Actiepunten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle actiepunten uit de vergaderingen van de NORA Gebruikersraad:

ID Actiehouder Actiepunt Vergadering
2019-06-06/1 Nadeem en Eric Brouwer gaan samen een beeld opmaken en vervolgens met Paul een follow-up gesprek. NORA Gebruikersraad/2019-06-06
2019-06-06 Martijn de Bruijne (Belastingdienst), André Plat (VNG), Jasper Kuijten (RIVM) werken een voorstel uit om beleid & nieuwe ontwikkelingen beter te verankeren in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur NORA Gebruikersraad/2019-06-06
2019.03.08 Robert en Martin werken de aanbevelingen uit tot een lijst met concrete voorstellen ter besluitvorming in een volgende gebruikersraad. NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019.03.03 Nadeem neemt het discussiepunt over het kaderstellende karakter van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur meer in volgende stukken en de agenda van de Gebruikersraad voor 2019-2020. NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019.03.04 Allen sturen concrete ideeën hoe NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en het vak van overheidsarchitect beter naar voren kunnen komen in de opleiding / training van toekomstige architecten in de publieke sector door naar Nadeem. NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019.03.05 Geïnteresseerden in GO geven (rechtstreeks of via nora@ictu.nl) aan Eveline door dat ze deel willen nemen aan de Werkgroep of Klankbordgroep. NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019.03.06 NORA Beheer & Doorontwikkeling checkt of de door GO gebruikte beleidskaders al zijn opgenomen op noraonline en voegt ze waar nodig toe NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019.03.01 NORA Beheer & GEMMA Beheer maken een snelle opzet om wat er al is over inclusie bij elkaar te zetten en in beide architecturen te delen NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019.03.07 Nadeem, Andre, Geer schrijven een beslisnota die aangeeft waar we heen gaan en waarom, op basis van een eerste clustering van onderwerpen. NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019.03.02 Allen lezen het stuk (nogmaals) door en sturen opmerkingen die nog niet zijn ingebracht door naar Nadeem. NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019.01.8 Norbert neemt de feedback die hij ontvangt over de presentatie mee en past het concept-jaarplan aan voor de volgende vergadering. NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019.01.3 Nadeem Taverne en Eric Brouwer Maken een rondje langs de opdrachtgevers van de verschillende architectuurinitiatieven en kaarten de observaties van de Gebruikersraad over mogelijke overlap, kennisdeling & borging en beheer & continuïteit aan NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019.01.9 Allen nemen de wordcloud als eerste aanzet mee om met hun directe collega's en leidinggevenden te praten over de vraag welke onderwerpen eind 2019 en in 2020 belangrijk worden. Iedereen geeft hier in de volgende vergadering een mondelinge toelichting op. NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019.01.4 NORA Beheer gaat bij Bram op bezoek om de gestandaardiseerde scan en backlog die zij gebruiken te bekijken met het oog op kwaliteitseisen NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019.01.5 Allen bestuderen de presentatie en geven Norbert feedback terug via nora@ictu.nl over de prioriteiten (mist er nog iets? Welke prioriteiten zou je anders leggen?). NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019.01.6 Theo Arts en Eric Brouwer doen een serieuze poging om de samenwerking tussen NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en NAF wat betreft het samen organiseren van kennissessie op gang te krijgen. NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019.01.1 Nadeem Taverne maakt een nieuw discussiestuk over de rol en werking van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad en brengt dit in in een volgende vergadering. NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019.01.7 Marieke Vos en André Plat maken een afspraak om eens als beheerteams van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en GEMMA bij elkaar te gaan zitten. NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019.01.2 Nadeem Taverne Houdt de Gebruikersraad op de hoogte van de gesprekken over de positionering en governance van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur op bestuurlijk niveau. NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2018.11.1 Secretaris zet verslag en AP van september op de agenda van het volgende overleg NORA Gebruikersraad/2018-11-29
