Rollen binnen gegevensmanagement: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(toclimit ingesteld)
(Toc limit bijgesteld naar 3)
Regel 1: Regel 1:
{{Toclimit|limit=2}}
+
{{Toclimit|limit=3}}
  
 
<noinclude>{{Gegevensmanagement|auteurs= Jaap van den Berg (DUO), Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep Gegevensmanagement)|status=eerste concept| feedback=jaap.vandenberg@duo.nl}}</noinclude>{{Placeholder gegevensmanagement}}
 
<noinclude>{{Gegevensmanagement|auteurs= Jaap van den Berg (DUO), Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep Gegevensmanagement)|status=eerste concept| feedback=jaap.vandenberg@duo.nl}}</noinclude>{{Placeholder gegevensmanagement}}

Versie van 20 dec 2018 om 10:40

Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.
Status: 1.0 - eerste publieke versie
Auteurs: Jaap van den Berg (DUO), Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.)
Feedback pagina: jaap.vandenberg@duo.nl

→ Naar leeswijzer

Grondslagen en begrippen:

Het doel van gegevensmanagement
Begrippenkader gegevensmanagement
Principes van gegevensmanagement
Wettelijke kaders en regelgeving gegevensmanagement

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. organiseren binnen organisatie/keten:

Besturing en governance gegevensmanagement
Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie?
Gegevensleveringsovereenkomst
Rollen binnen gegevensmanagement

Over gegevenswoordenboeken:

Gegevenswoordenboeken binnen het thema gegevensmanagement
Wat is een gegevenswoordenboek?
Het belang van goed ingerichte gegevenswoordenboeken
Governance van gegevenswoordenboeken
Beheer van gegevenswoordenboeken
Alle gegevenswoordenboeken binnen NORA

Gegevensmodellering:

Modellering van gegevens
MIM (Metamodel voor informatiemodellen)
MIM conceptueel framework

Applicatielaag: Technische keuzes

Publicatie gegevenswoordenboeken

Colofon:

Expertgroep Gegevensmanagement
Status Thema Gegevensmanagement


De Expertgroep Gegevensmanagement heeft het onderwerp van deze pagina genoemd als onderdeel van het thema GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.. De pagina heeft echter op het moment nog geen vulling. Keer op een later moment terug om het resultaat te zien, of neem contact op met de trekker van dit onderdeel door in het kader rechts op het mailadres achter Feedback: te klikken.

Rolbeschrijvingen

De governance wordt in organisatie en overleg georganiseerd. Om dat uit te kunnen voeren is het handig om met vastgestelde rollen te kunnen werken. Deze rollen zijn op hun beurt weer gekoppeld aan de verschillende gegevensmanagement producten die op een andere plek in deze wiki worden beschreven.

Rollen

 • Registratiehouder
 • Portefeuillehouder gegevensmanagement
 • Bronhouder
 • Regisseur gegevensmanagement
 • Distributeur
 • Afnemer
 • Architect
 • Gegevensmakelaar
 • Beheerder register/applicatie specifieke gegevensverzameling
 • Ontwikkelaar gegevensverzameling
 • Kwaliteitscontroleur

Naast boven beschreven gegevensmanagement rollen zijn er nog meer rollen te onderkennen die zich bezig houden met gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd: de wettelijk verplichte rol Functionaris gegevensbescherming (wet AVG) de rol CISO/ Chief Information Security Officer (BIR). Deze rollen worden verder niet uitgewerkt in dit gegevensmanagement thema, maar wel zijn er verwijzingen naar andere NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur pagina's.

Registratiehouder

De registratiehouder van de brongegevens is politiek aanspreekbaar op kwaliteit en beheer van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd. Die registratiehouder is per (basis)registratie verschillend. Indien persoonsgegevens in de registratie voorkomen, is de eigenaar ‘verantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 1d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarnaast is het ook mogelijk om op lokaal niveau per organisatie interne registratiehouders aan te stellen. Sommige (kern) registraties zijn net zó belangrijk voor de organisatie als een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. dat zij op hetzelfde niveau kwaliteitseisen stellen aan de registratie, net als de eisen die zij stellen aan de eigenaar van de registratie. Bij kernregistraties kan gedacht worden aan registraties die aanvullend zijn op het primaire proces (emailadressen van de burgers of een monumentenregistratie voor een gemeente)of registraties die het primaire proces mogelijk maken (zoals een personeelsregistratie ten behoeve van autorisaties). Van deze kernregistraties kan het dus interessant zijn om een 'eigenaar' aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de applicatie en de kwaliteitseisen ten aanzien van de te registreren gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.;  

Portefeuillehouder

Omschrijving

De eigenaar en sponsor van het gegevensmanagement binnen de organisatie met handelingsbevoegdheid. Bij voorkeur is de rol zo strategisch mogelijk belegd binnen de organisatie. Bijvoorbeeld op management, directie- of op bestuurders niveau. De portefeuillehouder geeft invulling aan de besturing en beheersing van het bedrijfsmiddel “gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd”. Hij zorgt er voor dat de organisatie beschikt over processen die ervoor zorgen dat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd beschikbaar zijn, dat ze correct en op uniforme wijze gebruikt kunnen worden en dat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd voldoen aan de kwaliteitseisen die er aan zijn gesteld. De portefeuillehouder is kader stellend voor de uitvoering van gegevensmanagement.

Doel

Centraal staat het bereiken van een zo groot mogelijke mate van gemeenschappelijk gegevensgebruikGegevens worden in beginsel slechts eenmalig verzameld en vervolgens meervoudig bij uitvoering van verschillende wetten gebruikt. tegen het afgesproken kwaliteitsniveau.

Hoofdtaken

 • Het laten opstellen van een gegevensbeleid en het uitdragen hiervan
 • Het doen van voorstellen op MT niveau om de ontwikkelingen van gegevensmanagement binnen de organisatie te effectueren
 • Het motiveren, leiden en ondersteunen van het gegevensmanagement competence center
 • Sturen op het afgesproken kwaliteitsniveau.

Contact met

 • Regisseur gegevensmanagement
 • Functionaris voor de gegevensbescherming
 • CISO
 • Kwaliteitscontroleur

Resultaten

Betrouwbare gegevensverzamelingen die als onderdeel van de database infrastructuur openstaan voor alle geautomatiseerde systemen en eindgebruikers.

Competenties

Beschikt over een brede kennis en ervaring op zowel informaticagebied als van de totale organisatie, waarbij het diplomatiek kunnen handelen in politieke situaties van belang is.

Regisseur gegevensmanagement

Omschrijving

De regisseur gegevensmanagement vormt het geweten van de organisatie op het gebied van gegevensmanagement. De rol kan belegd worden bij verschillende gemandateerde functie. De regisseur gegevensmanagement geeft uitvoering aan de door de portefeuillehouder uitgezette lijnen. De regisseur stuurt in opdracht op de processen en oefent daar grip op uit. Hij heeft of krijgt overzicht op de continue interactie tussen alle partijen. Hij weet wat er speelt en heeft inzicht in hoe het werkt, daardoor kan hij effectief interveniëren. Het is de spin in het web.

Doel

Samenhangende werking tussen alle rollen in het functiegebied ‘gegevensmanagement’ Keten netwerken Borgen dat gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die door de organisatie worden verstrekt of ingewonnen sluitend, gestructureerd en in samenhang worden aangeboden en aangenomen.

Hoofdtaken

 • Sturen op en monitoren van activiteiten
 • Opstellen planning, afstemmen met distributeur en afnemers hierover
 • Kwaliteitscontrole behoefte vaststellen voor portefeuillehouder
 • Interveniëren bij proces verstoringen

Contact met:

 • Alle relevante betrokkenen

Resultaten

Ongestoorde, betrouwbare uitvoering van zowel de ‘run’ als ‘design’ activiteiten

Competenties

 • Sociaal vaardig, in staat conflicten te beheersen en te voorkomen;
 • Zodanig ‘bespelen’ van het krachtenveld dat synergie ontstaat waardoor aan de doelstellingen van GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. gewerkt kan worden;
 • Diepgaande inhoudelijke kennis van gegevensmanagement zowel binnen als buiten (collega organisaties) de organisatie;
 • Ingevoerd in de eisen die door collega organisaties aan de organisatie gesteld worden;
 • Ingevoerd in de afspraken tussen gegevensmanagement en afnemers;
 • Overzicht over het complexe systeem van actoren, probleemaspecten en oplossingsmogelijkheden, dat beïnvloed dient te worden;
 • Inzicht in de kritische aspecten van het dynamische proces. Het ontwikkelen van ideeën over welke interventies werken en waar die toegepast moeten worden om effect te kunnen sorteren;
 • Een grote mate van sensitiviteit voor de dynamiek en de vaardigheid om de thema’s op de juiste wijze op tafel te leggen.

Bronhouder

Omschrijving

De bronhouder is verantwoordelijk voor het inwinnen, actueel houden, opslaan en ter beschikking stellen van de juiste gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in een registratie. Onder meer naar aanleiding van ontvangen meldingen is de bronhouder verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

Doel

 • Dubbele inwinning van bestaande bestanden voorkomen;
 • Efficiënt gebruik van gegevensbestanden mogelijk maken
 • Inzetten van moderne technieken;
 • Garant staan voor de kwaliteit van de bron;
 • Werkpakketten optimaal in de keten zetten.

Hoofdtaken

 • Ontwikkelen en beheren van de voorzieningen nodig om de gegevensmanagement taken uit te kunnen voeren;
 • Assembleren van de bestanden tot een organisatie dekkend geheel;
 • Assembleren van de eigen objecten met die van andere bronhouders;
 • Afhandelen van de meldingen van gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
 • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
 • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
 • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. volgens onderling afgesproken procedures. De bronhouder bepaalt of de twijfel aanleiding is om de dienstverlening op te schorten;
 • Realiseren en bijhouden van de gegevensbestanden;
 • Ophalen/definiëren van de kwaliteitseisen van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in de bron;
 • Transitie van gesloten naar ontsloten gegevensbestanden uitvoeren;
 • Aanleveren van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan afnemers;
 • Inwinnen, verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens., afhandelen en verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van terugmeldingen;
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
 • Overzicht houden van welke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan welke afnemers ter beschikking zijn gesteld in lijn met de eigen doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. en de afnemersgrondslag om de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd te gebruiken.

Contact met:

 • Architect
 • Distributeur
 • Gegevensmakelaar
 • Afnemer
 • Functionaris voor de gegevensbescherming

Resultaten

 • Stabiele, betrouwbare, beheerde gegevensverzamelingen;
 • In het geval van verrijking en toevoeging blijft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de toegevoegde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd bij de bronhouder van de toegevoegde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd;
 • Gegarandeerde en vastgestelde kwaliteit van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd op basis van BIR, Wbp en afgesproken service levels;
 • Generalisatie, transformatie, selectie op de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd vinden uitsluitend plaats in overleg met de bronhouder;
 • Gegevensleveringsovereenkomsten.

Competenties

Distributeur

Omschrijving

De distributeur ontvangt gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van bronhouders en stuurt deze, direct of via generieke voorzieningen zoals gegevensknooppunten, door naar afnemers. De distributeur is verantwoordelijk voor de vastlegging van de feitelijke distributie van een gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, bijvoorbeeld ten behoeve van het werk van de auditor.

Doel

Het leveren van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan interne en externe afnemers conform het GLO.

Hoofdtaken

 • Onderhouden van contacten en het maken van afspraken met afnemers voor producten, diensten en incidenten;
 • Beheren contracten met afnemers;
 • Voorlichten over gebruiks- en terugmeld verplichtingen;
 • InformatieBetekenisvolle gegevens. verstrekken over de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. en kwaliteit van de gegevensset;
 • Borgen kwaliteit proces van verstrekken van producten en diensten;
 • Verstrekken van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan afnemers;
 • Inlichten van de regisseur over het gebruik van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit de registraties;
 • Onderhouden producten- en dienstencatalogus;
 • Accepteren (functioneel) van nieuwe software en releases;
 • Doorgeven wensen afnemers aan de registerbeheerder centraal en decentraal ;
 • Ondersteunen afnemers

Contact met:

 • Bronhouder
 • Register beheerder centraal en decentraal
 • Afnemer

Resultaten

Volledig en juist en tijdig leveren van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan interne en externe afnemers.

Competenties

Afnemer

Omschrijving

Een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. is een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. of private partij die geautoriseerd is om gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van de organisatie af te nemen voor gebruik in de eigen processen. Afname vindt plaats via de distributeur. Bij gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
 • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
 • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. over de kwaliteit van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd melden afnemers dit via de distributeur bij de bronhouder.

Doel

Het daadwerkelijk, correct gebruiken van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit de registraties van ketenpartners zodat invulling gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat wordt aan het principe “eenmalig vastleggen, meermalen gebruiken”.

Hoofdtaken

 • Het afnemen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en deze conform doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. aanwenden voor gebruik in de informatieverzorgende processen binnen de eigen organisatie.
 • Bij de bronhouder terug melden van gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
 • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
 • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
 • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de juistheid van de afgenomen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

Contact met:

 • Distributeur
 • Functionaris voor de gegevensbescherming
 • Gegevensmakelaar
 • Bronhouder
 • Architect

Resultaten

Meervoudig gebruik van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd door deze herhaald toe te passen binnen de processen van de organisatie.

Competenties

Bij wet aangewezen organisatie die op basis van doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. gebruik kan maken van de specifieke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die benodigd zijn om het (beleids) doel te realiseren.

Architect

Omschrijving

De architect is een rol of functie die zich bezig houdt met de (ICT) architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de organisatie. Er zijn veel specialismen binnen de ICT architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.. Bijvoorbeeld de enterprice-architect, business-architect, informatie-architect, gegevensarchitect, technische architect. Het is van belang voor gegevensmanagement dat de organisatie een vorm van organisatie brede gegevensarchitectuur opstelt. Minimaal op generiek architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. niveau, en afhankelijk van de complexiteit verbijzondert naar thema of domein. De architect creëert, implementeert en beheert de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de organisatie. De architect bepaalt hoe de proces/applicatie of gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden gekoppeld of opgeslagen, hoe deze worden gebruikt en geïntegreerd en beheerd door de verschillende toepassingen en tenslotte hoe ze worden verwerkt. De architect stelt op strategisch niveau eisen aan de applicaties, processen en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en schetst op hoog niveau een geïntegreerd ontwerp waarmee aan deze eisen voldaan kan worden. Met producten als het gegevenswoordenboek, de gegevenscatalogus voorziet de architect de organisatie van een gemeenschappelijke terminologie. De architect werkt nauw samen met de andere architecten, de gegevensmakelaar en de beheerder van de generieke voorzieningen.

Doel

 • Het verkrijgen van een overzicht van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, die in de organisatie of een deel ervan worden gebruikt en hoe deze worden gebruikt;
 • Hert verkrijgen van inzicht in de betekenis en samenhang van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, los van specifiek gebruik door functies en afdelingen;
 • Het weergeven van de wijze waarop gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd functioneel en geografisch gedistribueerd zijn;
 • Het leveren van een middel om de infrastructuur van gegevensopslag voor nieuwe systemen te kunnen realiseren volgens een planmatige aanpak;
 • Het scheppen van een kader waarvan projecten gebruik kunnen maken bij het voortraject van de systeemontwikkeling.

Hoofdtaken

 • Opstellen principes, eisen en normen ten aanzien van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (verzamelingen)
 • Opstellen geïntegreerd ontwerp
 • Adviseren en bijsturen op de inrichting van de interfaces.
 • Adviseren op en beïnvloeden van projectactiviteiten
 • Opstellen streefbeelden, afstemmen met afnemers

Contact met:

 • de andere gespecialiseerde architecten
 • Gegevensmakelaar
 • Functionaris voor de gegevensbescherming

Resultaten

 • Gegevensmodellen
 • Gegevenswoordenboek
 • Streefbeelden
 • Methoden en technieken
 • Projectadviezen
 • Eisen en normen aan gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (verzamelingen)

Competenties

 • In staat om de systeemontwikkeling te doorgronden zodat hij eisen kan stellen aan de projectmanagement aanpak en het ontwerp.
 • Zeer vaardig op het gebied van data modellering en database ontwerp
 • Heeft het vermogen de architecten te beïnvloeden vanuit het organisatie perspectief
 • De architect stelt normen voor gegevensmanagement, analyseert de huidige situatie, stelt streefbeelden op en geeft projectadviezen die nodig zijn om de kloof tussen de huidige situatie en de gestelde doelen te sluiten
 • Een gerespecteerd gesprekspartner die in staat is om de methoden, de modellering en de aansturing te benadrukken. Technologisch en politiek neutraal, bespraakt en overtuigend.

Gegevensmakelaar

Omschrijving

De gegevensmakelaar is verantwoordelijk voor het maken, vastleggen en onderhouden van afspraken met gegevensleveranciers en –afnemers (gegevensleveringsovereenkomsten, GLO’s). De gegevensmakelaar is intermediair tussen afnemers en in- en externe leveranciers. De gegevensmakelaar heeft naast een relatie met de registers en de applicatiespecifieke gegevensverzamelingen een belangrijke relatie met het gegevensmagazijn. In het gegevensmagazijn staan gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit backoffice-applicaties die zelf niet voldoende of niet voldoende snel beschikbaar zijn. De gegevensmakelaar kan dit gegevensmagazijn vullen waarna de frontoffice deze kan gebruiken voor raadpleegdoeleinden.

