordt voor het beheren van netwerken (onder andere Local Area Network (LAN) en Virtual Local Area Network (VLAN)) en zo veel mogelijk van de hardware en softwarecomponenten daarvan.
HVI_B.01Huisvesting informatievoorziening BeleidTen behoeve van het huisvesting IV-beleid behoort een reeks beleidsregels te worden gedefinieerd, goedgekeurd door de directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan medewerkers en relevante externe partijen.
HVI_B.02Wet en regelgevingAlle relevante wettelijke statutaire, regelgevende, contractuele eisen en de aanpak van de huisvesting IV-organisatie om aan deze eisen te voldoen behoren voor elke huisvestingsdienst en de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.
HVI_B.03EigenaarschapHuisvesting IV-bedrijfsmiddelen die in het inventarisoverzicht worden bijgehouden, behoren een eigenaar te hebben.
HVI_B.04CertificeringHuisvesting IV van de leverancier behoort gecertificeerd te zijn conform de gangbare standaarden.
HVI_B.05ContractmanagementHuisvesting IV die worden verworven, behoren te voldoen aan kwalitatieve en kwantitatieve eisen die zijn vastgelegd in overeenkomsten met de betreffende leveranciers.
HVI_B.06Service LevelmanagementHet management van huisvesting IV behoort diensten te leveren conform een dienstenniveau-overeenkomst (Service Level Agreement).
HVI_B.07Interne en Externe bedreigingenTegen natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken behoort fysieke bescherming te worden ontworpen en toegepast.
HVI_B.08Training en AwarenessAlle medewerkers van de organisatie en, voor zover relevant, contractanten behoren een passende bewustzijnsopleiding en -training te krijgen en regelmatige bijscholing van beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie.
HVI_B.09OrganisatiestructuurDe huisvesting IV-organisatie behoort voor de te realiseren huisvesting IV een adequate organisatiestructuur in te richten en de aan functionarissen toe te wijzen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te stellen.
PRIV_B.01Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturingDe organisatie heeft privacybeleid en procedures ontwikkeld en vastgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en invulling wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de wettelijke beginselen AVG Art. 5 lid 1 'Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens'.
PRIV_B.02Organieke inbeddingDe verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, de benodigde middelen en de rapportagelijnen zijn door de organisatie vastgelegd en vastgesteld.
PRIV_B.03Risicomanagement, Privacy by Design en de DPIADe verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor het beoordelen van de privacyrisico's, het treffen van passende maatregelen en het kunnen aantonen van het passend zijn van deze maatregelen.
SERV_B.01Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoudVoor het beveiligd inrichten en onderhouden van het serverplatform behoren regels te worden vastgesteld en binnen de organisatie te worden toegepast.
SERV_B.02Principes voor inrichten van beveiligde serversDe principes voor het inrichten van beveiligde servers behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het inrichten van servers.
SERV_B.03Serverplatform architectuurDe functionele eisen, beveiligingseisen en architectuurvoorschriften van het serverplatform zijn in samenhang in een architectuurdocument vastgelegd.
SWP_B.01Verwervingsbeleid softwarepakkettenVoor het verwerven van software behoren regels te worden vastgesteld en op verwervingsactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast.
SWP_B.02Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelatiesMet de leverancier behoren de informatiebeveiligingseisen en een periodieke actualisering daarvan te worden overeengekomen.
SWP_B.03Exit-strategie softwarepakkettenIn de overeenkomst tussen de klant en leverancier behoort een exit-strategie te zijn opgenomen, waarbij zowel een aantal bepalingen over exit zijn opgenomen, als een aantal condities die aanleiding kunnen geven tot een exit.
SWP_B.04Bedrijfs- en beveiligingsfunctiesDe noodzakelijke bedrijfs- en beveiligingsfuncties binnen het veranderingsgebied behoren te worden vastgesteld met organisatorische en technisch uitgangspunten.
SWP_B.05Cryptografie softwarepakettenTer bescherming van de communicatie en opslag van informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
SWP_B.06BeveiligingsarchitectuurDe klant behoort het architectuurlandschap in kaart te hebben gebracht waarin het softwarepakket geïntegreerd moet worden en beveiligingsprincipes te hebben ontwikkeld.
TBV_B.01ToegangsbeveiligingsbeleidEen toegangbeveiligingsbeleid behoort te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfseisen en informatiebeveiligingseisen.
TBV_B.02Eigenaarschap toegangsbeveiligingssysteemHet eigenaarschap en de verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen en de verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen behoren te zijn vastgelegd.
TBV_B.03BeveiligingsfunctieEen gespecialiseerde beveiligingsfunctie dient te zijn vastgesteld die de verantwoordelijk is voor het bevorderen van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie.
TBV_B.04Cryptografie toegangsbeveiligingTer bescherming van authenticatie-informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
TBV_B.05Beveiligingsorganisatie ToegangsbeveiligingDe organisatie moet een beveiligingsorganisatie gedefinieerd hebben waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld.
TBV_B.06ToegangsbeveiligingsarchitectuurDe organisatie behoort op basis van de organisatorische eisen en wensen de technische inrichting beschreven te hebben en behoort in een toegangsbeveiligingsarchitectuur te zijn vastgelegd.

Normen uit de {{{Heeft bron}}} binnen dit aspect

IDStellingNorm
APO_B.01.01De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.De gangbare principes rondom Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
APO_B.01.02De Handreiking: Grip op Secure Software Development (SSD) is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.Grip op Secure Software Development' als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
APO_B.01.03In het beleid voor beveiligd ontwikkelen zijn de volgende aspecten in overweging genomen:
 1. beveiliging van de ontwikkelomgeving;
  1. richtlijnen betreffende beveiliging in de levenscyclus van softwareontwikkeling;
  2. beveiliging in de softwareontwikkelmethodologie;
 2. beveiligde coderingsrichtlijnen voor elke programmeertaal die wordt gebruikt;
 3. beveiligingseisen in de ontwikkelfase;
 4. beveiligingscontrolepunten binnen de mijlpalen van het project;
 5. beveiliging van de versiecontrole;
 6. vereiste kennis over toepassingsbeveiliging;
 7. het vermogen van de ontwikkelaar om kwetsbaarheden te vermijden, te vinden en te repareren.
Overwegingen bij het beleid voor beveiligd ontwikkelen van software
APO_B.01.04Technieken voor beveiligd programmeren worden zowel gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen als voor hergebruik van code uit andere bronnen.Technieken voor beveiligd programmeren
APO_B.02.01Een formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie wordt toegepast, bijvoorbeeld: Structured System Analyses and Design Method (SSADM) of Scrum (Agile ontwikkeling).Software wordt ontwikkeld conform een formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie
APO_B.02.02Softwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen.Softwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen
APO_B.02.03Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord.Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord
APO_B.02.04Standaarden en procedures worden toegepast voor:
 • het specificeren van requirements;
 • het ontwikkelen, bouwen en testen;
 • de overdracht van ontwikkelde applicatie naar de productie omgeving;
 • de training van software ontwikkelaars.
Software wordt ontwikkelen conform standaarden en procedures
APO_B.02.05De systeemontwikkelmethode ondersteunt de vereisten dat te ontwikkelen applicaties voldoen aan:
 • de eisen uit wet en regelgeving incl. privacy;
 • de contactuele eisen;
 • het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. van de organisatie;
 • de specifieke beveiligingseisen vanuit business;
 • het classificatiemodel van de organisatie.
 • De systeemontwikkelmethode ondersteunt dat de te ontwikkelen applicaties voldoen aan de vereisten
  APO_B.02.06Het ontwikkelen van een applicatie wordt projectmatig aangepakt waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan:
 • het melden van de start van het project bij de verantwoordelijke voor de beveveiligingsfunctie;
 • het gebruik van een classificatiemodel;
 • het toepassen van assessment voor BIVC;
 • het creëren van een risico register;
 • het creëren van projectmanagement office file;
 • het registreren van belangrijke details in een business applicatie register.
 • Het softwareontwikkeling wordt projectmatig aangepakt
  APO_B.03.01De Handreiking: BIO-Dataclassificatie is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.Dataclassificatie' als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
  APO_B.03.02In alle informatiesystemen is de informatie door middel van een expliciete risicoafweging geclassificeerd, zodat duidelijk is welke bescherming nodig is.Informatie in alle informatiesystemen is conform expliciete risicoafweging geclassificeerd
  APO_B.03.03Bij het ontwikkelen van applicaties is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema.Bij applicatieontwikkeling is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema
  APO_B.03.04In het classificatieschema wordt rekening gehouden met de verplichtingen uit wet- en regelgevingen(o.a. privacy), organisatorische en technische requirements.Verplichtingen uit wet en regelgeving en organisatorische en technische requirements
  APO_B.04.01De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
  APO_B.04.02Voor het beveiligen van informatiesystemen zijn de volgende principe van belang:
 • defense in depth (beveiliging op verschillende lagen);
 • secure by default;
 • default deny;
 • fail secure;
 • wantrouwen van input van externe applicaties;
 • secure in deployment; en
 • bruikbaarheid en beheersbaarheid.
 • Principes voor het beveiligen van informatiesystemen
  APO_B.04.03Beveiliging wordt als een integraal onderdeel van system ontwikkeling behandeld.Beveiliging is integraal onderdeel van systeemontwikkeling
  APO_B.04.04Ontwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen.Ontwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen
  APO_B.05.01Bij de Business Impact Analyse worden o.a. de volgende perspectieven in beschouwing genomen:
 • de relevante stakeholders (business owners en business- en IT specialisten);
 • de scope van het risk assessment;
 • het profiel van de ‘doelomgeving’;
 • de aanvaardbaarheid van risico’s in de doelomgeving
 • Perspectieven bij de Business Impact Analyse
  APO_B.05.02De business impact analyse richt zich op verschillende scenario’s met aandacht voor:
 • de hoeveelheid mensen die nadelig beïnvloed worden;
 • de hoeveelheid systemen die out-of-running kan raken;
 • een realistische analyse en een analyse van worst-case situaties.
 • Scenario's voor de Business Impact Analyse
  APO_B.05.03Met de business impact analyse wordt vastgesteld op welke wijze een eventueel compromitteren van de aspecten beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen- en controleerbaarheid invloed hebben op de financiën van de organisatie in termen van:
 • verlies van orders en contracten en klanten;
 • verlies van tastbare assets;
 • onvoorziene kosten;
 • verlies van management control;
 • concurrentie;
 • late leveringen;
 • verlies van productiviteit;
 • compliance; en
 • reputatie.
 • Vaststelling op welke wijze een eventueel compromitteren invloed heeft op de financiën van de organisatie
  APO_B.06.01Om privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen vooraf in het ontwerp mee te nemen is een GEB-analyse uitgevoerd.GEB om vooraf in het ontwerp de privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen mee te nemen
  APO_B.06.02Voor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten is een procesbeschrijving aanwezig.procesbeschrijving voor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten
  APO_B.06.03Een tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen.Een tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen
  APO_B.06.04Privacy by Design en de GEB maken onderdeel uit van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak.Privacy by Design en GEB als onderdeel van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak
  APO_B.06.05De risicomanagement aanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen.Risicomanagement aanpak aantoonbaar toegepast
  APO_B.06.06Op basis van AVG worden bij het ontwerp/ontwikkelen van applicaties de principes Privacy by design and by default gehanteerd.Op basis van de AVG worden de principes Privacy by Design en Privacy by Default gehanteerd
  APO_B.07.01De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel- en onderhoudsbeleid.De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel en onderhoudsbeleid
  APO_B.07.02De doelorganisatie beschikt over Quality Assurance (QA) methodiek en Kwaliteit beheersysteem (KMS) methodiek.De doelorganisatie beschikt over QA- en KMS-methodiek
  APO_B.07.03De ontwikkel- & onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd.De ontwikkel en onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd
  APO_B.07.04Er zijn informatie- en communicatieprocessen ingericht.Voor informatie- en communicatie zijn processen ingericht
  APO_B.07.05Op de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerdOp de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerd
  APO_B.07.06Aan het management worden evaluatie rapportages verstrekt.Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt
  APO_B.07.07De processen voor de inrichting van de applicatieontwikkeling en -onderhoud (impact analyse, ontwerp, realisatie testen, beheer) zijn beschreven en maken onderdeel uit van het KMS.applicatieontwikkeling- en onderhoudprocessen zijn beschreven en maken onderdeel uit van het KMS
  APO_B.08.01Om de toegang tot broncode bibliotheken te beheersen en zo de kans op het corrupt raken van computerprogramma’s te verkleinen worden de volgende richtlijnen in overweging genomen:
  1. de broncode bibliotheken worden niet in operationele systemen opgeslagen;
  2. de programmacode en de broncode bibliotheek behoren te worden beheerd in overeenstemming met vastgestelde procedures;
  3. ondersteunend personeel heeft geen onbeperkte toegang tot broncode bibliotheken;
  4. het updaten van programmacode en samenhangende items en het verstrekken van programmacode aan programmeurs vindt alleen plaats na ontvangst van een passende autorisatiebewijs;
  5. programma-uitdraaien worden in een beveiligde omgeving bewaard;
  6. van elke toegang tot broncode bibliotheken wordt een registratie bijgehouden in een auditlogbestand;
  7. onderhoud en het kopiëren van programmacode in bibliotheken zijn aan strikte procedures voor wijzigingsbeheer onderworpen.
  Om de toegang tot broncode bibliotheken te beheersen worden richtlijnen in overweging genomen
  APO_B.08.02Als het de bedoeling is dat de programmacode wordt gepubliceerd zijn aanvullende beheersmaatregelen overwogen die bijdragen aan het waarborgen van de integriteit ervan (bijv. een digitale handtekening).Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd
  APO_B.09.01De beveiligingsfunctionaris zorgt o.a. voor:
  • de actualisatie van beveiligingsbeleid;
  • afstemming van het beveiligingsbeleid met de afgesloten overeenkomsten met o.a. de ketenpartijen;
  • de evaluatie van de effectiviteit van de beveiliging van de ontwikkelde systemen;
  • de evaluatie van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de bestaande risico’s;
  • de bespreking van beveiligingsissues met ketenpartijen.
  Taken van de beveiligingsfunctionaris
  APO_B.09.02De beveiligingsfunctionaris geeft o.a. inzicht in:
 • het beheer en integratie van ontwikkel- en onderhoud voorschriften (procedureel en technisch);
 • specifieke beveiligings- en architectuurvoorschriften;
 • afhankelijkheden tussen informatiesystemen.
 • Inzicht gegeven door de beveiligingsfunctionaris
  CLD_B.01.01De CSP informeert de CSC welke wet- en regelgeving van toepassing is op de clouddiensten.Informeren welke wet- en regelgeving van toepassing is op clouddiensten
  CLD_B.01.02De CSP identificeert haar eigen relevante wettelijke eisen (zoals AVG-eisen en encryptie-toepassing) om persoonsgegevens te kunnen beschermen.Selecteren relevante wettelijke eisen ter bescherming van persoonsgegevens
  CLD_B.01.03De voor CSC van toepassing zijnde vereisten die voortvloeien uit wet- en regelgeving zijn geïdentificeerd, vooral waar het gaat om geografische gedistribueerde verwerkingen, opslag en communicatie waarvoor verschillende wetgeving bestaat, zoals maatregelen die voortvloeien uit de AVG.Identificeren vereisten die van toepassing zijn
  CLD_B.01.04De CSP voorziet de CSC zekerheid (evidence based compliance rapportage) over (het voldoen aan) de van toepassing zijnde wettelijke eisen en contractuele vereisten.Voorzien zekerheid over van toepassing zijnde wettelijke eisen en contractuele vereisten
  CLD_B.01.05Voor de clouddiensten zijn, om aan de wettelijke en contractuele eisen te kunnen voldoen, specifieke maatregelen getroffen en verantwoordelijkheden benoemd.Treffen van maatregelen en benoemen verantwoordelijkheden om te voldoen aan gestelde eisen
  CLD_B.01.06De CSP heeft, om aan de eisen van de CSC te kunnen voldoen, alle wet- en regelgeving die op haar van toepassing is op de clouddienstverlening vastgesteld.Vaststellen alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  CLD_B.02.01De cloudbeveiligingsstrategie van de CSP geeft aan op welke wijze zij de bedrijfsdoelstellingen van CSC('s) ondersteunt door onder andere te beschrijven:
 • een evenwichtige set van beveiligingsmaatregelen, waarin aandacht wordt besteed aan risicomanagement;
 • hoe (functioneel) cloudbeveiliging de weerbaarheid tegen high-impact incidenten met een hoge impact bewerkstelligt.
