Functionaris Gegevensbescherming

Uit NORA Online
ISOR:Functionaris Gegevensbescherming /
Versie door Jbreeman (Overleg | bijdragen) op 29 jan 2018 om 10:22

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker hebben (de beschikking over) een Functionaris voor de Gegevensbescherming, als ten minste één van het volgende situaties aan de orde is:

 • het betreft een overheidsinstantie of overheidsorgaan: de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken;
 • er is stelselmatige observatie op grote schaal vereist: een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regel-matige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
 • de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd betreffen bijzondere categorieën, strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten: de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, conform U.01/04 of Avg art. 9, en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, conform U.01/05 of Avg art. 10.

In overige situaties kunnen of moeten, indien wettelijk verplicht, de verwerkings-verantwoordelijke of de verwerker of verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, een Functionaris voor de Gegevensbescherming hebben aangewezen.

De AP houdt een openbaar register bij van FG's.

Eisen aan de FG:

 1. Bereikbaarheid Een concern kan één FG benoemen, mits de FG vanuit elke vestiging makkelijk te contacteren is. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een overheidsinstantie of overheidsorgaan is, kan met inachtneming van hun organisatiestructuur en omvang één FG worden aangewezen voor verschillende dergelijke instanties of organen.
 2. Voor één of meerdere organisaties De FG kan optreden voor verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkings¬verantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen.
 3. Professionele kwaliteiten De FG wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en in het bijzonder zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de volgende taken te vervullen:
 • de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de Avg en andere wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
 • toezien op het naleven van de Avg, van andere wettelijke gegevensbeschermings¬bepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
 • het desgevraagd verstrekken van advies met betrekking tot de GEB en het toezien op de uitvoering daarvan;
 • samenwerken met de AP;
 • optreden als contactpunt voor de AP inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de voorafgaande raadpleging ten behoeve van de gegevensbeschermingseffect beoordeling (GEB) (zie B.03, §2.1.3) en waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.
 • De FG houdt bij de uitvoering van zijn taken naar behoren rekening met de aan verwerkingen verbonden risico's en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.
 1. Rechtsbescherming De FG kan een personeelslid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zijn, of de taken op grond van een dienstverleningsovereenkomst verrichten.
 2. Bekendmaking De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker maakt de contactgegevens van de FG bekend en deelt die mee aan de AP.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Organieke inbedding via de conformiteitsindicator verdeling van de taken en verantwoordelijkheden.

Grondslag