Afgeleide principes tabel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
-> Tabel met alle eigenschappen

Inhoud

Actuele principes

Alle actuele Afgeleide principes in één tabel. (CSV download)

ID Naam Stelling Realiseert Basisprincipe Is gerelateerd aan
AP01 Diensten zijn herbruikbaar De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken Standaard (Basisprincipe) Geo
AP02 Ontkoppelen met diensten De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst. Noodzakelijk Bronregistraties zijn leidend
Geo
AP03 Diensten vullen elkaar aan De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet Gebundeld Positioneer de dienst
Eenmalige uitvraag
Bronregistraties zijn leidend
Geo
AP04 Positioneer de dienst De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod. Vindbaar
Gebundeld
Bundeling van diensten
Geo
AP05 Nauwkeurige dienstbeschrijving De dienst is nauwkeurig beschreven. Transparant
Vindbaar
No wrong door
Geo
AP06 Gebruik standaard oplossingen De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen Standaard (Basisprincipe) Gebruik de landelijke bouwstenen
Gebruik open standaarden
AP07 Gebruik de landelijke bouwstenen De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid Standaard (Basisprincipe)
AP08 Gebruik open standaarden De dienst maakt gebruik van open standaarden Standaard (Basisprincipe)
AP09 Voorkeurskanaal internet De dienst kan via internet worden aangevraagd Toegankelijk Aanvullend kanaal
AP10 Aanvullend kanaal De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. voor persoonlijk contact worden aangevraagd. Toegankelijk Voorkeurskanaal internet
AP11 Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd. Betrouwbaar
Toegankelijk
Geo
AP12 Eenmalige uitvraag Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd Noodzakelijk
AP13 Bronregistraties zijn leidend Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd. Noodzakelijk
Standaard (Basisprincipe)
AP14 Terugmelden aan bronhouder Bij gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria: :* er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is, :* dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand), :* de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit aan de verantwoordelijke bronhouder Noodzakelijk
Ontvankelijk
AP15 Doelbinding (AP) Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. Vertrouwelijk
Betrouwbaar
doelbinding
AP17 Informatie-objecten systematisch beschreven De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven. Vindbaar
Toegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Transparant
Bronregistraties zijn leidend
Terugmelden aan bronhouder
Baseline kwaliteit diensten
Doelbinding (AP)
Vertrouwelijkheid (principe)
AP18 Ruimtelijke informatie via locatie De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs. Toegankelijk
Gebundeld
Transparant
Geo
Geo-aspecten Afgeleide Principes
AP19 Perspectief gebruiker De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen. Toegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Geo
Doelbinding (AP)
Persoonlijke benadering
Automatische dienstverlening
Proactief aanbieden
Afnemer heeft inzage
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Baseline kwaliteit diensten
Vertrouwelijkheid (principe)
Controleerbaarheid
AP20 Persoonlijke benadering De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze. Toegankelijk
Proactief
Automatische dienstverlening
Proactief aanbieden
AP21 Bundeling van diensten De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden. Gebundeld Diensten zijn herbruikbaar
Geo
AP22 No wrong door Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst Vindbaar
AP23 Automatische dienstverlening De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd. Proactief Proactief aanbieden
Geo
AP24 Proactief aanbieden De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie Proactief Geo
AP25 Transparante dienstverlening Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst. Transparant Afnemer heeft inzage
AP26 Afnemer heeft inzage De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van Transparant Transparante dienstverlening
AP27 Een verantwoordelijke organisatie Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienst Ontvankelijk Afspraken vastgelegd
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
AP28 Afspraken vastgelegd Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst Betrouwbaar Nauwkeurige dienstbeschrijving
AP29 De dienstverlener voldoet aan de norm De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden. Standaard (Basisprincipe)
Betrouwbaar
AP30 Verantwoording dienstlevering mogelijk De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord Transparant Verantwoording besturing kwaliteit
AP31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling. Ontvankelijk Baseline kwaliteit diensten
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
AP32 Sturing kwaliteit op het hoogste niveau Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie Betrouwbaar PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP33 Baseline kwaliteit diensten De dienst voldoet aan de baselineEen gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. kwaliteit. Standaard (Basisprincipe)
Betrouwbaar
Verantwoording dienstlevering mogelijk
AP34 Verantwoording besturing kwaliteit De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Transparant
Betrouwbaar
Verantwoording dienstlevering mogelijk
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Baseline kwaliteit diensten
AP40 Onweerlegbaarheid (principe) De onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en door versleuteling van elektronische handtekeningen. Betrouwbaar Patroon voor elektronische handtekening
AP41 Beschikbaarheid De beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van de dienst voldoet aan de met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gemaakte continuïteitsafspraken. Betrouwbaar
AP42 Integriteit De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) waarborgt de integriteit van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en systeemfuncties. Betrouwbaar
AP43 Vertrouwelijkheid (principe) De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Vertrouwelijk Doelbinding (AP)
Themapatroon identity & access management
AP44 Controleerbaarheid De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is. Betrouwbaar
Vertrouwelijk
Patroon voor security information event management

Principes in concept

Alle eigenschappen van conceptprincipes in één tabel (CSV download)

Oude principes

Alle oude Afgeleide principes die zijn vervangen (CSV download)

ID Naam Stelling Realiseert Basisprincipe Is gerelateerd aan
AP16 Identificatie informatie-objecten Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd Vertrouwelijk
Vindbaar
AP35 Continuïteit van de dienst De levering van de dienst is continu gewaarborgd.
AP36 Uitgangssituatie herstellen Wanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
AP37 Identificatie authenticatie en autorisatie Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft
AP38 Informatiebeveiliging door zonering en filtering De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.
AP39 Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en tijdigheid.

of uitgefaseerd (CSV download)

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen