Wat zijn de kaders voor Duurzame Toegankelijkheid?

Uit NORA Online
Versie door Jmoller (overleg | bijdragen) op 7 jul 2014 om 09:41 (r)
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Inhoud

Wettelijke kaders[bewerken]

Archiefwetgeving[bewerken]

Archiefwet 1995 (AW)[bewerken]

De Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Archiefbesluit 1995 (AB)[bewerken]

Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar geeft het meer gedetailleerde regels.

Archiefregeling 2009[bewerken]

De Archiefregeling geeft nadere uitwerking aan de artikelen 11 (duurzaamheid), 12 (ordening en toegang) en 13 (archiefruimtes en -bewaarplaatsen) van het Archiefbesluit. De regeling bevat ook vele normen en standaarden voor materialen, media en ruimtes e.d. De eisen gelden voor alle permanent te bewaren archiefbescheiden, die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Nationaal Archief of andere bewaarplaatsen.

Beheersregels[bewerken]

De bestuurlijk verantwoordelijken voor het archiefbeheer van een overheidsorganisatie (zorgdragers) stellen volgens artikel 14 van het Archiefbesluit beheersregels vast voor het beheer van hun archiefbescheiden. In de beheersregels moeten alle verantwoordelijkheden rond het archiefbeheer zijn vastgelegd. Ze zijn van toepassing op alle onderdelen van de organisatie, inclusief zelfstandige organisatieonderdelen zoals agentschappen, buitendiensten en regiokantoren en ze zijn voorzien van een toelichting. De beheersregels moeten worden aangepast bij veranderingen in de organisatie.

Overige informatiewetgeving[bewerken]

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)[bewerken]

Zolang archieven nog bij overheidsorganen aanwezig zijn, is de openbaarheid geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)[bewerken]

Persoonsgegevens maken vaak deel uit van archiefbescheiden. Op die persoonsgegevens is ook de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR)[bewerken]

Deze regeling legt een aantal uitgangspunten voor de informatievoorziening vast. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'

Besluit Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (Vir)[bewerken]

Het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst beschrijft een aantal basisregels over de informatiebeveiliging. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.

Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie (Vir-bi)[bewerken]

Het voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie, bevat aanvullende eisen voor de beveiliging van staatsgeheimen en andere bijzondere informatie. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.

Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (Bara)[bewerken]

Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)[bewerken]

De Awb bevat algemene regels over de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbenden bij het voorbereiden, nemen en toepassen van besluiten. De Awb is daarom ook voor de toepassing van de Archiefwet 1995 van belang. In dit opzicht zijn de volgende onderwerpen relevant:

  • De wijze waarop archiefwettelijke besluiten worden aangevraagd, behandeld en genomen;
  • Het toezicht op de naleving van de Archiefwet;
  • Het geven van mandaat om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;
  • Het houden van toezicht op bestuursorganen. Dit in verband met het toezicht op de zorg van lagere overheden voor hun archiefbescheiden.
Wet elektronisch bestuurlijk verkeer[bewerken]

e Wet elektronisch bestuurlijk verkeer regelt het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Met elektronisch verkeer is bedoeld de communicatie per fax, e-mail, website, intra- en internet, en ook sms.

Wet elektronische handtekeningen[bewerken]

De wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

Openbaarheid van documenten van de Europese Unie (Eurowob)[bewerken]

De Eurowob geldt, naast de documenten van Europese instellingen, ook voor de Europese documenten die in het bezit zijn van de Nederlandse overheid (ministeries, pbo-organen).

Selectiedocumenten[bewerken]

Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011[bewerken]

Het Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid is een sterk ingedikt generieke selectielijst gebaseerd op de MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst). Het dient niet als de wettelijke selectielijst, maar als een model dat zorgdragers kunnen gebruiken om uiteindelijk een eigen selectielijst samen te stellen.

Selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014[bewerken]

De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle provincies.

Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, 2012[bewerken]

De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle gemeentes, waarin opgenomen de categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Bij de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen is vermeld na welke termijn zij moeten worden vernietigd.

Richtinggevende documenten[bewerken]

Baselines[bewerken]

Baseline Informatiehuishouding Rijk, 2008[bewerken]

De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0) is op 24 juni vastgesteld in de Stuurgroep Informatie op Orde. Het betreft de kerndocumenten bestaande uit een Managementstatement, de 7 normen en de Basics, het toelichtende document inclusief managementsamenvatting. De Baseline is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen, eisen en maatregelen die betrekking hebben op de (digitale) informatiehuishouding van het Rijk. Met de Baseline is de manager op het departement beter in staat om te voldoen aan de actuele informatie-eisen die gelden voor zijn primaire processen. Om de Baseline te kunnen implementeren, is ook Zelfevaluatie instrument ontwikkeld.

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten, 2011[bewerken]

De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is het algemene, voor alle gemeenten en onderdelen daarvan - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.

Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN), LOPAI en WGA[bewerken]

RODIN biedt een handvat voor inrichting, gebruik en beoordeling van een (in ontwikkeling zijnde) digitale beheeromgeving, waarin digitale archieven duurzaam en toegankelijk worden beheerd.

Architecturen[bewerken]

NORA, 2009[bewerken]

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur biedt principes, definities en modellen voor het ontwerp en de inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

MARIJ 2.0, 2010[bewerken]

De Model Architectuur Rijksdienst vormt een stuurinstrument voor de vernieuwing van de Rijksdienst en ter ondersteuning van de inkoop en governance van de overheid en het Rijk

EAR, 2011[bewerken]

De Enterprise Architectuur Rijksdienst beschrijft de I-architectuur die de Rijksdienst nodig heeft om haar missie en visie te realiseren

PETRA[bewerken]

De Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur is de landelijke referentiearchitectuur voor provincies.

GEMMA[bewerken]

De GEMeentelijke Model Architectuur is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten.

TARA[bewerken]

De Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur heeft als doel om digitaal archiefmateriaal, ongeacht of het gedigitaliseerd, digitaal gevormd of digitaal duurzaam bewaard is, optimaal toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep gebruikers. TARA versie 0.1 bevat de eerste set regels en richtlijnen (namelijk principes en vuistregels) voor het realiseren van een open referentiearchitectuur voor digitale dienstverlening in de archiefsector. TARA is een jong zusje van overheidsarchitecturen NORA en Gemma.

Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid[bewerken]

De Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishouding, waarin de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is geborgd.

Doelarchitectuur Zoeken[bewerken]

Doel van de architectuur is een kader neerzetten voor de ontwikkeling van DWR-Zoeken, de standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor het zoeken en vinden van interne en externe informatie in digitale bronnen.

Normen en standaards[bewerken]

De normen en standaards zijn hier achtereenvolgens gegroepeerd naar de onderwerpen informatiemanagement, metagegevens, procesanalyse en workflow, RMA-software, preservering, informatiebeveiliging en interoperabiliteit.

Normen worden vaak aangeduid met een code, zoals:

ICA International Council on Archives (Internationale Archiefraad)
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Standard Organisation (internationale norm)
NEN NEderlandse Norm (NNI, Nederlands Normalisatie Instituut)
NPR Nederlandse Praktijkrichtlijn (een praktische uitwerking van een norm)
TR Technical Report
TS Technical Specification
OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards

Informatiemanagement algemeen[bewerken]

ISO- en/of NEN-normen[bewerken]

NEN-ISO 15489-1:2001[bewerken]

Informatie en documentatie - Standaard voor Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen Deze internationaal erkende algemene norm is gericht op recordsmanagement en bevat een omschrijving van de processen en stappen die leiden tot een doelmatige inrichting van de informatiehuishouding, afgestemd op de taken van de organisatie. In de Archiefregeling 2009 wordt ook naar de norm verwezen.

NEN-ISO/TR 15489-2:2001[bewerken]

Informatie en documentatie - Standaard voor Informatie- en archiefmanagement - Deel 2: Richtlijnen Dit technisch rapport is een implementatiegids voor NEN-ISO 15489-1 te gebruiken door professionals in informatie- en archiefmanagement en door diegenen die belast zijn met het beheer van archiefbescheiden in hun organisaties.

NEN-ISO 30300:2011[bewerken]

Informatie en documentatie - Managementsystemen voor archiefbescheiden – Deze internationale norm definieert de begrippen die toepasbaar zijn op managementsystemen voor archiefbescheiden. De norm bevat grondbeginselen en een verklarende woordenlijst.

NEN-ISO 30301:2011[bewerken]

Informatie en documentatie - Managementsystemen voor archivering – Eisen management-systeem Deze internationale norm definieert de eisen voor een managementsystemen van archiefbescheiden.

NPR-ISO/TR 18128:2014[bewerken]

Informatie en documentatie – Risk assessment for records processes and systems Risicoanalyse van informatie- en archiefbeheer. Dit technisch rapport geeft richtlijnent en helpt bij het beheersen van de risico’s die verbonden zijn met record processen en systemen, zoals het verlies of de beschadiging van records, die daardoor niet meer bruikbaar, betrouwbaar, authentiek, volledig of ongewijzigd zijn en daarmee niet meer voldoen aan de doelen van de organisatie.

