Serverplatform Uitvoering

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Serverplatform Uitvoering /
Versie door Jbreeman (Overleg | bijdragen) op 14 okt 2019 om 12:35 (onderschrift en alt-tekst aangepast)

Ga naar: navigatie, zoeken
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Serverplatform.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Serverplatform
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

De onderwerpen die specifiek voor het serverplatform een rol spelen, zijn in Tabel 'Uitvoeringsobjecten uitgewerkt in het uitvoeringsdomein' en Figuur 'Thema Serverplatform - Onderwerpen die binnen het Uitvoeringsdomein een rol spelen' vermeld.

”Thema Serverplatform - Onderwerpen die binnen het Uitvoeringsdomein een rol spelen”
Onderwerpen die binnen het Uitvoeringsdomein een rol spelen


 Nr.   Relevante beveiligingsobjecten   Referentie naar standaarden   IFGS 
 U.01   Bedieningsprocedure   BIO/12.1.1   I 
 U.02   Standaarden voor configuratie van servers   SoGP/SY1.2   I 
 U.03   Malwareprotectie   BIO/12.2.1   F 
 U.04   Beheer van serverkwetsbaarheden   BIO/12.6.1   F 
 U.05   Patch-management   BIO/12.6.1, NCSC/WA   F 
 U.06   Beheer op afstand   BIO/6.2.2 (Afgeleid)   F 
 U.07   Onderhoud van serverapparatuur   BIO/11.2.4   F 
 U.08   Veilig verwijderen of hergebruiken van serverapparatuur   BIO/11.2.7   F 
 U.09   Hardenen van servers   SoGP/SYS1.25 en SYS12.8   G 
 U.10   Serverconfiguratie   SoGP/SY1.2   G 
 U.11   Beveiliging van virtuele servers   SoGP/SY1.3   G 
 U.12   Beperking van software- installatie   BIO/12.6.2   G 
 U.13   Kloksynchronisatie   BIO/12.4.4   G 
 U.14   Ontwerpdocumentatie serverplatform   SoGP/12.4.4   S 
Serverplatform, Voor het Uitvoeringsdomein uitgewerkte Beveiligingsobjecten

Risico

Wanneer adequate protectiefuncties voor het serverplatform ontbreken, ontstaan er risico’s op het gebied van virus- en malwarebesmetting, dataverlies of datalekkage. Wanneer meer functionaliteit is ingeschakeld dan nodig is voor de bedrijfsvoering, dan nemen risico’s van diefstal of inbreuk toe. Wanneer er onvoldoende zoneringfuncties zijn geactiveerd, kunnen invloeden van buitenaf de dienstverlening via computers of netwerken onmogelijk maken. Hiaten in de systeemketens zoals Single points of Failure (SpoF), veroorzaken continuïteitsproblemen en maken 7x24 uur beschikbaarheidgaranties praktisch onmogelijk.

Doelstelling

De doelstelling van het uitvoeringsdomein voor inrichting en exploitatie van het serverplatform is het waarborgen dat de werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten en dat de werking voldoet aan de eisen die door de klant (doelorganisatie) zijn gesteld.

Principes uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect

IDPrincipeCriterium
SERV_U.01BedieningsproceduresBedieningsprocedures behoren te worden gedocumenteerd en beschikbaar gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben.
SERV_U.02Standaarden voor configuratie van serversHet serverplatform is geconfigureerd in overeenstemming met gedocumenteerde standaarden.
SERV_U.03Malwareprotectie serverplatformTer bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen voor preventie, detectie en herstel te worden geïmplementeerd, in combinatie met het stimuleren van een passend bewustzijn van gebruikers.
SERV_U.04Beheer van serverkwetsbaarhedenInformatieBetekenisvolle gegevens. over technische serverkwetsbaarheden (Zie Handreiking:4.42 Penetratietesten) behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden dient te worden geëvalueerd en passende maatregelen moeten worden genomen om risico’s die hiermee samenhangen aan te pakken.
SERV_U.05Patchmanagement serverplatformPatchmanagement is procesmatig en procedureel opgezet wordt ondersteund door richtlijnen zodat het zodanig kan worden uitgevoerd dat op de servers de laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd.
SERV_U.06Beheer op afstandRichtlijnen en ondersteunende beveiligingsmaatregelen behoren te worden geïmplementeerd ter beveiliging van beheer op afstand van servers.
SERV_U.07Onderhoud van serversServers behoren correct te worden onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.
SERV_U.08Veilig verwijderen of hergebruiken van serverapparatuurAlle onderdelen van servers met opslagmedia behoren te worden geverifieerd, om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.
SERV_U.09Hardenen van serversVoor het beveiligen van servers worden overbodige functies en ongeoorloofde toegang uitgeschakeld.
SERV_U.10ServerconfiguratieServerplatforms behoren zo geconfigureerd te zijn, dat zij functioneren zoals het vereist is en zijn beschermd tegen ongeautoriseerd en incorrecte updates.
SERV_U.11Beveiliging Virtueel serverplatformVirtuele servers behoren goedgekeurd te zijn en toegepast te worden op robuuste en veilige fysieke servers (bestaande uit hypervisor en virtuele servers) en behoren zodanig te zijn geconfigureerd dat gevoelige informatie in voldoende mate is beveiligd.
SERV_U.12Beperking van software-installatieVoor het door gebruikers (beheerders) installeren van software behoren regels te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.
SERV_U.13KloksynchronisatieDe klokken van alle relevante informatie verwerkende systemen binnen een organisatie of beveiligingsdomein zijn gedocumenteerd en gesynchroniseerd op één referentietijdbron.
SERV_U.14OntwerpdocumentatieHet ontwerp van een serverplatform behoort te zijn gedocumenteerd.

Normen uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect

IDStellingNorm
SERV_U.01.01Voor bedieningsactiviteiten die samenhangen met informatieverwerking en communicatiefaciliteiten, zoals de procedures voor het starten en afsluiten van de computer, back-up, onderhoud van apparatuur, zijn gedocumenteerde procedures opgesteld.Gedocumenteerde procedures voor bedieningsactiviteiten
SERV_U.01.02Wijzigingen aan bedieningsprocedures voor systeemactiviteiten worden formeel door hoger management goedgekeurd.Formele goedkeuring vereist voor wijzigingen aan bedieningsprocedures voor systeemactiviteiten
SERV_U.01.03In de bedieningsprocedures zijn de bedieningsvoorschriften opgenomen, onder andere voor:
 1. de installatie en configuratie van systemen;
 2. de verwerking en behandeling van informatie, zowel geautomatiseerd als handmatig;
 3. de back-up;
 4. de eisen ten aanzien van de planning, met inbegrip van onderlinge verbondenheid met andere systemen;
 5. de voorschriften voor de afhandeling van fouten of andere uitzonderlijke omstandigheden die tijdens de uitvoering van de taak kunnen optreden, waaronder beperkingen ten aanzien van het gebruik van systeemhulpmiddelen;
 6. de ondersteunings- en escalatiecontacten, waaronder externe ondersteuningscontacten in geval van onverwachte bedienings- of technische moeilijkheden;
 7. het beheer van audit- en systeemlog bestandinformatie;
 8. de procedures voor het monitoren van activiteiten.
In de bedieningsprocedures opgenomen bedieningsvoorschriften
SERV_U.02.01De documentatie conform de standaarden omvat:
 • het bieden van gestandaardiseerde firmware-configuraties;
 • het gebruik van gestandaardiseerde en vooraf bepaalde server-images voor het bouwen/configureren van servers;
 • het wijzigen van de standaardwaarden van leverancier- en andere beveiligingsparameters;
 • het uitschakelen of beperken van onnodige functies en services;
 • het beperken van de toegang tot krachtige beheerhulpmiddelen en host-parameter instellingen (bijvoorbeeld Windows 'Register-editor');
 • het beschermen tegen ongeoorloofde toegang;
 • het uitvoeren van standaard beveiligingsbeheer praktijken.
 • Eisen aan de "gedocumenteerde standaarden"
  SERV_U.03.01Een formeel beleid wordt toegepast waarin het gebruik van ongeautoriseerde gebruik van software is verboden.In beleid vastgelegd formeel verbod op het ongeautoriseerde gebruik van software
  SERV_U.03.02Procedures zijn beschreven en verantwoordelijkheden benoemd voor de bescherming tegen malware.Gebruikers zijn voorgelicht over risico’s van surfgedrag en klikken op onbekende links
  SERV_U.03.03Severs zijn voorzien van (up-to-date) software die malware opspoort en daartegen beschermt.Het downloaden van bestanden is beheerst en beperkt
  SERV_U.03.04Gebruikers zijn voorgelicht over de risico's ten aanzien van surfgedrag en het klikken op onbekende links.Servers zijn voorzien van up-to-date anti-malware
  SERV_U.03.05Het downloaden van bestanden is beheerst en beperkt op basis van een risicoanalyse en van het principe "need-of-use".Voor de bescherming tegen malware zijn procedures beschreven en verantwoordelijkheden benoemd
  SERV_U.03.06Servers en hiervoor gebruikte media worden als voorzorgsmaatregel routinematig gescand op malware. De uitgevoerde scan omvat alle bestanden die op de server zijn opgeslagen.Servers en hiervoor gebruikte media worden routinematig gescand op malware
  SERV_U.03.07De malware scan wordt op alle omgevingen uitgevoerd.De malware scan wordt op alle omgevingen uitgevoerd
  SERV_U.03.08Software die malware opspoort en bijbehorende herstelsoftware zijn geïnstalleerd en worden regelmatig geüpdate.De anti-malware software wordt regelmatig geüpdate
