NORA Gebruikersraad/2021-11-30

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Versie door Jageryou (overleg | bijdragen) op 25 jan 2022 om 16:28 (→‎Actiepuntenlijst)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 30 november 2021, 14.00-17.00 uur, locatie: online (Teams).
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

Dit is een concept.

Opening en mededelingen[bewerken]

 • Paul Zeef (BZK, portefeuillehouder NORA) praat ons bij vanuit BZK DS (ter kennisgeving), o.a. Referentiearchitectuur Regie op Gegevens:
 • 1. Er is een opvolger aangesteld voor Gino Laan, waardoor architectuur weer meer aandacht zal krijgen.
 • 2. De stuurgroep RoG heeft akkoord gegeven op het concept MVP voor het delen van gegevens tussen overheden. Beheer, onderhoud en exploitatie zullen daarbij worden onderzocht.
 • Eric Brouwer praat ons bij over onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening zoals de burgers die ervaren en de relatie met architectuur:
 • 1. Het onderzoek vindt plaats met de Manifestgroep partijen. Er wordt nog gezocht naar andere partijen en richten de aandacht vooral ook op het kunnen sturen en bijsturen. Dit is de basis voor het verbeteren van diensten aan de hand van architectuur. Zie hiervoor ook het Eindrapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties: Klem tussen balie en beleid
 • 2. In het kader van een onderzoek naar EAR vindt een enquête plaats onder leden van de community. De leden van de Gebruikersraad (GR) geven hierbij toestemming tot het gebruik van de e-mailadressen van de GR-leden om hen hiervoor te benaderen.
 • Youetta de Jager bespreekt de vraag in hoeverre OSS is opgenomen als ontwerpprincipe en invulling van ‘open en transparant’ update van de pagina Open Source Software (OSS) - NORA Online:
 • 1. De OSS pagina is bijgewerkt. Het thema OSS verdient nadere uitwerking en aandacht in de NORA. Leden van de community die hieraan willen bijdragen zijn van harte uitgenodigd.
 • 2. Het thema AI en Algoritmen: er is een pagina over dit thema. Recent is het WRR rapport over AI uitgekomen. Vanuit NORA zullen we in gesprek gaan met de WRR over hoe NORA we de uitgangspunten kunnen inbedden in de NORA community.
 • 3. Een nieuw lid, Anita Potters, stelt zich voor. De GR stemt in met haar lidmaatschap.
 • Andrë Batenburg deelt mee dat hij ermee stopt en dat Tony Johnson hem zal gaan vervangen. Tony stelt zich voor aan de GR.

14.15 Overlegtafels NORA[bewerken]

Ter besluitvorming (30 min), uit actiepuntenlijst, Besturing van NORA. In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform.
Nadeem Taverne (vz) en Geer Haas (SVB) lichten de stand van zaken rond de Overlegtafels NORA toe in een presentatie (PDF, 1,66 MB). Een van de centrale vragen is hoe de NORA te positioneren? De GR besluit dit onderwerp terug te laten komen. De deelnemers wordt verzocht om per e-mail te reageren op de bovenstaande presentatie en de vragen die daarin aan de orde komen.

14.45 CORA – nov. 2021 ter inspiratie[bewerken]

Ter inspiratie (30 min), uit de voorraadagenda, in het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform.
Arjen de Vries en Vincent Breuking.

In de presentatie (PDF, 3,57 MB) over CORA lichten de sprekers de oorsprong van de corporaties en CORA toe, wat de verbanden zijn met VERA en BIC. Zij schetsen het speelveld en de acties voor de toekomst, waarin de sturende en ondersteunende processen verder uitgewerkt moeten worden. Tot slot gaan zij in op een aantal vragen van de aanwezigen betreffende het verband tussen VERA en CORA, het meenemen van toetsing op compliance en maatschappelijke risico's, en het dienstverleningsconcept.

15.15 Netwerkpauze[bewerken]

Uit elkaar gaan in een paar groepen om te bespreken in het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform:

 • Wat willen de leden van de NORA Gebruikersraad met elkaar bereiken qua architectuur voor de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven?
 • Waar staan we?
 • En wat zijn de volgende stappen?

15.30 Jaarplan 2022[bewerken]

Ter besluitvorming (30 min), Besturing van NORA.
Eric Brouwer licht het Jaarplan NORA 2022 toe en vraagt om goedkeuring van de voorgestelde toedeling van het budget aan voorziene werkzaamheden.
De leden hebben ingestemd met de voorgestelde prioriteiten voor de door-ontwikkeling van de NORA in 2022 incluis de bijbehorende verdeling, e.e.a. zoals beschreven in NORA voorstel doorontwikkeling in 2022 (PDF, 140 kB).

16.00 Voortgang Beleidskaders, Doelen en AP’s[bewerken]

Ter informatie (10 min), in het kader van NORA als praktisch afwegingskader.
De openbare review is recent gestart. Wat zijn de 1e ervaringen en bevindingen?
Robert van Wessel (ICTU) licht de stand van zaken toe.

16.10 Netwerk Perimeter Security v.s. Zero Trust Model[bewerken]

Ter inspiratie (20 min), uit de voorraadagenda, in het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform.
Rinus Braak (DICTU) licht in zijn presentatie (PDF, 579 kB) de status met betrekking tot het onderwerp Zero Trust toe.

(Verplaatst naar volgende GR) Voorzitterschap[bewerken]

Ter besluitvorming (20 min), Besturing van NORA.
Bespreken van:

 • de keuze voor de nieuwe voorzitter, zie ook het profiel,
 • de plaatsvervangend voorzitter
 • de selectiecommissie en de samenstelling daarvan
 • de tijdlijn

Het punt van het voorzitterschap (en het vice-voorzitterschap) is niet aan de orde gekomen tijdens deze bijeenkomst. Het wordt opnieuw op de agenda gezet en zal in de volgende bijeenkomst van de Gebruikersraad worden behandeld.

16.30 Verslag en actiepuntenlijst dd. 16 september 2021 (ter vaststelling)[bewerken]

Zie verslag en Actiepuntenlijst NORA Gebruikersraad/2021-09-16:

Actiepuntenlijst[bewerken]

