Alle Sectorregistraties/alle eigenschappen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle overzichten en CSV-downloads[bewerken]

Alle Sectorregistraties/alle eigenschappen[bewerken]

Dit is het overzicht van alle eigenschappen van alle Sectorregistraties in de NORA. Deze tabel is ook te downloaden als csv . Bekijk de de korte tabel voor een beknopter overzicht of bekijk alleen de registraties waarvan factsheets zijn gemaakt.

RegistratieTitelInhoudBeschrijvingToelichtingDomeinType registerOpdrachtgeverBronhouderVerstrekkersAfnemersOpenbaarheidProducten en dienstenHerkomst gegevensToelichting Aansluiting in het StelselWettelijke grondslagLeveromvangMutatiefrequentieInformatiebronnenVolgnummerIs factsheet
AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch)AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch)Informatie over afvalstromen en welke partijen daarbij betrokken zijnHet Landelijk Meldpunt Afval (LMA) verwerkt de meldingen van bedrijfsafval en gevaarlijk afval, waaronder scheepsafval, voor alle twaalf provincies. De gemelde gegevens worden beschikbaar gesteld aan overheden voor handhaving, beleid en vergunningverlening. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft sinds 1 januari 2017 Rijkswaterstaat aangewezen als meldingsinstantie, zoals bedoeld in art. 10.40 lid 1 en art. 10.38 lid 3 van de Wet milieubeheer.Domein Milieu ruimte en waterGebeurtenissenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)Rijkswaterstaat(niet vastgesteld)
 • Wet milieubeheer
 • Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
Nee
ArchisArchisGegevens over archeologische vindplaatsen en terreinenArchis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Archis is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de prehistorie tot de Nieuwe tijd in Nederland zijn opgeslagen. In Archis is onder meer vastgelegd:
 • de ligging en de aard van een vindplaats (bijvoorbeeld nederzetting of grafveld)
 • de vondsten en grondsporen die zijn aangetroffen
 • de status van een terrein (wettelijke bescherming)
 • de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden
Archis koppelt al deze informatie aan digitale kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de grondgebruikkaart. In Archis kunnen ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgevraagd worden. In de Monumentenwet is vastgelegd, dat iedereen die een archeologische ontdekking doet, verplicht is dit te melden.
Domein Cultuur sport en vrije tijdRuimtelijke objectenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(niet vastgesteld)MonumentenwetNee
ArchitectenregisterArchitectenregisterArchitect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitectHet architectenregister geeft actueel weer wie is ingeschreven en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.Domein Bouwen wonen en leefomgevingErkenning personenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)Bureau ArchitectenregisterWet op de architectentitelNee
AWBZ-brede Zorg RegistratieAWBZ-brede Zorg RegistratieZorggegevens cliënten in de AWBZ-ketenAZR staat voor AWBZ-brede Zorg Registratie. De AZR is een systematiek voor het digitaal uitwisselen van gegevens (op cliëntniveau) tussen de organisaties in de AWBZ-keten. Een zorgkantoor kan bijvoorbeeld in de AZR zien welk indicatiebesluit het CIZ heeft genomen. De AZR wordt beheerd door het Zorginstituut Nederland.Domein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Zorginstituut NederlandAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)Nee
Basis Register Onderwijs HO (Bron HO)Basis Register Onderwijs HO (Bron HO)Alle onderwijsdeelnames en onderwijsresultaten aan hogescholen en universiteiten, die worden bekostigd door het ministerie van OCW en het ministerie van EZIn dit register worden alle onderwijsdeelnames en onderwijsresultaten aan hogescholen en universiteiten, die worden bekostigd door het ministerie van OCW en het ministerie van EZ, geregistreerd. Op basis van deze gegevens worden de hogescholen en universiteiten bekostigd.Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)Nee
Basisregister Onderwijs (BRON)Basisregister Onderwijs (BRON)Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.Het Basisregister Onderwijs (BRON) is een verzameling van leerlinggegevens aangeleverd door onderwijsinstellingen in Nederland. Alle scholen in Nederland in het primair onderwijs (po) en alle scholen en instellingen in het voortgezet onderwijs (vo), het hoger onderwijs (hbo en wo) en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve), zijn aangesloten op BRON. Scholen en instellingen wisselen leerlinggegevens uit met BRON. De gegevens van scholen en instellingen staan geregistreerd in de Basisregistratie Instellingen (BRIN).Bij een inschrijving op een school worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd en uitgewisseld met BRON:
 • persoonsgebonden nummer (Burgerservicenummer of onderwijsnummer);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • officiële achternaam;
 • voorvoegsel(s) (indien van toepassing);
 • officiële voornaam/voornamen (in de juiste volgorde);
 • actueel adres (straatnaam, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaatsnaam)

Daarnaast worden, afhankelijk van het type onderwijs, nog tal van andere gegevens uitgewisseld met BRON. Voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie betreft dit bijvoorbeeld de locatiecode. Dit is het 12-cijferige NHR vestigingsnummer dat aangeeft waar de leerling (het grootste gedeelte van) zijn of haar opleiding volgt. Het doel van BRON is het verlichten van de administratieve lasten voor scholen. Scholen hoeven hun gegevens aan steeds minder partijen te leveren, omdat DUO deze gegevens via BRON verstrekt.

De gegevens uit BRON worden onder andere gebruikt voor het volgende:

 • DUO gebruikt geanonimiseerde gegevens uit BRON voor het berekenen en toekennen van de bekostiging aan scholen. De overheid krijgt hierdoor meer controle op de rechtmatigheid van de bekostiging.
 • Het recht op mogelijke tegemoetkoming studiekosten en/of studiefinanciering wordt geverifieerd met de leerlinggegevens uit BRON.
 • De gegevens uit BRON leveren beleidsinformatie op voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • De gegevens uit BRON leveren waardevolle managementinformatie op voor het ministerie van OCW, voor scholen en voor schoolbesturen, voor gemeenten, voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en voor de Inspectie van het Onderwijs.
Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de StatistiekbeslotenDe gegevens zijn niet openbaar, alleen DUO kan BRON raadplegen en op aanvraag gegevens verstrekken aan afnemers. In de wet is vastgelegd aan wie DUO gegevens uit BRON mag doorleveren en welke gegevens elke partij mag ontvangen. Op persoonsniveau worden geen gegevens uitgewisseld.Iedere school heeft een eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hierin worden alle leerlinggegevens bijgehouden. Vanuit het LAS wisselt de school leerlinggegevens uit met BRON. Zij kunnen dat op de volgende manieren doen:
 • Beveiligde site: Vo en bve-instellingen wisselen gegevens uit via een beveiligde site. Zij loggen in op deze site door middel van een token.
 • Directe koppeling systemen: Instellingen in het po, wo en hbo kunnen via hun LAS direct gegevens uitwisselen met BRON. Om de uitwisseling tussen een LAS en BRON veilig te laten verlopen, levert DUO een beveiligingscertificaat dat scholen installeren in hun eigen LAS. Op die manier ontstaat een veilige verbinding. Het beveiligingscertificaat is vijf jaar geldig. Na vijf jaar stuurt DUO een nieuw certificaat. Deze twee manieren van gegevensuitwisseling bestaan naast elkaar, omdat toen vo en bve-instellingen aansloten op BRON een directe koppeling met het LAS nog niet mogelijk was. De verwachting is dat op den duur ook deze instellingen via een directe koppeling gegevens zullen uitwisselen, maar hiervoor zijn ook aanpassingen nodig in de systemen van de onderwijsinstellingen. Wijzigingen in de wetgeving kunnen ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen andere gegevens moeten aanleveren aan BRON. Onderwijsinstellingen worden ondersteund bij de implementatie van deze wijzigingen door middel van gebruikersoverleggen met softwareleveranciers, DUO en het ministerie van OCW.
 • Wet op het onderwijstoezicht; artikel 24bPrimair onderwijs: 1,6 miljoen, Voortgezet onderwijs: circa 950.000, Middelbaar beroepsonderwijs: circa 525.000, Hoger beroepsonderwijs: circa 425.000, Wetenschappelijk onderwijs: 245.000Scholen zijn verplicht gewijzigde gegevens binnen 2 weken uit te wisselen met BRON. Als scholen een mutatie doorgeven, is dit over het algemeen de volgende dag verwerkt in BRON. Dit kan langer duren als de persoonsgegevens moeten worden gecontroleerd.
 • https://duo.nl/zakelijk/standaarden-ocw/modellen-per-keten/bron.jsp
 • Ja
  Bel-me-niet registerBel-me-niet registerBurgers en bedrijvenHet Bel-me-niet Register stelt zich tot doel om consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing te verminderen. Consumenten kunnen hun telefoonnummer(s) inschrijven in het Bel-me-niet Register. Daarna mogen bedrijven hen niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bedrijven en organisaties moeten voordat ze gaan bellen, eerst controleren of niemand uit hun bellijst staat ingeschreven in het Bel-me-niet Register.Domein Economie en ondernemenToestemmingenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)Autoriteit Consument & Markt (ACM)(niet vastgesteld)
  • Telecommunicatiewet
  • Besluit bel-me-niet-register
  Nee
  Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen.In de verkeersongevallenregistratie worden alle verkeersongevallen in Nederland verwerkt die door de politie zijn vastgelegd in processen-verbaal of kenmerkenmeldingen. Een verkeersongeval is een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij ten minste één rijdend voertuig betrokken is. Naast informatie van politie worden ook meldingen van ongevallen met blikschade door Weginspecteurs van Rijkswaterstaat in de verkeersongevallenregistratie opgenomen. Het product BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) wordt samengesteld uit deze database. Het bestand wordt samengesteld door Rijkswaterstaat.BRON bevat de volgende kerngegevens:
  • Locatie
  • Toedracht
  • Slachtoffer kenmerken (geslacht, leeftijd enz.)
  • Voertuiginformatie
  • Betrokkenen (informatie over bestuurders)

  BRON bevat een groot aantal kenmerken van het ongeval en de daarbij betrokken bestuurders en slachtoffers. De locatie van het ongeval is gekoppeld aan het Nationaal Wegenbestand (NWB). Van de gevallen die door de politie worden geregistreerd, worden in de regel ongeveer veertig kenmerken genoteerd. Naast datum en tijd, locatie, kenteken, vervoermiddel, slachtofferkenmerken en bestuurderskenmerken wordt ook informatie over de tegenpartij(en) vastgelegd. Veel kenmerken hiervan zijn objectief en na het ongeval vast te stellen. Zaken die na het plaatsvinden van het ongeval niet eenvoudig door de politie zijn vast te stellen (zoals te hard rijden) worden minder vaak als oorzaak aangeduid dan de wat duidelijker omstandigheden zoals geen voorrang of geen doorgang verlenen.

  Gegevens in BRON zijn beschikbaar vanaf 1976. Vanaf 1987 is het bestand ook online te verkrijgen. Voor dodelijke ongevallen is het bestand voor ongeveer 90% compleet. Voor lichtere ongevallen is het bestand minder compleet. Door vergelijking of koppeling met andere bestanden wordt de werkelijke omvang van het aantal slachtoffers geschat.
  Domein Verkeer en vervoerGebeurtenissenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)RijkswaterstaatRijkswaterstaatMinisterie van Infrastructuur en Milieu (IenM), wegbeheerders, overheden, CBS, regionale organen verkeersveiligheid, consultants, SWOV en ad hoc afnemersopenbaarBRON is een openbaar bestand dat kan worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat en via het portaal data.overheid.nl. Diverse marktpartijen leveren software om het bestand te kunnen gebruiken voor analyses. De licentiekosten bedragen circa € 2500 per jaar.De gegevens in BRON zijn afkomstig van de politie en van de Weginspecteurs van RijkswaterstaatAanwijzing verkeersongevallen; 3.3. Criteria en eisen proces-verbaal100.000 verkeersongevallen per jaarDagelijks - jaarlijkse publicatie op dataportaalJaarlijkse publicaties BRON op dataportaal diverse cijfers verkeersveiligheid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidJa
  BestrijdingsmiddelenatlasBestrijdingsmiddelenatlasEen landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewaterDe Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.Domein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)Centrum van Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML)(niet vastgesteld)
  • Gewasbeschermingsverordening
  • Biociden Verordening
  Nee
  BIG registerBIG registerErkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) stelt regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register is een Nederlandse databank waarin de officieel erkende gezondheidszorgverleners zijn geregistreerd. Het BIG-register biedt cliënten duidelijkheid over de bevoegdheden van de zorgverlener. Deze duidelijkheid moet bescherming bieden tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Alleen ingeschrevenen in het BIG-register mogen de beschermde titel ‘zorgverlener’ voeren. Elke ingeschreven zorgverlener krijgt een persoonlijk 11-cijferig BIG-inschrijfnummer toegekend.In totaal kunnen acht beroepsgroepen zich inschrijven:
  • artsen;
  • apothekers;
  • fysiotherapeuten;
  • gezondheidszorgpsychologen;
  • psychotherapeuten;
  • tandartsen;
  • verloskundigen;
  • verpleegkundigen.

  De volgende gegevens worden bijgehouden in het register:

  • Naam
  • Geslacht
  • BIG-nummer
  • Beroepsgroep
  • Specialisme

  Herregistratie zorgverleners

  Zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Met de herregistratie tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden actueel zijn. Cliënten worden zo beschermd tegen fouten in de behandeling van zorgverleners.

  Criteria herregistratie BIG-register

  Voor de herregistratie in het BIG-register gelden twee criteria: werkervaring en scholing:

  • De werkervaringseis schrijft voor dat iemand tijdens de registratieperiode van 5 jaar minimaal 2.080 uur werkt binnen het beroep waarvoor hij staat ingeschreven.
  • De scholingseis geldt voor degenen die niet werken of de urennorm niet halen. Zij kunnen een scholingstraject volgen om de inschrijving te verlengen.

  Herregistratie medisch specialisten

  Specialisten in de gezondheidszorg hebben eigen wettelijk erkende specialistenregisters waarvoor eveneens een systeem geldt van herregistratie. Als zij staan ingeschreven in hun eigen register, dan blijven zij ook automatisch in het BIG-register opgenomen.

