Wat zijn de kaders voor Duurzame Toegankelijkheid?

Uit NORA Online
Versie door A3Spruit (overleg | bijdragen) op 22 apr 2014 om 12:13 (x)
Ga naar: navigatie, zoeken

Wettelijke kaders[bewerken]

Archiefwetgeving[bewerken]

Archiefwet 1995 (AW)

De Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Archiefbesluit 1995 (AB)

Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar geeft het meer gedetailleerde regels.

Archiefregeling 2009

De Archiefregeling geeft nadere uitwerking aan de artikelen 11 (duurzaamheid), 12 (ordening en toegang) en 13 (archiefruimtes en -bewaarplaatsen) van het Archiefbesluit. De regeling bevat ook vele normen en standaarden voor materialen e.d.

Beheersregels De bestuurlijk verantwoordelijken voor het archiefbeheer (zorgdragers) stellen volgens artikel 14 van het Archiefbesluit beheersregels vast voor het beheer van hun archiefbescheiden.

Overige informatiewetgeving

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Zolang archieven nog bij overheidsorganen aanwezig zijn, is de openbaarheid geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Persoonsgegevens maken vaak deel uit van archiefbescheiden. Op die persoonsgegevens is ook de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR) Deze regeling legt een aantal uitgangspunten voor de informatievoorziening vast. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'

Besluit Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (Vir) Het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst beschrijft een aantal basisregels over de informatiebeveiliging. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.

Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie (Vir-bi) Het voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie, bevat aanvullende eisen voor de beveiliging van staatsgeheimen en andere bijzondere informatie. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.

Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (Bara) Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering.

Algemene wet bestuursrecht (Awb) De Awb bevat algemene regels over de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbenden bij het voorbereiden, nemen en toepassen van besluiten. De Awb is daarom ook voor de toepassing van de Archiefwet 1995 van belang. In dit opzicht zijn de volgende onderwerpen relevant: • De wijze waarop archiefwettelijke besluiten worden aangevraagd, behandeld en genomen; • Het toezicht op de naleving van de Archiefwet; • Het geven van mandaat om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen; • Het houden van toezicht op bestuursorganen. Dit in verband met het toezicht op de zorg van lagere overheden voor hun archiefbescheiden.

Wet elektronisch bestuurlijk verkeer e Wet elektronisch bestuurlijk verkeer regelt het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Met elektronisch verkeer is bedoeld de communicatie per fax, e-mail, website, intra- en internet, en ook sms.

Wet elektronische handtekeningen De wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

Openbaarheid van documenten van de Europese Unie (Eurowob) De Eurowob geldt, naast de documenten van Europese instellingen, ook voor de Europese documenten die in het bezit zijn van de Nederlandse overheid (ministeries, pbo-organen).

Selectiedocumenten

Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011 Het Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid is een sterk ingedikt generieke selectielijst gebaseerd op de MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst). Het dient niet als de wettelijke selectielijst, maar als een model dat zorgdragers kunnen gebruiken om uiteindelijk een eigen selectielijst samen te stellen.

Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, 2012 De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle gemeentes, waarin opgenomen de categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Bij de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen is vermeld na welke termijn zij moeten worden vernietigd.

Normen en standaards

De normen en standaards zijn hier achtereenvolgens gegroepeerd naar de onderwerpen informatiemanagement, metagegevens, procesanalyse en workflow, RMA-software, preservering, informatiebeveiliging en interoperabiliteit.

Normen worden vaak aangeduid met een code, zoals: ICA International Council on Archives (Internationale Archiefraad) IEC International Electrotechnical Commission ISO International Standard Organisation (internationale norm) NEN NEderlandse Norm (NNI, Nederlands Normalisatie Instituut) NPR Nederlandse Praktijkrichtlijn (een praktische uitwerking van een norm) TR Technical Report TS Technical Specification OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards

Informatiemanagement

ISO en of NEN normen

NEN-ISO 15489-1:2001 Informatie en documentatie - Standaard voor Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen Deze internationaal erkende algemene norm is gericht op recordsmanagement en bevat een omschrijving van de processen en stappen die leiden tot een doelmatige inrichting van de informatiehuishouding, afgestemd op de taken van de organisatie. De norm wordt vergezeld door een Technisch Rapport (NPR-ISO-TR 15489-2), dat nadere toelichting en implementatieopties geeft om de beoogde effecten van de norm te realiseren. In de Archiefregeling 2009 wordt ook naar de norm verwezen.

NEN-ISO 30300:2011 Informatie en documentatie - Managementsystemen voor archiefbescheiden – Deze internationale norm definieert de begrippen die toepasbaar zijn op managementsystemen voor archiefbescheiden. De norm bevat grondbeginselen en een verklarende woordenlijst.

NEN-ISO 30301:2011 Informatie en documentatie - Managementsystemen voor archivering – Eisen management-systeem Deze internationale norm definieert de eisen voor een managementsystemen van archiefbescheiden.

NPR 2083+C1:2010 Informatie en documentatie - Geïntegreerde toepassing van ISO en ISO/IEC normen in de informatiehuishouding In deze Nederlandse Praktijkrichtlijn staan de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15489-1 en NEN-ISO-IEC 27001 centraal. De richtlijn geeft organisaties inzicht in het op geïntegreerde wijze toepassen van deze normen.

NPR-ISO/TR 18128:2014 Informatie en documentatie – Risk assessment for records processes and systems Risicoanalyse van informatie- en archiefbeheer. Dit technisch geeft richtlijnent helpt bij het beheersen van de risico’s die verbonden zijn met record processen en systemen, zoals het verlies of de beschadiging van records, die daardoor niet meer bruikbaar, betrouwbaar, authentiek, volledig of ongewijzigd zijn en daarmee niet meer voldoen aan de doelen van de organisatie.

NPR-ISO/TR 13028:2010 Informatie en documentatie - Implementatie richtlijnen voor digitalisering van bestanden Dit technisch rapport geeft richtlijnen voor het creëren en onderhouden van digitale records, waarbij het originele papier, of andere analoge dragers, gedigitaliseerd zijn (zoals scannen).

NPR-ISO/TR 15801:2009 Electronic imaging - Information stored electronically - Recommendations for trustworthiness and reliability. Dit technisch rapport beschrijft de implementatie en werking van document management systemen die geacht worden elektronische informatie in een image formaat, op een betrouwbare manier te bewaren en de authenticiteit, betrouwbaarheid en leesbaarheid in de tijd veilig te stellen.

Andere standaarden

Baseline Informatiehuishouding Rijk, 2008 De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0) is op 24 juni vastgesteld in de Stuurgroep Informatie op Orde. Het betreft de kerndocumenten bestaande uit een Managementstatement, de 7 normen en de Basics, het toelichtende document inclusief managementsamenvatting. De Baseline is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen, eisen en maatregelen die betrekking hebben op de (digitale) informatiehuishouding van het Rijk. Met de Baseline is de manager op het departement beter in staat om te voldoen aan de actuele informatie-eisen die gelden voor zijn primaire processen .

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten, 2011 De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is het algemene, voor alle gemeenten en onderdelen daarvan - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.

Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN), Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs en Werkverband gemeentelijke archiefinspectie. RODIN biedt een handvat voor inrichting, gebruik en beoordeling van een (in ontwikkeling zijnde) digitale beheeromgeving, waarin digitale archieven duurzaam en toegankelijk worden beheerd.

Metagegevens ISO en of NEN normen

NEN-ISO 23081-1:2006 Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefmanagement - Metadata voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes; De Standaard voor Metadata is een standaard voor het beheren van metagegevens voor archiefbescheiden (records). De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is gebaseerd op deze NEN-ISO standaard.

NEN-ISO 23081-2:2008 Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten; Dit deel van ISO 23081 biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen volgens de principes en overwegingen voor implementatie die uiteengezet zijn in ISO 23081-1.

NPR-ISO/TR 23081-3:2011 Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 3: Zelf-beoordelingsmethode; Dit technisch rapport biedt een leidraad voor het uitvoeren van een zelfbeoordeling op metagegevens relatie tot de creatie, vast te leggen en de controle van deze gegevens.

Andere standaarden

RMO 2.5, 2009 Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de basis voor het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid Versie 2.5 Gebaseerd op de NEN-ISO 23081.

Toepassingsprofiel metatagegevens, 2009 Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid behorend bij de RMO.

OWMS 4.0, 2010 De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. OWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven.

Procesanalyse en workflow

ISO en of NEN normen

NEN-ISO/TR 15489-2:2001 Informatie en documentatie - Standaard voor Informatie- en archiefmanagement - Deel 2: Richtlijnen Dit technisch rapport is een implementatiegids voor NEN-ISO 15489-1 te gebruiken door professionals in informatie- en archiefmanagement en door diegenen die belast zijn met het beheer van archiefbescheiden in hun organisaties.

NPR-ISO/TR 26122:2008 Informatie en documentatie - Analyse van de werkprocessen voor records Een leidraad voor de analyse van een werkproces vanuit het perspectief van de creatie, vastlegging en controle van gegevens (archiefbescheiden). Er worden twee soorten analyses onderscheiden, namelijk a) functionele analyse (decompositie van functies in processen), en b) sequentiële analyse (onderzoek van de stroom van transacties).

Andere standaarden

WfMC specification, 1995 The Workflow Reference Model, Workflow Management Coalition Het Workflow Reference Model vormt de basis van de meeste BPM en workflow software systemen. Het werd ontwikkeld uit de generieke workflow management toepassingsstructuur, door de koppelvlakken te identificeren die producten in staat te stellen om samen te werken op verschillende niveaus.

RMA software

ISO en of NEN normen

NEN-ISO 16175-1:2010 Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen De norm biedt internationaal overeengekomen, binnen de ICA, principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen. Dit deel geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

NEN-ISO 16175-2:2011 Informatie en documentatie : Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 2: Richtlijnen en functionele eisen voor digitale informatie- en archiefmanagementsystemen Dit deel geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

NEN-ISO 16175-3:2010 Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen Dit deel geeft functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.

NEN-ISO 14641-1:2012 Elektronisch document beheer - Deel 1: Specificaties betreffende het ontwerp en werking van een informatiesysteem voor het behoud van elektronische documenten. Deze norm biedt een referentieraamwerk voor methoden en technieken voor het managen van records binnen een archief. Het biedt criteria voor systeemontwerp en specificaties voor operationele processen. De norm is gebaseerd op de Franse standaard NF Z42-013.

NEN 2082:2008 Informatie en documentatie - Eisen voor Functionaliteit van Informatie- en Archiefmanagement in programmatuur NEN 2082 is een Nederlandse norm en bevat functionele eisen aan informatie- en archiefmanagement. De verzameling eisen zijn algemeen geformuleerd voor de organisatie, procedures en programmatuur.

Andere standaarden

DoD 5015.2-STD:2007 Electronic Records Management Software applications design criteria Standard DoD 5015.2-STD definieert functionele eisen voor recordsmanagement software en is goedgekeurd door het Nationale archief van de VS. De standaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Amerikaanse ministerie van Defensie en wordt gebruikt door vele staten en lagere overheden in de VS. Onder de standaard functioneert een uitgebreid certificatieprogramma voor recordsmanagement software en vele (internationale) pakketten zijn inmiddels gecertificeerd.

MoReq2010:2010 Modular Requirements for Records Systems versie 2010 MoReq is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. MoReq is een, modulair gestructureerd, model van functionele eisen voor recordsmanagement software.