ID Actiehouder Actiepunt Deadline Voortgang Updates
2017-01/1 Bram Gaakeer, Sergio Richardsons Lopen met NORA Beheer de bestaande NORA inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy.
n.v.t.
2017-03-01 voltooid 2
2020-01-28/B NORA Beheer NORA Beheer zal de laatste versie van het kennismodel documenteren op de wiki en kort toelichten in de volgende Gebruikersraad
de actuele versie is gepubliceerd
2020-06-04 voltooid 2
2018-09/5 Rob Evelo, Norbert Jansen, Nadeem Taverne praten verder over de mogelijkheden om een sterke bestuurlijke ophanging van de NORA te realseren en te borgen.
n.v.t.
2019-01-01 voltooid 2
2019-01/3 Nadeem Taverne en Eric Brouwer Maken een rondje langs de opdrachtgevers van de verschillende architectuurinitiatieven en kaarten de observaties van de Gebruikersraad over mogelijke overlap, kennisdeling & borging en beheer & continuïteit aan.
Is het rondje langs de velden geworden (CIO-offices), eind 2020.
2020-04-01 voltooid 2
2016-02/1 NORA Beheer en Manifestgroep kijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek 'De Burger bediend' over e-dossiers te maken.
n.v.t.
2016-04-01 voltooid 2
2016-09/2 Alle leden van de Gebruikersraad zetten het tekstvoorstel uit bij hun achterban en vragen om feedback. Wie wil reageren op aanpassingen van AP’s kan dat tot 8 november.
n.v.t.
2016-11-08 voltooid 2
2019-03/1 NORA Beheer & GEMMA Beheer maken een snelle opzet om wat er al is over inclusie bij elkaar te zetten en in beide architecturen te delen.
In Gemma is inclusie niet expliciet benoemd of uitgewerkt. Dit wordt onderdeel van de Interactiestrategie en -architectuur.
2019-04-01 voltooid 2
2017-06/1 NORA Beheer Organiseert een of meerdere kennissessies over eID, binnen de context van het Focuspunt Authenticatie en Identificatie.
n.v.t.
2017-11-01 voltooid 2
2019-01/1 Nadeem Taverne maakt een nieuw discussiestuk over de rol en werking van de NORA Gebruikersraad en brengt dit in in een volgende vergadering.
n.v.t.
2019-05-01 voltooid 2
2019-03/3 Nadeem Taverne neemt het discussiepunt over het kaderstellende karakter van de NORA mee in volgende stukken en de agenda van de Gebruikersraad voor 2019-2020.
voltooid 2
2016-06/2 Geïnteresseerden in EIS / EIF melden zich bij NORA Beheer.
n.v.t.
2016-07-01 voltooid 2
2019-03/6 NORA Beheer checkt of de door GO gebruikte beleidskaders al zijn opgenomen op noraonline en voegt ze waar nodig toe.
Is onderdeel geworden van de Beleidskaders
2019-04-01 voltooid 2
2016-11/2 Menno Gmelig Meijling monitort reacties op vergaderdata en past deze waar nodig aan.
n.v.t.
2017-01-01 voltooid 2
2020-01-28/A trekker AI Zodra de opdrachtformulering van het thema AI en Algoritmen helder is, zal dit worden verbonden met het focuspunt Digitale Mobiliteit
Is nog niet opgepakt
2022-03-01 bezig 3
2018-09/6 Rob Evelo en Paul Zeef kijken hoe de meer beleidsinhoudelijke kant van BZK vertegenwoordigd kan worden in de NORA Gebruikersraad.
n.v.t.
2019-01-01 voltooid 2
2019-01/5 Allen bestuderen de presentatie en geven Norbert feedback terug via nora@ictu.nl over de prioriteiten (mist er nog iets? Welke prioriteiten zou je anders leggen?).
Is onderdeel geworden van het Jaarplan 2019
2019-02-01 voltooid 2
2016-02/2 NORA Beheer bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover.
n.v.t.
2016-03-01 voltooid 2
2016-09/3 Alle leden van de Gebruikersraad brengen het bestaan van het thema onder de aandacht van hun achterban met het verzoek er kennis van te nemen en feedback terug te geven aan Jeroen Baltussen en Paul Janssen van GeoNovum.
n.v.t.
2016-10-01 voltooid 2
2019-03/4 Allen sturen concrete ideeën hoe NORA en het vak van overheidsarchitect beter naar voren kunnen komen in de opleiding / training van toekomstige architecten in de publieke sector door naar Nadeem.
Is verwerkt en onderdeel geworden van het menu-onderdeel Opleidingen
2019-07-01 voltooid 2
2017-04/2 GEMMA en NORA Beheer doen een voorzet voor een generiek gegevensmanagement en vragen om input/feedback in een volgende Gebruikersraad.
n.v.t.
2017-06-01 voltooid 2
2020-11-12/A Bert Lukkien (lead architect RoG Referentiearchitectuur Regie op Gegevens 0.9 ter bespreking op de agenda GR
De nieuwe versie komt begin 2022 beschikbaar. Daarna wordt bespreking zsm ingepland
2022-03-01 bezig 3
2018-11/1 Secretaris zet verslag en AP van september op de agenda van het volgende overleg.
n.v.t.
2019-01-01 voltooid 2
2019-01/8 Norbert Janssen neemt de feedback die hij ontvangt over de presentatie mee en past het concept-jaarplan aan voor de volgende vergadering.
Is onderdeel geworden van het Jaarplan 2019
2019-02-01 voltooid 2
2016-06/1 ALLEN geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo.
n.v.t.
2016-07-01 voltooid 2
2016-11/3 Marieke Vos schrijft inputdocument met visie NORA op vitale GDI.
n.v.t.
2017-03-01 voltooid 2
2019-06/1 Nadeem Taverne en Eric Brouwer Gaan samen een beeld opmaken van de context van de NORA en vervolgens met Paul Zeef een follow-up gesprek.
Is onderdeel geworden van de Overlegtafels NORA
2021-07-01 voltooid 2
2018-09/2 Alle leden, met name uit de lokale overheden helpen de community te vergroten door aandacht te vragen voor deze bijeenkomsten.
n.v.t.
2019-01-01 voltooid 2
2019-01/7 Marieke Vos en André Plat maken een afspraak om eens als beheerteams van NORA en GEMMA bij elkaar te gaan zitten.
Is onderdeel geworden van de reguliere samenwerking GEMMA en NORA
2019-04-01 voltooid 2