Doel

Een optimaal gebruik van aanwezige gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, in overeenstemming met wet- en regelgeving. Hoofdtaken

 • Adviseren bij het inrichten van de werkprocessen voor het raadplegen van registraties. Bijvoorbeeld via een samengesteld gegevensmagazijn
 • Adviseren ten aanzien van de generieke componenten die gebruikt worden bij het ontsluiten van registraties.
 • Bewaken en afgeven autorisaties aan gebruikers van de registraties.
 • Maken van afspraken met de afnemers en de bronnen over de wijze van leveren.

Contact met:

 • Bronhouder
 • Architect
 • Afnemer
 • Distributeur
 • Functionaris voor de gegevensbescherming
 • Registerbeheerder centraal en decentraal

Resultaten

Een gegevensmakelaar zorgt ervoor dat applicaties in staat zijn gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit te wisselen. Dat doet hij op een zodanige wijze dat applicaties niet van elkaar afhankelijk zijn. Door deze onafhankelijkheid kunnen applicaties los van elkaar evolueren en wordt de impact van wijzigingen in applicaties beperkt. Het betreft de ontsluiting van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd richting de frontoffice en de gegevensuitwisselingen tussen backoffice-applicaties en de landelijke voorzieningen (basisregistraties).

Competenties

Beheerder register/applicatie specifieke gegevensverzameling

Omschrijving

Implementeren van de (wijzigingen in) gegevensmodellen en solutions die de architect ontworpen heeft. In bedrijf nemen en houden van deze modellen en oplossingen met bijzondere aandacht voor onderhoudbaarheid en versiebeheer. Monitoren van de continue werking van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd verzamelingen (registers, applicatie specifieke gegevensverzamelingen), consistentiecontroles uitvoeren en actie ondernemen bij afwijkingen of verstoringen. Werkt nauw samen met de distributeur.

Doel

Registers zijn centrale gegevensverzamelingen die binnen de organisatie op meerdere plaatsen worden gebruikt, ze zijn door het management als zodanig aangemerkt. Het doel van registers is het mogelijk maken van het breed delen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, los van de toepassingen waarvoor ze initieel ingewonnen werden. Applicatie specifieke gegevensverzamelingen worden in principe alleen gebruikt voor een beperkt aantal specifieke processen. Het doel van applicatie specifieke gegevensverzamelingen is gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd voor specifieke doelstellingen ter beschikking te stellen.

Hoofdtaken

 • Wijzigen, bewaken en controleren van de vastgelegde en vast te leggen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in de registers/ gegevensverzamelingen. * ndvoorwaarden: eenduidigheid, betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. en volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld..
 • Ondersteunen, faciliteren en bijsturen van gebruikers bij het gebruik van de registers

Contact met:

 • Distributeur
 • Architect
 • Gegevensmakelaar

Resultaten

Competenties

Kwaliteits controleur

Omschrijving

De controleur controleert de naleving van procedures, regels en richtlijnen. De rol van auditor kan worden verdeeld in een domein specifieke rol en een organisatie brede rol. Een domein specifieke controleur is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van onderzoeken die specifiek voor een domein zijn. Een organisatie brede controleur is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van controles die over de verschillende domeinen heen lopen. Verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de registers en de data stores (warehouse, lake).

Doel

Het vaststellen van de mate waarin het geheel van eigenschappen en kenmerken van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd voldoet aan het doel van het gebruik en de verwachting van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..

Hoofdtaken

Contact met:

 • Portefeuillehouder gegevensmanagement
 • Bronhouder
 • Distributeur
 • Ketenpartner

Resultaten

 • Data moet inhoudelijk voldoen aan actualiteit, compleetheid, correctheid en uniciteit
 • Data moet systeemtechnisch voldoen aan toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is., integriteit en performance
 • Data moet generiek voldoen aan betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid., tijdigheid, onderhoudbaarheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid, controleerbaarheid, relevantie en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen.

Kwaliteitsrapport

Competenties

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Omschrijving

Verwijzing naar bestaande FG functie, binnen of buiten NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Doel

Hoofdtaken

 • Contact met
 • Regisseur gegevensmanagement
 • Architect

Resultaten

Competenties