Principes Zaakgericht Werken: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 63: Regel 63:
 
:Een aandachtspunt is de statusinformatie bij gebundelde dienstverlening, er zijn dan meerdere statussen.
 
:Een aandachtspunt is de statusinformatie bij gebundelde dienstverlening, er zijn dan meerdere statussen.
 
:Een verwant aandachtspunt is de statusvermelding bij "geneste" dienstverlening. Een organisatie ("hoofdaannemer") levert een dienst, en als onderdeel daarvan is bijv. een medische keuring nodig (uit te voeren door een "onderaannemer"). Er zijn dan diverse opties hoe met statusinformatie om te gaan:
 
:Een verwant aandachtspunt is de statusvermelding bij "geneste" dienstverlening. Een organisatie ("hoofdaannemer") levert een dienst, en als onderdeel daarvan is bijv. een medische keuring nodig (uit te voeren door een "onderaannemer"). Er zijn dan diverse opties hoe met statusinformatie om te gaan:
- hoofdaannemer levert alleen statusinformatie m.b.t. de eigen processtappen. Eén van die statussen is dan "ligt bij onderaannemer voor advies"
+
:- hoofdaannemer levert alleen statusinformatie m.b.t. de eigen processtappen. Eén van die statussen is dan "ligt bij onderaannemer voor advies"
- hoofdaannemer levert zowel statusinformatie m.b.t. de eigen processen alsmede statusinformatie m.b.t. het gevraagde advies. Die status krijgt de goofdaannemer dan van de onderaannemer
+
:- hoofdaannemer levert zowel statusinformatie m.b.t. de eigen processen alsmede statusinformatie m.b.t. het gevraagde advies. Die status krijgt de goofdaannemer dan van de onderaannemer
- afnemer wendt zich direct tot onderaannemer om daar statusinformatie te krijgen (aanvullend op wat hij van hoofdaannemer  hoort)
+
:- afnemer wendt zich direct tot onderaannemer om daar statusinformatie te krijgen (aanvullend op wat hij van hoofdaannemer  hoort)
 
:Voorbeeld (enkelvoudige dienstverlening): de aanvraag is in behandeling bij ambtenaar X van afdeling Y.
 
:Voorbeeld (enkelvoudige dienstverlening): de aanvraag is in behandeling bij ambtenaar X van afdeling Y.
 
:Voorbeeld bij "geneste" dienstverlening: de burger heeft kinderbijslag aangevraagd bij de SVB, waarvoor zijn kind medisch gekeurd moet worden bij het CIZ. Statusopvraag bij SVB levert: uw aanvraag is in behandeling en wacht op het advies van CIZ. Wanneer die burger met CIZ contact opneemt, krijgt hij te horen welke arts op welke termijn een advies afgeeft.
 
:Voorbeeld bij "geneste" dienstverlening: de burger heeft kinderbijslag aangevraagd bij de SVB, waarvoor zijn kind medisch gekeurd moet worden bij het CIZ. Statusopvraag bij SVB levert: uw aanvraag is in behandeling en wacht op het advies van CIZ. Wanneer die burger met CIZ contact opneemt, krijgt hij te horen welke arts op welke termijn een advies afgeeft.

Versie van 10 okt 2014 om 14:46

Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Inleiding

Op deze pagina worden de principes uit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 genoemd die een relatie hebben met Zaakgericht werken. Dit betreft zowel Basisprincipes als Afgeleide principes. Uitsluitend de principes met een relatie worden genoemd. Voorts wordt een belangrijk principe uit Katern Verbinden over zaakgericht werken aangehaald en toegelicht.

Bestaande principes die rechtstreeks betrekking hebben op Zaakgericht werken

 • Samenwerking op basis van zaakgericht werken
(is een principe uit het katern Verbinden; zie daarvoor een van de genoemde principes op de pagina Katern Verbinden en de inhoud van het katern Verbinden op diezelfde pagina)
Overheden en niet-overheden maken nauwkeurige afspraken over de onderlinge samenwerking op basis van het concept van zaakgericht werken. Door zaakgericht werken toe te passen, is het mogelijk snel en consistent tot nauwkeurige afspraken te komen over de leveringen van de deelnemende partijen in de samenwerking. De afspraken gaan over de regierol, de informatie-uitwisseling en het onderliggende berichtenverkeer. Hierin kan de ZTC een rol spelen doordat samenwerkende partijen het over hetzelfde zaaktype hebben, maar dat hoeft niet: een partij die advies geeft op een onderdeel van een grotere zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden, kan daarvoor een ander zaaktype hanteren.

Bestaande NORA-principes waaraan een organisatie met Zaakgericht werken invulling kan geven

Basisprincipes

 • Basisprincipe 1 Proactief: "Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben".
De term "proactief" suggereert dat de overheid een vorm van dienstverlening in gang zet zonder daarvoor een trigger van de burger te hebben ontvangen. Afhankelijk van de soort dienstverlening wordt de burger daarover meer of minder diepgaand geïnformeerd. In dit geval is het van belang niet alleen over de status te informeren maar vooral ook over het waarom van de dienstverlening. Zaakgericht werken biedt de benodigde ondersteuning hierbij.
Proactief handelen bestaat niet alleen uit het tijdig informeren van de burger, maar ook - waar van toepassing - uit het tijdig starten van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden waarmee bewaakt wordt dat de gevraagde handeling op tijd is verricht.
Voorbeeld: het is nodig dat een burger herkeurd wordt t.b.v. een bepaalde dienst. Het proces van herkeuring wordt tijdig in gang gezet en wordt bestuurd door een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Door tijdige herkeuring wordt de burger bediend. Niet tijdige herkeuring wordt gesignaleerd en de daarbij horende actie kan worden ondernomen.
 • Basisprincipe 4 Standaard: "Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen".
Zaakgericht werken draagt bij aan uniformiteit in de dienstverlening, bijv. in de statusinformatie, de ordening van zaakdossiers, de toegang tot het zaakdossier. Gebruik maken van standaard oplossingen m.b.t. zaakgericht werken werkt deze uniformiteit in de hand. Dit is met name van belang wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij dezelfde zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
Voorbeeld: een burger vraagt vergunning aan bij de gemeente. Hiervoor vraagt de gemeente o.a. advies aan het Waterschap. Wanneer de burger op internet kijkt naar de voortgang van zijn aanvraag, ziet hij hoe ver de gemeente is gevorderd, en ook dat er advies is gevraagd bij het Waterschap. Vervolgens ziet hij wat de status daarvan bij het Waterschap is, en wel op een manier die voor de burger overkomt als één geheel.
 • Basisprincipe 5 Gebundeld: "Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden".
Zaakgericht werken is een goed instrument om het uitvoerende deel van het bundelen van diensten te organiseren. Er wordt dan één zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden gemaakt om de samenhangende diensten te bundelen. Een bijzondere situatie is die waarin de gerelateerde diensten geleverd worden door verschillende leveranciers. Iedere leverancier heeft dan een eigen zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden voor zijn gedeelte van het werk. Bundeling van diensten is dan mogelijk door de zaken te koppelen. Een alternatief is dat verschillende leveranciers aan één zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden werken alsof ze interne afdelingen zijn.
Voorbeeld: Voor een bouwvergunning moeten meerdere onderliggende 'losse' vergunningen worden verstrekt. Er wordt dan een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden gemaakt die de losse onderdelen bundelt en de voortgang bewaakt. Als de samenstellende delen allemaal gereed zijn, wordt de totale vergunning afgegeven (of geweigerd).
Zie ook het voorbeeld met het Waterschap bij basisprincipe 4.
 • Basisprincipe 6 Transparantie: "Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie".
In een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden is er informatie over de voortgang ervan, die moet voor afnemers zichtbaar zijn. Ook de inhoud van het zaakdossier is van belang voor de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..
Dit geldt ook voor samenwerkende partijen in de keten. Die samenwerkende partijen kunnen samen aan één zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden werken. Uit die ene zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden wordt dan de bedoelde informatie verstrekt. De samenwerkende partijen kunnen ook ieder een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden hebben voor zijn deel van de te leveren dienst, en de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. moet inzage hebben in zowel de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden bij de organisatie die eindverantwoordelijk is voor de dienst, als in de zaken bij andere partijen. Hiervoor is het nodig dat de zaken gekoppeld zijn.
Voorbeeld: Afnemers hebben inzicht in de status van hun aanvraag.
 • Basisprincipe 9 Betrouwbaar: "Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zich aan afspraken houdt".
Zaakgericht werken is bij uitstek geschikt om toezeggingen en gemaakte afspraken te bewaken, met name op het gebied van bewaken van tijd (reactietijd, beslistermijn, met afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gemaakte afspraak over termijn).
Voorbeeld: voor het aanvragen van een uitkering geldt een beslistermijn van 8 weken. Wanneer die termijn overschreden dreigt te worden, komt er een signaal hieromtrent.

Afgeleide principes

Er kan voordeel worden gehaald door diensten zo te ontkoppelen dat de uitvoering van een ontkoppelde dienst samenvalt met de processtap tussen twee statusovergangen van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. De ontkoppelde dienst genereert dan een "ontkoppelde statusovergang". Ontkoppelde diensten brengen generieke diensten tot stand en bijbehorend ontstaan de generieke statusovergangen.
Voorbeeld: een generieke dienst "Registreren aanvraag" zorgt ervoor dat de aanvraag geregistreerd wordt en dat de status van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden op "Aanvraag ontvangen" wordt gezet.
Zaakgericht werken vereist dat o.a. proces, informatie en dienst zijn vastgelegd in afspraken. Die afspraken vormen de basis voor bewaking ervan tijdens uitvoering van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Een voorbeeld is de kwaliteit. Zaakgericht werken is er o.a. voor om de kwaliteit te bewaken, echter, niet alle aspecten van kwaliteit. Zo is de beschikbaarheid van de dienst geen kwaliteitsaspect dat door zaakgericht werken wordt bewaakt. Maar bijv. volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. wel: zaakgericht werken bewaakt dat alle processtappen zijn doorlopen die samen ervoor zorgen dat de dienst volledig geleverd wordt.
Let op: zaakgericht werken bewaakt niet een hoge kwaliteit, maar de afgesproken kwaliteit.
Voorbeeld: een dienst vraagt dat een bepaald formulier door de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. geleverd wordt. De zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden bewaakt dat dit formulier ontvangen wordt.
Door standaard oplossingen te gebruiken voor (delen van) zaakgericht werken, wordt de samenwerking in de keten bevorderd en wordt meegewerkt aan "één overheid".
Voorbeeld: het formaat van het zaakdossier is gestandaardiseerd, de toegang tot het zaakdossier is standaard.
Het terugmelden van een kennelijk onjuist gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de bronhouder is een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden van het uitvoerend proces. Het zou zelfs ingevuld kunnen worden met een ontkoppelde dienst. Zaakgericht werken zorgt niet voor de terugmelding zelf, maar bewaakt wel de processtap die dit uitvoert. Zaakgericht werken bewaakt ook de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden waaruit de terugmelding is ontstaan. Als het proces onderbroken wordt door de terugmelding, dan signaleert zaakgericht werken dat en wordt de bijbehorende actie ondernomen.
Voorbeeld: aan de GBA is een terugmelding gedaan. Binnen de daarvoor geldende tijd is geen reactie ontvangen. Zaakgericht werken signaleert dat en er kan contact worden gezocht met de betreffende gemeente.
Door de individuele diensten tot één gebundelde dienst samen te smelten, bewaakt zaakgericht werken die gebundelde dienst en zorgt ervoor dat alle componenten tegelijk geleverd worden. Een mechanisme van hoofd-zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met onderliggende zaken geeft hier invulling aan.
Voorbeeld: een beginnend ondernemer wil tegelijk de benodigde verklaringen van Belastingdienst, Kamer van Koophandel en gemeente.
Zaakgericht werken beheert de status van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Daarmee kan informatie worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Die informatie kan worden ontsloten via diverse kanalen.
Een aandachtspunt is de statusinformatie bij gebundelde dienstverlening, er zijn dan meerdere statussen.
Een verwant aandachtspunt is de statusvermelding bij "geneste" dienstverlening. Een organisatie ("hoofdaannemer") levert een dienst, en als onderdeel daarvan is bijv. een medische keuring nodig (uit te voeren door een "onderaannemer"). Er zijn dan diverse opties hoe met statusinformatie om te gaan:
- hoofdaannemer levert alleen statusinformatie m.b.t. de eigen processtappen. Eén van die statussen is dan "ligt bij onderaannemer voor advies"
- hoofdaannemer levert zowel statusinformatie m.b.t. de eigen processen alsmede statusinformatie m.b.t. het gevraagde advies. Die status krijgt de goofdaannemer dan van de onderaannemer
- afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. wendt zich direct tot onderaannemer om daar statusinformatie te krijgen (aanvullend op wat hij van hoofdaannemer hoort)
Voorbeeld (enkelvoudige dienstverlening): de aanvraag is in behandeling bij ambtenaar X van afdeling Y.
Voorbeeld bij "geneste" dienstverlening: de burger heeft kinderbijslag aangevraagd bij de SVB, waarvoor zijn kind medisch gekeurd moet worden bij het CIZ. Statusopvraag bij SVB levert: uw aanvraag is in behandeling en wacht op het advies van CIZ. Wanneer die burger met CIZ contact opneemt, krijgt hij te horen welke arts op welke termijn een advies afgeeft.
 • Afgeleid principe 26: "Afnemer heeft inzage"
In het zaakdossier wordt alle bij de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden behorende informatie vastgelegd, waaronder logboek m.b.t. de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden, documenten, voortgang. De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan deze gegevens opvragen, waarbij er ontsluiting is via diverse kanalen. Wie wat mag zien, wordt geregeld door autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen.
Een apart issue is de ontsluiting van deze gegevens bij gebundelde dienstverlening. Er is dan sprake van een hoofdleverancier (verantwoordelijk voor de hele dienst) en een dienstaanbieder (verantwoordelijk voor een specifieke dienst daarbinnen). De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan zich dan zowel wenden tot de hoofdleverancier als tot de dienstaanbieder om informatie. Dat kan een verschillend (maar niet inconsistent) resultaat opleveren.
Voorbeeld: afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. ziet welke gegevens het Kadaster over zijn perceel heeft vastgelegd.
 • Afgeleid principe 27: "Eén verantwoordelijke organisatie"
In het geval van gebundelde dienstverlening ligt de eindverantwoordelijkheid bij één organisatie. Als de verschillende leveranciers in de bundel ieder een eigen zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden hebben, dan moeten die gekoppeld zijn aan de hoofdzaak teneinde de eindverantwoordelijkheid waar te kunnen maken.
Het kan voorkomen dat een dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) adviserend werkt voor een opdrachtgever en daarbij gegevens verzamelt die wegens doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. niet bij de opdrachtgever bekend mogen zijn (bijv. medische keuringen). In dat geval strekt de eindverantwoordelijkheid zich uit tot de voortgang, niet tot de inhoud.
Voorbeeld: de gemeente wint advies in bij de brandweer t.b.v. een vergunning. De gemeente is eindverantwoordelijk. De zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden bij de gemeente moet inzicht verschaffen in de stand van zaken, ook bij de brandweer.
 • Afgeleid principe 28: "Afspraken vastgelegd"
Zaakgericht werken legt de afspraken vast in de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden en bewaakt dat ze worden nagekomen.
Voorbeeld: in afwezigheid van ambtenaar X maakt zijn collega voor hem de afspraak dat hij voor 15:00 uur contact zal opnemen. De afspraak wordt in de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden vastgelegd en erdoor bewaakt.
 • Afgeleid principe 30: "Verantwoording dienstverlening mogelijk"
Zaakgericht werken slaat alle gegevens, die voor verantwoording nodig zijn, op in het zaakdossier. Dat dossier heeft o.a. ten doel om de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden te kunnen reconstrueren. Het vormt de basis voor verantwoording.
Voorbeeld: welke medewerkers hebben in welke volgorde aan de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden gewerkt?
 • Afgeleid principe 33: "Baseline kwaliteit diensten"
Een dienst moet voldoen aan een baseline kwaliteit. De zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden is ervoor om de kwaliteit te bewaken, daaronder valt ook de baseline kwaliteit. Als een organisatie strengere eisen m.b.t. kwaliteit heeft, dan wordt daarop gestuurd. Bij het opstellen van aanvullende kwaliteitseisen moet daarom gecheckt worden dat deze tenminste de baseline bevatten.
Voorbeeld: het halen van de wettelijke beslistermijn van 8 weken is een baseline. De organisatie kan besluiten zelf kortere tijden te hanteren.


Contact

Reacties in de vorm van vragen, aanvullingen, andere verbetersuggesties of zelfs eigen materiaal kunnen naar Jan van Bruchem (de redacteur van deze pagina): jbruchem@svb.nl.