  Erkenning buitenlands artsendiploma

  De kwaliteitseisen uit de Wet BIG gelden ook voor zorgverleners met een buitenlands diploma.
  Domein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)CIBGCIBGconsumenten; zorgverleners; werkgevers; zorgconsumenten; overheidsinstellingen; zorgaanbieders; burgers; bedrijven; overheid; ad hoc afnemersopenbaarHet BIG-register is openbaar. Iedereen kan opzoeken of zijn zorgverlener erin voorkomt. Verder is via het BIG-register te zien:
  • of een zorgverlener is doorgehaald in het BIG-register;
  • of een zorgverlener een gedeeltelijke ontzegging van zijn taken heeft of een schorsing;
  • of een zorgverlener een berisping, een geldboete of een IGZ-bevel op grond van de Wet BIG heeft. Dit geldt alleen als deze maatregelen zijn opgelegd na 1 juli 2012. Waarschuwingen worden niet openbaar gemaakt;
  • of een rechter in het buitenland bepaalde bevoegdheden van een zorgverlener heeft beperkt. Het maakt hierbij niet uit of het om een zorgverlener met een Nederlands of met een buitenlands diploma gaat.
  Door tuchtmaatregelen openbaar te maken krijgen cliënten, collega’s en werkgevers beter zicht op ongewenste praktijken in de zorg.
  De gegevens die in het BIG-register staan worden geleverd door verschillende partijen. Zorgverleners leveren zelf gegevens aan tijdens het registratieproces:
  • De persoonsgegevens worden uit de BRP opgehaald voor in Nederland woonachtige zorgverleners. In andere gevallen worden deze gegevens aangeleverd door de zorgverlener zelf
  • BIG-nummer wordt door het systeem gegenereerd
  • Beroepsgroep wordt door zorgverlener zelf verstrekt en daarna gecontroleerd door de registratiemedewerkers
  • Specialisme wordt verstrekt door specialistenvereniging. Zij leveren gegevens die betrekking hebben op aantekening of doorhaling van een specialisme van een zorgverlener.
  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorgStand van zaken per 1 oktober 2014: 340.646Doorlopendhttps://www.bigregister.nl/Ja
  BoedelregisterBoedelregisterRechtstoestand van een nalatenschapHet boedelregister is een openbaar register, waarin informatie wordt gegeven over de rechtstoestand van een nalatenschap. Iedereen kan het boedelregister kosteloos inzien. Het boedelregister wordt bijgehouden door de Rechtbanken. Ieder arrondissement (het gebied dat onder de desbetreffende Rechtbank valt) heeft een eigen boedelregister. Per arrondissement worden uitsluitend de feiten ingeschreven die betrekking hebben op nalatenschappen van overledenen die het laatst binnen het desbetreffende arrondissement woonden.Domein RechtspraakFinanciën en vermogenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)RechtbankenBesluit boedelregisterNee
  Bomdatasysteem (BDS)Bomdatasysteem (BDS)Alle informatie over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidentenIn het systeem wordt alle informatie opgeslagen over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten, zodat overheidsdiensten dit snel en mobiel kunnen raadplegen. De politie, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het NFI en het ministerie van Binnenlandse Zaken maken er gebruik van.Domein Milieu ruimte en waterGebeurtenissenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)Nederlands Forensisch Instituut (NFI)Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité TerrorismebestrijdingNee
  BRIN (Basisregister Instellingen)BRIN (Basisregister Instellingen)Alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur waarmee DUO een bekostigings- dan wel erkenningsrelatie heeft.De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is het (gegevens)bestand van DUO van alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur. Het bestand wordt dagelijks geactualiseerd.Domein Onderwijs en wetenschapErkenning organisatiesMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)(niet vastgesteld)Regeling structurele gegevenslevering WPO/WECNee
  CCMO-registerCCMO-registerKerngegevens van mensgebonden onderzoekDe Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing van de daarvoor wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap. In het openbare CCMO-register zijn de kerngegevens van mensgebonden onderzoek opgenomen. Zo is duidelijk welke onderzoeken in Nederland zijn beoordeeld.Domein Onderwijs en wetenschapGebeurtenissenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (artikel 2)Nee
  Centraal Curatele- en bewindregisterCentraal Curatele- en bewindregisterPersonen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteldHet register bevat een overzicht van de personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld. Om gegevens uit het register in te kunnen zien, moet u de achternaam en geboortedatum invoeren van de persoon die u zoekt. In het betreffende zoekscherm zijn nadere aanwijzingen vermeld over de in te voeren gegevens om te kunnen zoeken in het register.Domein RechtspraakFinanciën en vermogenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)RechtbankenWet curatele, beschermingsbewind en mentorschapNee
  Centraal GezagsregisterCentraal GezagsregisterGezag over minderjarigenIn dit register wordt bijgehouden wie het gezag over een kind heeft.Domein Familie jeugd en gezinToestemmingenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)Rechtbanken(niet vastgesteld)Besluit GezagsregisterNee
  Centraal Insolventieregister (CIR)Centraal Insolventieregister (CIR)Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de FaillissementswetHet Centraal Insolventieregister (CIR) is een openbaar en online te raadplegen register met gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers van de rechtbanken worden bijgehouden. Volgens de Faillissementswet zijn rechtbanken verplicht om deze gegevens bij het CIR aan te leveren. Alleen insolventiegegevens gepubliceerd na 1 januari 2005 zijn in dit register te vinden. Mutaties van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen worden door rechtbanken aangeleverd aan het CIR. Deze informatie wordt gepubliceerd op http://insolventies.rechtspraak.nl/.Het CIR levert vervolgens dagelijks deze mutaties door aan de Staatscourant, de wettelijke afnemer van dit register. Naast de Staatscourant zijn ook PostNL, de Centrale Bank en banken wettelijk afnemer van dit register. Naast de wettelijke afnemers, kunnen partijen ook afnemer worden van gegevens uit dit register door middel van een abonnement, de zogenaamde webservice. Iedereen kan een verzoek indienen voor deze webservice, die na een toetsing kan worden gebruikt.

  De volgende kerngegevens zijn bekend in CIR:

  • Naam curator
  • Naam rechtercommissaris
  • Vestiging- en/of correspondentieadres (indien van toepassing)
  • KvK-nummer (indien van toepassing)
  • Publicatiekenmerk
  • Publicatiedatum
  • Publicatieomschrijving
  • Gegevens rechtbank die de zaak heeft behandeld
  Domein FinanciënMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)Raad voor de RechtspraakRaad voor de RechtspraakDienst Justis, de Staatscourant, Post NL, DCB, banken, notarissen, bedrijven, de Belastingdienst, ad hoc afnemersopenbaar
 • Het CIR is openbaar en online te raadplegen via: http://insolventies.rechtspraak.nlDeze website bevat een zoekfunctie. Er kan worden gezocht op insolventiekenmerken, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon/handelsnaam.
 • Wettelijke afnemers nemen de gegevens af van het CIR via een FTP-server. De website van de afnemer maakt verbinding met een FTP-server1, waar vervolgens gegevens uit het CIR ingelezen, opgehaald of verzonden kunnen worden. Aan de wettelijke afnemers worden de gegevens in xml-formaat via een zipfile aangeleverd op de FTP-server.
 • Webservice Centraal Insolventieregister. Het CIR kan ook automatisch bevraagd worden via een webservice. Hiermee kan het register door een geregistreerde computer geraadpleegd worden. Het gebruik van de webservice vindt onder dezelfde condities plaats als de ‘handmatige’ bevraging en dezelfde informatie kan worden opgevraagd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een positief advies afgegeven over de automatische bevraging van het register. Met de gebruikers van de geautomatiseerde bevraging wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere voorwaarden aan het gebruik en de opslag van de opgevraagde gegevens worden gesteld. Iedere organisatie kan gebruik maken van deze webservice. Op dit moment maken ongeveer 400 instellingen gebruik van deze webservice.
  1. ^ File Transfer Protocol (FTP) is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt.
  Gegevens worden verstrekt door rechtbanken.FaillissementswetHet register omvat 315.416 insolventies.Dagelijks Ja
  Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)Persoons- en kredietgegevensBKR houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In deze database registreert BKR persoons- en kredietgegevens van consumenten. Denk hierbij aan het soort krediet (leningen, creditcards, etc), het kredietbedrag, de looptijd, de aflossingsdatum en eventuele achterstanden of bijzonderheden. Aan het CKI zijn een aantal producten gekoppeld die de kredietverstrekkers helpen een gezond financieel beleid te voeren.Domein FinanciënFinanciën en vermogenMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Bureau Krediet Registratie (BKR)Wet op het financieel stelsel, artikel 4:32 (stelsel van kredietregistratie) Nee
  Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZHet centraal register beroepsopleidingen (crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. Crebo omvat een overzicht van opleidingen per instelling.De volgende gegevens over beroepsopleidingen worden vastgelegd in Crebo:
  • Instelling
  • Bekostigd/niet bekostigd
  • Deelkwalificatie
  • Deelkwalificatie categorie
  • Kenniscentrum
  • Kwalificatie
  • Kwalificatieniveau
  • Leerweg mbo
  • Prijsfactor mbo
  • Soort mbo opleiding
  • Studiebelastingsuren
  • Wettelijke beroepsvereisten
  Domein Onderwijs en wetenschapDiensten en productenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Scholen en instellingen, Studenten, SBB, MBO-raad, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, ad hoc afnemers.openbaarHet register is openbaar. Op verschillende plaatsen is informatie uit het Crebo te downloaden.* De door de ministeries van OCW en EZ erkende opleidingen zijn beschikbaar via onderstaande link. Hierbij is ook een overzicht opgenomen van de kenniscentra, de ontwerpers van de beroepsopleidingen. https://instellingsinformatie.duo.nl/Secure/Duo/Crebo/Ocw/Index?ministerie=Ocw
 • Onder onderstaande link zijn verschillende Crebo-bestanden beschikbaar. Het gaat hierbij om:
 • Crebo-bestanden zijn ook beschikbaar via websites buiten DUO, zoals bijvoorbeeld Kwalificatiesmbo.nl http://www.kwalificatiesmbo.nl/crebo_overzichten.html
 • Bekostigde instellingen mogen de opleidingen binnen hun sector aanbieden. Deze opleidingen worden door DUO zonder aanvraag opgenomen in Crebo.
 • Niet bekostigde instellingen, dan wel bekostigde instellingen die niet bekostigde beroepsopleidingen willen aanbieden, vragen diploma-erkenning (en hiermee registratie in Crebo) aan bij DUO (Staatscourant nr. 7532, 18 maart 2014).
 • Het recht op examinering mbo vragen exameninstellingen aan bij DUO. Deze aanvraag geldt ook als aanmelding voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). (Staatscourant, nr. 2280, 8 februari 2012).
 • Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)2857 geregistreerde opleidingenJaarlijks Ja
  Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)Opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijsEén van de wettelijke taken van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het registreren en publiceren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat door DUO wordt beheerd en continu wordt gepubliceerd. Instellingen in het hoger onderwijs kunnen, op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), opleidingsgegevens laten registreren in het CROHO.Domein Onderwijs en wetenschapDiensten en productenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)Nee
  Centraal Testamentenregister (CTR)Centraal Testamentenregister (CTR)TestamentenHet Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Domein RechtspraakToestemmingenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)Wet op het centraal testamentenregisterNee
  CIZ-databaseCIZ-databaseCliënten met een indicatie voor AWBZ-zorgDatabase van alle cliënten met een indicatie voor AWBZ-zorg, uitgezonderd cliënten van Bureaus Jeugdzorg en indicatievrij AWBZ-zorg.Domein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)Nee
  Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg)Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg)Tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) aangeleverd door RDW erkende bedrijven in Nederland.Er is vanaf 1 januari 2014 een nieuwe wet van kracht. Hierin is geregeld dat het registreren van tellerstanden verplicht is en het terugdraaien van tellerstanden of het adverteren daarover strafbaar. Vanaf 1 januari 2014 beheert de RDW de database met tellerstanden. De RDW neemt de database en registratie over van Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht tellerstanden te registreren van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg). Domein Verkeer en vervoerVervoersmiddelenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)RDWWegenverkeerswet 1994 Nee
  DepositogarantiestelselDepositogarantiestelselBanken met een bankvergunningAlle banken die een bankvergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel. De bank valt onder het DGS als in de linkerkolom staat:- Uitoefenen van het bedrijf van bank (2:12 eerste lid Wft), of- Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten (2:13 eerste lid Wft), of- Bank aangesloten bij centrale kredietinstelling (3:111 Wft)- Centrale kredietinstelling (3:111 Wft)Domein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van FinanciënDe Nederlandsche Bank (DNB)Wet op het financieel toezicht (Wft)Nee
  DiergeneeskunderegisterDiergeneeskunderegisterDierenartsen en paraveterinairenHet Diergeneeskunderegister is verantwoordelijk voor de registratie van dierenartsen en paraveterinairen. Het geeft de bevoegdheden weer van dierenartsen en andere paraveterinaire beroepen en is reeds gekoppeld met de BRP.Domein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)CIBG(niet vastgesteld)
  • Wet Uitoefening Diergeneeskunde 1990 (artikel 10)
  • Besluit paraveterinairen
  Nee
  DiplomaregisterDiplomaregisterGegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs)Het diplomaregister is een online applicatie die persoonsgegevens en diplomagegevens beschikbaar stelt. Dit register is geen nieuw gegevensbestand - het ontsluit de al aanwezige gegevens uit databases van het ministerie van OCW. De diplomagegevens zijn onder andere de naam van de onderwijsinstelling, de naam van de opleiding en het examenjaar. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens van de diplomabezitter. Het register bevat wel de gegevens van diploma’s, maar geen digitale versies van papieren diploma’s. Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s van door de overheid gefinancierde Nederlandse opleidingen (bekostigd onderwijs).De volgende onderwijssoorten en jaren zijn opgenomen:
  • Wetenschappelijk onderwijs (Vanaf 1996)
  • Hoger beroepsonderwijs (Vanaf 1996)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (Vanaf 2007)
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vanaf 2007)
  • Voortgezet onderwijs(Vanaf 2006)
  • Voortgezet onderwijs staatsexamen(Vanaf 2011)
  • Voortgezet speciaal onderwijs (Vanaf 2012)
  • Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen(Vanaf 2011)
  • Nederlands als tweede taal staatsexamen (Vanaf 2011)
  • Inburgeringsexamen (Vanaf 2007)

  Doelen

  • Fraudebestrijding en helderheid over welke typen diploma’s erkend zijn
  • Lastenverlichting voor (toekomstige) diplomabezitters, onderwijsinstellingen, potentiële werkgevers en overheidsinstanties.
  • Een voorziening voor de diplomabezitter (bewijs behaald diploma) in geval van verlies of diefstal van een diploma.

  Functies

  • Via het diplomaregister kunnen gegevens worden verstrekt aan (bekostigde) onderwijsinstellingen en het College voor examens, ten behoeve van de aanmelding, inschrijving of examinering van de betrokkene.
  • In de wet genoemde overheidsorganen, zoals de minister van OCW (daaronder valt ook DUO) en de minister van VWS (ten behoeve van het CIBG), kunnen zonder instemming van de diplomabezitter gebruikmaken van het diplomaregister, met het oog op het adequaat uitvoeren van wettelijke taken van het diploma.

  Overig

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de gegevens uit het diplomaregister voor de werkzaamheden van het UWVWerkbedrijf. Deze overheidsinstelling kreeg al langere tijd gegevens doorgeleverd uit de registers van DUO die ook het diplomaregister voeden. Met de invoering van het diplomaregister is die levering uitgebreid met gegevens over staatsexamens en inburgering.

  Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf 2010.

  Contact:diplomaregister@duo.nl
  Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Diplomabezitters, overheidsorganisaties, scholen en onderwijsinstellingen, het ministerie van SZW en het ministerie van VWS(niet vastgesteld)De gegevens zijn niet openbaar. Alleen de diplomahouder, scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen hebben toegang tot de gegevens. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de volgende diensten:
  • Mijn DUO. Diplomahouders kunnen hun gegevens in het diplomaregister bekijken. Dit doen ze in Mijn DUO, het beveiligde selfserviceportaal van DUO. De diplomahouder kan alleen zijn eigen diplomagegevens bekijken. Deze gegevens zijn namelijk via DigiD gekoppeld aan het Burgerservicenummer van de diplomahouder.
  • Digitaal uittreksel met DigiD. Iedere diplomabezitter kan met een DigiD zijn diplomagegevens bekijken en/of een digitaal uittreksel van de diplomagegevens maken. Dit uittreksel kan als beveiligd pdf-document opgestuurd worden naar bijvoorbeeld een werkgever of school. Sommige overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen ook diplomagegevens inzien. Overheidsorganisaties doen dit alleen als ze deze gegevens nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren.
  • Inzien door scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen. Een school of onderwijsinstelling kan gegevens van een leerling of student inzien via een beveiligde site. Dit wordt gemeld in Mijn DUO, zodat de leerling of student kan zien wie zijn gegevens heeft bekeken, en wanneer. Een in de wet genoemd overheidsorgaan heeft dezelfde inzagefunctie als scholen, maar kan er ook voor kiezen de gegevens direct doorgeleverd te krijgen.
  Gegevens in het diplomaregister worden aangeleverd door scholen en onderwijsinstellingen. Voor bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs zijn dit de volgende gegevens:1
 • naam gediplomeerde
 • geslacht
 • geboortedatum
 • naam school
 • profiel van de opleiding
 • vakken
 • cijfers
 • Voor het hoger onderwijs zijn dit de volgende gegevens:2

