Actiepunten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle actiepunten uit de vergaderingen van de NORA Gebruikersraad:

IDActiehouderActiepuntVergadering
2019-06/2Martijn de Bruijne (Belastingdienst), André Plat (VNG), Jasper Kuijten (RIVM)werken een voorstel uit om beleid & nieuwe ontwikkelingen beter te verankeren in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.NORA Gebruikersraad/2019-06-06
2019-06/1Nadeem en Eric Brouwergaan samen een beeld opmaken en vervolgens met Paul een follow-up gesprek.NORA Gebruikersraad/2019-06-06
2019-03/8Robert en Martinwerken de aanbevelingen uit tot een lijst met concrete voorstellen ter besluitvorming in een volgende gebruikersraad.NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019-03/7Nadeem, Andre, Geerschrijven een beslisnota die aangeeft waar we heen gaan en waarom, op basis van een eerste clustering van onderwerpen.NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019-03/6NORA Beheer & Doorontwikkelingcheckt of de door GO gebruikte beleidskaders al zijn opgenomen op noraonline en voegt ze waar nodig toeNORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019-03/5Geïnteresseerden in GOgeven (rechtstreeks of via nora@ictu.nl) aan Eveline door dat ze deel willen nemen aan de Werkgroep of Klankbordgroep.NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019-03/4Allensturen concrete ideeën hoe NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en het vak van overheidsarchitect beter naar voren kunnen komen in de opleiding / training van toekomstige architecten in de publieke sector door naar Nadeem.NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019-03/3Nadeemneemt het discussiepunt over het kaderstellende karakter van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur meer in volgende stukken en de agenda van de Gebruikersraad voor 2019-2020.NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019-03/2Allenlezen het stuk (nogmaals) door en sturen opmerkingen die nog niet zijn ingebracht door naar Nadeem.NORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019-03/1NORA Beheer & GEMMA Beheermaken een snelle opzet om wat er al is over inclusie bij elkaar te zetten en in beide architecturen te delenNORA Gebruikersraad/2019-03-26
2019-01/9Allennemen de wordcloud als eerste aanzet mee om met hun directe collega's en leidinggevenden te praten over de vraag welke onderwerpen eind 2019 en in 2020 belangrijk worden. Iedereen geeft hier in de volgende vergadering een mondelinge toelichting op.NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019-01/8Norbertneemt de feedback die hij ontvangt over de presentatie mee en past het concept-jaarplan aan voor de volgende vergadering.NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019-01/7Marieke Vos en André Platmaken een afspraak om eens als beheerteams van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en GEMMA bij elkaar te gaan zitten.NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019-01/6Theo Arts en Eric Brouwerdoen een serieuze poging om de samenwerking tussen NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en NAF wat betreft het samen organiseren van kennissessie op gang te krijgen.NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019-01/5Allenbestuderen de presentatie en geven Norbert feedback terug via nora@ictu.nl over de prioriteiten (mist er nog iets? Welke prioriteiten zou je anders leggen?).NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019-01/4NORA Beheergaat bij Bram op bezoek om de gestandaardiseerde scan en backlog die zij gebruiken te bekijken met het oog op kwaliteitseisen NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019-01/3Nadeem Taverne en Eric BrouwerMaken een rondje langs de opdrachtgevers van de verschillende architectuurinitiatieven en kaarten de observaties van de Gebruikersraad over mogelijke overlap, kennisdeling & borging en beheer & continuïteit aanNORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019-01/2Nadeem TaverneHoudt de Gebruikersraad op de hoogte van de gesprekken over de positionering en governance van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur op bestuurlijk niveau.NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2019-01/1Nadeem Tavernemaakt een nieuw discussiestuk over de rol en werking van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad en brengt dit in in een volgende vergadering.NORA Gebruikersraad/2019-01-29
2018-11/1Secretariszet verslag en AP van september op de agenda van het volgende overlegNORA Gebruikersraad/2018-11-29
2018-09/7Alle ledenkijken wie hen kan vervangen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn, maar hun input wel gewenst isNORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018-09/6Rob Evelo, Paulkijken hoe de meer beleidsinhoudelijke kant van BZK vertegenwoordigd kan worden in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur GebruikersraadNORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018-09/5Rob Evelo, Norbert Jansen, Nadeem Tavernepraten verder over de mogelijkheden om een sterke bestuurlijke ophanging van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur te realseren en te borgenNORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018-09/4Alle ledenkijken in hun netwerk wie ze kennen bij toezichthouders, inspecties en handhavers en vragen met wie Marieke contact op mag nemen.NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018-09/3Theo Peters, Marc Gerrardgaan koffiedrinken om te kijken hoe zo’n beschouwing tot stand kan komen.NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018-09/2Alle leden, met name uit de lokale overhedenhelpen de community te vergroten door aandacht te vragen voor deze bijeenkomstenNORA Gebruikersraad/2018-09-18
2018-09/1Theo Peters en Peter Leijnsebrengen Eric Brouwer in contact met de trekkers van de architectuurinitiatieven bij Logius (Luuk Bos?)NORA Gebruikersraad/2018-09-18
2017-06/1NORA BeheerOrganiseert een of meerdere kennissessies over eID, binnen de context van het Focuspunt Authenticatie en Identificatie.NORA Gebruikersraad/2017-06-20
2017-04/2GEMMA en NORA Beheerdoen een voorzet voor een generiek gegevensmanagement en vragen om input/feedback in een volgende GebruikersraadNORA Gebruikersraad/2017-04-11
2017-04/1Eric Brouwer, Peter LeijnseSpecificeren de behoefte van Logius, in de context van de bestaande initiatieven tot visualisatie van de GDINORA Gebruikersraad/2017-04-11
2017-01/2AllenLezen het document Privacy by Design en bereiden discussie voor in een volgende Gebruikersraad.NORA Gebruikersraad/2017-01-17
2017-01/1Bram, Sergiolopen met NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer de bestaande NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy.
Lopen met NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer de bestaande NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy.
NORA Gebruikersraad/2017-01-17
2016-11/4NORA Beheer & Jaap van der Veenimplementeren het RFC Beveiliging in de NORA-wiki.NORA Gebruikersraad/2016-11-08
2016-11/3Marieke Vosschrijft inputdocument met visie NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur op vitale GDI.NORA Gebruikersraad/2016-11-08
2016-11/2Menno Gmelig Meijlingmonitort reacties op vergaderdata en past deze waar nodig aan.NORA Gebruikersraad/2016-11-08
2016-11/1Allengeven aan of zij op de geplande data voor 2017 in principe kunnen.NORA Gebruikersraad/2016-11-08
2016-09/3Alle leden van de Gebruikersraadbrengen het bestaan van het thema onder de aandacht van hun achterban met het verzoek er kennis van te nemen en feedback terug te geven aan Jeroen en Paul.NORA Gebruikersraad/2016-09-14
2016-09/2Alle leden van de Gebruikersraadzetten het tekstvoorstel uit bij hun achterban en vragen om feedback. Wie wil reageren kan dat tot 8 november.NORA Gebruikersraad/2016-09-14
2016-09/1NORA Beheercoördineert een aparte sessie rondom Beveiliging dit najaar.NORA Gebruikersraad/2016-09-14
2016-06/6Menno Gmelig Meijlingvraagt de leden van de Gebruikersraad en toehoorders per mail om hun inschatting van de impact van het doorontwikkelen van de pilot tot één eDelivery gateway naar Europa.NORA Gebruikersraad/2016-06-14
2016-06/5Xander van der Linde (secretaris Stuurgroep)zal ons op de hoogte houden en aangeven op welk moment besluiten genomen worden.NORA Gebruikersraad/2016-06-14
2016-06/4NORA Beheerstuurt een mail rond aan de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie ter herinnering hieraan (input open source).NORA Gebruikersraad/2016-06-14
2016-06/3Alle architecturen van de NORA Familiegaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in.NORA Gebruikersraad/2016-06-14
2016-06/2Geïnteresseerden in EIS EIFmelden zich bij NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur BeheerNORA Gebruikersraad/2016-06-14
2016-06/1ALLENgeven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over GeoNORA Gebruikersraad/2016-06-14
2016-02/3NORA Beheerstuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban.NORA Gebruikersraad/2016-02-16
2016-02/2NORA Beheerbekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover.NORA Gebruikersraad/2016-02-16
2016-02/1NORA Beheer en Manifestgroepkijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek 'De Burger bediend' over e-dossiers te maken.NORA Gebruikersraad/2016-02-16