ISOR:Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. sexueel gedrag of gerichtheid: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. sexueel gedrag of gerichtheid
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - '====Voetnoot==== <References/>' door '')
k (versie, datum, invalshoek, tekstredactie, titel, conf.ind)
Regel 1: Regel 1:
 
 
{{#Element:
 
{{#Element:
 
|Elementtype=Norm
 
|Elementtype=Norm
 
|ID=PRIV_U.01.04.08
 
|ID=PRIV_U.01.04.08
|Titel=Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. sexueel gedrag of gerichtheid
+
|Titel=Bijzondere ctagorieën persoonsgegevens; gezondheidsgegevens
 
|Kent element met zelfde titel=Nee
 
|Kent element met zelfde titel=Nee
 
|Is subnorm=Nee
 
|Is subnorm=Nee
|Versieaanduiding=3.1
+
|Versieaanduiding=3.3
 
|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik
 
|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Practice=CIP
 
|Practice=CIP
|Redactionele wijzigingsdatum=2017/10/16
+
|Redactionele wijzigingsdatum=2020/06/04
 +
|Publicatiedatum=2017/10/16
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
|Stelling=Er vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats met betrekking tot iemands seksuele gedrag of seksuele gerichtheid, tenzij aan /04.09 is voldaan{{Noot| |De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking tot de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid handhaven of invoeren.}}.
+
|Invalshoek=Onbekend
 
+
|Stelling=
 
+
De verwerking van gegevens over gezondheid vindt niet plaats, tenzij de verwerking geschiedt door{{Noot|UAVG|art. 30 lid 2}}:
 +
#Scholen, voor zover de verwerking met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is;
 +
#Een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad voor de kinderbescherming, de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, of de rechtspersoon, bedoeld in artikel 256, eerste lid, of artikel 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken; of:
 +
#Onze Minister en Onze Minister van Justitie en Veiligheid voor zover de verwerking in verband met de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is.
 +
Hierbij worden de gegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de verwerkingsverantwoordelijke persoonlijk gegevens verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die bevoegd zijn tot verwerking daarvan{{Noot|UAVG|art. 30 lid 4}}.
 +
|Toelichting=
 
|Conformiteitsindicator=geautomatiseerde besluitvorming
 
|Conformiteitsindicator=geautomatiseerde besluitvorming
 
|Heeft bron=de Privacy Baseline
 
|Heeft bron=de Privacy Baseline

Versie van 4 jun 2020 om 17:47

Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerking van gegevens over gezondheid vindt niet plaats, tenzij de verwerking geschiedt doorUAVG art. 30 lid 2:

  1. Scholen, voor zover de verwerking met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is;
  2. Een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad voor de kinderbescherming, de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, of de rechtspersoon, bedoeld in artikel 256, eerste lid, of artikel 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken; of:
  3. Onze Minister en Onze Minister van Justitie en Veiligheid voor zover de verwerking in verband met de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is.

Hierbij worden de gegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de verwerkingsverantwoordelijke persoonlijk gegevens verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die bevoegd zijn tot verwerking daarvanUAVG art. 30 lid 4.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator geautomatiseerde besluitvorming.

Grondslag