  SERV_U.04.01Als de kans op misbruik en de verwachte schade beide hoog zijn (NCSC-classificatie kwetsbaarheidwaarschuwingen), worden patches zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week geïnstalleerd. In de tussentijd worden op basis van een expliciete risicoafweging mitigerende maatregelen getroffen.Eisen aan het installeren van patches en tussentijdse mitigerende maatregelen
  SERV_U.04.02Voor een doeltreffende kwetsbaarhedenanalyse van serverplatform en servers is informatie aanwezig over beschikbaarheid van:
  • (onderlinge)afhankelijkheden;
  • software t.a.v. versienummers, toepassingsstatus;
  • verantwoordelijken voor de software.
  Informatie-eisen voor het uitvoeren van een doeltreffende kwetsbaarhedenanalyse
  SERV_U.04.03Om een doeltreffend beheerproces voor technische kwetsbaarheden vast te stellen, zijn:
 • de rollen en verantwoordelijkheden in samenhang met beheer van technische kwetsbaarheden vastgesteld;
 • de middelen om technische kwetsbaarheden te bepalen vastgesteld.
 • Verantwoordelijkheden, rollen en middelen om technische kwetsbaarheden beheren
  SERV_U.04.04Met betrekking tot de technische kwetsbaarheden zijn voor een doeltreffend beheerproces, de activiteiten afgestemd op het incident.De activiteiten zijn afgestemd op het incident
  SERV_U.04.05Het proces Kwetsbaarhedenbeheer wordt uitgevoerd ten behoeve van:
 • identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van bekende technische kwetsbaarheden;
 • high-level inzicht in de kwetsbaarheden in de technische infrastructuur van de organisatie;
 • relevantie, gericht op de mate waarin het serverplatform en de servers kunnen worden blootgesteld aan bedreigingen;
 • prioriteit geven aan herstel van onderkende kwetsbaarheden.
 • Het kwetsbaarheden beheerproces
  SERV_U.04.06Technische kwetsbaarheden worden via de processen 'Patch management en of Wijzigingsbeheer' hersteld.Procesmatig herstel van technische kwetsbaarheden
  SERV_U.04.07Het kwetsbaarheden beheerproces wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd.Het kwetsbaarheden beheerproces wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd
  SERV_U.05.01Het patchmanagement proces is beschreven, goedgekeurd door het management en toegekend aan een verantwoordelijke functionaris.Patchmanagement is beschreven, goedgekeurd en toegekend
  SERV_U.05.02Een technisch mechanisme zorgt voor (semi-) automatische updates.Een technisch mechanisme zorgt voor (semi-)automatische updates
  SERV_U.05.03Configuratiebeheer geeft het inzicht op basis waarvan de servers worden gepatcht.Op basis van inzicht vanuit configuratiebeheer worden de servers gepatcht
  SERV_U.05.04Het Patchmanagement proces bevat methoden om:
  1. patches te testen en te evalueren voordat ze worden geïnstalleerd;
  2. patches te implementeren op servers die niet toegankelijk zijn via het bedrijfsnetwerk;
  3. om te gaan met de mislukte of niet uitgevoerde patches;
  4. te rapporteren over de status van het implementeren van patches;
  5. acties te bepalen, ingeval een technische kwetsbaarheid niet met een patch kan worden hersteld, of een beschikbare patch niet kan worden aangebracht.
  Eisen aan het Patchmanagement
  SERV_U.05.05De patchmanagement procedure is actueel en beschikbaar.De Patchmanagement procedure is actueel en beschikbaar
  SERV_U.05.06De rollen en verantwoordelijkheden voor patchmanagement zijn vastgesteld.De rollen en verantwoordelijkheden voor Patchmanagement zijn vastgesteld
  SERV_U.05.07De volgende aspecten van een patch worden geregistreerd:
  de beschikbare patches;
  
  • hun relevantie voor de systemen / bestanden;
  • het besluit tot wel/niet uitvoeren;
  • de testdatum en het resultaat van de patchtest;
  • de datum van implementatie; en
  • het patchresultaat.
  Registratie van de aspecten van een patch
  SERV_U.05.08Ter ondersteuning van de patchactiviteiten is op het juiste (organisatorische) niveau een opgestelde patchrichtlijn vastgesteld en geaccordeerd.Een patchrichtlijn is opgesteld, vastgesteld en geaccordeerd.
  SERV_U.05.09Alleen beschikbare patches van een legitieme (geautoriseerde) bron mogen worden geïmplementeerd.Alleen beschikbare patches van een legitieme (geautoriseerde) bron worden geïmplementeerd
  SERV_U.05.10De risico's die verbonden zijn aan het installeren van de patch worden beoordeeld (de risico's die worden gevormd door de kwetsbaarheid worden vergeleken met risico's als gevolg van het installeren van de patch.De risico’s verbonden aan het installeren van de patch worden beoordeeld
  SERV_U.05.11Wanneer voor een gepubliceerde technische kwetsbaarheid geen patch beschikbaar is, worden andere beheersmaatregelen overwogen, zoals:
 • het uitschakelen van functionaliteiten en/of diensten;
 • het aanpassen of toevoegen van toegangsbeveiligingsmaatregelen, bijv. firewalls, rond de grenzen van netwerken;
 • het vaker monitoren om de werkelijke aanvallen op te sporen;
 • het kweken van bewustzijn omtrent de kwetsbaarheid.
 • Wanneer een niet patch beschikbaar is, worden andere beheersmaatregelen overwogen
  SERV_U.06.01Toegang tot kritieke systemen voor beheer op afstand door externe personen wordt beheerd door middel van:
  1. het definiëren en overeenkomen van de doelstellingen en reikwijdte van de geplande werkzaamheden;
  2. het autoriseren van individuele sessies;
  3. het beperken van toegangsrechten (binnen doelstellingen en reikwijdte);
  4. het loggen van alle ondernomen activiteiten;
  5. het gebruiken van unieke authenticatie referenties voor elke implementatie;
  6. het toewijzen van toegangsreferenties aan individuen in plaats van gedeeld;
  7. het intrekken van toegangsrechten en het wijzigen van wachtwoorden onmiddellijk nadat het overeengekomen onderhoud is voltooid;
  8. het uitvoeren van een onafhankelijke beoordeling van onderhoudsactiviteiten op afstand.
  Toegang tot kritieke systemen voor beheer op afstand door externe personen wordt beheerd
  SERV_U.06.02Het op afstand onderhouden van servers wordt strikt beheerd door middel van:
 • het verifiëren van de bron van de verbinding op afstand;
 • het bepalen van de toestemming voordat toegang wordt verleend voor de connectiviteit;
 • het beperken van het aantal gelijktijdige externe verbindingen;
 • het bewaken van activiteiten gedurende de gehele duur van de verbinding;
 • het uitschakelen van de verbinding zodra de geautoriseerde activiteit voltooid is.
 • Het op afstand onderhouden van servers wordt strikt beheerd
  SERV_U.06.03Het serverplatform is zodanig ingericht, dat deze op afstand kan worden geconfigureerd en beheerd en dat automatisch kan worden gecontroleerd of vooraf gedefinieerde parameters en drempelwaarden worden aangetast of overschreden.Het serverplatform is zodanig ingericht, dat deze op afstand wordt geconfigureerd en beheerd
  SERV_U.06.04Handmatige interventie wordt niet toegepast, tenzij geautoriseerd en gedocumenteerd.Handmatige interventie wordt niet toegepast, tenzij geautoriseerd en gedocumenteerd
  SERV_U.06.05Alle externe toegang tot servers vindt versleuteld plaats.Alle externe toegang tot servers vindt versleuteld plaats
  SERV_U.07.01Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen die invulling geven aan de volgende eisen:
 • onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten;
 • alleen bevoegd onderhoudspersoneel voert reparaties en onderhoudsbeurten uit;
 • van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud wordt registratie bijgehouden;
 • voor onderhoud vanuit interne of externe locaties worden passende maatregelen getroffen;
 • voordat servers na onderhoud weer in bedrijf worden gesteld, vindt een inspectie plaats om te waarborgen dat niet is geknoeid met de server en dat deze nog steeds of weer goed functioneert.
 • Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen
  SERV_U.08.01de server(s):
 • wordt informatie welke niet meer benodigd is, vernietigd door middel van het verwijderen of overschrijven gebruikmakend van technieken die het onmogelijk maken de oorspronkelijke informatie terug te halen;
 • worden opslagmedia die niet meer benodigd zijn en die vertrouwelijke of door auteursrecht beschermde informatie bevatten fysiek vernietigd.
 • Niet meer benodigde opslagmedia en informatie van servers worden vernietigd
  SERV_U.08.02Voorafgaand aan verwijdering of hergebruik wordt gecontroleerd of de server opslagmedia bevat en of de informatie is vernietigd.Gecontroleerd wordt of te verwijderen servers nog opslagmedia en/of informatie is bevat
  SERV_U.09.01Servers zijn zodanig geconfigureerd dat onderstaande functies zijn verwijderd of uitgeschakeld:
 • niet-essentiële en overbodige (redundant) services;
 • het kunnen uitvoeren van gevoelige transacties en scripts;
 • krachtige beheerhulpmiddelen;
 • het “run” commando” en “commandprocessors”;
 • de “auto-run”-functie.
 • Servers zijn zodanig geconfigureerd dat bepaalde functies zijn verwijderd of uitgeschakeld
  SERV_U.09.02Servers zijn zodanig geconfigureerd dat gebruik van onderstaande functies wordt beperkt:
 • communicatiediensten die inherent vatbaar zijn voor misbruik;
 • communicatieprotocollen die gevoelig zijn voor misbruik.
 • Servers zijn zodanig geconfigureerd dat gebruik van bepaalde functies wordt beperkt
  SERV_U.09.03Servers worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang doordat:
 • onnodige of onveilige gebruikersaccounts zijn verwijderd;
 • belangrijke beveiliging gerelateerde parameters juist zijn ingesteld;
 • time-out faciliteiten worden gebruikt, die:
  1. automatisch na een vooraf bepaalde periode van inactiviteit sessies sluiten en een blanco scherm tonen op de beheerschermen;
  2. vereisen dat opnieuw wordt ingelogd voordat een beheerscherm zich herstelt.
 • Servers worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang
  SERV_U.10.01De Servers zijn geconfigureerd in overeenstemming met gedocumenteerde standaarden/procedures en welke betrekking hebben op:
 • het inrichten van standaard firmware-configuraties;
 • het gebruik van gestandaardiseerde vooraf bepaalde server-images voor het bouwen/configureren van servers;
 • het wijzigen van de standaardwaarden en andere beveiligingsparameters van de leverancier(s);
 • het verwijderen, uitschakelen en/of beperken van onnodige functies en services;
 • het beperken van de toegang tot krachtige beheerhulpmiddelen en hostparameter instellingen;
 • het beschermen tegen ongeoorloofde toegang;
 • het uitvoeren van standaard beveiligingsbeheer.
 • De Servers zijn geconfigureerd in overeenstemming met gedocumenteerde standaarden/procedures
  SERV_U.10.02De servers zijn geconfigureerd in overeenstemming met een gestandaardiseerde en vooraf bepaald serverimage.De servers zijn geconfigureerd conform een gestandaardiseerde serverimage
  SERV_U.10.03Toegang tot server parameterinstellingen en krachtige beheerinstrumenten is:
  • beperkt tot een gelimiteerd aantal geautoriseerde personen;
  • beperkt tot specifiek omschreven situaties;
  • gekoppeld aan specifieke en gespecificeerde autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen.
  Toegang tot serverparameter en krachtige beheerinstrumenten is beperkt
  SERV_U.11.01Fysieke servers worden gebruikt om virtuele servers te hosten en worden beschermd tegen:
 • onbeheerde en ad hoc inzet van virtuele servers (zonder juiste procedure aanvraag, creëren en schonen);
 • overbelasting van resources (CPU, geheugen en harde schijf) door het stellen van een limiet voor het aanmaken van het aantal virtuele servers op een fysieke host server.
 • Fysieke servers worden gebruikt om virtuele servers te hosten en worden beschermd
  SERV_U.11.02Hypervisors worden geconfigureerd om:
 • virtuele servers onderling (logisch) te scheiden op basis van vertrouwelijkheidseisen en om te voorkomen dat informatie wordt uitgewisseld tussen discrete omgevingen;
 • de communicatie tussen virtuele servers te coderen;
 • de toegang te beperken tot een beperkt aantal geautoriseerde personen;
 • de rollen van hypervisor administrators te scheiden.
 • Hypervisors worden geconfigureerd
  SERV_U.11.03Virtuele servers worden ingezet, geconfigureerd en onderhouden conform standaarden en procedures, die de bescherming omvat van:
 • fysieke servers, die worden gebruikt voor het hosten van virtuele servers;
 • hypervisors, die zijn geassocieerd met virtuele servers;
 • virtuele servers die op een fysieke server worden uitgevoerd.
 • Virtuele servers worden ingezet, geconfigureerd en onderhouden conform standaarden en procedures
  SERV_U.11.04Virtuele servers worden beschermd met standaard beveiligingsmechanismen op hypervisors, waaronder:
 • het toepassen van standaard beveiligingsrichtlijnen ten aanzien van fysieke en logische toegang;
 • het hardenen van de fysieke en virtuele servers;
 • wijzigingsbeheer, malwareprotectie;
 • het toepassen van monitoring en van netwerk gebaseerde beveiliging.
 • Virtuele servers worden beschermd met standaard beveiligingsmechanismen op hypervisors
  SERV_U.12.01Gebruikers (beheerders) kunnen op hun werkomgeving niets zelf installeren, anders dan via de ICT-leverancier wordt aangeboden of wordt toegestaan (white-list).Op de werkomgeving kan niets zelf worden geïnstalleerd, anders dan via de ICT-leverancier wordt aangeboden of toegestaan
  SERV_U.12.02De organisatie past een strikt beleid toe ten aanzien van het installeren en gebruiken van software.De organisatie past een strikt beleid toe ten aanzien van het installeren en gebruiken van software.
  SERV_U.12.03Het principe van least-privilege wordt toegepast.Het principe van least-privilege wordt toegepast
  SERV_U.12.04De rechten van beheerders worden verleend op basis van rollen.De rechten van beheerders worden verleend op basis van rollen
  SERV_U.13.01De systemen zijn met een standaard referentietijd voor gebruik geconfigureerd, zodanig dat gebruik gemaakt wordt van een consistente en vertrouwde datum- en tijdbron en dat gebeurtenislogboeken nauwkeurige tijdstempels gebruiken.De systemen zijn met een standaard referentietijd voor gebruik geconfigureerd
  SERV_U.13.02De interne en externe eisen voor weergave, synchronisatie en nauwkeurigheid van tijd en de aanpak van de organisatie om een referentietijd op basis van externe bron(nen) te verkrijgen en hoe de interne klokken betrouwbaar te synchroniseren zijn gedocumenteerd.De interne en externe eisen voor weergave, synchronisatie en nauwkeurigheid van tijd zijn gedocumenteerd.
  SWP_U.08.02Het platform waarop het softwarepakket draait, zorgt voor de versleuteling van communicatie tussen de applicatieserver en webserver en tussen de applicatie en database. De webserver forceert versleuteling tussen de webserver en cliënt.Versleutelen communicatie tussen applicatie- en webserver