2018.9.6 Rob Evelo, Paul kijken hoe de meer beleidsinhoudelijke kant van BZK vertegenwoordigd kan worden in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018.09.1 Theo Peters en Peter Leijnse brengen Eric Brouwer in contact met de trekkers van de architectuurinitiatieven bij Logius (Luuk Bos?) NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018.9.7 Alle leden kijken wie hen kan vervangen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn, maar hun input wel gewenst is NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018.9.2 Alle leden, met name uit de lokale overheden helpen de community te vergroten door aandacht te vragen voor deze bijeenkomsten NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018.9.3 Theo Peters, Marc Gerrard gaan koffiedrinken om te kijken hoe zo’n beschouwing tot stand kan komen. NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018.9.4 Alle leden kijken in hun netwerk wie ze kennen bij toezichthouders, inspecties en handhavers en vragen met wie Marieke contact op mag nemen. NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018.9.5 Rob Evelo, Norbert Jansen, Nadeem Taverne praten verder over de mogelijkheden om een sterke bestuurlijke ophanging van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur te realseren en te borgen NORA Gebruikersraad/2018-09-18
20-06-2017/01 NORA Beheer Organiseert een of meerdere kennissessies over eID, binnen de context van het Focuspunt Authenticatie en Identificatie. NORA Gebruikersraad/2017-06-20
11-04-2017/01 Eric Brouwer, Peter Leijnse Specificeren de behoefte van Logius, in de context van de bestaande initiatieven tot visualisatie van de GDI NORA Gebruikersraad/2017-04-11
11-04-2017/02 GEMMA en NORA Beheer doen een voorzet voor een generiek gegevensmanagement en vragen om input/feedback in een volgende Gebruikersraad NORA Gebruikersraad/2017-04-11
17-01-2017/01 Bram, Sergio lopen met NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer de bestaande NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy.
Lopen met NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer de bestaande NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy.
NORA Gebruikersraad/2017-01-17
17-01-2017/02 Allen Lezen het document Privacy by Design en bereiden discussie voor in een volgende Gebruikersraad. NORA Gebruikersraad/2017-01-17
08-11-2016/02 Menno Gmelig Meijling monitort reacties op vergaderdata en past deze waar nodig aan. NORA Gebruikersraad/2016-11-08
08-11-2016/03 Marieke Vos schrijft inputdocument met visie NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur op vitale GDI. NORA Gebruikersraad/2016-11-08
08-11-2016/04 NORA Beheer & Jaap van der Veen implementeren het RFC Beveiliging in de NORA-wiki. NORA Gebruikersraad/2016-11-08
08-11-2016/01 Allen geven aan of zij op de geplande data voor 2017 in principe kunnen. NORA Gebruikersraad/2016-11-08
14-9-2016/01 NORA Beheer coördineert een aparte sessie rondom Beveiliging dit najaar. NORA Gebruikersraad/2016-09-14
14-9-2016/02 Alle leden van de Gebruikersraad zetten het tekstvoorstel uit bij hun achterban en vragen om feedback. Wie wil reageren kan dat tot 8 november. NORA Gebruikersraad/2016-09-14
14-9-2016/03 Alle leden van de Gebruikersraad brengen het bestaan van het thema onder de aandacht van hun achterban met het verzoek er kennis van te nemen en feedback terug te geven aan Jeroen en Paul. NORA Gebruikersraad/2016-09-14
GR6 Menno Gmelig Meijling vraagt de leden van de Gebruikersraad en toehoorders per mail om hun inschatting van de impact van het doorontwikkelen van de pilot tot één eDelivery gateway naar Europa. NORA Gebruikersraad/2016-06-14
GR1 ALLEN geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo NORA Gebruikersraad/2016-06-14
GR2 Geïnteresseerden in EIS EIF melden zich bij NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer NORA Gebruikersraad/2016-06-14
GR3 Alle architecturen van de NORA Familie gaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in. NORA Gebruikersraad/2016-06-14
GR4 NORA Beheer stuurt een mail rond aan de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie ter herinnering hieraan (input open source). NORA Gebruikersraad/2016-06-14
GR5 Xander van der Linde (secretaris Stuurgroep) zal ons op de hoogte houden en aangeven op welk moment besluiten genomen worden. NORA Gebruikersraad/2016-06-14
GR01 NORA Beheer en Manifestgroep kijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek 'De Burger bediend' over e-dossiers te maken. NORA Gebruikersraad/2016-02-16
GR02 NORA Beheer bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover. NORA Gebruikersraad/2016-02-16
GR03 NORA Beheer stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban. NORA Gebruikersraad/2016-02-16
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen