Stelsel van het heden (inleiding)

Uit NORA Online
Versie door Aquanjer (overleg | bijdragen) op 20 aug 2021 om 12:43 (Bij de auteurs ook de originele auteurs opgenomen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Thema's
Contact
basisregistraties@minbzk.nl
Status
Actueel
Versie
DEFINITIEF
Auteurs
Andre van Brussel, Wim Bakkeren, Anton van Weel, Ronald Slomp, Arnoud Quanjer

Inleiding tot het Stelsel van Basisregistraties[bewerken]

Bij nagenoeg alle vraagstukken voor de overheid is het cruciaal om te kunnen beschikken over adequate gegevens. Voor de meest essentiële gegevens is daarom het Stelsel van Basisregistraties gerealiseerd. Deze infrastructuur van registraties met authentieke gegevens is een onmisbare voorwaarde voor een moderne en slagvaardige overheid. Het Stelsel van Basisregistraties is gedefinieerd als ‘het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid, vastgelegd in gegevensverzamelingen met een wettelijke basis (de basisregistraties), inclusief hun onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor verzameling, verspreiding en gebruik.[1]

Het Stelsel van Basisregistraties bestaat momenteel uit:

 1. Tien Basisregistraties de elementaire bouwstenen van het stelsel.
 2. Een zestal Stelseldiensten[2] : ter ondersteuning van het gebruik van het stelsel.
 3. Stelselregie: voor de coördinatie van de ontwikkeling van het stelsel.

Aanleiding[bewerken]

Deze ‘Stelselarchitectuur van het heden’ beschrijft de huidige architectuur[3] van het Stelsel van Basisregistraties. Met ‘huidig’ bedoelen we in dit document steeds de situatie op het moment van schrijven. De eerste versie van deze architectuurbeschrijving[4] is in 2014 opgeleverd in het kader van de borging en overdracht van de resultaten van het i-NUP-programma en is toen vastgesteld door de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties. In 2015 heeft nog een beperkte aanpassing plaatsgevonden.

Deze huidige versie van de architectuur is bijgewerkt naar de situatie van december 2020, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Digitale Overheid. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie betreffen de stand van de basisregistraties en de besturing en regie van het stelsel.

Doel en doelgroepen[bewerken]

Het doel van deze ‘Stelselarchitectuur van het heden’ is dat belanghebbenden bij het stelsel een correct, realistisch en gedeeld beeld hebben van hoe het stelsel op hoofdlijnen functioneert en wat zij wel en niet van welke partij kunnen verwachten. De architectuur beschrijft de wijze waarop het stelsel is georganiseerd en de belangrijke uitgangspunten, principes, keuzes, besluiten en afspraken die hieraan ten grondslag liggen.

De architectuur is bedoeld voor belanghebbenden bij het stelsel, zowel bij de onderdelen van het stelsel zelf als in de omgeving van het stelsel. De architectuur richt zich met name op rollen als portfoliomanager, productmanager en architect. Een tweede doelgroep bestaat uit de partijen die invulling geven aan de zogenaamde ‘stelselregie’: het er voor zorgen dat het stelsel zich als één geheel gedraagt.

Scope en zienswijze[bewerken]

Deze architectuur is geen doelarchitectuur: de architectuur beschrijft wat er momenteel is en niet wat er, nu of in de toekomst, zou moeten zijn. Het is een actuele beschrijving van het stelsel als startpunt voor toekomstige ontwikkelingen.

Deze architectuur beschouwt het Stelsel van Basisregistraties als een infrastructuur, als een verzameling afspraken, standaarden en generieke voorzieningen voor het beheren en beschikbaar stellen van een beperkt aantal gegevens die essentieel zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Het daadwerkelijk gebruiken van die gegevens bij de uitvoering van die overheidstaken maakt geen onderdeel uit van die infrastructuur en valt daarom ook buiten de scope van deze architectuur.

Indeling van het document[bewerken]

Het stelsel van het heden heeft de volgende indeling:

 1. Samenvatting.
 2. Beschrijving van de visie achter het stelsel: wat is het stelsel en waarom is het er?
 3. Stelselregie voor coördinatie van de ontwikkeling van het stelsel. Beschrijving van stelselregie: het er voor zorgen dat het stelsel als geheel een optimale bijdrage levert aan een effectieve en efficiënte overheid.
 4. Basisregistraties als elementaire bouwstenen van het stelsel. Beschrijving van de basisregistraties als de elementaire bouwstenen van het stelsel. Het beschrijft wat een basisregistratie is, welke eisen er aan worden gesteld, welke rolverdeling een basisregistratie kent en welke producten en diensten een basisregistratie levert en de verbindingen tussen de basisregistraties.
 5. Stelseldiensten ter ondersteuning van het gebruik van het stelsel. Beschrijving van de stelseldiensten die het gebruik van de basisregistraties ondersteunen.
 6. De positie van het stelsel in de overheid. Beschrijving van de positie van het stelsel binnen de digitale overheid

Blauw gearceerde tekst in het document is een letterlijk citaat uit de bij de tekst vermelde bron.


Voetnoten

 1. Bron: Visie op het Stelsel van Basisregistraties, versie 1.1, maart 2010, bijlage bij kamerbrief 296 362, nummer 176, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-67295
 2. Waaronder de vier Stelselvoorzieningen: Digikoppeling, Digilevering, Digimelding en Stelselcatalogus.
 3. Onder ‘architectuur’ verstaan we hier de wijze waarop een systeem is georganiseerd en de ideeën die daar aan ten grondslag liggen. Deze betekenis van ‘architectuur’ is gebaseerd op de definitie van architectuur in NORA die weer is gebaseerd op die van TOGAF: The structure of components, their inter-relationships, and the principles and guidelines governing their design and evolution over time.
 4. In dit document wordt het begrip ‘architectuur’ zowel gebruikt voor de architectuur van het stelsel als voor de beschrijving van die architectuur. Dit om te voorkomen dat iedere keer over ‘de beschrijving van de architectuur van het stelsel’ of ‘de architectuurbeschrijving van het stelsel’ moet worden gesproken.