2016-02/3 NORA Beheer stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban.
n.v.t.
2016-03-01 voltooid 2
2016-09/1 NORA Beheer coördineert een aparte sessie rondom Beveiliging dit najaar.
n.v.t.
2016-10-01 voltooid 2
2019-03/5 Geïnteresseerden in GO geven (rechtstreeks of via nora@ictu.nl) aan Eveline door dat ze deel willen nemen aan de Werkgroep of Klankbordgroep.
Is verwerkt en onderdeel geworden van GO.
2019-07-01 voltooid 2
2017-04/1 Eric Brouwer, Peter Leijnse Specificeren de behoefte van Logius, in de context van de bestaande initiatieven tot visualisatie van de GDI.
n.v.t.
2017-06-01 voltooid 2
2020-01-28/C leden van de Gebruikersraad Ga eens na in hoeverre het Zero Trust gedachtegoed bij jullie eigen achterban leeft
Dit is besproken tijdens de presentatie van Rinus Braak over Zero Trust op 30 november 2021
2022-03-01 voltooid 3
2018-09/7 Alle leden kijken wie hen kan vervangen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn, maar hun input wel gewenst is.
n.v.t.
2018-10-01 voltooid 2
2019-01/4 NORA Beheer gaat bij Bram Gaakeer op bezoek om de gestandaardiseerde scan en backlog die zij gebruiken te bekijken met het oog op kwaliteitseisen NORA.
De scan is handig voor keten- en domein-architecturen.
2019-04-01 voltooid 2
2016-06/4 NORA Beheer stuurt een mail rond aan de NORA Familie ter herinnering hieraan (input open source).
n.v.t.
2016-07-01 voltooid 2
2016-11/4 NORA Beheer & Jaap van der Veen implementeren het RFC Beveiliging in de NORA-wiki.
n.v.t.
2017-06-01 voltooid 2
2019-06/2 Martijn de Bruijne (Belastingdienst), André Plat (VNG), Jasper Kuijten (RIVM) werken een voorstel uit om beleid & nieuwe ontwikkelingen beter te verankeren in NORA.
Is onderdeel geworden van de jaarlijkse analyse van Beleidskaders
2020-01-01 voltooid 2
2018-09/4 Alle leden kijken in hun netwerk wie ze kennen bij toezichthouders, inspecties en handhavers en vragen met wie Marieke Vos contact op mag nemen.
Heeft geleid tot de TIOH community.
2019-05-01 voltooid 2
2019-01/6 Theo Arts en Eric Brouwer doen een serieuze poging om de samenwerking tussen NORA en NAF wat betreft het samen organiseren van kennissessie op gang te krijgen.
Is onderdeel geworden van de reguliere samenwerking Naf en NORA
2019-04-01 voltooid 2
2021-04-06/A Eric Brouwer NORA Peer Review
Autoriteit AC ICT en dochters betrekken bij de peer review. Vertraagd naar 2022
2022-03-01 bezig 2
2016-06/5 Xander van der Linde (secretaris Stuurgroep) zal ons op de hoogte houden en aangeven op welk moment besluiten genomen worden.
n.v.t.
2017-01-01 voltooid 2
2019-03/8 Robert van Wessel en Martin van den Berg werken de aanbevelingen voor AP’s uit tot een lijst met concrete voorstellen ter besluitvorming in een volgende Gebruikersraad.
Is behandeld en in gang gezet.
2019-07-01 voltooid 2
2017-01/2 allen Lezen het document Privacy by Design en bereiden discussie voor in een volgende Gebruikersraad.
n.v.t.
2017-03-01 voltooid 2
2020-11-12/B Robert van Wessel Er komt een besluitvormingsschema voor de Kernwaarden van Dienstverlening, met planning voor de voorraadagenda
Over de voortgang is elke Gebruikersraad uitvoerig gesproken
2021-01-02 voltooid 2
2018-09/3 Theo Peters, Marc Gerrard gaan koffiedrinken om te kijken hoe zo’n beschouwing tot stand kan komen.
n.v.t.
2019-01-01 voltooid 2
2019-01/2 Nadeem Taverne houdt de Gebruikersraad op de hoogte van de gesprekken over de positionering en governance van NORA op bestuurlijk niveau.
Is onderdeel van de taken van de voorzitter van de Gebruikersraad.
2020-01-01 voltooid 2
2016-06/3 Alle architecturen van de NORA Familie gaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in.
n.v.t.
2016-09-01 voltooid 2
2016-11/1 Allen geven aan of zij op de geplande data voor 2017 in principe kunnen.
n.v.t.
2017-01-01 voltooid 2
2019-03/2 Allen lezen het Visiestuk Gebruikersraad (nogmaals) door en sturen opmerkingen die nog niet zijn ingebracht door naar Nadeem.
Is verwerkt in het visiestuk.
2019-04-01 voltooid 2
2018-09/1 Theo Peters en Peter Leijnse brengen Eric Brouwer in contact met de trekkers van de architectuurinitiatieven bij Logius (Luc Boss).
Heeft geleid tot GO -contacten.
2018-10-01 voltooid 2
2019-01/9 Allen nemen de wordcloud als eerste aanzet mee om met hun directe collega's en leidinggevenden te praten over de vraag welke onderwerpen eind 2019 en in 2020 belangrijk worden. Iedereen geeft hier in de volgende vergadering een mondelinge toelichting op.
n.v.t.
2019-05-01 voltooid 2
2021-04-06/B Eric Brouwer Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers
Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers om NORA opleidingsmateriaal te ontwikkelen. Graag de vragen die er zijn eerst uitzoeken. M.n. het juridisch aspect, eigenaarschap en concurrentiebeding zijn zaken die van belang zijn om een goed besluit te nemen. Ook moet er gekeken worden naar het onderhouden van dit materiaal. Is daar capaciteit voor vanuit de NORA? Vertraagd naar 2022.
2022-03-01 bezig 2
2016-06/6 Menno Gmelig Meijling vraagt de leden van de Gebruikersraad en toehoorders per mail om hun inschatting van de impact van het doorontwikkelen van de pilot tot één eDelivery gateway naar Europa.
n.v.t.
2016-07-01 voltooid 2
2019-03/7 Nadeem Taverne, Andre Plat, Geer Haas schrijven een beslisnota die aangeeft waar we heen gaan en waarom, op basis van een eerste clustering van onderwerpen.
Is onderdeel geworden van de Overlegtafels NORA
2019-07-01 voltooid 2


Actiepunt 2021-04-06/A: Eric BrouwerNORA Peer Review​​

Actiepunt 2021-04-06/B: Eric Brouwer: Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers​​

Actiepunt 2020-11-12/A: Bert Lukkien (lead architect RoG: Referentiearchitectuur Regie op Gegevens 0.9 ter bespreking op de agenda GR​​

Actiepunt 2020-01-28/C: leden van de Gebruikersraad: Ga eens na in hoeverre het Zero Trust gedachtegoed bij jullie eigen achterban leeft​​

Actiepunt 2020-11-12/B: Robert van Wessel: Er komt een besluitvormingsschema voor de Kernwaarden van Dienstverlening, met planning voor de voorraadagenda​​

Actiepunt 2020-01-28/B: NORA BeheerNORA Beheer zal de laatste versie van het kennismodel documenteren op de wiki en kort toelichten in de volgende Gebruikersraad​​

Actiepunt 2020-01-28/A: trekker AI: Zodra de opdrachtformulering van het thema AI en Algoritmen helder is, zal dit worden verbonden met het focuspunt Digitale Mobiliteit​​

Actiepunt 2019-06/1: Nadeem Taverne en Eric Brouwer: Gaan samen een beeld opmaken van de context van de NORA en vervolgens met Paul Zeef een follow-up gesprek.​​

Actiepunt 2019-06/2: Martijn de Bruijne (Belastingdienst), André Plat (VNG), Jasper Kuijten (RIVM): werken een voorstel uit om beleid & nieuwe ontwikkelingen beter te verankeren in NORA.​​

Actiepunt 2019-03/3: Nadeem Taverne: neemt het discussiepunt over het kaderstellende karakter van de NORA mee in volgende stukken en de agenda van de Gebruikersraad voor 2019-2020.​​

Actiepunt 2019-03/2: Allen: lezen het Visiestuk Gebruikersraad (nogmaals) door en sturen opmerkingen die nog niet zijn ingebracht door naar Nadeem.​​

Actiepunt 2019-03/1: NORA Beheer & GEMMA Beheer: maken een snelle opzet om wat er al is over inclusie bij elkaar te zetten en in beide architecturen te delen.​​

Actiepunt 2019-03/4: Allen: sturen concrete ideeën hoe NORA en het vak van overheidsarchitect beter naar voren kunnen komen in de opleiding / training van toekomstige architecten in de publieke sector door naar Nadeem.​​

Actiepunt 2019-03/5: Geïnteresseerden in GO: geven (rechtstreeks of via nora@ictu.nl) aan Eveline door dat ze deel willen nemen aan de Werkgroep of Klankbordgroep.​​

Actiepunt 2019-03/8: Robert van Wessel en Martin van den Berg: werken de aanbevelingen voor AP’s uit tot een lijst met concrete voorstellen ter besluitvorming in een volgende Gebruikersraad.​​

Actiepunt 2019-03/7: Nadeem Taverne, Andre Plat, Geer Haas: schrijven een beslisnota die aangeeft waar we heen gaan en waarom, op basis van een eerste clustering van onderwerpen.​​

Actiepunt 2019-03/6: NORA Beheer: checkt of de door GO gebruikte beleidskaders al zijn opgenomen op noraonline en voegt ze waar nodig toe.​​

Actiepunt 2019-01/8: Norbert Janssen: neemt de feedback die hij ontvangt over de presentatie mee en past het concept-jaarplan aan voor de volgende vergadering.​​

Actiepunt 2019-01/4: NORA Beheer: gaat bij Bram Gaakeer op bezoek om de gestandaardiseerde scan en backlog die zij gebruiken te bekijken met het oog op kwaliteitseisen NORA.​​

Actiepunt 2019-01/2: Nadeem Taverne: houdt de Gebruikersraad op de hoogte van de gesprekken over de positionering en governance van NORA op bestuurlijk niveau.​​

Actiepunt 2019-01/3: Nadeem Taverne en Eric Brouwer: Maken een rondje langs de opdrachtgevers van de verschillende architectuurinitiatieven en kaarten de observaties van de Gebruikersraad over mogelijke overlap, kennisdeling & borging en beheer & continuïteit aan.​​

Actiepunt 2019-01/5: Allen: bestuderen de presentatie en geven Norbert feedback terug via nora@ictu.nl over de prioriteiten (mist er nog iets? Welke prioriteiten zou je anders leggen?).​​

Actiepunt 2019-01/7: Marieke Vos en André Plat: maken een afspraak om eens als beheerteams van NORA en GEMMA bij elkaar te gaan zitten.​​

Actiepunt 2019-01/6: Theo Arts en Eric Brouwer: doen een serieuze poging om de samenwerking tussen NORA en NAF wat betreft het samen organiseren van kennissessie op gang te krijgen.​​

Actiepunt 2019-01/9: Allen: nemen de wordcloud als eerste aanzet mee om met hun directe collega's en leidinggevenden te praten over de vraag welke onderwerpen eind 2019 en in 2020 belangrijk worden. Iedereen geeft hier in de volgende vergadering een mondelinge toelichting op.​​

Actiepunt 2019-01/1: Nadeem Taverne: maakt een nieuw discussiestuk over de rol en werking van de NORA Gebruikersraad en brengt dit in in een volgende vergadering.​​

Actiepunt 2018-11/1: Secretaris: zet verslag en AP van september op de agenda van het volgende overleg.​​

Actiepunt 2018-09/7: Alle leden: kijken wie hen kan vervangen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn, maar hun input wel gewenst is.​​

Actiepunt 2018-09/3: Theo Peters, Marc Gerrard: gaan koffiedrinken om te kijken hoe zo’n beschouwing tot stand kan komen.​​

Actiepunt 2018-09/5: Rob Evelo, Norbert Jansen, Nadeem Taverne: praten verder over de mogelijkheden om een sterke bestuurlijke ophanging van de NORA te realseren en te borgen.​​

Actiepunt 2018-09/6: Rob Evelo en Paul Zeef: kijken hoe de meer beleidsinhoudelijke kant van BZK vertegenwoordigd kan worden in de NORA Gebruikersraad.​​

Actiepunt 2018-09/2: Alle leden, met name uit de lokale overheden: helpen de community te vergroten door aandacht te vragen voor deze bijeenkomsten.​​

Actiepunt 2018-09/4: Alle leden: kijken in hun netwerk wie ze kennen bij toezichthouders, inspecties en handhavers en vragen met wie Marieke Vos contact op mag nemen.​​

Actiepunt 2018-09/1: Theo Peters en Peter Leijnse: brengen Eric Brouwer in contact met de trekkers van de architectuurinitiatieven bij Logius (Luc Boss).​​

Actiepunt 2017-06/1: NORA Beheer: Organiseert een of meerdere kennissessies over eID, binnen de context van het Focuspunt Authenticatie en Identificatie.​​

Actiepunt 2017-04/2: GEMMA en NORA Beheer: doen een voorzet voor een generiek gegevensmanagement en vragen om input/feedback in een volgende Gebruikersraad.​​

Actiepunt 2017-04/1: Eric Brouwer, Peter Leijnse: Specificeren de behoefte van Logius, in de context van de bestaande initiatieven tot visualisatie van de GDI.​​

Actiepunt 2017-01/2: allen: Lezen het document Privacy by Design en bereiden discussie voor in een volgende Gebruikersraad.​​

Actiepunt 2017-01/1: Bram Gaakeer, Sergio Richardsons: Lopen met NORA Beheer de bestaande NORA inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy.​​

Actiepunt 2016-11/2: Menno Gmelig Meijling: monitort reacties op vergaderdata en past deze waar nodig aan.​​

Actiepunt 2016-11/3: Marieke Vos: schrijft inputdocument met visie NORA op vitale GDI.​​

Actiepunt 2016-11/4: NORA Beheer & Jaap van der Veen: implementeren het RFC Beveiliging in de NORA-wiki.​​

Actiepunt 2016-11/1: Allen: geven aan of zij op de geplande data voor 2017 in principe kunnen.​​

Actiepunt 2016-09/2: Alle leden van de Gebruikersraad: zetten het tekstvoorstel uit bij hun achterban en vragen om feedback. Wie wil reageren op aanpassingen van AP’s kan dat tot 8 november.​​

Actiepunt 2016-09/3: Alle leden van de Gebruikersraad: brengen het bestaan van het thema onder de aandacht van hun achterban met het verzoek er kennis van te nemen en feedback terug te geven aan Jeroen Baltussen en Paul Janssen van GeoNovum.​​

Actiepunt 2016-09/1: NORA Beheer: coördineert een aparte sessie rondom Beveiliging dit najaar.​​

Actiepunt 2016-06/5: Xander van der Linde (secretaris Stuurgroep): zal ons op de hoogte houden en aangeven op welk moment besluiten genomen worden.​​

Actiepunt 2016-06/6: Menno Gmelig Meijling: vraagt de leden van de Gebruikersraad en toehoorders per mail om hun inschatting van de impact van het doorontwikkelen van de pilot tot één eDelivery gateway naar Europa.​​

Actiepunt 2016-06/2: Geïnteresseerden in EIS / EIF: melden zich bij NORA Beheer.​​

Actiepunt 2016-06/1: ALLEN: geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo.​​

Actiepunt 2016-06/4: NORA Beheer: stuurt een mail rond aan de NORA Familie ter herinnering hieraan (input open source).​​

Actiepunt 2016-06/3: Alle architecturen van de NORA Familie: gaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in.​​

Actiepunt 2016-02/1: NORA Beheer en Manifestgroep: kijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek 'De Burger bediend' over e-dossiers te maken.​​

Actiepunt 2016-02/2: NORA Beheer: bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover.​​

Actiepunt 2016-02/3: NORA Beheer: stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban.​​

16.50 W.v.t.t.k.[bewerken]

17.00 Afsluiting[bewerken]