  • naam gediplomeerde
  • geslacht
  • geboortedatum
  • naam onderwijsinstelling
  • naam opleiding
  • graad opleiding
  • examenjaar
  1. ^ Bij het voortgezet onderwijs worden wijzigingen in batches doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn is 2 weken en bij 98% van de gevallen vindt het binnen die termijn plaats.
  2. ^ Bij het hoger onderwijs is er machine-tot-machinekoppeling. Wijzigingen (bijvoorbeeld een diploma van een leerling) worden automatisch doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn van het doorgeven van de informatie is 2 maanden.
  Ongeveer 5,1 miljoen diploma'sAlle onderwijsinstellingen hebben een digitale koppeling. De wijze van koppelen verschilt per onderwijssector, zie 'Herkomst gegevens'. Ja
  DMD (Database Markt Deelnemers)DMD (Database Markt Deelnemers)Alle marktdeelnemers van verse groenten en fruitHet KCB is wettelijk verplicht een databank bij te houden van alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit. Dit gebeurt digitaal. Op basis van een, door het KCB verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, krijgen bedrijven toegang tot het digitale registratieformulier van hun bedrijf cq. vestigingslocatie. Voor iedere vestigingslocatie moet een apart (digitaal) registratieformulier worden ingevuld. Alle marktdeelnemers zijn verplicht gegevens aan het KCB te verstrekken, die van belang zijn bij het uitvoeren van de controletaak van het KCB.Domein Landbouw natuur en voedselErkenning organisatiesMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verordening (EU) nr. 543/2011Nee
  Docentenregister BeroepsonderwijsDocentenregister BeroepsonderwijsNatuurlijke personen die zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingenHet Docentenregister Beroepsonderwijs is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen. De natuurlijke persoon die vanuit zijn eenmanszaak lessen verzorgt aan onderwijsinstellingen kan zich eveneens in het Docentenregister Beroepsonderwijs inschrijven. Hierbij is het wel van belang dat het feitelijke beroepsonderwijs zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid door de natuurlijke persoon wordt verzorgd.Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (Cpion)Besluit van 14 juni 2013 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluitenNee
  (register) Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting(register) Donorgegevens Kunstmatige BevruchtingToestemmingen over donatie van sperma-, eicel- en embryodonatieDe Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting zorgt voor de uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Sinds 2004 worden de gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. De stichting beheert deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts.Domein Gezondheid en zorgToestemmingenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)CIBGWet donorgegevens kunstmatige bevruchtingNee
  DonorregisterDonorregisterToestemming (ja of nee) om donor te zijn.Het Donorregister is in 1998 opgericht om uitvoering te geven aan de Wet op de orgaandonatie (Wod). In deze wet is geregeld dat iedereen van twaalf jaar of ouder die is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, zijn of haar keuze op het gebied van orgaan- en weefseldonatie kan laten registreren: wel of geen donor worden, de keuze overlaten aan de nabestaanden of aan één specifieke persoon. Het vastleggen van de keuze geeft duidelijkheid en zekerheid aan iedereen die bij donatie is betrokken.Domein Gezondheid en zorgToestemmingenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)CIBGWet op de orgaandonatieNee
  EmissieregistratieEmissieregistratieEmissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem De emissieregistratie is een centrale database van emissiegegevens in Nederland. De website van de emissieregistratie toont de jaarlijkse uitstoot (emissie) van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem. De database bevat reeksen van jaren, emissies van ruim 600 bronnen (emissieoorzaken) en van honderden individuele bedrijven. De emissiecijfers zijn op verschillende geografische niveaus beschikbaar, bijvoorbeeld per gemeente, provincie, waterschap, stroomgebied of 5x5 km gridcellen. Iedereen heeft toegang tot de emissiegegevens in Nederland via een kaart op de website. De Nederlandse emissieregistratie maakt deel uit van het Europese Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Door het opslaan van deze gegevens in één centrale database, kan Nederland voldoen aan nationale en internationale rapportageverplichtingen van emissiegegevens.De emissieregistratie bevat zowel gegevens over de grootte van emissies in Nederland als ook over de plaats waar die emissies optreden. Het betreft de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar water, bodem en lucht. Hiertoe zijn de volgende gegevens opgenomen:
  • de emissie-, locatie- en andere relevante gegevens uit de ER-I database1
  • de emissies van de overige industriële bedrijven, het verkeer, de huishoudens, de landbouw en andere emissiebronnen in Nederland; 
  • onderliggende statistische, geografische of andere informatie die nodig is om de emissies te lokaliseren.

  Hierdoor is het mogelijk de emissiegegevens ruimtelijk weer te geven, bijvoorbeeld in administratieve eenheden (provincies, gemeenten, waterkwaliteitbeheer- en afwateringsgebieden) of in een rasterstructuur (bijvoorbeeld 5 x 5 km).

