Alle voorzieningen alle eigenschappen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle overzichten en CSV-downloads[bewerken]

Alle voorzieningen alle eigenschappen[bewerken]

Hieronder staan alle Bouwstenen, Bouwstenen internationaal en overige generieke Voorzieningen die in de NORA-wiki staan in alfabetische volgorde, met ale eigenschappen die in de wiki zijn opgeslagen.

VoorzieningBeschrijvingIDToelichtingClusterArchitectuurlaagVoorbeeldenExterne verwijzingOpdrachtgeverOrganisatieContactpersoonContactgegevensLaag binnen vijflaagsmodelGebruiktIs relevant binnenRealiseertWordt gebruikt door
14+ netnummerMet een 14+netnummer krijgen gemeenten een herkenbare telefonische ingang. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente (zoals 14 010 of 14 0115). Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij zijn gemeente.Contactfunctiehttps://www.vngrealisatie.nl/producten/14-netnummer14nummer@vng.nlSamenwerkende catalogi
Antwoord voor bedrijvenDe website Antwoord voor bedrijven is per 15 september 2014 opgegaan in Ondernemersplein en maakt ondernemers wegwijs door de grote hoeveelheid informatie van de overheid.Binnen- en buitenlandse dienstverleners vinden op deze website informatie van de overheid over onder meer wet- en regelgeving, vergunningen en aanvraagprocedures. Daarnaast kunnen zij via dit elektronische kanaal met overheidsorganisaties procedures en formaliteiten afwikkelen, zoals het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. Regelmatig worden gebruikersonderzoeken uitgevoerd met een actief ondernemerspanel uit. Zo houden ze in de gaten of het loket aansluit op de wensen van de gebruikers.Contactfunctie,Bedrijvenhttp://www.ondernemersplein.nl/Ministerie van Economische Zaken4
Architectuur Digitale Overheid 2030 vastgesteldArchitectuur Digitale Overheid 2030 vastgesteldAfgelopen maand is de Architectuur Digitale Overheid 2030 gepubliceerd, nadat het op 30 november is vastgesteld door het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een nog hoogwaardigere gezamenlijke digitale dienstverlening. Het document slaat een brug tussen de bestuurders en architecten. Het bevat een samenhangende invulling van de gewenste architectuur van de digitale overheid in 2030.

Het is een werkdocument. Architectuurwerkgroepen zullen onderdelen ervan verder uitwerken. Andere onderdelen vereisen het ontwikkelen van bouwstenen of aanpassen van bestaande bouwstenen. Ook geeft het document aan welke onderwerpen nog een verdere beleidskeuze vereisen.

Architecten uit alle lagen van de Nederlandse overheid hebben in opdracht van de Architectuurraad meegewerkt aan de Architectuur Digitale Overheid 2030. Deze is enthousiast ontvangen door de Programmeringsraad GDI. Het document voorziet in een breed gedeelde behoefte aan overzicht en samenhang binnen de digitale overheid. Het biedt daarom een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de digitale overheid en breder gebruik van wat er al is.

De Architectuur Digitale Overheid 2030 hanteert het begrip van ‘bouwstenen van de digitale overheid’. Bouwstenen zijn (combinaties van) bestuurlijke afspraken, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen. Het document laat zien dat er al veel bouwstenen zijn, die samen invulling geven aan het idee van de digitale overheid. Het document maakt deze ongeveer 80(!) beschikbare bouwstenen zichtbaar in een bijlage.

Het document is een stimulans voor alle overheidsorganisaties om gebruik te maken van de beschreven gezamenlijke uitgangspunten en bouwstenen. Ook biedt het een stevig kader voor de uiteenlopende initiatieven, samenwerkingsverbanden en programma’s die bijdragen aan de verdere uitbouw van de digitale overheid. Doordat zij zich conformeren aan deze architectuur, ontstaat de komende jaren een sterk convergerende beweging in de ontwikkeling van de digitale overheid. Dit bevordert interoperabiliteit, bespaart kosten en bouwt collectieve kennis op. De kwaliteit van de digitale overheidsdienstverlening zal hier uiteindelijk door stijgen.