NPR 2083+C1:2010[bewerken]

Informatie en documentatie - Geïntegreerde toepassing van ISO en ISO/IEC normen in de informatiehuishouding In deze Nederlandse Praktijkrichtlijn staan de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15489-1 en NEN-ISO-IEC 27001 centraal. De richtlijn geeft organisaties inzicht in het op geïntegreerde wijze toepassen van deze normen.

NPR-ISO/TR 26122:2008[bewerken]

Informatie en documentatie - Analyse van de werkprocessen voor records Een leidraad voor de analyse van een werkproces vanuit het perspectief van de creatie, vastlegging en controle van gegevens (archiefbescheiden). Er worden twee soorten analyses onderscheiden, namelijk a) functionele analyse (decompositie van functies in processen), en b) sequentiële analyse (onderzoek van de stroom van transacties).

NPR-ISO/TR 13028:2010[bewerken]

Informatie en documentatie - Implementatie richtlijnen voor digitalisering van bestanden. Dit technisch rapport geeft richtlijnen voor het creëren en onderhouden van digitale records, waarbij het originele papier of op andere analoge dragers gekopieerd zijn door digitalisering(zoals bij scannen).

NPR-ISO/TR 15801:2009[bewerken]

Electronic imaging - Information stored electronically - Recommendations for trustworthiness and reliability. Dit technisch rapport beschrijft de implementatie en werking van document management systemen die geacht worden elektronische informatie in een image formaat, op een betrouwbare manier te bewaren en de authenticiteit, betrouwbaarheid en leesbaarheid in de tijd veilig te stellen.

Metagegevens[bewerken]

ISO en of NEN normen[bewerken]

NEN-ISO 23081-1:2006[bewerken]

Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefmanagement - Metadata voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes; De Standaard voor Metadata is een standaard voor het beheren van metagegevens voor archiefbescheiden (records). De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is gebaseerd op deze NEN-ISO standaard.

NEN-ISO 23081-2:2009[bewerken]

Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten; Dit deel van ISO 23081 biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen volgens de principes en overwegingen voor implementatie die uiteengezet zijn in ISO 23081-1.

NPR-ISO/TR 23081-3:2011[bewerken]

Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 3: Zelf-beoordelingsmethode; Dit technisch rapport biedt een leidraad voor het uitvoeren van een zelfbeoordeling op metagegevens relatie tot de creatie, vast te leggen en de controle van deze gegevens.

Andere standaarden[bewerken]

RMO 2.5, 2009[bewerken]

Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de basis voor het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid Versie 2.5 Gebaseerd op de NEN-ISO 23081.

Toepassingsprofiel metatagegevens, 2009[bewerken]

Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid behorend bij de RMO.

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden versie 1 .1, KING 2014[bewerken]

Het Toepassingsprofiel Lokale Overheden is bestemd voor medewerkers van provincies, waterschappen en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het informatiebeleid. Het toepassingsprofiel specificeert de minimaal verplichte metagegevens. Daarnaast wordt kort ingegaan op de toepassing ervan binnen het records management en op de stappen die organisaties moeten zetten om een eigen, organisatie specifiek toepassingsprofiel te maken.

OWMS 4.0, 2010[bewerken]

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. OWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven.

ISAD(G)[bewerken]

Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, uitgegeven door de ICA.Deze norm verschaft algemene richtlijnen voor het maken van archivistische beschrijvingen. Hij dient te worden gebruikt in combinatie met bestaande nationale normen of als basis voor de ontwikkeling van nationale standaarden.

RMA software[bewerken]

ISO- en/of NEN-normen[bewerken]

NEN-ISO 16175-1:2010[bewerken]

Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen De norm biedt internationaal overeengekomen, binnen de ICA, principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen. Dit deel geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

NEN-ISO 16175-2:2011[bewerken]

Informatie en documentatie : Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 2: Richtlijnen en functionele eisen voor digitale informatie- en archiefmanagementsystemen Dit deel geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

NEN-ISO 16175-3:2010[bewerken]

Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen Dit deel geeft functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.

NEN 2082:2008[bewerken]

Informatie en documentatie - Eisen voor Functionaliteit van Informatie- en Archiefmanagement in programmatuur. NEN 2082 is een Nederlandse norm en bevat functionele eisen aan informatie- en archiefmanagement. De verzameling eisen zijn algemeen geformuleerd voor de organisatie, procedures en programmatuur.

Andere standaarden[bewerken]

DoD 5015.2-STD:2007[bewerken]

Electronic Records Management Software applications design criteria Standard DoD 5015.2-STD definieert functionele eisen voor recordsmanagement software en is goedgekeurd door het Nationale archief van de VS. De standaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Amerikaanse ministerie van Defensie en wordt gebruikt door vele staten en lagere overheden in de VS. Onder de standaard functioneert een uitgebreid certificatieprogramma voor recordsmanagement software en vele (internationale) pakketten zijn inmiddels gecertificeerd.