Preservering

ISO en of NEN normen

NPR-ISO/TR 18492:2005 Langdurige conservering van elektronische gebaseerde documenteninformatie. Dit technisch rapport biedt een raamwerk voor strategie-ontwikkeling en biedt best practices, die toegepast kunnen worden op een brede scala aan elektronische records om langdurige de toegankelijkheid en authenticiteit te verzekeren.

NEN-ISO 13008:2012 Informatie en documentatie - Conversie en migratieproces van digitale records Deze norm geeft aanwijzingen voor de conversie van records van het ene format naar het andere en de migratie van records van de ene hardware- of softwareconfiguratie naar de andere.

ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model Deze norm is een technische aanbevolen praktijk voor wat is vereist voor een archief bij langetermijnbeheer van digitale informatie. Het referentiemodel bevat strategieën, definities en raamwerk.

Andere standaarden

ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot) versie 2, 2012 LOPAI Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie, op basis van het OAIS model en de Nederlandse archiefwetgeving en archiveringspraktijk.

Informatiebeveiliging

ISO en of NEN normen

NEN-ISO/IEC 27001:2005 Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen Deze internationale norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem voor informatiebeveiliging in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor een organisatie.

NEN-ISO/IEC 27002:2013 Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging Deze norm is ontworpen om te worden gebruikt door organisaties die voornemens zijn om beheersmaatregelen te selecteren binnen het implementatieproces van een managementsysteem voor informatiebeveiliging gebaseerd op ISO/IEC 27001

Andere standaarden

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), 2012 De Baseline informatiebeveiliging 2012 biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van het Rijk. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen. De BIR:2012 zorgt voor één heldere set afspraken zodat een bedrijfsonderdeel weet dat de gegevens die verstuurd worden naar een ander onderdeel van de rijksdienst op het juiste beveiligingsniveau (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) worden behandeld. Interoperabiliteit

ISO en of NEN normen

NEN-ISO 25964-1:2011 Informatie en documentatie - Thesauri en interoperabiliteit met andere woordenlijsten - Deel 1: Thesauri voor ondersteuning bij het zoeken naar informatie (information retrieval)

NEN-ISO 25964-2:2013 Informatie en documentatie - Thesauri en interoperabiliteit met andere woordenlijsten - Deel 2: Interoperabiliteit met andere woordenlijsten

Andere standaarden

NORA 2009 De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur biedt principes, definities en modellen voor het ontwerp en de inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

MARIJ 2.0, 2010 De Model Architectuur Rijksdienst vormt een stuurinstrument voor de vernieuwing van de Rijksdienst en ter ondersteuning van de inkoop en governance van de overheid en het Rijk

EAR 2011 De Enterprise Architectuur Rijksdienst beschrijft de I-architectuur die de Rijksdienst nodig heeft om haar missie en visie te realiseren

Webrichtlijnen 2, 2011 De specificatie Webrichtlijnen versie 2 bevat aanbevelingen om webcontent te maken die onder uiteenlopende situaties te gebruiken, uitwisselbaar en duurzaam is. Versie 2.0.2.

OAI-PMH 2.0, 2002 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting is een protocol ontwikkeld door de Open Archives Initiative en bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laag-drempeling mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven te bewerkstellingen.

CMIS 1.1, 2013 Content Management Interoperability Services, Version 1.1 (OASIS) CMIS is een open ict-standaard op het gebied van het beheer van ongestructureerde informatie in een organisatie (Enterprise Content Management). CMIS wordt onderhouden door de standaardsorganisatie OASIS, een samenwerking van diverse ict-bedrijven. CMIS wordt wel de SQL voor Enterprise Content Management genoemd. Dankzij CMIS kunnen verschillende digitale bergplaatsen en archieven (Eng. repositories) van verschillende leveranciers door een enkele applicatie, over internet benaderd worden.

Jan Möller 14-4-2014 Concept