 • Aangeven hoe cloudbeveiligingsstrategie bedrijfsdoelstellingen ondersteunt
  CLD_B.02.02De cloudbeveiligingsstrategie van de CSP:
 • geeft onder andere aan hoe zij de CSC’s tegen bedreigingen beschermt;
 • besteedt aandacht aan de huidige beveiligingscontext van de CSP, inclusief vaardigheden (skills), capaciteiten (capabilities) en informatie beveiligingsfunctie.
 • Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext
  CLD_B.02.03De samenhang van beveiligingsmaatregelen van de CSP ondersteunt het behalen van de bedrijfsdoelen van de CSC. Hierin wordt aangegeven:
 • in welke mate de cloudbeveiligingsstrategie van de CSP in lijn is met de organisatiebrede doelstellingen van de CSC;
 • hoe de cloudbeveiligingsgovernance van de CSC wordt ondersteund door het management van de CSP;
 • dat de clouddiensten gedocumenteerd zijn en regelmatig worden gereviewd.
 • Ondersteunen in behalen van bedrijfsdoelen door samenhang van beveiligingsmaatregelen
  CLD_B.03.01De CSC legt in de overeenkomst een aantal bepalingen aangaande exit-regeling vast, zoals:
 • de exit-bepaling geldt zowel bij het einde van de overeenkomst als om valide redenen aangedragen door de CSC (zie condities);
 • de overeenkomst (en eventuele verwerkersovereenkomst) duurt voort totdat de exit-regeling helemaal is uitgevoerd;
 • de opzegtermijn geeft voldoende tijd om te kunnen migreren;
 • data en configuratiegegevens (indien relevant) mogen pas na succesvolle migratie verwijderd worden;
 • door een onafhankelijke partij wordt gecontroleerd en vastgesteld dat alle data is gemigreerd;
 • de exit-regeling wordt aangepast/anders ingevuld als de software die gebruikt wordt voor de clouddienst is gewijzigd.
 • Vastleggen bepalingen over exit-regeling
  CLD_B.03.02De CSC kan, buiten het verstrijken van de contractperiode, besluiten over te gaan tot exit wanneer sprake is van aspecten die gerelateerd zijn aan:
 • de contracten:
  • niet beschikbaarheid zijn van afgesproken performance;
  • eenzijdige wijziging door de CSP van het SLA;
  • prijsverhoging.
 • de geleverde prestatie/ondersteuning:
  • onvoldoende compensatie voor storingen;
  • niet leveren van de afgesproken beschikbaarheid of performance;
  • gebrekkige support en/of ondersteuning.
 • clouddienst(en):
  • nieuwe eigenaar of nieuwe strategie;
  • end-of life van de clouddienst(en);
  • achterwege blijvende features.
 • Overgaan tot exit buiten verstrijken contractperiode
  CLD_B.04.01Het cloudbeveiligingsbeleid bevat zowel organisatorisch als technische georiënteerde maatregelen, zoals:
 • Organische georiënteerde maatregelen:
  • informatiebeveiligingsvereisten die van toepassing zijn bij het ontwerp en de implementatie van de cloudservices;
  • communicatie met CSC in relatie tot en tijdens wijzigingen;
  • communicatie van beveiligingsinbreuken en het delen van informatie;
  • richtlijnen voor de ondersteuning van (forensische) onderzoeken;
  • compliancy maatregelen ten aanzien van wet- en regelgeving.
 • Technisch georiënteerde maatregelen:
  • multi-tenancy en isolatie van CSC;
  • toegangsprocedures e.g., sterke authenticatie voor toegang tot de cloudservices;
  • toegang tot en protectie van data van de CSC;
  • lifecycle-management van CSC-accounts;
  • risico’s gerelateerd aan niet geautoriseerde insiders;
  • virtualisatie beveiliging;
  • beveiligingsarchitectuur en -maatregelen voor het beschermen van data, applicaties en infrastructuur.
 • Bevatten organisatorisch en technische georiënteerde maatregelen in cloudbeveiligingsbeleid
  CLD_B.05.01De systeembeschrijving bevat de volgende aspecten:
 • type en scope van de clouddiensten weergegeven op basis van Service Level Agreements;
 • principes, procedures en maatregelen om ontwikkeling en operationalisering weer te geven;
 • beschrijving van de infrastructuurcomponenten die deel uitmaken van het ontwikkelen en operationaliseren van de clouddiensten;
 • hoe met beveiligingsincidenten wordt omgegaan;
 • rollen en verantwoordelijkheden van de CSP en CSC, inclusief de verplichting om samen te werken;
 • (welke) onderdelen van de clouddiensten en/of functies toegekend of uitbesteed zijn aan sub-contracten.
 • Bevatten diverse aspecten in systeembeschrijving
  CLD_B.05.02De SLA of systeembeschrijving voorziet in een specificatie van jurisdictie ten aanzien van data opslag, verwerking en back-up-locatie, ook als deze (of delen hiervan) uitbesteed is aan subcontractors.SLA/systeembeschrijving bevat specificatie van jurisdictie inzake data-opslag, verwerking en back-up-locatie
  CLD_B.05.03De SLA of systeembeschrijving voorziet in een specificatie voor publicatie-vereisten en onderzoeksmogelijkheden.SLA/systeembeschrijving bevat specificatie voor publicatie-vereisten en onderzoeksmogelijkheden
  CLD_B.05.04De SLA of systeembeschrijving voorziet in specificatie met betrekking tot het beschikbaar zijn van valide certificaten.SLA/systeembeschrijving bevat specificatie met betrekking tot beschikbaar zijn van valide certificaten
  CLD_B.06.01De verantwoordelijkheden van de CSP zijn onder andere:
 • het ontwikkelen van het informatiebeveiligingsrisicomanagementproces dat toespitst is op de omgeving van de CSP;
 • het identificeren van analyses van de stakeholders;
 • het definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van zowel interne als externe partijen;
 • het vaststellen van de vereiste relaties tussen de eigen organisatie en stakeholders, alsook de relatie met de hoog niveau risicomanagementfunctie en met relevante projecten of activiteiten.
 • Hebben CSP-verantwoordelijkheden
  CLD_B.06.02De organisatie van het risicomanagementproces is goedgekeurd door managers van de CSP.Goedkeuren organisatie van risicomanagementproces
  CLD_B.06.03Het risicomanagementproces is systematisch beschreven met aandacht voor beleid, procedures en richtlijnen voor activiteiten ten aanzien van: communiceren, adviseren, vaststellen van de context van onderzoeken, behandelen, monitoren, reviewen, vastleggen en rapporteren van risico’s.Beschrijven risicomanagementproces
  CLD_B.07.01Voor de beveiliging van IT-functionaliteiten (verwerking, opslag, transport en opvraag van informatie) zijn beschikbaarheids-, integriteits- en vertrouwelijkheidsmaatregelen getroffen.Treffen maatregelen voor beveiliging IT-functionaliteiten
  CLD_B.07.02Technische beveiligingsmaatregelen, in de vorm van sterke toegangsbeveiliging, encryptie en data-analyse methoden, zijn getroffen tegen bescherming van infrastructuur.Treffen technische beveiligingsmaatregelen tegen bescherming van infrastructuur
  CLD_B.07.03De IT-infrastructuur wordt, om veilige clouddiensten te kunnen verlenen, continue bewaakt en beheerst ter bescherming tegen bedreigingen.Bewaken en beheersen IT-infrastructuur
  CLD_B.07.04De infrastructuur wordt ingericht op basis van betrouwbare hardware- en software-componenten.Inrichten infrastructuur met betrouwbare hardware- en software-componenten
  CLD_B.07.05Er zijn gedocumenteerde standaarden en procedures om geavanceerde cyberaanvallen het hoofd te bieden.Hebben van gedocumenteerde standaarden en procedures om hoofd te bieden tegen cyberaanvallen
  CLD_B.08.01De CSP heeft een proceseigenaar voor het BCM-proces benoemd en hem verantwoordelijk gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat voor het vormgeven van BCM en compliancy met het uitgestippeld beleid.Benoemen proceseigenaar voor BCM-proces en geven verantwoordelijkheden
  CLD_B.08.02De verantwoordelijke voor BCM stelt zeker, dat adequate resources beschikbaar zijn voor het uitvoeren van een effectief BCM-proces.Zeker stellen adequate resources voor uitvoeren van BCM-proces
  CLD_B.08.03Het management van de CSP committeert zich aan de vastgestelde BCM-vereisten.Committeren aan vastgestelde BCM-vereisten
  CLD_B.08.04Het BCM- en BIA-beleid (beleid voor Business Impact Analyses) is vastgesteld en gecommuniceerd.Vaststellen en communiceren BCM- en BIA-beleid
  CLD_B.08.05Beleid en procedures voor het vaststellen van impact van storingen van cloudservices zijn gedocumenteerd en gecommuniceerd, waarbij aandacht wordt besteed aan:
 • beschikbaarheid van data en functionaliteit in relatie tot vendor lock-in en transitie naar andere CSP of exit-strategie (voor de mogelijke op risicoanalyse gebaseerde scenario’s);
 • identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van kritische producten en services;
 • identificaties van afhankelijkheden, processen, en business partners en derde partijen;
 • consequenties van verstoringen;
 • schattingen van vereiste resources voor herstel.
 • Documenteren en communiceren beleid en procedures voor vaststellen van storingsimpact van cloudservices
  CLD_B.08.06De CSP beschikt over een gedocumenteerd raamwerk voor het plannen van bedrijfscontinuïteit, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan:
 • definiëring van de scope waarbij rekening wordt gehouden met de afhankelijkheden;
 • toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van deze plannen voor verantwoordelijke functionarissen;
 • toewijzen van een verantwoordelijke voor review, update en goedkeuring;
 • definiëren van communicatiekanalen;
 • herstelprocedures;
 • methode voor het implementeren van het BCM-plan;
 • continu verbeteringsproces van het BCM-plan;
 • relaties met beveiligingsincidenten.
 • Beschikken over gedocumenteerd raamwerk voor plannen van bedrijfscontinuïteit
  CLD_B.08.07De business impact analyses en continuïteitsplannen worden geverifieerd, geactualiseerd en regelmatig getest.Verifiëren, actualiseren en testen business impact analyses en continuïteitsplannen
  CLD_B.08.08Bij het testen wordt aandacht besteed aan de beïnvloeding van de CSC’s (tenants) en derde partijen.Besteden aandacht aan beïnvloeden van CSC’s (tenants) en derde partijen bij testen
  CLD_B.08.09De voorzieningen van de computercentra zijn veilig gesteld en worden gemonitord (bewaakt), onderhouden en regelmatig getest.Veiligstellen, monitoren, onderhouden en testen computercentra-voorzieningen
  CLD_B.09.01Voor de opslag, de verwerking en het transport van data zijn beschikbaarheids-, integriteits- en vertrouwelijkheidsmaatregelen getroffen.Treffen maatregelen voor opslag, verwerking en transport van data
  CLD_B.09.02Ter bescherming van data en privacy zijn beveiligingsmaatregelen getroffen, in de vorm van data-analyse, DPIA, sterke toegangsbeveiliging en encryptie.Treffen maatregelen zoals data-analyse, DPIA, sterke toegangsbeveiliging en encryptie
  CLD_B.09.03Aan data en middelen waarin/waarop zich data bevindt, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke een classificatie toegekend gebaseerd op datatype, waarde, gevoeligheid en kritische gehalte voor de organisatie.Toekennen classificatie aan data en middelen waarin/waarop zich data bevindt
  CLD_B.09.04Data gerelateerd aan e-commerce en verstuurd via publieke netwerken is adequaat geclassificeerd en beschermd tegen fraude, ongeautoriseerde toegang en aantasten/corrumperen van data.Classificeren en beschermen data gerelateerd aan e-commerce en verstuurd via publieke netwerken
  CLD_B.09.05De CSP past een uniforme classificatie toe voor informatie en middelen, die relevant zijn voor de ontwikkeling en aanbieden van clouddiensten.Toepassen informatie- en middelenclassificatie, relevant voor ontwikkelen en aanbieden van clouddiensten
  CLD_B.09.06Het eigenaarschap van de middelen die deel uitmaken van de clouddiensten is vastgesteld.Vaststellen eigenaarschap van middelen die deel uitmaken van clouddiensten
  CLD_B.09.07In de overeenkomst tussen CSP en CSC is bij het beëindigen van de clouddienst het eigenaarschap vastgelegd rond het gebruik, het retourneren en het verwijderen van data (data objects) en de fysieke middelen die data bevatten.Vastleggen eigenaarschap in overeenkomst tussen CSP en CSC bij beëindigen van clouddienst
  CLD_B.09.08De CSP specificeert en documenteert op welke locatie (in welk land) de data worden opgeslagen.Specificeren en documenteren opslag op welke locatie data
  CLD_B.10.01De beveiligingsfunctie, die geleid wordt door een CSO, ondersteunt de CSP voor het bewerkstelligen en promoten van cloudbeveiligingsbeleid door:
 • het ontwikkelen en onderhouden van beveiligingsstrategie en -beleid;
 • het ontwikkelen van beveiligingsstandaarden, procedures en richtlijnen;
 • het definiëren van een set beveiligingsdiensten;
 • het coördineren van beveiliging door de gehele organisatie;
 • het monitoren van de effectiviteit van de clouddienstreglementen;
 • het bieden van overzicht van en het doen van onderzoeken naar beveiligingsdiensten.
 • Bewerkstelligen en promoten cloudbeveiligingsbeleid
  CLD_B.10.02De beveiligingsfunctie voorziet in proactieve ondersteuning van:
 • cloudrisico-assessment-activiteiten;
 • classificeren van informatie en systemen;
 • gebruik van encryptie;
 • beveiliging van gerelateerde projecten;
 • ontwikkelen van bedrijfscontinuïteitsprogramma en beveiligingsaudits.
 • Voorzien beveiligingsfunctie in proactieve ondersteuning van bepaalde processen/middelen
  CLD_B.10.03De CSP heeft de informatiebeveiligingsorganisatie een formele positie binnen de gehele organisatie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. NB Dit een voorstel van de WGR en SGR.Geven positie van informatiebeveiligingsorganisatie binnen organisatie
  CLD_B.10.04De CSP heeft de verantwoordelijkheden voor het definiëren, coördineren en evalueren van de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. beschreven en toegewezen aan specifieke functionarissen. NB Deze tekst is een specifieke overheidsmaatregel uit de BIO.Toewijzen verantwoordelijkheden voor definiëren, coördineren en evalueren van informatiebeveiliging
  CLD_B.10.05De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een autorisatiematrix.Vastleggen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in autorisatiematrix
  CLD_B.10.06De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. zijn benoemd en de onderlinge relaties zijn met een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.Benoemen functionarissen voor informatiebeveiliging en onderlinge relaties inzichtelijk maken
  CLD_B.10.07De verantwoordings- en rapportagelijnen tussen de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.Vaststellen verantwoordings- en rapportagelijnen tussen betrokken functionarissen
  CLD_B.10.08Het type, de frequentie en de eisen voor de inhoudelijke rapportages zijn vastgesteld.Vaststellen type, frequentie en eisen voor inhoudelijke rapportages
  CLD_B.11.01Het raamwerk bevat de volgende aspecten:
  • beveiligingsbeleid CSP op basis van principes, wet- en regelgeving;
  • functioneel; type en scope van de clouddiensten;
  • zoneringsmodel voor scheiding tussen CSC’s;
  • trust framework (afspraken en maatregelen ter bevordering van vertrouwens relatie);
  • SLA’s en valide certificaten;
  • risicomanagement.
  Bevatten diverse aspecten voor raamwerk
  CLD_B.11.02De onderlinge samenhang tussen IT-functionaliteiten die bij het aanbieden, gebruiken en onderhouden van clouddiensten zijn betrokken, zijn benoemd en beschreven.Beschrijven van de samenhang tussen IT-functionaliteiten bij clouddienst-aanbieding, -gebruik en -onderhoud
  CVZ_B.01.01Het beleid of de richtlijnen omschrijven het aanvaardbaar gebruik van communicatiefaciliteiten.Beleid of richtlijnen omschrijven het aanvaardbaar gebruik van communicatiefaciliteiten
  CVZ_B.01.02Het beleid of de richtlijnen omschrijven het toepassen van cryptografie voor de bescherming van de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, integriteit en authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. van informatie.Beleid of richtlijnen omschrijven het toepassen van cryptografie
  CVZ_B.01.03Het beleid of de richtlijnen omschrijven welk type verkeer niet over draadloze netwerken verstuurd mag worden.Beleid of richtlijnen omschrijven welk type verkeer niet over draadloze netwerken verstuurd mag worden
  CVZ_B.01.04De procedures beschrijven het beveiligen van informatie tegen onderscheppen, kopiëren, wijzigen, foutieve routering en vernietiging.Procedures beschrijven het beveiligen van informatie
  CVZ_B.01.05De procedures beschrijven het opsporen van en beschermen tegen malware die kan worden overgebracht met elektronische communicatie (zie paragraaf 12.2.1 van de ISO 27002 2017).Procedures beschrijven het opsporen van en beschermen tegen malware
  CVZ_B.01.06De procedures beschrijven het beschermen van als bijlage gecommuniceerde gevoelige informatie.Procedures beschrijven het beschermen van als bijlage gecommuniceerde gevoelige informatie
  CVZ_B.01.07E-mailberichten worden met vastgelegde procedures en richtlijnen veilig en geautomatiseerd doorgestuurd.E-mail berichten worden conform vastgelegde procedures en richtlijnen veilig en geautomatiseerd doorgestuurd
  CVZ_B.02.01Overeenkomsten over informatietransport bevatten onder andere de volgende elementen:
 • directieverantwoordelijkheden voor het beheersen en notificeren van overdracht, verzending en ontvangst;
 • procedures voor het waarborgen van de traceerbaarheid en onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen.;
 • speciale en vereiste beheersmaatregelen voor het beschermen van gevoelige informatie, zoals cryptografie;
 • het handhaven van een bewakingsketen voor informatie tijdens de verzending;
 • acceptabele niveaus van toegangsbeveiliging.
 • Elementen in overeenkomsten over informatietransport
  CVZ_B.02.02In de overeenkomst behoren alle betrokken partijen expliciet genoemd te zijn.In de overeenkomst behoren alle betrokken partijen expliciet genoemd zijn
  CVZ_B.03.01In het cryptografiebeleid zijn minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt:
 • Wanneer cryptografie ingezet wordt.
 • Wie verantwoordelijk is voor de implementatie.
 • Wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer.
 • Welke normen als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast.
 • De wijze waarop het beschermingsniveau wordt vastgesteld.
 • Bij communicatie tussen organisaties wordt het beleid onderling vastgesteld
 • In het cryptografiebeleid uitgewerkte onderwerpen
  CVZ_B.03.02Aanvullend bevat het cryptografiebeleid voor communicatieservices het volgende:
 • Welk type gegevens moet voor welke communicatievorm worden versleuteld.
 • Welk type gegevens elektronisch worden ondertekend.
 • Aan welke standaarden cryptografische toepassingen dienen te voldoen.
 • In hoeverre backward compatibility voor algoritmen en protocollen voor netwerken mag worden toegepast.
 • Aanvullende onderdelen in het cryptografiebeleid
  CVZ_B.04.01In de organisatiestructuur voor het netwerkbeheer zijn onder andere de volgende beheersingsprocessen benoemd: configuratie-, performance-, fault- en beveiligingsbeheer (security management)In de organisatiestructuur voor netwerkbeheer zijn beheersingsprocessen benoemd
  CVZ_B.04.02De beheer(sings)processen hebben volgens het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. een formele positie binnen de gehele organisatie.De beheer(sing)processen hebben een formele positie binnen de gehele organisatie
  CVZ_B.04.03De taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke functionarissen voor deze processen zijn duidelijk gedefinieerd.De taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke functionarissen zijn duidelijk gedefinieerd
  HVI_B.01.01De organisatie heeft een huisvesting IV-beleid opgesteld dat:
 • doelstellingen en principes van de huisvesting IV-beveiliging bevat;
 • specifieke verantwoordelijkheden en rollen bevat;
 • processen voor het behandelen van afwijkingen en afzonderingen bevat;
 • procesmatig tot stand komt, bijvoorbeeld: voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen/goedkeuren, communiceren, implementeren, evalueren en aanpassen.
 • Er is een huisvesting IV beleid
  HVI_B.01.02Beleidsregels over het huisvesting IV-beleid behandelen eisen die voortkomen uit:
 • Bedrijfsstrategie
 • Wet- en regelgeving
 • Huidige en verwachte bedreigingen op huisvesting IV
 • Beleidsregels huisvesting IV
  HVI_B.01.03Beleidsregels zijn gerelateerd aan specifieke onderwerpen over huisvesting IV, zoals:
 • Fysieke beveiligingszone
 • Fysieke toegangsbeveiligingspersoneel
 • Beleidsregels verwijzen naar specifieke huisvesting onderwerpen
  HVI_B.02.01De verantwoordelijke voor de Huisvesting-IV organisatie stelt vast welke wetgeving van toepassing is voor Huisvesting-IV.De voor de Huisvesting Informatievoorziening-verantwoordelijke stelt toepasselijkheid van wetgeving vast
  HVI_B.02.02Het huisvesting IV-beleid waarover de huisvesting IV-organisatie en de klant overeenstemming hebben bereikt, is mede gerelateerd aan alle relevante en specifiek geldende wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen.Klant en organisatie hebben overeenstemming over wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen
  HVI_B.03.01Personen of afdelingen, die door de directie verantwoordelijk zijn gesteld voor de levenscyclus van een huisvesting IV-bedrijfsmiddel, zijn als eigenaar benoemd.Voor de levenscyclus van een bedrijfsmiddel verantwoordelijken zijn als eigenaar benoemd
  HVI_B.03.02Het eigenaarschap van een huisvesting IV-bedrijfsmiddel wordt toegekend bij het ontstaan en of bij de verwerving van het middel.Het eigenaarschap van bedrijfsmiddelen wordt toegekend bij ontstaan en/of verwerving van het bedrijfsmiddel
  HVI_B.03.03De eigenaar van het huisvesting IV-bedrijfsmiddel is verantwoordelijk voor het juiste beheer gedurende de gehele levenscyclus ervan.De eigenaar is verantwoordelijk voor het juiste beheer gedurende de hele bedrijfsmiddel-levenscyclus
  HVI_B.03.04De eigenaar van het bedrijfsmiddel zorgt ervoor dat:
 • bedrijfsmiddelen geïnventariseerd worden;
 • bedrijfsmiddelen passend worden geclassificeerd;
 • toegangsbeperkingen en classificatie van belangrijke bedrijfsmiddelen worden gedefinieerd, en periodiek beoordeeld;
 • bedrijfsmiddelen op basis van juiste procedures worden verwijderd of vernietigd.
 • Op passende wijze inventariseren, classificeren, verwijderen en vernietigen van bedrijfsmiddellen
  HVI_B.04.01De gangbare principes rondom 'Security by design' zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.Gangbare principes zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen
  HVI_B.04.02Huisvesting IV die ingezet wordt voor de organisatie is minimaal ISO 27001 (Managementsystemen voor informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.) en ISO 50001 (Energiemanagement) gecertificeerd.Certificeringseisen van de ingezette Huisvesting Informatievoorziening
  HVI_B.05.01De eisen en specificaties voor huisvesting IV zijn onderdeel van het eisenpakket dat is opgesteld bij de verwerving van de voorzieningen.Het eisenpakket bij verwerving van Huisvestingsvoorzieningen bevat de gestelde eisen en specificaties
  HVI_B.05.02Het verwerven van huisvesting IV vindt uitsluitend plaats met een overeenkomst of andere formele afspraak.Het verwerven van Huisvestingsvoorzieningen uitsluitend o.b.v. formele afspraak of overeenkomst
  HVI_B.05.03De bij Service Level Agreements (SLA’s) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP’s) betrokken rollen Contractmanagement en Service Level Management zijn vastgelegd.Bij SLA en DAP betrokken rollen voor Contractmanagement en Service Level Management zijn vastgelegd
  HVI_B.05.04Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in Service Level Agreement (SLA’s) en Dossier Afspraken en Procedures(DAP’s).Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s
  HVI_B.05.05De levering van voorzieningen wordt periodiek geëvalueerd door een onafhankelijke partij.De levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd
  HVI_B.06.01De huisvesting IV-organisatie heeft de te leveren diensten en bijbehorende dienstenniveaus beschreven.Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau
  HVI_B.06.02Deze dienstenniveaus zijn in lijn met het huisvesting IV- beveiligingsbeleid.De Service Levels zijn in lijn met het beveiligingsbeleid van de Huisvesting Informatievoorziening
  HVI_B.06.03De dienstenniveaus zijn onder andere gericht op de aspecten: beschikbaarheid, openstelling, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen (zonering) en herstel (disaster recovery).De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht
  HVI_B.07.01De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijfskritisch zijn.De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijf kritisch zijn
  HVI_B.07.02Tegen bedreigingen van buitenaf zijn beveiligingsmaatregelen genomen op basis van een expliciete risicoafweging.Tegen externe bedreigingen zijn beveiligingsmaatregelen genomen o.b.v. een expliciete risicoafweging
  HVI_B.07.03Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de kans op gevolgen van rampen veroorzaakt door de natuur en menselijk handelen.Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen
  HVI_B.07.04De aanwezige brandblusapparatuur wordt jaarlijks op geschiktheid gekeurd door de brandweer of een hiertoe erkend keuringsinstituut.De brandweer keurt de aanwezige brandblusapparatuur jaarlijks op geschiktheid
  HVI_B.08.01Binnen huisvesting IV nemen alle medewerkers regelmatig deel aan beveiligingsbewustwording (bijvoorbeeld I-bewustzijn) en trainingsprogramma’s of nemen deel aan workshops hierover.Awareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting Informatievoorziening actieve medewerkers
  HVI_B.08.02Aan de medewerkers wordt regelmatig (e-learning)training aangeboden en zij worden regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond rekencentrumbeveiliging met brochures en nieuwsberichten.Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging
  HVI_B.09.01Binnen de huisvestingsorganisatie hebben de verantwoordelijken voor huisvesting IV een formele positie.De verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV hebben een formele positie
  HVI_B.09.02Voor huisvesting IV is een organisatieschema beschikbaar.Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar
  HVI_B.09.03Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de huisvestingsorganisatie.Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie
  HVI_B.09.04De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet vastgelegd en belegd.De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd
  PRIV_B.01.01.01Het beleid geeft duidelijkheid over hoe de verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid voor de naleving van de beginselen en de rechtsgrondslagen invullen en dit kunnen aantonen ("verantwoordingsplicht")AVG Art. 5 lid 2.Privacybeleid; duidelijkheid over naleving en verantwoordingsplicht
  PRIV_B.01.01.02Het privacybeleid is tot stand gekomen langs een cyclisch proces dat voldoet aan een gestandaardiseerd patroon met daarin de elementen: voorbereiden, ontwikkelen, goedkeuren, communiceren, uitvoeren, implementeren en evalueren.Privacybeleid; cyclisch proces
  PRIV_B.01.01.03Het topmanagement van de organisatie heeft het privacybeleid vastgelegd, bekrachtigd en gecommuniceerd binnen de organisatie, met daarin de visie op privacybescherming en richtlijnen voor het - in overeenstemming met de wet - rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken van persoonsgegevens.Privacybeleid; vastgesteld en gecommuniceerd
  PRIV_B.01.01.04De organisatie heeft vastgesteld en vastgelegd welke wet- en regelgevingen gelden.Privacybeleid i.r.t. wet- en regelgeving
  PRIV_B.01.01.05In het beleid is vastgelegd en bekrachtigd op welke wijze invulling wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de eisen van de sectorspecifieke wetgeving.Privacybeleid i.r.t. sectorspecifieke wetgeving.
  PRIV_B.01.01.06In het beleid is vastgelegd of een gedragscode wordt gehanteerd waarin de uitvoering van de AVG nader wordt geconcretiseerd voor de eigen organisatie of branche, en met welke frequentie deze gedragscode en de naleving ervan worden gecontroleerd en geëvalueerd door de verantwoordelijke en - indien aangesteld - de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)AVG Art. 25 en Art. 64 lid 2.Privacybeleid i.r.t. gedragscode
  PRIV_B.01.02.01Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat verantwoordelijken vooraf aantoonbaar maatregelen hebben genomen door het conform PRIV_U.03: Kwaliteitsmanagement toepassen van Privacy by Design, het uitvoeren van DPIA's en het gebruik van standaard instellingen.Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van privacy by design
  PRIV_B.01.02.02Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat persoonsgegevens, conform PRIV_U.01: Doelbinding gegevensverwerking, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en dat de gegevens niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van de doeleinden voor het verzamelen
  PRIV_B.01.02.03Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform PRIV_U.01: Doelbinding gegevensverwerking, de verwerking toereikend, ter zake dienend en beperkt is tot "minimale gegevensverwerking"; tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van minimalisatie van verwerken
  PRIV_B.01.02.04Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform PRIV_U.03: Kwaliteitsmanagement, de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd en waarbij alle redelijke maatregelen moeten zijn genomen om de persoonsgegevens die onjuist zijn, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onverwijld te wissen of te rectificeren.Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van juistheid en actualiteit van de gegevens
  PRIV_B.01.02.05Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform PRIV_U.04: Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen, zoals pseudonimisering van persoonsgegevens, zodat duidelijk is hoe een veilige verwerking wordt gewaarborgd en hoe de persoonsgegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen
  PRIV_B.01.02.06Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform PRIV_U.05: Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens en PRIV_C.02: Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen, de persoonsgegevens op een wijze worden verwerkt die voor het publiek en de betrokkene transparant is en het de betrokkene mogelijk maakt zijn rechten uit te oefenen. Hierbij is specifiek aandacht voor de bescherming van kinderen.Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van transparante verwerking
  PRIV_B.01.02.07Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.06, persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt en in welke vorm de opslag moet plaatsvinden zodanig dat na deze periode de betrokkenen niet langer zijn te identificeren.Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van maximale bewaartermijnen
  PRIV_B.01.02.08Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conformPRIV_U.07: Doorgifte persoonsgegevens, persoonsgegevens slechts worden doorgegeven wanneer formeel afdoende garanties zijn vastgelegd, zodat aangetoond kan worden dat ook bij de doorgifte aan de AVG wordt voldaan en dat aangegeven kan worden wat in verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten moet worden vastgelegd.Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van garanties bij doorgifte
  PRIV_B.01.02.09Beschreven is hoe gewaarborgd wordt hoe verantwoordelijken, conform PRIV_C.01: Intern toezicht, aantonen dat - gedurende en na de verwerking - de verwerking ten aanzien van de betrokkene behoorlijk is en hoe dit door middel van het bijhouden van een register, conform PRIV_U.02: Register van verwerkingsactiviteiten, en een dossier kan worden aangetoond.Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van behoorlijke verwerking
  PRIV_B.01.02.10Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform PRIV_C.03: Meldplicht Datalekken, bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek of 'personal data breach') de betrokkenen en de AP worden geïnformeerd als deze inbreuk waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en/of vrijheden van natuurlijke personen.Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van informeren bij inbreuk
  PRIV_B.02.01.01De eindverantwoordelijke voor een gegevensverwerking is degene die het doel en de middelen van de gegevensverwerking heeft vastgesteld; het is te allen tijde duidelijk wie deze verantwoordelijke is.Verdeling taken en verantwoordelijkheden
  PRIV_B.02.01.02De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker hebben (de beschikking over) een Functionaris voor de Gegevensbescherming, als ten minste één van de volgende situaties aan de orde is:


  Het betreft een overheidsinstantie of overheidsorgaan: de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken;
  Een stelselmatige observatie op grote schaal is vereist: een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is hoofdzakelijk belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regel-matige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
  De gegevens betreffen bijzondere categorieën persoonsgegevens, strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten: de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens, conform U.01/04 of AVG Art. 9, en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, conform U.01/05 of AVG Art. 10 (zie PRIV_U.01: Doelbinding gegevensverwerking).

  In overige situaties kunnen of moeten, indien wettelijk verplicht, de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker of verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, een FG hebben aangewezen.
  Functionaris Gegevensbescherming
  PRIV_B.02.01.03Bij elke uitvoering van een gegevensverwerking door een verwerker zijn de taken en afspraken om de rechtmatigheid van de gegevensverwerking te garanderen schriftelijk vastgesteld en vastgelegd in een overeenkomst.Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten
  PRIV_B.02.01.04De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk belegd in een TVB-matrix (Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden) waarbij ook de onderlinge relaties tussen de verschillende verantwoordelijken en verwerkers inzichtelijk zijn gemaakt.Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix
  PRIV_B.02.02.01Gekoppeld aan het privacybeleid voorziet de organisatie voldoende en aantoonbaar in de benodigde middelen voor de uitvoering ervan.Benodigde middelen
  PRIV_B.02.03.01De rapportage- en verantwoordingslijnen tussen de betrokken verantwoordelijken, verwerkers en - indien aangesteld - de FG zijn vastgesteld en vastgelegd.Rapporteringslijnen
  PRIV_B.03.01.01Wanneer waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen bestaat, in het bijzonder wanneer gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden nieuwe technologieën worden gebruik, wordt voorafgaand aan de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitgevoerd AVG art. 35 lid 1.Het beoordelen van de privacyrisico's, hoog risico
  PRIV_B.03.01.02Wanneer een Functionaris voor de Gegevensbescherming is aangewezen, wint de verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van een DPIA diens advies in.Het beoordelen van de privacyrisico's, advies van FG
  PRIV_B.03.01.03Ten minste wanneer sprake is van een verandering van het risico dat de verwerkingen inhoudt, verricht de verwerkingsverantwoordelijke een toetsing om te beoordelen of de gewijzigde verwerking overeenkomstig de gegevensbeschermingseffect beoordeling (DPIA) wordt uitgevoerdAVG Art. 35 lid 11..Het beoordelen van de privacyrisico's, bij wijzigingen
  PRIV_B.03.01.04Wanneer uit een DPIA blijkt dat de verwerking een hoog risico kan opleveren (als de verwerkingsverantwoordelijke geen maatregelen neemt om het risico te beperken), dan raadpleegt de verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de verwerking de AP hieroverAVG Art. 36..Het beoordelen van de privacyrisico's, i.r.t. DPIA
  PRIV_B.03.02.01De maatregelen bestaan uit technische en organisatorische maatregelen.Passende maatregelen, technisch en organisatorisch
  PRIV_B.03.02.02Passende maatregelen zijn genomen door bij het ontwerp de principes van gegevensbescherming te hanteren (privacy by design) en door het hanteren van standaardinstellingen (privacy by default)AVG Art. 25.Passende maatregelen, passend
  PRIV_B.03.02.03De maatregelen zijn blijvend passend door het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's)Passende maatregelen, continuïteit
  PRIV_B.03.02.04De resultaten van de DPIA worden gebruikt om de organisatie (beter) bewust te maken van het van belang om aan privacy te doen.Passende maatregelen i.r.t. de DPIA
  PRIV_B.03.03.01Van alle verwerkingen waarop een DPIA is uitgevoerd is een DPIA-rapportage beschikbaar, waardoor bekend is welke risico's bestaan en welke maatregelen genomen (moeten) worden.Aantonen onderkende risico's en maatregelen
  PRIV_B.03.03.02Een procesbeschrijving is aanwezig voor het uitvoeren van DPIA's en voor het opvolgen van de uitkomsten.Aantonen uitvoeren DPIA en opvolgen DPIA uitkomsten
  PRIV_B.03.03.03De risicomanagement aanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen uit de DPIA's.Aantonen aanpak risicomanagement
  PRIV_B.03.03.04Een tot standaard verheven DPIA toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen.Aantonen toepassen DPIA toetsmodel
  PRIV_B.03.03.05Privacy by Design en de DPIA maken onderdeel uit van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak.Aantonen privacy by design
  SERV_B.01.01De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het onderhouden van servers.Gangbare principes rondom security by design zijn uitgangspunt voor het onderhouden van server
  SERV_B.01.02In het beleid voor beveiligd inrichten en onderhouden zijn de volgende aspecten in overweging genomen:
  1. het toepassen van richtlijnen/standaarden voor configuratie van servers en operating systemen;
  2. het gebruik van hardeningsrichtlijnen;
  3. het toepassen van standaard images;
  4. het beperken van toegang tot krachtige faciliteiten en host parameter settings;
  5. het beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
  Overwegingen betreffende het beleid voor beveiligd inrichting en onderhoud
  SERV_B.02.01De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers.Gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers
  SERV_B.02.02Voor het beveiligd inrichten van servers zijn de volgende beveiligingsprincipes van belang:
  • defense in depth (beveiliging op verschillende lagen);
  • secure by default;
  • least privilege (minimale toegangsniveau);
  • fail secure, waarbij informatie in geval van een systeemfout niet toegankelijk is voor onbevoegde personen en niet kan worden gemanipuleerd of gewijzigd;
  • eenduidige naamgevingconventie;
  • minimalisatie van Single points of failure.
  Beveiligingsprincipes voor het beveiligd inrichten van servers
  SERV_B.03.01Van het in te richten serverplatform is een actueel architectuurdocument opgesteld; het document:
 • heeft een eigenaar;
 • is voorzien van een datum en versienummer;
 • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
 • is actueel, juist en volledig;
 • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd;
 • wordt actief onderhouden.
 • Eisen aan het architectuurdocument van het in te richten van het serverplatform
  SERV_B.03.02In het architectuurdocument is vastgelegd welke uitgangspunten, principes, beveiligingsvoorschriften, eisen en overwegingen gelden voor het inrichten van servers platformen.In het architectuurdocument voor servers platforms vastgelegde inrichtings eisen
  SWP_ B.04.02Voor het afleiden van bedrijfs- en beveiligingsfuncties worden formele methoden voor een gegevensimpactanalyse toegepast, zoals een (Business Impact Analyse) BIA en Data protection impact assessment(DPIA) en wordt rekening gehouden met het informatieclassificatie-beleid.Toepassen methoden voor gegevensimpactanalyse
  SWP_B.01.01In het verwervingsbeleid voor softwarepakketten zijn regels vastgesteld die bij de verwerving van softwarepakketten in acht dienen te worden genomen. De regels kunnen onder andere betrekking hebben op:
 • analyse van de context waarin het softwarepakket moet functioneren;
 • mobiliseren van kennis die bij het verwerven van belang is;
 • vaststelling van de eigenaarschap van data;
 • tijdige scholing van de betrokken medewerkers;
 • naleven van contractuele verplichtingen.
 • Regels voor beleid bij verwerving softwarepakketten
  SWP_B.01.02De verwerving van een softwarepakket vindt plaats met een business case, waarbij verschillende toepassingsscenario’s worden overwogen:
 • bedrijfsfuncties vanuit een softwarepakket in een eigen rekencentrum;
 • bedrijfsfuncties als Software as a Service (SaaS) aangeboden;
 • hybridevorm van IT-dienstverlening, waarbij SaaS-dienstverlening wordt aangevuld door diensten vanuit het eigen rekencentrum.
 • Verwerven softwarepakket met business case
  SWP_B.01.03Verwerving van een softwarepakket vindt plaats met een functioneel ontwerp, waarin de beoogde functionele en niet-functionele requirements zijn uitgewerkt in een op te stellen softwarepakket van eisen en wensen.Verwerven softwarepakket met functioneel ontwerp
  SWP_B.01.04Leveranciers zijn ISO 27001-gecertificeerd.Leveranciers zijn gecertificeerd
  SWP_B.02.01De overeenkomsten en documentatie omvatten afspraken over:
 • procedures voor levenscyclusmanagement, actualisaties en patches;
 • beveiligingseisen voor fysieke toegang, monitoring en beheer op afstand;
 • verplichtingen voor leveranciers om vertrouwelijke informatie van de klant te beschermen;
 • het bepalen van aanvullende beveiligingseisen zoals het recht op een audit;
 • de bewaking van informatiebeveiligingsprestaties met overeengekomen beveiligingsafspraken voor externe leveranciers;
 • het vaststellen van een methode voor het afsluiten, beëindigen, verlengen en heronderhandelen van contracten met externe leveranciers (exit-strategie);
 • de wijze van rapportage over de dienstverlening.