Met de Architectuurraad Digitale Overheid zijn afspraken gemaakt over het versiebeheer. Kleine wijzigingen zullen onder verantwoordelijkheid van het Bureau Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO) worden doorgevoerd. Meer ingrijpende wijzigingen worden voorgelegd aan de Architectuurraad. Op https://pgdi.nl/ado is steeds de meest actuele versie van het document te raadplegen.

De ontwikkeling van de digitale overheid vraagt om een goede samenwerking tussen tal van organisaties, samenwerkingsverbanden en programma’s. De digitale overheid wordt ‘onder architectuur’ gebouwd. Dit vereist de nodige afstemming. Bureau MIDO komt dan ook graag in contact om vragen te beantwoorden, toelichting te geven of suggesties in behandeling te nemen. Laat het ons weten via een mail naar postbus.pgdi@minbzk.nl.
Tom Peelen
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland.BAGDe Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is gebaseerd op de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de gebouw- en adresgegevens. Alle bestuursorganen zijn verplicht om vanaf 1 juli 2011 gebruik te maken van de BAG bij de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bag/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBAG-website4GDI-Architectuur
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn) in heel Nederland, op een schaal van 1:500 tot 1:5.000.BGTHet doel van de BGT is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid. Dus de dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bgt/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBGT-website van het Kadaster4GDI-Architectuur
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratie (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning (primo 2018) bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie BLAU onwikkeld wordt.BLAUhttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUWV Gegevensdiensten4
BRI (Basisregistratie Inkomen)Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben.BRIDe Basisregistratie Inkomen (BRI) bevat van circa dertien miljoen burgers het authentieke inkomensgegeven. Dit is -uitsluitend - het verzamelinkomen, of als dat er niet is, het belastbare jaarloon over het afgelopen kalenderjaar. En gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN).Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bri/Ministerie van FinanciënAfnemers kunnen zich melden bij het Contactcenter Gegevensuitwisseling van Belastingdienst / Centrale Administratie. Telefoon: 0800 - 022 70 65 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. E-mail: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl4GDI-Architectuur
BRK (Basisregistratie Kadaster)Authentieke bron voor percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken, alsmede kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten in Nederland.BRKStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brk/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesContactformulier op de website van het Kadaster4Informatiemodel KadasterGDI-Architectuur
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw).BROInformatie over de ondergrond is nodig bij een groot aantal overheidstaken, zoals het winnen van water, aardgas of aardwarmte of de opslag van CO2. Dat moet duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. De daarvoor benodigde ondergrondgegevens en -modellen zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De BRO maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties. De BRO voegt daar modellen (zoals de Bodemkaart) en gegevens (zoals grondwaterstanden en boringen) over de diepe en ondiepe ondergrond aan toe. Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd en maar deels publiek beschikbaar.

Dankzij de BRO hebben alle gegevens een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar. De overheid kan planprocessen en beheerstaken efficiënter uitvoeren en de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren.
Stelsel van Basisregistratieshttps://basisregistratieondergrond.nlMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4Stelsel van Basisregistraties,GDI-Architectuur
BRP (Basisregistratie Personen)Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben.BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.

De BRP is gebaseerd op twee bestaande administraties:

 • GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens): Gegevens over personen ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. De GBA heeft op dit moment al de status van een basisregistratie;
 • RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Gegevens over personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Zoals grensarbeiders, buitenlandse studenten en 'pensionado's'.
De RNI is op 6 januari 2014 ingevoerd met de inwerkingtreding van de nieuwe wet basisregistratie personen. Daarnaast is er nog de PIVA Verstrekkingen. Deze bevat gegevens over personen ingeschreven op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De persoonslijsten in de PIVA-V en de persoonslijsten in de GBA komen grotendeels overeen, maar er zijn enkele verschillen. In het document ‘Verschillenmatrix persoonslijst GBA versus PIVA’ worden deze verschillen beschreven. Mogelijk zullen in de toekomst de BES-eilanden ook onderdeel uitmaken van de BRP. Daar is echter nog geen besluit over genomen.
Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactpagina op website van RvIG4GDI-ArchitectuurBurgerservicenummer (BSN),Suwinet-Inkijk
BRT (Basisregistratie Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: topografische gegevens.BRTDe Basisregistratie Topografie (BRT) is dé unieke bron voor alle topografische informatie. De BRT gegevens worden geactualiseerd, beheerd en uitgeleverd door het Kadaster.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brt/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKadaster Klantenservice Topografie4Stelsel van Basisregistraties,GDI-Architectuur
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Authentieke bron voor gegevens over voertuigen in Nederland en de eigenaren daarvan.BRVIn de Basisregistratie Voertuigen (BRV) worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de Politie en de Belastingdienst.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brv/Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatContactpagina op de website van de RDW4Stelsel van Basisregistraties,GDI-ArchitectuurWebsite RDW.nl
Berichtenbox voor bedrijvenEen voorziening waar overheidsorganisaties en bedrijven op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten met elkaar kunnen uitwisselen.De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties (de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen). De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) - dus ook in Nederland - en die hun diensten in Nederland willen aanbieden. De berichtenbox kan gebruikt worden voor procedures die onder de Dienstenwet vallen, en voor procedures waarbij de bevoegde instantie ervoor gekozen heeft deze (ook) via de berichtenbox te laten verlopen.Contactfunctiehttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-bedrijven/EZK4Antwoord voor bedrijven
Berichtenbox voor burgersEen voorziening binnen MijnOverheid waar overheidsorganisaties op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten kunnen plaatsen voor burgers die dan per email worden geïnformeerd dat er een bericht voor hen staat.De gemeente meldt bijvoorbeeld dat een paspoort moet worden verlengd. Of de RDW meldt dat een auto gekeurd moet worden. Als er een bericht in de box staat, wordt dit per e-mail gemeld aan de betreffende persoon.
Berichten via de berichtenbox versturen aan overheidsorganisaties is voor burgers (nog) niet mogelijk.
Contactfunctiehttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-burgers/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatieshttps://mijn.overheid.nl/#tabs-berichtenbox4Voorkeurskanaal internet,GDI-Architectuur
Bouwstenen en gebruikte standaarden
Burgerservicenummer (BSN)Het burgerservicenummer (BSN) is het persoonsnummer voor contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. Een pasgeboren kind krijgt bij inschrijving in de BRP pas een BSN. Het BSN staat op het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.Gegevensbeheerhttp://www.burgerservicenummer.nl3BRP (Basisregistratie Personen)DigiD
DigiDEen voorziening waarmee overheidsorganisaties en publieke dienstverleners online de identiteit van burgers kunnen vaststellen.DigiD zorgt ervoor dat burgers betrouwbaar zaken kunnen doen met overheidsorganisaties en publieke dienstverleners via hun websites. Logt een burger met zijn persoonlijke DigiD in? Dan krijgt de overheidsorganisatie c.q. publieke dienstverlener via DigiD het Burgerservicenummer (BSN) teruggekoppeld. Zo weten ze precies met wie ze te maken hebben, en kunnen ze direct nagaan welke informatie ze al hebben over een persoon voor een goede persoonlijke dienstverlening.
Zie ook naar 1 standaard voor een digitale identiteit
Identitymanagementhttps://www.logius.nl/diensten/digid4Webrichtlijnen,SAML,Burgerservicenummer (BSN),DigikoppelingIdentificatie en authenticatieDigiD Machtigen,MijnOverheid
DigiD MachtigenEen voorziening waarmee een burger een andere burger kan machtigen om namens hem zaken met de overheid te regelen.Dit is handig als ze hier zelf niet toe in staat zijn, of als ze vinden het makkelijk als iemand anders dit voor ze doet. Het afstaan van de persoonlijke DigiD is hierbij niet nodig.

Organisaties die gebruik mogen maken van DigiD kunnen DigiD Machtigen inzetten voor alle digitale diensten aan burgers waarvoor zij DigiD inzetten.

Sinds 2012 is het, met de invoering van de diensten catalogus, mogelijk om met één machtigingshandeling een burger voor verschillende diensten te machtigen.
Identitymanagementhttps://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/4DigiDMachtigen en vertegenwoordigen
DigiInkoopDigiInkoop (voorheen Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)) is de nieuwe digitale voorziening voor de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces efficiënter, doelmatiger, rechtmatiger en makkelijker te maken. In 2012 en 2013 wordt DigiInkoop gefaseerd ingevoerd bij de ministeries en agentschappen. DigiInkoop bestaat uit een berichtenverkeervoorziening (BVV via Digipoort) en een e-purchasingvoorziening (EPV).https://www.logius.nl/diensten/digiinkoop/4
DigikoppelingKoppelvlakstandaarden voor veilige en betrouwbare digitale berichten uitwisseling tussen overheidsorganisaties (het gaat over de “enveloppe”, niet de inhoud).DigikoppelingDigikoppeling bestaat uit, door het College Standaardisatie vastgestelde, koppelvlakstandaarden. Die standaarden bevatten logistieke afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden.

