Tabel met alle dochters

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Architecturen die niet langer actueel zijn (bijvoorbeeld omdat ze zijn opgegaan in een andere architectuur) staan niet langer in de lijst op NORA Familie, maar wel in deze tabel. Totaal: 30, waarvan 23 actueel.

ArchitectuurIs relevant binnenBeschrijvingStatus actualiteitCategorie
AORTA (Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg)Domein Gezondheid en zorgLandelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg. VZVZ verzorgt de techniek en beheert en onderhoudt daarvoor de zorginfrastructuur: AORTA. Over deze zorginfrastructuur kunnen medische gegevens beveiligd, vertrouwd en betrouwbaar op een gestandaardiseerde manier worden uitgewisseld. Nictiz ontwikkelt en onderhoudt de gestandaardiseerde medische inhoud die via ‘zorgtoepassingen’ kan worden uitgewisseld.ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Architectuur strafrechtketen (Astra)Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Rechtspraak
De partners in de strafrechtketen zorgen samen voor een eerlijke en tijdige reactie op crimineel gedrag en leveren op die manier een bijdrage aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. Astra is de architectuur van de strafrechtketen. Deze architectuur beschrijft het hoofdontwerp van de organisatie en de voorzieningen die de ketenpartners in staat stellen om deze strategische doelstelling te realiseren.ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Architectuur VreemdelingenketenDomein Immigratie integratie en inburgeringDe Basis Start Architectuur bevat 16 richtinggevende principes, een beschrijving van actoren in deze keten, de omgeving, en de belangrijkste processen.ActueelKetenarchitecturen
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Concernarchitectuur LogiusInrichtingsprincipes van Logius, de beheerorganisatie van veel overheidsbrede diensten. De twaalf principes zijn een verduidelijking van de doelstellingen van de organisatie. Elk principe is voorzien van een illustratie, toelichting, motivatie en implicaties ('dit betekent dat').ActueelEnterprise architecturen
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
CORA (COrporatie Referentie Architectuur)Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein Milieu ruimte en water
Domein Gezondheid en zorg
Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Immigratie integratie en inburgering
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Cultuur sport en vrije tijd
Domein Belastingen
COrporatie Referentie ArchitectuurActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur)Domein Cultuur sport en vrije tijdDe DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur) is een sector overschrijdende referentiearchitectuur voor het cultuurdomein.

De DERA wordt ontwikkeld binnen het NDE, het Netwerk Digitaal Erfgoed waarin de erfgoedinstellingen samenwerken om digitaal erfgoed beter toegankelijk te maken. De knooppunten (RCE, KB, Nationaal Archief, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, KNAW Humanities Cluster) zijn hierbij de trekkers.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de eigenaar van de DERA en stelt nieuwe versies vast. Het NDE is de beheerder van de DERA.
ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Duurzaam Informatiestelsel Zorg ReferentieArchitectuur (DIZRA)De zorg bouwt aan een duurzaam informatiestelsel. Een stelsel waarin data en services digitaal vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. DIZRA is de referentiearchitectuur voor dit informatiestelsel in de zorg. Het is een product van IT-Architecten voor IT-Architecten. Met DIZRA borgen we de samenhang en de duurzaamheid van het informatiestelsel, we delen kennis en verhogen de kwaliteit.

Dit doen we door het beschrijven van:

 • Een manifest met uitgangspunten. Het manifest beschrijft de uitgangspunten voor het maken van architectuurkeuzes. Met dezelfde uitgangspunten verkrijgen we meer samenhang.
 • Een begrippenlijst om de terminologie te verklaren en te definiëren. Voor de begrippen maken we hergebruik van bestaande begrippenlijksten om samen aan een gemeenschappelijk taalgebruik te werken zodat we elkaar beter begrijpen.
 • De motivatie voor de uitgangspunten.
 • Een beschrijving van de besturing van het informatiestelsel gebaseerd op NEN7522:2020. Het stelsel zien we als een stelsel van standaarden. In de besturing staat het voortbrengingsproces en de governance van de standaarden beschreven.
 • De context van het informatiestelsel als ecosysteem met haar deelnemers. Het laat zien wie de deelnemers zijn en hoe interoperabiliteit ontstaat tussen deelnemers.
 • De technologie achter het ecosysteem waarbij we inzicht geven in de systeemactoren, de functies van de systeemactoren en de leveranciers van de software in het informatiestelsel.
DIZRA is in opdracht van het Informatieberaad Zorg ontwikkeld. Het informatiestelsel is nodig om de zorg nog beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken. Als IT-Architecten in de zorg dragen we bij door het stelsel uitgangspunten, structuur en samenhang te geven. DIZRA is het gezamenlijke resultaat van alle gesprekken en de ingebrachte kennis, kunde en ervaring van IT-Architecten in de zorg. DIZRA is vakinhoudelijk en vereist daarom kennis van informatievoorziening en informatietechnologie.
ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst)Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein Milieu ruimte en water
Domein Onderwijs en wetenschap
Domein Verkeer en vervoer
Domein Reizen wonen en werken in het buitenland
Domein Gezondheid en zorg
Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Werk en loopbaan
Domein Immigratie integratie en inburgering
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Cultuur sport en vrije tijd
Domein Familie jeugd en gezin
Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking
Domein Landbouw natuur en voedsel
Domein Belastingen
Domein Financiën
Domein Defensie
Domein Economie en ondernemen
De Enterprise Architectuur Rijksdienst biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.ActueelBestuurlijke dochters
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) is de naam van een werkgroep in opdracht van de Programmeringsraad Logius en is opgericht in juni 2018.

Programmeringsraad Logius (PL) heeft opdracht gegeven om een breed gedragen "enterprise architectuur op te stellen voor de domeinen interactie, identificatie & autorisatie, infrastructuur en gegevensuitwisseling die de PL helpt om inhoudelijk te sturen op de ontwikkelingen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Richt daarbij ook het ondersteunde proces voor deze sturing in en borg dat de architectuur blijft aansluiten bij ontwikkelingen in de (digitale) overheid."

De GO geeft de afgesproken richting over de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (PDF, 34 kB) (dit betreft hoofdzakelijk maar niet uitsluitend Logius-diensten). De GO bevat:

 • De ambities die in de PL zijn afgesproken en hoe deze zich verhouden tot ambities op beleidsterreinen en in de uitvoering.
 • De uitwerking van die ambities in afspraken, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen, voor de korte, middellange en lange termijn (over respectievelijk 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar).
 • Onderbouwingen ten aanzien van toegevoegde waarde, impact en uitvoerbaarheid.

GO levert in delen op, overeenkomstig met de vier klantraden van Logius (voormalig vier, nu drie), met daarna een integratieslag:

 • Interactie
 • Gegevensuitwisseling
 • Identificatie en Autorisatie (met subdomeinen 'Identificatie en Authenticatie' en 'Machtigen')
 • Infrastructuur
De Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur is niet een vast gegeven, maar wordt continu onderhouden en aangepast op nieuwe ontwikkelingen.
ActueelPlaceholder
GO
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur)Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein Milieu ruimte en water
Domein Reizen wonen en werken in het buitenland
Domein Gezondheid en zorg
Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Familie jeugd en gezin
Domein Belastingen
Domein Financiën
Domein Economie en ondernemen
GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat de oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Met GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur, krijgt u inzicht in en grip op de informatievoorziening. GEMMA helpt om samenwerken tussen gemeenten, met ketenpartners en aansluiten op landelijke voorzieningen mogelijk te maken.ActueelBestuurlijke dochters
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur)Domein Onderwijs en wetenschapHORA is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs, voor zowel onderwijs als onderzoek.ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
IDentiteit Referentie Architectuur (IDRA)ConceptElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
KarWeI (Ketenarchitectuur Werk en Inkomen)Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Werk en loopbaan
"De Ketenarchitectuur is een stelsel van afspraken om samenwerking tussen ketenpartijen te stroomlijnen. De architectuur geeft invulling aan de wettelijke verplichting van ketensamenwerking. Daarnaast draagt de Ketenarchitectuur bij aan een samenhangend stelsel van ICT voorzieningen. Aansluiting op, en gebruik van, dat stelsel garandeert dat organisaties kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de uitvoering van hun taak."ActueelKetenarchitecturen
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
LIDA (Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur)Domein Gezondheid en zorgLangdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuurVervangenVervangen pagina's
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
MARA (Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen)Domein Onderwijs en wetenschap
Domein Cultuur sport en vrije tijd
Het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) zijn sterk in ontwikkeling. Om in zo’n veranderende context de organisatiedoelstellingen kunnen bereiken ishet zaak dat de organisatie, primaire en ondersteunende processen en techniek en “harde” infrastructuur naadloos op elkaar aansluiten en daaraan meewerken.

Architectuur geeft een beeld van wat we willen bereiken en wat dat betekent voor de verschillende domeinen (zoals organisatie, informatie, infrastructuur, beveiliging). Architectuur maakt het makkelijker om te zien welke projecten bijdragen aan welk deel van het eindplaatje, te zien waar overlap zit en afstemming nodig is en anderzijds te borgen dat er geen delen van het eindplaatje vergeten worden.

De MARA 1.0 geeft de gedeelde visie weer van de RHC's en het Nationaal Archief en geeft een gedeeld toetsingskader voor gezamenlijke en interne projecten. Het is een consolidatie van inzichten en uitgangspunten die op verschillende plaatsen in de organisaties zijn opgedaan, waaronder die in de TARA (Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur).
ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
MARIJ (ModelArchitectuur Rijksoverheid)Met de ontwikkeling van MARIJ is in 2007 een start gemaakt. MARIJ sloot destijds aan op de NORA en bood een samenhangende architectuur voor de Rijksdienst. MARIJ bood een set multilaterale afspraken / inrichtingsprincipes voor de rijksdienst en was een referentiekader voor afgeleide architecturen van departementen, -onderdelen en (rijksbrede) projecten. De opvolger en tevens vervanger van MARIJ is de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR). EAR brengt de Rijksbrede i-infrastructuur samenhangend in kaart en biedt overzicht en inzicht vanuit verschillende perspectieven.VervangenBestuurlijke dochters
Vervangen pagina's
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
MARTHE (Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenheden)Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein Milieu ruimte en water
Domein Verkeer en vervoer
Domein Rechtspraak
MARTHE: Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenhedenActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
MORA (Middelbaar beroepsOnderwijs Referentie Architectuur)Domein Onderwijs en wetenschapDe snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving vragen om vernieuwing en verandering, ook binnen de mbo-sector. Samenwerking tussen scholen is daarvoor noodzakelijk; een school kan deze veranderingen niet alleen waarmaken. De referentiearchitectuur voor het mbo, de MORA, biedt een gemeenschappelijke structuur en taal om deze samenwerking mogelijk te maken. Ook biedt de MORA een basis om de eigen architectuur mee in te richten, zodat je als school optimaal blijft aansluiten op andere scholen.ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
PETRA (Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur)Domein Overheid bestuur en koninkrijkActueelBestuurlijke dochters
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur)Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Gezondheid en zorg
PURA biedt een gedeelde basis om samen te bouwen aan een vraaggerichte informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. Het geeft inzicht in: de taakgebieden van een GGD die toegevoegde waarde leveren aan de omgeving en intern aan de onderdelen van de GGD zelf, de bedrijfsprocessen en hoe de taakgebieden worden gerealiseerd en het applicatielandschap ter ondersteuning van processen.ActueelDomeinarchitecturen
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Referentiearchitectuur educatieve contentketenDomein Onderwijs en wetenschapDe Referentiearchitectuur Educatieve Contentketen bestaat niet meer als afzonderlijke architectuur van de NORA Familie, maar is voorbeeldmatig opgenomen in de ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur) Via de website van Edu-K zijn daarnaast enkele onderdelen van de vroegere referentiearchitectuur te vinden, namelijk Toegang tot het Leermateriaal en Inzicht in het leerproces. Hierbij horen de standaarden ECK Distributie en Toegang en Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten, die beide beheerd worden door Edustandaard.VervangenKetenarchitecturen
Vervangen pagina's
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Referentiearchitectuur JeugdketensDomein Onderwijs en wetenschap
Domein Gezondheid en zorg
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Rechtspraak
Domein Familie jeugd en gezin
ActueelKetenarchitecturen
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur)Domein Onderwijs en wetenschapReferentie Onderwijs Sector ArchitectuurActueelDomeinarchitecturen
NORA-dochters
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Standaarden informatievoorziening strafrechtsketenDomein Openbare orde en veiligheid
Domein Rechtspraak
Domein Defensie
Standaarden in de strafrechtsketen geven een nadere invulling van overheidsbrede en MVenJ-brede afspraken en normen toegespitst op de informatievoorziening in de strafrechtsketen. Hiermee weten projectleiders en beheerders over welke aspecten we het al eens zijn en op welke wijze we de inrichting van berichtenuitwisselingen en ketenvoorzieningen vorm geven.VervangenKetenarchitecturen
Vervangen pagina's
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
TARA (Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur)Domein Onderwijs en wetenschap
Domein Cultuur sport en vrije tijd
De Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur is een belangrijke input geweest voor de MARA (Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen). De TARA zal daarom niet meer bijgehouden worden als aparte architectuur.UitgefaseerdUitgefaseerde pagina's
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
Triple ADomein Onderwijs en wetenschapBij procesmodel voor AOC's en ROC's behorende encyclopedie met de consequenties voor de ondersteunende systemen. Bevat visie, architectuur en functionele ontwerpen.VervangenVervangen pagina's
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
VeRa (Veiligheidsregios Referentie Architectuur)Domein Milieu ruimte en water
Domein Gezondheid en zorg
Domein Openbare orde en veiligheid
De VeRa geeft veiligheidsregio’s 'een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding op het niveau van de administratieve organisatie, de koude voorbereiding van inzet van hulpverlening en voor de opgeschaalde crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. Maar het geeft ook een richtlijn op het niveau van de landelijke voorzieningen, zodat optimale informatiedeling kan plaatsvinden.'ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
VERA (Volkshuisvesting Referentie Architectuur)Domein Bouwen wonen en leefomgevingEen belangrijk uitgangspunt voor de business gegevensdefinities, zoals deze binnen woningcorporaties worden gehanteerd,

is de CORA (COrporatie Referentie Architectuur). De technische vertaalslag van CORA is VERA.

VERA zorgt voor de uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT systemen door een standaard voor berichtenverkeer en implementeerbare gegevensdefinities beschikbaar te stellen.
ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur)Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Milieu ruimte en water
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Belastingen
De WILMA is een geheel aan architectuurmodellen en –principes die relevant zijn voor alle waterschappen. Ze vormen een referentie voor de waterschappen, in de zin dat de modellen en principes gebruikt kunnen worden om onderling afspraken te maken, en in de zin dat de modellen en principes door de waterschappen als startpunt gebruikt kunnen worden voor het invullen van een enterprise architectuur voor het eigen waterschap.ActueelBestuurlijke dochters
Elementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan
ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)Domein Gezondheid en zorgDe ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) is een verzameling van modellen voor het inrichten van de organisatie en informatievoorziening van Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA is primair ontwikkeld voor mensen die zich richten op de inrichting van de informatievoorziening in een ziekenhuis, niet alleen enterprise- en informatie-architecten, maar ook informatiemanagers, solution-architecten, functioneel en technisch ontwerpers en functioneel beheerders. De ZiRA kan ook toegepast worden bij organisatievraagstukken, los van informatievoorziening. Dat betekent dat de ZiRA (voor een deel) ook bedoeld is voor beleidsmedewerkers, adviseurs en anderen die zich bezig houden met organisatie- en procesveranderingen.

De scope van de ZiRA is bewust beperkt tot de ziekenhuizen. We realiseren ons dat het ziekenhuis slechts één schakel is in de keten voor de zorg aan de patiënt. Voor verschillende andere schakels is al een referentiearchitectuur, zoals PURA voor de publieke gezondheidszorg en LIDA in de langdurige zorg.

We hopen met de ZiRA bij te dragen aan een samenhangende referentiearchitectuur en een duurzaam informatiestelsel voor de gehele zorg.
ActueelElementen
Architecturen
Toegestane eindpunten voor Is gerelateerd aan