Toegangsbeveiliging Uitvoering

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Toegangsbeveiliging Uitvoering /
Versie door Annemiekedewit (overleg | bijdragen) op 2 dec 2021 om 14:58 (kleine tekstuele aanpassing)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR (Information Security Object Repository)

Doelstelling[bewerken]

De doelstelling van het uitvoeringsdomein in deze BIO-Thema-uitwerking is te waarborgen dat de toegang tot terreinen, gebouwen, ruimten, applicaties en data is ingericht conform specifieke beleidsuitgangspunten van de bedrijfsonderdelen en dat de werking voldoet aan de eisen die door de organisatie zijn gesteld met het (autorisatie)beleid.

Risico's[bewerken]

Wanneer een adequate toegangsbeveiliging tot terreinen, gebouwen, ruimten en informatiefaciliteiten ontbreekt, dan bestaat het risico dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot faciliteiten en data en/of dat gebruikers met te ruime bevoegdheden ongewenste acties kunnen uitvoeren.

Objecten, controls en maatregelen

Binnen het uitvoeringsdomein worden specifieke inrichtings- en beveiligingsobjecten over toegangsbeveiliging beschreven. Per object worden conformiteitsindicatoren en de desbetreffende implementatie-elementen uitgewerkt.


Binnen het uitvoeringsdomein worden de in afbeelding 'Overzicht objecten voor toegangsbeveiliging in het uitvoeringsdomein' vermelde objecten uitgewerkt. De oranje gemarkeerde objecten komen voor in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De wit gemarkeerde zijn betrokken uit andere best practices.


”Overzicht toegangsbeveiligingsobjecten in het uitvoeringssdomein”
Overzicht objecten voor toegangsbeveiliging in het uitvoeringsdomein


Principes uit de BIO Thema Toegangsbeveiliging binnen dit aspect[bewerken]

IDPrincipeCriterium
TBV_U.01RegistratieprocedureEen formele registratie- en afmeldprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken.
TBV_U.02ToegangsverleningsprocedureEen formele gebruikerstoegangsverleningsprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
TBV_U.03InlogprocedureIndien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde inlogprocedure.
TBV_U.04AutorisatieprocesEen formeel autorisatieproces dient geïmplementeerd te zijn voor het beheersen van de toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebruikers tot informatie en informatieverwerkende faciliteiten.
TBV_U.05WachtwoordenbeheerDe toewijzing en het beheer van authenticatie-informatie behoort te worden beheerst door middel van een beheerproces waarvan het adviseren van het personeel over de juiste manier van omgaan met authenticatie-informatie deel uitmaakt.
TBV_U.06Speciale toegangsrechtenbeheerHet toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten behoren te worden beperkt en beheerst.
TBV_U.07FunctiescheidingConflicterende taken en verantwoordelijkheden behoren te worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigingen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.
TBV_U.08Geheime authenticatie-informatieHet toewijzen van geheime authenticatie-informatie behoort te worden beheerst via een formeel beheersproces.
TBV_U.09AutorisatieToegang (autorisatie) tot informatie en systeemfuncties van toepassingen behoren te worden beperkt in overeenstemming met het toegangsbeveiligingsbeleid.
TBV_U.10AutorisatievoorzieningTer ondersteuning van autorisatiebeheer moeten binnen de daartoe in aanmerking komende applicaties technische autorisatievoorzieningen beschikbaar zijn, zoals: een personeelsregistratiesysteem, een autorisatiebeheersysteem en autorisatiefaciliteiten.
TBV_U.11Fysieke toegangsbeveiligingBeveiligde gebieden behoren te worden beschermd door passende toegangsbeveiliging.

Normen uit de BIO Thema Toegangsbeveiliging binnen dit aspect[bewerken]

IDStellingNorm
TBV_U.01.01Er is een sluitende formele registratie- en afmeldprocedure voor alle gebruikers (vanaf de eerste registratie tot en met de beëindiging).Een sluitende formele registratie- en afmeldprocedure
TBV_U.01.02Het gebruiken van groepsaccounts is niet toegestaan, tenzij dit wordt gemotiveerd en vastgelegd door de proceseigenaar.Groepsaccounts niet toegestaan tenzij
TBV_U.01.03De aanvraag van autorisaties op het gebruik van informatiesystemen en de toegewezen autorisatieniveaus worden gecontroleerd.Autorisaties worden gecontroleerd
TBV_U.01.04Gebruikers worden met juiste functierollen (en autorisatieprofielen) geautoriseerd voor het gebruik van applicaties (need-to-know- en need-to-have-principes).Gebruikers hebben autorisaties voor applicaties op basis van juiste functierollen
TBV_U.01.05Een bevoegdhedenmatrix is beschikbaar waarmee gebruikers slechts die object- en/of systeemprivileges toegekend krijgen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.Systeemprivileges op basis van een bevoegdhedenmatrix
TBV_U.02.01Er is uitsluitend toegang verleend tot informatiesystemen na autorisatie door een bevoegde functionaris.Uitsluitend toegang na autorisatie
TBV_U.02.02Op basis van een risicoafweging is bepaald waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegeven.Risicoafweging voor functiescheiding en toegangsrechten
TBV_U.02.03Er is een actueel mandaatregister of er zijn functieprofielen waaruit blijkt welke personen bevoegdheden hebben voor het verlenen van toegangsrechten.Mandaatregister voor toekennen van toegangsrechten en functieprofielen
TBV_U.03.01Als vanuit een onvertrouwde zone toegang wordt verleend naar een vertrouwde zone, gebeurt dit alleen of op basis van minimaal twee-factorauthenticatie.Minimaal 2-factor authenticatie
TBV_U.03.02Voor het verlenen van toegang tot het netwerk door externe leveranciers wordt vooraf een risicoafweging gemaakt.Risicoafweging bij toegang tot netwerk
TBV_U.03.03De risicoafweging bepaalt onder welke voorwaarden de leveranciers toegang krijgen. Uit een wijzigingsvoorstel (call) blijkt hoe de rechten zijn toegekend.Een risicoafweging bepaalt de voorwaarden voor toegang
TBV_U.04.01Er is een formeel proces voor het aanvragen, verwerken, intrekken of aanpassen, verwijderen en archiveren van autorisaties.Formeel proces voor verwerken van autorisaties
TBV_U.04.02Het verwerken van autorisaties wordt uitgevoerd met een formele autorisatieopdracht van een bevoegde functionaris.Formele autorisatieopdracht
TBV_U.04.03De activiteiten aanvragen, verwerken en intrekken van het autorisatieverzoek (succes/foutmelding) worden vastgelegd en gearchiveerd.Alle autorisatie-activiteiten worden vastgelegd en gearchiveerd
TBV_U.04.04Bij beëindigen van het dienstverband behoren alle toegangsrechten te worden ingetrokken.Toegangsrechten intrekken bij beëindigen van dienstverband
TBV_U.04.05Wijzigingen in het dienstverband behoren te corresponderen met de verstrekte toegangsrechten tot fysieke en logische middelen.Toegangsrechten corresponderen met wijzigingen in het dienstverband
TBV_U.04.06Toegangsrechten voor informatie en informatieverwerkende bedrijfsmiddelen en faciliteiten behoren te worden verminderd of ingetrokken voordat het dienstverband eindigt of wijzigt afhankelijk van risicofactoren.Toegangsrechten intrekken voordat dienstverband eindigt of wijzigt, afhankelijk van risicofactoren
TBV_U.05.01Bij het aanloggen op een vertrouwde zone:
  1. is het gebruik van tweefactor-authenticatie altijd verplicht;
  2. is de minimale wachtwoordlengte 12 posities en wordt het wachtwoord minimaal halfjaarlijks vernieuwd als geen tweefactor-authenticatie mogelijk is (zie ook 8.5.1);
  3. mogen wachtwoorden niet worden hergebruikt;
  4. zijn de tekens van een wachtwoord zo willekeurig mogelijk gekozen dat individuele tekens of combinaties van tekens geen voorspellende waarde hebben voor de rest van het wachtwoord;
  5. is het aantal inlogpogingen maximaal 5;
  6. is de tijdsduur vastgelegd dat een account wordt geblokkeerd na overschrijding van het aantal keer foutief inloggen;
  7. wordt in het bewustwordingsprogramma en de gedragsregels ingegaan op het belang van het hebben van goede wachtwoorden.
Vanuit een vertrouwde zone mag op basis van een risicoafweging afgeweken worden van bovenstaande regels.
Aanvullende eisen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van 2-factor authenticatie
TBV_U.05.02In situaties waar geen twee-factorauthenticatie mogelijk is, wordt minimaal halfjaarlijks het wachtwoord vernieuwd.Daar waar geen 2-factor authenticatie mogelijk is, wordt minimaal het wachtwoord halfjaarlijks vernieuwd
TBV_U.06.01Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats door een risicoafweging en met richtlijnen en procedures.Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats op basis van risico afweging, richtlijnen en procedures
TBV_U.06.02Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need-to-know en need-to-use).Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taken
TBV_U.06.03De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.Uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld
TBV_U.07.01Een scheiding is aangebracht tussen beheertaken en (overige) gebruikstaken.Een scheiding is aangebracht tussen beheertaken en gebruikstaken
TBV_U.07.02Verantwoordelijkheden voor beheer en wijziging van gegevens en bijbehorende informatiesysteemfuncties moeten eenduidig zijn toegewezen aan één specifieke (beheerders)rol.Verantwoordelijkheden voor beheer en systeemfuncties zijn eenduidig toegewezen aan één specifieke beheerrol
TBV_U.07.03Een risicoafweging bepaalt waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegeven.Functiescheiding en toekennen van toegangsrechten worden op basis van risicoafweging toegepast
TBV_U.07.04Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld conform gewenste functiescheidingen.Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld conform gewenste functiescheidingen
TBV_U.07.05Er zijn maatregelen getroffen die onbedoelde of ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen waarnemen of voorkomen.Onbedoelde en ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen worden waargenomen en voorkomen
TBV_U.08.01Elke gebruiker wordt geïdentificeerd met een identificatiecode.Elke gebruiker wordt geïdentificeerd op basis van een identificatiecode
TBV_U.08.02Bij uitgifte van authenticatiemiddelen wordt minimaal de identiteit en het feit dat de gebruiker recht heeft op het authenticatiemiddel vastgesteld.Bij uitgifte van authenticatiemiddelen worden minimaal identiteit en recht op authenticatiemiddel vastgesteld
TBV_U.08.03Een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is een verplichte verklaring van gebruikers waarin zij verklaren persoonlijke geheime authenticatie-informatie geheim te houden.Verplichte geheimhoudingsverklaring is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden
TBV_U.08.04Geheime authenticatie-informatie is uniek toegekend aan een persoon en voldoet aan een specifieke (niet gemakkelijk te raden) samenstelling van tekens.Authenticatie-informatie is uniek toegekend aan één persoon en voldoet aan specifieke samenstelling van tekens
TBV_U.09.01Gebruikers kunnen alleen die informatie met specifiek belang inzien en verwerken die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.Gebruikers kunnen alleen voor de uitoefening van hun taak benodigde informatie verwerken
TBV_U.09.02Beheer(ders)functies in toepassingen hebben extra bescherming, waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen.Beheerfuncties in toepassingen hebben extra bescherming waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen
TBV_U.09.03Het toegangsbeveiligingsbeleid geeft onder andere aan dat toegang tot informatie en tot functies van toepassingssystemen wordt beperkt op basis van juiste rollen en verantwoordelijkheden.Toegang tot informatie en tot systeemfuncties wordt beperkt op basis van juiste rollen en verantwoordelijkheden
TBV_U.09.04Toegangsbeperking is in overeenstemming met het toegangsbeveiligingsbeleid van de organisatie.Toegangsbeperking is in overeenstemming met het toegangsbeveiliging beleid van de organisatie
TBV_U.10.01Door een verantwoordelijke is formeel vastgesteld welke ondersteunende middelen worden ingezet binnen het autorisatiebeheer.Formeel is vastgesteld welke ondersteunende middelen binnen het autorisatiebeheer proces worden ingezet
TBV_U.10.02Alle interne en externe gebruikers worden vóór de toegangsverlening tot de applicatieomgeving opgenomen in het personeelsinformatiesysteem.Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen
TBV_U.10.03Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd.Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd
TBV_U.10.04Iedere applicatie die valt onder het autorisatiebeheerproces heeft functionaliteiten om autorisaties toe te kennen, in te zien en te beheren.Onder autorisatiebeheer vallende applicaties hebben functionaliteit voor toekennen, inzien en beheren van autorisaties
TBV_U.11.01Toegang tot beveiligingszones (terreinen, gebouwen en ruimten) waar zich resources bevinden, is slechts toegankelijk voor personen die hiervoor geautoriseerd zijn.Toegang tot beveiligingszones of gebouwen voor geautoriseerde personen
TBV_U.11.02Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd.Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd
TBV_U.11.03Medewerkers, contractanten en externen dragen zichtbare identificatie.Medewerkers en contractanten en externen dragen zichtbare identificatie
TBV_U.11.04Personeel van externe partijen die ondersteunende diensten verlenen, behoort alleen indien noodzakelijk beperkte toegang tot beveiligde gebieden of faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerken te worden verleend; deze toegang behoort te worden goedgekeurd en gemonitord.Toegang van personeel van externe partijen tot beveiligde gebieden en faciliteiten