Digikoppeling gaat over de 'envelop' en voert uit wat daar op staat. De gegevens gaan dan naar de juiste overheidsorganisatie en naar het juiste adres. Aangetekend of juist niet, versleuteld, als herhaalde aanbieding, of retour-afzender. De inhoud van het bericht in de envelop is voor de geadresseerde.

Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer: bevragingen en meldingen. De vorm van het berichtenverkeer bepaalt welke koppelvlakstandaard moet worden geïmplementeerd (in de meeste gevallen zal een organisatie aan beide behoefte hebben)

Uitgangspunt van Digikoppeling is dat een organisatie op één plaats in de eigen ICT-infrastructuur een koppelpunt volgens Digikoppeling inricht.

Digikoppeling biedt een aantal ondersteunende voorzieningen voor de implementatie: Serviceregister, Compliancevoorzieningen en CPA-creatievoorziening.

Digikoppeling bestaat dus uit:

Stelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digikoppelingMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius4GDI-Architectuur
DigileveringEen voorziening waarmee overheidsorganisaties zich kunnen abonneren voor het digitaal verkrijgen van (gewijzigde) gegevens uit Basisregistraties indien bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden die voor hun taken relevant zijn.DigileveringOverheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Denk aan de geboorte van een persoon, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Basisregistraties kunnen gegevens over deze gebeurtenissen leveren. Afnemers van de basisregistraties kunnen zich met Digilevering abonneren op deze gebeurtenissen.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digileveringMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius4GDI-Architectuur
DigimeldingEen voorziening waarmee overheidsorganisaties bij de bronhouder(s) kunnen melden dat zij een vermoeden hebben van onjuiste gegeven in de betreffende Basisregistratie(s). Digimelding bestaat uit 2 onderdelen: Digimelding BLT en Digimelding AnnotatiespecificatieDigimeldingWanneer overheidsorganisaties gebaseerd op hun eigen informatie vermoeden dat een gegeven in een basisregistratie niet (meer) klopt, kunnen ze dat met Digimelding melden aan de bronhouder. Die onderzoekt de melding vervolgens en wijzigt als dat nodig is de gegevens in de basisregistratie. Digimelding zorgt dat meldingen op een uniforme wijze gebeuren en bij de juiste bronhouder terecht komen.Stelsel van Basisregistratieshttps://logius.nl/diensten/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius4GDI-Architectuur
Digimelding BLTEen voorziening voor het laagdrempelig terugmelden door afnemers.

Door één terugmeldvoorziening te ontwikkelen wordt voorkomen dat iedere basisregistratie deze voorziening apart moet ontwikkelen. Ook hoeft een afnemer niet aan iedere

basisregistratie op een afwijkende manier terug te melden.
Digimelding BLTStelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesNeem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatie Specificatie contact op met beheerder Logius via het klantcontactcentrum
Digimelding SpecificatiesDe Digimelding Annotatie Specificatie (Digimelding AS) en de Digimelding Protocol Specificatie (DMPS) zijn specificaties voor het uitwisselen van terugmeldingen.Digimelding specificatiesStelsel van Basisregistratieshttp://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesNeem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatiespecificatie contact op met beheerder Logius via het klantcontactcentrum
DiginetwerkEen voorziening waarmee overheidsorganisaties een veilige en betrouwbare digitale verbinding met elkaar kunnen realiseren via besloten netwerken.
Het is gebaseerd op een afsprakenstelsel over connectiviteit, beschikbaarheid, beveiliging en het gebruik van standaarden waardoor iedere aangesloten organisatie kan communiceren met elke andere aangesloten organisatie.
DiginetwerkHet Diginetwerk is ontstaan uit het koppelen van een aantal besloten netwerken voor de overheid waardoor minder kruisverbanden nodig waren en kosten bespaard konden worden.

Binnen Diginetwerk beschouwen we een netwerk als een infrastructuur (transportmedium), bestaande uit fysieke en logische verbindingen voorzien van koppelvlakken. Netwerken kunnen daarbij worden opgedeeld in compartimenten, waarbij meerdere systemen logisch met elkaar gekoppeld zijn binnen één compartiment.
Transport via Diginetwerk verloopt in de regel via een vast patroon. Systemen communiceren met elkaar via de zogenaamde koppelnetwerken. Daarbij wordt een tal van koppelvlakken gepasseerd met verschillende eigenaren. De systemen met data staan in logisch gescheiden klantomgevingen, compartimenten, bij een dienstverlener en die compartimenten kunnen gekoppeld zijn met Diginetwerk koppelnetwerken.

Diginetwerk: voorkeurskanaal voor interne overheidscommunicatie

 • Door het besloten karakter zijn alle deelnemende organisaties bekend.
 • Door het besloten karakter is het een veiliger alternatief, zonder de risico’s die met het internet samenhangen (bijvoorbeeld DDOS-aanvallen, hacking en malware), voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties.
 • Diginetwerk maakt mogelijk om via één netwerkaansluiting efficiënt en betrouwbaar te communiceren met alle aangesloten overheidsorganisaties,
 • Het beheer en de beveiliging van de gekoppelde besloten netwerken worden op een gestandaardiseerde wijze verzorgd.

De gelaagdheid in beveiliging

Diginetwerk gaat uit van gelaagde beveiliging en voldoet aan de BIO BBN1-niveau. Aansluitende organisaties die een hoger niveau van beveiliging willen, bijvoorbeeld vanwege de gevoeligheid van informatie die zij willen uitwisselen, moeten zelf voor zorgdragen dat op andere lagen boven het transportniveau beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld op de applicatie/informatielaag extra maatregelen worden getroffen, zoals encryptie van de informatie.

Vertrouwen en naleving van afspraken in de keten

Informatiebeveiliging wordt geregeld door afspraken, veelal vastgelegd in contracten. Ieder organisatie is verantwoordelijk voor eigen informatiebeveiliging en voldoet aan de BIO bij het aansluiten aan Diginetwerk. In de BIO wordt bij het van toepassing verklaren van controls en overheidsmaatregelen geen onderscheid gemaakt in interne of externe dienstenleveranciers. Ook bij de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over hun diensten worden interne en externe dienstenleveranciers gelijk behandeld. Dit betekent bijvoorbeeld voor alle dienstenleveranciers het periodiek leggen alle dienstenleveranciers verantwoording af. Dit vormt de basis voor vertrouwen in keten.

Toekomstige ontwikkelingen

Diginetwerk is één van de meest succesvolle bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Het heeft een heldere focus en levert bewezen meerwaarde aan de aangesloten overheidsorganisaties. Deze meerwaarde uit zich ook in de ontwikkelingen blijven volgen en Diginetwerk up-to-date te houden. Een aantal van deze ontwikkelingen zijn hieronder aangegeven.

Zero Trust Netwerk Architectuur

Vanuit Diginetwerk werken we aan Zero Trust Netwerk Architectuur. Zero trust-netwerken (ook zero trust-netwerkarchitectuur, zero trust-beveiligingsmodel) beschrijft op het gebied van informatietechnologie (IT) een benadering van het ontwerp en de implementatie van IT-systemen. Het belangrijkste concept achter zero trust is dat apparaten, zoals laptops, standaard niet vertrouwd mogen worden, zelfs niet als ze zijn verbonden met een beheerd bedrijfsnetwerk of als ze eerder zijn geverifieerd. Netwerk segmentatie speelt hierbij een belangrijk rol. Het NCSC-NL heeft al eerder geschreven over zero trust in verschillende factheets (ransomware, cloud verkenning). Hierin staan concepten van zero trust beschreven, zoals netwerksegmentatie en autorisatie.

Nieuwe aansluitmogelijkheden voor IoT devices

De rol van Diginetwerk bevindt zich traditioneel op gegevensverkeer tussen organisaties. De laatste decennia is het aantal met het internet verbonden apparaten exponentieel gegroeid. Het blijkt dat juist deze apparaten, met beperkte beveiligingscapaciteit, een aanvalsvector zijn geworden voor kwaadwillenden. Er wordt onderzocht of het routeren van dergelijk verkeer van publieke organisaties over Diginetwerk een bijdrage zou kunnen leveren aan het mitigeren van deze risico’s.

Dienstenuitbreidingen en cloud-diensten

Door technische ontwikkelingen veranderen gebruikerswensen aan netwerkverbindingen veranderen. Overheidsorganisaties maken steeds beter gebruik van cloud-diensten. In deze ontwikkeling zijn de randvoorwaarden voor deze cloud omgevingen een bron van zorg. Het is voor overheden vaak niet mogelijk of niet wenselijk om de aanbiedingen van commerciële cloud providers te gebruiken. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn dat private aanbieders van clouddiensten aangesloten kunnen worden op Diginetwerk. Zo wordt het mogelijk dat een besloten cloud-omgeving in het overheidsdomein wordt geplaatst die opereert onder dezelfde veiligheidsrandvoorwaarden als Diginetwerk zelf.

Kenmerkende uitdagingen voor koppelingen in ketens

Door koppeling van netwerken ontstaan er wederzijdse afhankelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging (IB). Kenmerkende uitdagingen voor dergelijke (infrastructurele) afhankelijkheden zijn:

 • De uitdaging om vanuit een bij alle partijen bekende context, invalshoek en definities, efficiënt te kunnen afstemmen en de juiste informatiebeveiligings-afwegingen te kunnen maken. Dat wil zeggen: niet onnodig zware en kostbare maatregelen, niet te lichte maatregelen en ook geen maatregelen die de connectiviteit onnodig belemmeren.
 • De uitdaging dat de keuzen ten aanzien van de toegepaste beveiligingsmaatregelen gefundeerd, op elkaar afgestemd en uitlegbaar zijn. Het voordeel van transparantie en harmonisatie van de toegepaste beveiligingsmaatregelen is dat maatregelen die anderen hebben getroffen, niet onnodig behoeven te worden herhaald of overtroffen en de connectiviteit niet onnodig belemmeren. Daarnaast verlaagt transparantie de auditlast.

Om de wederzijdse IB maatregelen op elkaar te laten aansluiten in de keten is het IB-model ontwikkeld. Het IB-model reikt een methodiek aan om bij het gewenste gebruik van de besloten netwerken gestructureerd en gefundeerd maatregelen te definiëren inclusief afstemming daarover, dan wel het verklaren waarom welke maatregelen zijn genomen. Deze methode is bedoeld voor individueel gebruik, maar vooral ook in gevallen waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Meer informatie over het IB-model, zie IB-model Overheid; een handreiking voor connectiviteit- en communicatiebeveiliging.
https://www.logius.nl/diensten/diginetwerkMinisterie van Binnenlandse Zaken (BZK)5Infrastructuur,GDI-Architectuur
DigipoortEen voorziening waarmee bedrijven via 1 aanleverpunt (bulk)gegevens digitaal kunnen aanleveren bij de betreffende overheidsorganisatie(s). En ook andersom.Contactfunctiehttps://www.logius.nl/diensten/digipoort4GDI-Architectuur
E-facturerenEen voorziening van de overheid waarmee facturen digitaal worden verzonden, ontvangen en verwerkt (in plaats van per brief en op papier).e-facturerenE-factureren heeft als doel om de huidige verwerking van facturen te automatiseren.https://www.logius.nl/diensten/e-facturerenMinisterie van Economische Zakenhttps://www.helpdesk-efactureren.nl/4GDI-Architectuur
EHerkenningEen voorziening waarmee (medewerkers van) bedrijven zich veilig en betrouwbaar kunnen laten identificeren bij overheidsorganisaties.eHerkenningeHerkenning is een efficiënte én betrouwbare dienst die de digitale herkenning van (zakelijke) afnemers van overheidsdiensten eenvoudig regelt. Een eenvoudige manier van inloggen, identificeren en zetten van digitale handtekeningen met één middel voor meerdere overheidsdiensten. Met eHerkenning is het eenvoudiger voor bedrijven en overheidsdienstverleners om elektronisch zaken (zoals de aanvraag van een bouwvergunning, een ziekmelding van een werknemer of het indienen van een subsidieaanvraag) met elkaar te regelen. Er is een nieuwsbrief eHerkenning, opgeven via eherkenning.nlIdentitymanagementhttps://www.logius.nl/diensten/eherkenningMinisterie van EZK4Identificatie en authenticatie
GGI-VeiligEen portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging van gemeenten. Het betreft onder andere een actieve monitoring en response dienst voor het bewaken van gedrag en acties op het eigen bedrijfsnetwerk, beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur zoals firewalls, anti-DDoS, end-point protection en beveiligingsexpertise-diensten.https://vng.nl/projecten/ggi-veiligServicecentrum Gemeenten0
HR (Basisregistratie Handelsregister)Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland.NHRIn het Handelsregister (HR) staan alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland geregistreerd. Ook groepen die voorheen geen inschrijfplicht hadden, zoals eenmanszaken in de landbouw en beoefenaars van vrije beroepen. Ook gemeenten zijn verplicht per 2010 in het Handelsregister geregistreerd te staan.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/nhr/Ministerie van Economische Zaken en KlimaatMeer informatie op de website van de KvK4Stelsel van Basisregistraties,GDI-Architectuur
HavenEen standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting.

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Zie de GF Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS).
https://haven.commonground.nl/haven@vng.nl4,5GDI-Architectuur
IdensysIdensys is een federatief netwerk voor authenticatie van burgers bij publieke en private organisaties. Het is een Nederlandse invulling van eIDAS. Samen met eHerkenning maakt het onderdeel uit van het Stelsel Elektronische Toegangsdiensten.IdensysIdentitymanagementhttps://www.idensys.nl/idensys-voor-organisatiesMinisterie van EZ, Ministerie van BZK1
MijnOverheidEen voorziening in de vorm van een digitaal loket, waar burgers op een veilige en gemakkelijke manier hun persoonlijke gegevens bij de overheid kunnen inzien, berichten van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen.Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken en daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen.Contactfunctiehttps://mijn.overheid.nl/4IPv6 en IPv4,Webrichtlijnen,SAML,Samenwerkende catalogi,DigiD,Zoekdienst,PNG,WSRP,ODF,PDF (NEN-ISO)Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgers
OndernemerspleinEen voorziening in de vorm van een digitaal loket, een Digitaal Ondernemersplein (DOP), waar de dienstverlening van de overheid integraal voor bedrijven wordt ontsloten.OndernemerspleinOnder dienstverlening worden zowel informatie-uitwisseling als transacties en (digitale) interactie verstaan.
Hierbij wordt uitgegaan van het ‘no-wrong-door’ principe. Dit betekent dat het plein een toegang is voor alle ondernemerszaken, maar niet dat al deze zaken/transacties hier ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Ondernemers hoeven daardoor slechts op één locatie hun informatie te halen, daarnaast kunnen transacties met betrekking tot ondernemen bij overheidspartijen via ondernemersplein.nl gemakkelijk uitgevoerd worden.
https://ondernemersplein.kvk.nl/EZKContact Ondernemersplein4
OndernemingsdossierMet het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige ergernis. Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten en daarom maken ze afspraken over slimmer gegevens uitwisselen.

Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer.

Geautoriseerde toezichthouders kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. Het Ondernemingsdossier is daarmee een nieuwe manier van samenwerken en informatie delen tussen ondernemers en overheden met als doel de regeldruk te verminderen. Het resultaat: meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht.

In een filmpje is uitgelegd hoe dit werkt.
Ondernemingsdossierhttp://www.ondernemingsdossier.nlMinisterie van Economische ZakenMeer informatie vind u op Ondernemingsdossier
Organisatie-identificatienummerHet Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authentiseren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid. Dit kunnen publieke en private organisaties zijn.OINhttps://www.logius.nl/diensten/oin3GDI-Architectuur
Rijksoverheid.nl e-mailDit is een onderdeel van Rijksoverheid.nl.Sinds de Monitor Open Standaarden 2020 worden de website Rijksoverheid.nl en het maildomein apart beschreven. De website Rijksoverheid.nl is de publiekswebsite met informatie van en over alle ministeries. De website wordt verzorgd door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC). DPC is een baten-lastendienst van het ministerie van AZ en biedt shared servicediensten aan de rijksoverheid op het gebied van Communicatie. Het e-mail domein @rijksoverheid.nl is in technisch beheer bij SSC-ICT van het ministerie van BZK. Het is niet helder wie zich verantwoordelijk voelt voor het emaildomein. Van het webdomein is AZ eigenaar en beheerder. Voor het maildomein is SSC-ICT de technisch beheerder. Kantekening hierbij is dat AZ/DPC de beheerder is voor de DNS. Vanuit het Bureau Forum Standaardisatie zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Daarbij is aangegeven dat er gezocht wordt naar een verantwoordelijke voor het emaildomein.https://www.rijksoverheid.nlMinisterie van Algemene Zaken/Dienst Publiek en Communicatie (DPC)Rijksoverheid.nl
Rijksoverheidsnetwerk (RON)Rijksoverheidsnetwerk (RON) is een besloten virtueel netwerk voor het uitwisselen van data, spraak en videoverkeer binnen de Rijksoverheid. Voor de communicatie met andere Overheden heeft RON een koppeling met Diginetwerk. Via standaarden en koppelvlakken biedt RON daarnaast de mogelijkheid voor veilige connectiviteit met burgers en bedrijven.

