Afgeleide principes tabel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
-> Tabel met alle eigenschappen

Actuele principes

Alle actuele Afgeleide principes in één tabel. (CSV download)

IDNaamStellingRealiseert BasisprincipeIs gerelateerd aan
AP01Diensten zijn herbruikbaarDe dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruikenStandaard (Basisprincipe)Geo
AP02Ontkoppelen met dienstenDe stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.NoodzakelijkBronregistraties zijn leidend
Geo
AP03Diensten vullen elkaar aanDe dienst vult andere diensten aan en overlapt deze nietGebundeldPositioneer de dienst
Eenmalige uitvraag
Bronregistraties zijn leidend
Geo
AP04Positioneer de dienstDe dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.Vindbaar
Gebundeld
Bundeling van diensten
Geo
AP05Nauwkeurige dienstbeschrijvingDe dienst is nauwkeurig beschreven.Transparant
Vindbaar
No wrong door
Geo
AP06Gebruik standaard oplossingenDe dienst maakt gebruik van standaard oplossingenStandaard (Basisprincipe)Gebruik de landelijke bouwstenen
Gebruik open standaarden
AP07Gebruik de landelijke bouwstenenDe dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheidStandaard (Basisprincipe)
AP08Gebruik open standaardenDe dienst maakt gebruik van open standaardenStandaard (Basisprincipe)
AP09Voorkeurskanaal internetDe dienst kan via internet worden aangevraagdToegankelijkAanvullend kanaal
AP10Aanvullend kanaalDe dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. voor persoonlijk contact worden aangevraagd.ToegankelijkVoorkeurskanaal internet
AP11Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalHet resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.Betrouwbaar
Toegankelijk
Geo
AP12Eenmalige uitvraagAfnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagdNoodzakelijk
AP13Bronregistraties zijn leidendAlle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.Noodzakelijk
Standaard (Basisprincipe)
AP14Terugmelden aan bronhouderBij gerede twijfelEr is sprake van <span class="noglossary">gerede twijfel</span> bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
  • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
  • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
  • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit aan de verantwoordelijke bronhouder
Noodzakelijk
Ontvankelijk
AP15Doelbinding (AP)Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.Vertrouwelijk
Betrouwbaar
Doelbinding
AP17Informatie-objecten systematisch beschrevenDe aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.Vindbaar
Toegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Transparant
Bronregistraties zijn leidend
Terugmelden aan bronhouder
Baseline kwaliteit diensten
Doelbinding (AP)
Vertrouwelijkheid (principe)
AP18Ruimtelijke informatie via locatieDe dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.Toegankelijk
Gebundeld
Transparant
Geo
Geo-aspecten Afgeleide Principes
AP19Perspectief gebruikerDe gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.Toegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Geo
Doelbinding (AP)
Persoonlijke benadering
Automatische dienstverlening
Proactief aanbieden
Afnemer heeft inzage
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Baseline kwaliteit diensten
Vertrouwelijkheid (principe)
Controleerbaarheid
AP20Persoonlijke benaderingDe dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.Toegankelijk
Proactief
Automatische dienstverlening
Proactief aanbieden
AP21Bundeling van dienstenDe dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.GebundeldDiensten zijn herbruikbaar
Geo
AP22No wrong doorOverheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienstVindbaar
AP23Automatische dienstverleningDe dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.ProactiefProactief aanbieden
Geo
AP24Proactief aanbiedenDe dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatieProactiefGeo
AP25Transparante dienstverleningAfnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.TransparantAfnemer heeft inzage
AP26Afnemer heeft inzageDe afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er vanTransparantTransparante dienstverlening
AP27Een verantwoordelijke organisatieEén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienstOntvankelijkAfspraken vastgelegd
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
AP28Afspraken vastgelegdDienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienstBetrouwbaarNauwkeurige dienstbeschrijving
AP29De dienstverlener voldoet aan de normDe dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.Standaard (Basisprincipe)
Betrouwbaar
AP30Verantwoording dienstlevering mogelijkDe wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoordTransparantVerantwoording besturing kwaliteit
AP31PDCA-cyclus in besturing kwaliteitDe kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.OntvankelijkBaseline kwaliteit diensten
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
AP32Sturing kwaliteit op het hoogste niveauSturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatieBetrouwbaarPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP33Baseline kwaliteit dienstenDe dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.Standaard (Basisprincipe)
Betrouwbaar
Verantwoording dienstlevering mogelijk
AP34Verantwoording besturing kwaliteitDe dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..Transparant
Betrouwbaar
Verantwoording dienstlevering mogelijk
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Baseline kwaliteit diensten
AP40Onweerlegbaarheid (principe)De onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatie en door versleuteling van elektronische handtekeningen.BetrouwbaarPatroon voor elektronische handtekening
AP41BeschikbaarheidDe beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gemaakte continuïteitsafspraken.Betrouwbaar
AP42IntegriteitDe dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.Betrouwbaar
AP43Vertrouwelijkheid (principe)De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens.VertrouwelijkDoelbinding (AP)
Themapatroon identity & access management
AP44ControleerbaarheidDe dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.Betrouwbaar
Vertrouwelijk
Patroon voor security information event management

Principes in concept

Alle eigenschappen van conceptprincipes in één tabel (CSV download)

Oude principes

Alle oude Afgeleide principes die zijn vervangen (CSV download)

IDNaamStellingRealiseert BasisprincipeIs gerelateerd aan
AP16Identificatie informatie-objectenInformatieobjecten zijn uniek geïdentificeerdVertrouwelijk
Vindbaar
AP35Continuïteit van de dienstDe levering van de dienst is continu gewaarborgd.
AP36Uitgangssituatie herstellenWanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
AP37Identificatie authenticatie en autorisatieDienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft
AP38Informatiebeveiliging door zonering en filteringDe betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.
AP39Controle op juistheid volledigheid en tijdigheidDe betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en tijdigheid.

of uitgefaseerd (CSV download)