 • Overeenkomsten en documentatie omvatten afspraken
  SWP_B.03.01De klant legt in de overeenkomst bepalingen over exit vast dat:
 • De exit-bepaling geldt zowel bij het einde van de overeenkomst als om valide redenen aangedragen door de klant (zie condities).
 • De overeenkomst (en eventuele verwerkersovereenkomst) duurt voort totdat de exit-regeling helemaal is uitgevoerd.
 • De opzegtermijn voldoende tijd geeft om te kunnen migreren.
 • Data en configuratiegegevens (indien relevant) pas na succesvolle migratie verwijderd mogen worden.
 • Door een onafhankelijke partij wordt gecontroleerd en vastgesteld dat alle data is gemigreerd.
 • De exit-regeling wordt aangepast/anders ingevuld als de software die gebruikt wordt voor de clouddienst is gewijzigd.
 • Vastleggen exit-bepalingen in overeenkomst
  SWP_B.03.02De klant kan, buiten het verstrijken van de contractperiode, besluiten over te gaan tot exit wanneer sprake is van aspecten die gerelateerd zijn aan:
 • Contracten:
  • niet beschikbaar zijn van de afgesproken prestatie;
  • eenzijdige wijziging door de leverancier van het SLA;
  • prijsverhoging.
 • Geleverde prestatie/ondersteuning:
  • onvoldoende compensatie voor storingen;
  • niet leveren van de afgesproken beschikbaarheid of prestatie;
  • gebrekkige ondersteuning.
 • Clouddienst(en):
  • nieuwe eigenaar of nieuwe strategie;
  • einde van de levensduur van clouddiensten als softwarepakket;
  • achterwege blijvende features.
 • Besluiten over te gaan tot exit
  SWP_B.04.01Bij de afleiding van de bedrijfsfuncties worden stakeholders uit het veranderingsgebied betrokken.Betrekken stakeholders bij afleiden bedrijfsfuncties
  SWP_B.04.03Het softwarepakket dekt de eisen van de organisatie zodanig dat geen maatwerk noodzakelijk is. Wanneer de functionaliteit door een SaaS-leverancier wordt aangeboden via een app-centre, dan wordt het volgende onderzocht en overeengekomen:
 • Wie zijn de leveranciers of contractpartners van apps?
 • Wie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de app en de continuïteit?
 • Afdekken organisatie-eisen voor softwarepakketten
  SWP_B.04.04Het softwarepakket biedt de noodzakelijke veilige interne en externe communicatie-, koppelings- (interfaces) en protectiefuncties, bij voorkeur gerelateerd aan open standaarden.Bieden veilige interne en externe communicatie-, koppelings- (interfaces) en protectiefuncties
  SWP_B.04.05De documentatie van het softwarepakket beschrijft alle componenten voor de beveiligingsfuncties die ze bevatten.Beschrijven componenten voor beveiligingsfuncties
  SWP_B.05.01Communicatie en opslag van informatie door softwarepakketten is passend bij de classificatie van de gegevens, al dan niet beschermd door versleuteling.Passende gegevensclassificatie bij informatiecommunicatie en -opslag
  SWP_B.05.02In het cryptografiebeleid zijn minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt:
 • Wie verantwoordelijkheid is voor de implementatie en het sleutelbeheer.
 • Het bewaren van geheime authenticatie-informatie tijdens verwerking, transport en opslag.
 • De wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast.
 • Uitwerken cryptografiebeleid
  SWP_B.06.01De beveiligingsarchitectuur ondersteunt een bedrijfsbreed proces voor het implementeren van samenhangende beveiligingsmechanismen en tot stand brengen van gemeenschappelijke gebruikersinterfaces en Application Programming Interfaces (API’s), als onderdeel van softwarepakketten.Ondersteunen proces voor beveilgingsmechnismen
  SWP_B.06.02Er zijn beveiligingsprincipes voorgeschreven waaraan een te verwerven softwarepakket getoetst moet worden, zoals:
 • Security by default
 • Standaard instellingen van beveiligingsparameters.

  • Fail secure

  In geval van systeemstoringen in het softwarepakket is informatie daarover niet toegankelijk voor onbevoegde personen.

  • Defence in depth

  Gelaagde, diepgaande bescherming, die niet afhankelijk is van één beveiligingsmethode).

  • Default deny
  Het voorkomen van ongeautoriseerde toegang.
  Voorschrijven beveiligingsprincipes
  TBV_B.01.01Het toegangvoorzieningsbeleid:
  • is consistent aan de vigerende wet- en regelgeving en informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden.;
  • stelt eisen voor beheer van toegangsrechten in een distributie- en netwerkomgeving die alle beschikbare verbindingen herkent.
  Eisen aan het Toegangvoorzieningsbeleid
  TBV_B.01.02Bij bescherming van toegang tot gegevens wordt aandacht geschonken aan relevante wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen.Aandacht voor wetgeving en verplichtingen
  TBV_B.01.03Er zijn standaard gebruikersprofielen met toegangsrechten voor veelvoorkomende rollen in de organisaties.Standaard gebruikersprofielen
  TBV_B.01.04Informatiespreiding en autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen tot informatie worden uitgevoerd op basis van need-to-know en need-to-use principes.Toepassen van need-to-know en need-to-use principes
  TBV_B.01.05Het autorisatiebeheer is procesmatig ingericht (zoals: aanvragen, toekennen, controleren, implementeren, intrekken/beëindigen en periodiek beoordelen).Het autorisatiebeheer is procesmatig ingericht
  TBV_B.02.01Het eigenaarschap van toegangsbeveiligingssystemen is toegekend aan specifieke functionarissen (bijvoorbeeld Business managers).Het eigenaarschap is specifiek toegekend
  TBV_B.02.02De eigenaar heeft de beschikking over noodzakelijke kennis, middelen en mensen en autoriteit om zijn verantwoordelijkheid te kunnen uitvoeren ten aanzien van de inrichting van het toegangbeveiligingssysteem.De eigenaar beschikt over kennis, middelen, mensen en autoriteit
  TBV_B.02.03De eigenaar is verantwoordelijk voor:
 • het identificeren van risico’s voor het toegangsbeveiligingssysteem op basis van informatielevenscyclus;
 • het beveiligd inrichten van het toegangsbeveiligingssysteem;
 • het onderhouden en het evalueren van het toegangsbeveiligingssysteem;
 • het ondersteunen van beveiligingsreviews.
 • Eigenaar is verantwoordelijk voor de logische toegangsbeveiligingssystemen
  TBV_B.02.04De eigenaar is verantwoordelijk voor:
 • het inventariseren van bedrijfsmiddelen;
 • het definiëren van toegangsbeperkingen voor bedrijfsmiddelen en het uitvoeren van controle hierop op basis van bedrijfsregels en toegangsbeveiliging;
 • het passend classificeren en beschermen van bedrijfsmiddelen;
 • het procesmatig verwijderen van bedrijfsmiddelen.
 • Eigenaar is verantwoordelijk voor de fysieke toegangsbeveiligingssystemen
  TBV_B.03.01De rollen binnen de beveiligingsfunctie moeten zijn benoemd en de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, zoals: Human Resource Management (HRM), Proceseigenaar, Autorisatiebeheerder, Chief Information Security Officer (CISO) en Beveiligingsambtenaar (BVA) als het gaat om de Rijksoverheid.De rollen binnen de beveiligingsfunctie zijn benoemd
  TBV_B.03.02De functionarissen binnen de beveiligingsfunctie moeten periodiek het toegangsbeveiligingssysteem (laten) evalueren inclusief de implicatie van business initiatieven voor het toegangsbeveiligingssysteem.Het toegangbeveiligingssysteem wordt periodiek geevalueerd
  … overige resultaten