MoReq2010:2010[bewerken]

Modular Requirements for Records Systems versie 2010 [MoReq is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. MoReq is een, modulair gestructureerd, model van functionele eisen voor recordsmanagement software.

Preservering[bewerken]

ISO- en/of NEN-normen[bewerken]

NPR-ISO/TR 18492:2005[bewerken]

Langdurige conservering van elektronische gebaseerde documenteninformatie. Dit technisch rapport biedt een raamwerk voor strategie-ontwikkeling en biedt best practices, die toegepast kunnen worden op een brede scala aan elektronische records om langdurige de toegankelijkheid en authenticiteit te verzekeren.

NEN-ISO 13008:2012[bewerken]

Informatie en documentatie - Conversie en migratieproces van digitale records Deze norm geeft aanwijzingen voor de conversie van records van het ene format naar het andere en de migratie van records van de ene hardware- of softwareconfiguratie naar de andere.

ISO 14721:2012[bewerken]

Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model Deze norm is een technische aanbevolen praktijk voor wat is vereist voor een archief bij het langetermijnbeheer van digitale informatie. Het referentiemodel bevat strategieën, definities en raamwerk.

Andere standaarden[bewerken]

ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot) versie 2, 2012 LOPAI[bewerken]

Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie, op basis van het OAIS model en de Nederlandse archiefwetgeving en archiveringspraktijk.

Informatiebeveiliging[bewerken]

ISO en of NEN normen[bewerken]

NEN-ISO/IEC 27001:2005[bewerken]

Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen Deze internationale norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem voor informatiebeveiliging in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor een organisatie.

NEN-ISO/IEC 27002:2013[bewerken]

Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging Deze norm is ontworpen om te worden gebruikt door organisaties die voornemens zijn om beheersmaatregelen te selecteren binnen het implementatieproces van een managementsysteem voor informatiebeveiliging gebaseerd op ISO/IEC 27001

Andere standaarden[bewerken]

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), 2012[bewerken]

De Baseline informatiebeveiliging 2012 biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van het Rijk. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen. De BIR:2012 zorgt voor één heldere set afspraken zodat een bedrijfsonderdeel weet dat de gegevens die verstuurd worden naar een ander onderdeel van de rijksdienst op het juiste beveiligingsniveau (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) worden behandeld.

Interoperabiliteit[bewerken]

ISO- en/of NEN-normen[bewerken]

NEN-ISO 25964-1:2011[bewerken]

Informatie en documentatie - Thesauri en interoperabiliteit met andere woordenlijsten - Deel 1: Thesauri voor ondersteuning bij het zoeken naar informatie (information retrieval)

NEN-ISO 25964-2:2013[bewerken]

Informatie en documentatie - Thesauri en interoperabiliteit met andere woordenlijsten - Deel 2: Interoperabiliteit met andere woordenlijsten

Andere standaarden[bewerken]

Webrichtlijnen 2, 2011[bewerken]

De specificatie Webrichtlijnen versie 2 bevat aanbevelingen om webcontent te maken die onder uiteenlopende situaties te gebruiken, uitwisselbaar en duurzaam is. Versie 2.0.2.

OAI-PMH 2.0, 2002[bewerken]

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting is een protocol ontwikkeld door de Open Archives Initiative en bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laag-drempeling mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven te bewerkstellingen.

CMIS 1.1, 2013[bewerken]

Content Management Interoperability Services, Version 1.1 (OASIS) CMIS is een open ict-standaard op het gebied van het beheer van ongestructureerde informatie in een organisatie (Enterprise Content Management). CMIS wordt onderhouden door de standaardsorganisatie OASIS, een samenwerking van diverse ict-bedrijven. CMIS wordt wel de SQL voor Enterprise Content Management genoemd. Dankzij CMIS kunnen verschillende digitale bergplaatsen en archieven (Eng. repositories) van verschillende leveranciers door een enkele applicatie, over internet benaderd worden.

Opslagmedia[bewerken]

ISO en of NEN normen[bewerken]

ISO 9660:1988[bewerken]

Information processing – Volume and file structure of CD-ROM for information interchange. Opgenomen in de Archiefregeling.

ISO 10149:1995[bewerken]

Information technology – Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM). Opgenomen in de Archiefregeling.

NEN-EN-IEC 60908:1999[bewerken]

Geluidopname – Audiocompactschijf. Opgenomen in de Archiefregeling.

NEN-ISO 18925:2002[bewerken]

Beelddragers – Optische schijven – Opslagpraktijken. Opgenomen in de Archiefregeling.