NORA review

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (overleg | bijdragen) op 31 jan 2023 om 18:07 (met navigatiemenu N intsrumenten)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De NORA review is een NORA-instrument. Het helpt de samenhang en kwaliteit te vergroten van de dienstverlening en de daarvoor noodzakelijke digitale voorzieningen van de overheid.
Ervaren en deskundige architecten met kennis van de digitale overheid geven een advies over de toepassing van de NORA (en zo nodig andere relevante familieleden) bij vraagstukken op het gebied van overheidsdienstverlening en informatisering.
Het advies is concreet en direct toepasbaar !

Wat bereikt een project hier mee?[bewerken]

Het advies vanuit de NORA review helpt een project met zaken als:

 • Zo goed mogelijk inpassen van nieuwe of aangepaste diensten en voorzieningen in de bestaande (digitale) infrastructuur van de overheid;
 • Waarborgen van de kwaliteit van de dienst en/of voorziening;
 • Verdiepen en verspreiden van kennis over de digitale overheid.

Het effect is dan ook afhankelijk van de ontwikkelfase waarin het project verkeert en de doelstelling die van te voren gezamenlijk wordt afgesproken. De NORA review geeft inzicht in de positionering en kwaliteit van de dienst en/of voorziening binnen de (digitale) overheid als geheel. De opdrachtgever kan daarop eventueel bijsturen. Ook kan het resultaat helpen bij de verantwoording van het projectresultaat naar (politiek) bestuur en maatschappij.

Hoe werkt het?[bewerken]

Op hoofdlijnen verloopt het reviewproces als volgt:

 1. Voorbereiding
  In overleg met de projectleider, de projectarchitect(en) en/of andere direct belanghebbenden, wordt het het doel, de scope en het architectuurkader van de review bepaald. Standaard wordt uitgegaan van het NORA review kwaliteitskader.
  Ook wordt het architectuurdocument aangeleverd dat moet worden gereviewd. Doorgaans is dat een PSA of een visie-stuk.
  Bij voorkeur gebeurt dit alles in de beginfase van een project, omdat eventuele bijsturing dan nog de minste impact heeft.
 2. Review
  De experts reviewen het architectuurdocument aan de hand van het afgesproken architectuurkader. Opmerkingen worden in het document zelf aangebracht. Er wordt geen apart review-document opgesteld.
 3. Oplevering concept bevindingen
  Het architectuurdocument inclusief de concept bevindingen wordt aan de projectleider en projectarchitect(en) gestuurd voor een reactie.
 4. Bijeenkomst voor belanghebbenden
  Het concept wordt gepresenteerd en besproken in een fysieke, digitale of hybride bijeenkomst met direct belanghebbenden. Ieder wordt geacht de documentatie vooraf te hebben gelezen.
 5. Eindrapportage
  De bevindingen uit de bijeenkomst worden verwerkt in het concept, waarna dat als eindrapportage -en dus inclusief concrete verbeterpunten en aanbevelingen- wordt opgeleverd aan de projectleider en de projectarchitect(en).

Gratis NORA review op een PSA voor het (her)ontwerp van een overheidsdienst[bewerken]

Bij NORA Beheer is een beperkt budget beschikbaar voor NORA reviews.
We hanteren dan het onderstaande kwaliteitskader.
Projecten kunnen voor een gratis NORA review in aanmerking komen indien ze een PSA hebben voor een dienst waarbij 2 of meer overheidsorganisaties betrokken zijn. Je kunt je daar voor aanmelden via nora@ictu.nl

NORA review kwaliteitskader[bewerken]

Indien vanuit NORA Beheer een review wordt uitgevoerd op de toepassing van de NORA bij een maatschappelijk vraagstuk waar de dienstverlening van de overheid een rol speelt, dan wordt dit NORA kwaliteitskader gehanteerd. Dit kader geldt overheidsbreed en is gericht op hoe de principes en thema’s van de NORA zijn toegepast in het ontwerp van de nieuwe, dan wel aangepaste, dienst. De beargumentering van keuzes speelt daar een belangrijke rol bij.
Desgewenst kan de review aanvullend aandacht besteden aan enkele aspecten die een stapsgewijze implementatie van de (aangepaste) dienst kunnen bevorderen, te weten:

 • het gemak waarmee nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegevoegd (uitbreidbaarheid, maar ook herbruikbaarheid);
 • het gemak waarmee het gebruik kan worden vergroot (modulariteit en schaalbaarheid);
 • het gemak waarmee functionaliteiten kunnen worden vervangen dan wel gecombineerd of gesplitst (modulariteit, maar ook flexibiliteit).

En als derde, kan de review aandacht besteden aan de mate waarin bovenstaande ook feitelijk is doorgevoerd in de realisatie van de dienst.
Het kader dat we hanteren is met name bedoeld om “niet-architecten” mee te nemen in onze reviews en analyses. Zij zijn immers degenen die de realisatie doorvoeren en de eind-verantwoordelijkheid dragen voor een goede (aangepaste) dienst.
Het betreft het volgende:

 1. Is de overheidsdienst expliciet benoemd?
  a. Zijn de Architectuurprincipes van de NORA toegepast voor deze dienst?
  b. zo ja, in hoeverre is dat naar de mening van de reviewers afdoende juist en volledig toegepast?
  c. Wordt de gebruiker centraal gesteld: primair de burger en het bedrijf, secundair de overheidsmedewerkers?

 2. Is er een gedeeld beeld van alle stakeholders over het doel en de issues / impact bij de invoering van de (aangepaste) dienst?
  Denk aan een visualisatie c.q. praatplaat over de huidige en gewenste situatie.
  Relevante aspecten zijn:
  a. Zijn alle stakeholders betrokken?
  b. Wordt door de stakeholders het doel van de onderkende dienst onderschreven?
  c. Is er een gedeeld beeld op de (aangepaste) dienst?
  d. Is er bij de stakeholders een gedeeld beeld op de bestaande situatie waar we NU staan?
  e. Is de impact duidelijk van het verandertraject van de huidige naar de gewenste situatie?
  f. Welke issues zijn naar voren gebracht?

 3. Is gebruik gemaakt van het NORA Vijflaagsmodel?
  a. Wet en Regelgeving-view:
  - Is relevante wet- en regelgeving onderkend?
  - En is de doorwerking ervan in de oplossing traceerbaar?
  b. Organisatie-view:
  - Zijn alle stakeholders, processen en (keten)diensten onderkend?
  - Hier ook letten op NORA-thema’s Ketensturing en Zaakgericht_Werken.
  c. Informatie-view:
  - Zijn alle benodigde gegevens onderkend, beschreven en gemodelleerd?
  - Hier ook letten op NORA-thema Semantiek en de aansluiting op het Nationaal_Semantisch_Vlak.
  d. Applicatie-view:
  - Zijn alle betrokken applicaties onderkend en de functionaliteiten die zij aan de processen c.q. dienst leveren?
  e. Netwerk-view:
  - Zijn de netwerken en servers onderkend, waarmee de gegevensuitwisseling plaatsvindt?