  De gegevens van de individuele rapportages van bedrijven en de gegevens ten behoeve van de berekening van de diffuse emissies vormen samen de dataverzameling van de emissieregistratie. De gegevens uit de wettelijk verplichte milieujaarverslagen worden aangevuld door bedrijven die op vrijwillige basis of in het kader van een milieuconvenant deze gegevens aanleveren. Het geheel van deze gegevensverzameling vormt de zogenaamde ER-Individueel of ER-I database. De gegevens in de ER-I vormen de basis voor de emissieberekeningen per stof per emissieoorzaak voor de emissies uit de industrie, de energiesector, raffinaderijen en afvalverwijdering
  Domein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)Internationale, nationale en regionale afnemers (zie figuur bij 'iinformatiebronnen')openbaarDe emissieregistratie is openbaar en online te raadplegen via:http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/erpub/weergave/kaart.aspxDe emissiegegevens op de website kunnen op verschillende manieren worden opgevraagd:
  • Top 10 grafieken en top 10 kaarten.Dit zijn voorgeselecteerde grafieken of kaarten van de belangrijkste emissies per doelgroep
  • Top 10 bronnen.Het detailniveau van de emissiebron(nen) kan geselecteerd worden en de resultaten worden vervolgens weergegeven in een grafiek en tabel.
  • Bedrijfsrapport.Complete bedrijfsrapporten kunnen worden bekeken.
  • Eigen grafiek of kaart.Via een selectie van bron(nen), kunnen resultaten worden weergegeven in een grafiek, tabel of kaart en vervolgens gebruikt worden in een eigen database. 
  • Internationale indelingen.Tabellen die geleverd zijn in internationale leveringen
  Het verzamelen en bewerken van gegevens tot landelijke emissiecijfers per emissiebron vindt plaats in zogenoemde taakgroepen volgens vooraf vastgestelde methoden. In de taakgroepen zijn de experts van de betrokken instituten vertegenwoordigd. Na controle en met instemming van de betrokken instituten worden de emissiecijfers vastgesteld door de projectleider emissieregistratie en vervolgens worden de cijfers opgeslagen in de centrale emissieregistratie database bij het RIVM. Jaarlijks worden in december de definitieve emissiegegevens vastgesteld voor de jaren 1990-1995-2000-2005-2010, t-2 en t-1.Daarnaast worden ook de gegevens verwerkt uit  milieuverslagen van bedrijven. Het gaat hier om de  elektronische Milieujaarverslagen waar de 3000 grootste bedrijven hun milieu informatie ingeven en deze laten valideren door hun bevoegde gezagen.
  * EG-verordening PRTR
  * Uitvoeringsbesluit E-PRTR
  Totaal betreft het ruim 200 registraties. In de emissieregistratie worden de emissies naar bodem, water en lucht van circa 350 beleidsrelevante stoffen en stofgroepen vastgesteld en op de kaart gezet. Totaal gaat het per dataset om 100.000.000 emissiegetallen en 100.000 verschillende kaarten.Jaarlijkshttp://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.nl.aspxJa
  Erkende boerderij-zuivelbedrijvenErkende boerderij-zuivelbedrijvenIn Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket.Het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven geeft in Nederland invulling aan het EU-hygiënepakket erkende boerderij-zuivelbedrijven. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) is door de overheid aangewezen als toezichthouder voor het hygiënepakket in de melk- en zuivelsector. De bedrijven waarvoor het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven.Het register bevat de volgende gegevens van bedrijven:
 • Naam
 • Handelsnaam
 • Plaatsnaam
 • Erken-nummer
 • Extra erkenningsnummers
 • Het register van het COKZ maakt onderdeel uit van het volledige register van erkende levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers dat beschikbaar is op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor de categorie melk en zuivel wordt op de website van de NVWA doorverwezen naar de website van het COKZ. Bedrijven die zijn opgenomen in het COKZ-register hoeven zich niet nogmaals bij de NVWA te laten registreren.
  Domein Landbouw natuur en voedselErkenning organisatiesMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de ZuivelNVWA, ad hoc afnemersopenbaarHet register is openbaar. De laatste versie van het register is voor iedereen te downloaden via http://www.cokz.nl/publicaties/registers-erkende-bedrijven/default.aspxZuivelbedrijven die erkenningsplichtig zijn, moeten -om voor erkenning in aanmerking te kunnen komen- een aanvraag indienen bij het COKZ onder opgaaf van naam, adres, vestigingsplaats en aard van activiteiten. Na aanvraag bezoekt een controleur het bedrijf om na te gaan of de inrichting aan de gestelde eisen voldoet. Voldoet het bedrijf dan wordt het erkend en krijgt het een erkenningsnummer dat bij de volgende wijziging van het register wordt opgenomen. Voldoet een bedrijf nog niet aan alle eisen, maar betreft dit niet echt wezenlijke punten dan kan een bedrijf een voorlopige erkenning krijgen. Dit soort erkenningsnummers worden niet op de gepubliceerde lijst opgenomen.Het aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket voor nieuwe bedrijven die zich aan willen melden in het kader van het EU-Hygiënepakket is te vinden op de website van het COKZ.De relevante EU-hygiëneverordeningen zijn:
  • Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 01-02-2002)
  • Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 191 van 28 mei 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Deze verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen.
  ongeveer 320 bedrijvenGemiddeld verschijnt er eens per 2 maanden een nieuwe lijst op de website van het COKZ.
 • COKZ: Registers erkende bedrijven
 • COKZ: Procedure registratie en erkenning
 • Ja
  FarmatecFarmatecFabrikanten, importeurs en distributeurs van API’s (active pharmaceutical ingredients)Farmatec registreert API-bedrijven en bemiddelaars in Nederland. API staat voor active pharmaceutical ingredients, de werkzame stoffen in geneesmiddelen voor menselijk gebruik en bepaalde grondstoffen voor het vervaardigen van diergeneesmiddelen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op deze registratie.  Domein Gezondheid en zorgErkenning organisatiesMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)CIBGGeneesmiddelenwet, artikel 38Nee
  GebiedendatabaseGebiedendatabaseInformatie over Nederlandse natuurgebiedenIn deze database wordt zoveel mogelijk informatie over de Nederlandse natuurgebieden vermeld. Voor de Natura 2000-gebieden is hierin onder andere te vinden:- (ontwerp) aanwijzingsbesluit- essentietabel: een samenvatting van de doelen voor het gebied (kernopgaven en doelen per habitattype en/of soort)- knelpunten- en kansenanalyse voor dit gebiedDomein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)Wet natuurbeschermingNee
  Geluidregister spoor en rijkswegenGeluidregister spoor en rijkswegenAlle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens Geluid van rijkswegen is aan grenzen gebonden om omwonenden tegen geluidoverlast te beschermen. Hierdoor zijn er wettelijke normen voor de hoeveelheid geluid die het verkeer op een weg maximaal mag produceren. Alle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens zijn opgenomen in het geluidregister.Domein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)RijkswaterstaatWet milieubeheerNee
  ... meer resultaten