Metagegevens Duurzame Toegankelijkheid: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(height kaders aangepast & afbeeldingen kaders toegevoegd)
(kennismakelaar als contact toegevoegd)
Regel 52: Regel 52:
  
 
Voor meer informatie over dit thema:
 
Voor meer informatie over dit thema:
 +
: → Contact: [mailto:kennismakelaar@nationaalarchief.nl kennismakelaar@nationaalarchief.nl]
 
: → Contact: [mailto:nora@ictu.nl nora@ictu.nl]
 
: → Contact: [mailto:nora@ictu.nl nora@ictu.nl]
 
|-
 
|-

Versie van 21 apr 2016 om 08:53

Dit betreft metagegevens gezien vanuit Duurzame Toegankelijkheid. Breder gezien is in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur het begrip Metagegevens vastgesteld, voorheen ook gespeld als meta-gegevens.

Wat zijn metagegevens?

De NORA-definitie is: Gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Metagegevens zijn dus gegevens over informatie. In de praktijk worden metagegevens gestructureerd opgeslagen in combinatie met concrete afgebakende eenheden van informatie waarover zij informatie bevatten. Metagegevens vormen een belangrijk onderdeel van het aandachtsgebied Informatiebeheer.

Waarom zijn metagegevens belangrijk?

Voor een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. is de omgang met en het beheer van informatie niet zonder uitdagingen. Een doordachte, passende en consistente manier van toepassing van metagegevens geldt daarbij zonder uitzondering als voorwaarde voor succes. Algemeen gesproken kan worden gesteld dat metagegevens onmisbaar zijn bij het realiseren van de voor de overheid geldende doelstellingen voor wat betreft betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid., toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is., vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden., volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld., vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen., interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving, transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. en authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject.. Dat inzicht heeft er toe geleid dat de overheid eisen stelt aan het gebruik van metagegevens en met standaarden streeft naar uniformiteit in het gebruik van de soort metagegevens.


Direct aan de slag

Met welke wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Welke aanknopingspunten zijn er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. naar principes, bouwstenen en standaarden waarmee je een vliegende start kunt maken?

→ De Richtlijn metagegevens overheidsinformatie is in combinatie met de beschrijving van de elementen en entiteiten een kader voor Nederlandse overheden.
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet
NEN-ISO 23081 (deel 1 en 2) bieden een kader voor het gebruiken en beheren van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement
Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid
Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden
Dublin Core staat voor een wereldwijde set algemene standaarden en richtlijnen voor metadatering van content op internet
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die de vraagstukken rond metagegevens al goed onder de knie hebben. Zij worden uitgenodigd om hun ervaring via deze weg beschikbaar te stellen.

→ Aan de Recordkeeping Roundtable gaat het geregeld over metagegevens
→ Op Pleio bestaat een metadata-groep
→ Op het Breednetwerk bestaat een TMLO-discussiegroep
→ Een bijzondere vorm van uitwisseling is die tussen een bronsysteem en een e-depot. Meer daarover en de functie van metagegevens daarbij hier. Concrete ervaring in de vorm van pilots is opgedaan door onder andere Utrecht en Haarlem.
→ Een inleidende (engelstalige) video over de basics van metagegevens hier.
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Er worden op dit moment nieuwe kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. (DUTO) opgesteld. De eisen aan metagegevens vormen een onderdeel van DUTO. Voor meer informatie zie:

DUTO

Voor meer informatie over dit thema:

→ Contact: kennismakelaar@nationaalarchief.nl
→ Contact: nora@ictu.nl
Contact.png