Visie op dochters

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is het interoperabiliteitsraamwerk voor de Nederlandse overheid en vertaalt daartoe wetgeving, beleid en standaarden naar architectuurprincipes, beschrijvingen en modellen. Het doel is het verbeteren van de samenwerking tussen (overheids)organisaties en de verbetering van dienstverlening. Volgens Kabinetsbesluit van 7 juni 2009 geldt NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur als referentie-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. voor de ontwikkeling en realisatie van ICT-projecten van rijksdiensten. Een jaar later heeft het Kabinet NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur vastgesteld als norm voor de gehele overheid. Dit betekent dat alle architecturen van de individuele overheidsorganisaties en projecten zich blijvend moeten conformeren aan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Daarbij is de wens dat ook private organisaties met een publiekrechtelijke taak voldoen aan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Echter, al deze organisaties zijn niet per se directe gebruikers van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. In de afgelopen jaren zijn immers veel referentie-architecturen ontwikkeld. Denk aan de NORA-dochters van de bestuursdomeinen, te weten EAR (Rijk), GEMMA (Gemeenten), PETRA (Provincies) en WILMA (Waterschappen). Of domein- en ketenarchitecturen, zoals ROSA voor het Onderwijs, KARWEI voor Werk en Inkomen en SRK voor de Strafrechtketen. Veel overheidsorganisaties maken gebruik van deze referentie-architecturen. Ze kunnen echter alleen aansluiten op de afspraken in hun domeinen en ketens én tevens blijvend conformeren aan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, wanneer ook deze domein- en ketenarchitecturen zich blijvend conformeren aan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Daarmee is NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur het referentiekader voor alle andere (referentie)architecturen. Content van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, zoals principes, standaarden, normen en definities moeten dus integraaleen benadering waarbij bijvoorbeeld organisatie, beleid, architectuur, processen gegevensbeheer, en producten onderling verbonden en afgestemd zijn. worden overgenomen (of er wordt naar verwezen). Er is geen ruimte voor herformuleringen of “cherry picking.” Content afkomstig uit NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur kan eventueel worden aangevuld of verdiept, maar niet worden gewijzigd. "Schematische weergave relatie NORA met dochters. Wetten, beleid en standaarden komen in NORA. NORA wordt verdiept, aangevuld, overerfd in dochters.  Organisaties passen dat toe in eigen Enterprise Architectuur. Architectuurvraagstukken leggen de omgekeerde route af." Een organisatie kan vraagstukken ten aanzien van haar eigen Enterprise Architectuur (EA) aankaarten bij de beheerders van de domein- en ketenarchitecturen waarbinnen zij werkzaam is. Uitgangspunt is dat dáár, in de samenwerking, een oplossing wordt gevonden. Indien dat niet mogelijk is, kan door de beheerders van die domein- en ketenarchitecturen het vraagstuk worden aangekaart bij de beheerder van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Dat kan resulteren in een wijziging in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Een wijziging in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zal moeten leiden tot aanpassingen in álle dochters. De beheerders van die NORA-dochters zijn verantwoordelijk voor het juist en tijdig doorvoeren van die aanpassingen. Hierover worden afspraken gemaakt. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig te zijn, met name door de verschillende stadia van ervaring met het werken met en onder architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en door verschillen in prioriteitstelling en beschikbare capaciteit. Door bestaande hulpmiddelen, zoals de semantische wiki’s, meer met elkaar te koppelen en kennis met elkaar te delen, wordt beoogd de beheerlast te verminderen. Daarnaast ontstaat de wens om meer gezamenlijke afspraken te maken over de uitwerking en het beheer van thema’s. [1]

<References>
  1. Bron:Beheer NORA Strategisch Kader