RON bevordert de efficiëntie en flexibiliteit en voorkomt dat overheidspartijen ieder zelfstandig onderlinge connectiviteit moeten inrichten. RON is gebaseerd op het landelijk glasvezelnetwerk van Defensie (NAFIN en NTN). Voor dit netwerk gelden de aansluitvoorwaarden Haagse Ring, handhaving hiervan is onderdeel van de RON-aansluitvoorwaarden.

RON compartimenten

RON bestaat uit vier compartimenten DC-I, Partner-I, WAN-I en Internet-I. Daarnaast zal het Rijksweb compartiment geïntegreerd worden in RON. De compartimenten hebben verschillende kenmerken en zijn beschikbaar op de ODC’s (DC-I, Partner-I, WAN-I) en Haagse Ring-locaties (Partner-I, WAN-I). WAN-I is daarnaast beschikbaar op de hoofdnetwerkwerken van Belastingdienst, MinJenV, DUO, DICTU, Rijkswaterstaat en SSC-ICT. In de tabel hieronder worden de kenmerken van de compartimenten gegeven. Het compartiment Internet-I is nog in ontwikkeling.
RON
Compartiment Omschrijving Beschikbaar op
DC-I  Het ontsluiten van de vier OverheidsDataCenters (ODC’s) voor back-end systemen. ODC’s locaties
Partner-I Koppeling tussen Rijksoverheid en andere overheidsnetwerken via Diginetwerk. ODC’s en Haagse Ring locaties.
Rijksweb Koppeling applicaties Rijksoverheid onderling, dit compartiment wordt geïntegreerd met PARTNER-I / Diginetwerk. ODC’s en Haagse Ring locaties.
WAN-I  Communicatie tussen werkplekken in de Rijkskantoren naar de backend van ICT-dienstverlener voor werkplekomgeving. ODC’s, Haagse Ring locaties en op de hoofdnetwerken van RWS, Belastingdienst, MinJenV, DUO, DICTU, SSC-ICT.
Internet-I Koppeling tussen (Rijks)overheid, Internet en andere netwerken. Nntb.

De gelaagdheid in beveiliging

RON gaat uit van gelaagde beveiliging en alle compartimenten, behoudens het onvertrouwde compartiment Internet-I, voldoen minimaal aan het BIO BBN1-niveau. Organisaties die een hoger niveau van beveiliging willen, bijvoorbeeld BBN2-niveau vanwege de gevoeligheid van informatie die zij uitwisselen, zullen zelf in additionele beveiligingsmaatregelen moeten voorzien. Dit betekent dat bijvoorbeeld op de applicatie-/informatielaag extra maatregelen worden getroffen, zoals encryptie van de informatie.

Voor het compartiment DC-I zijn additionele maatregelen genomen en dit compartiment kan direct gebruikt worden voor systemen die moeten voldoen aan BBN2. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de compartimenten en IB-kenmerken

Compartiment NORA beschouwingsmodel zonering VIR-BI BIO Transportlaag
DC-I Vertrouwd Dept.V BBN2
Partner-I Semi-vertrouwd Dept.V BBN1
WAN-I Semi-vertrouwd Dept.V BBN1
Internet-I Onvertrouwd Nvt. Nvt.

Rijksnetwerkdiensten

Rijksnetwerkdiensten is de verzamelnaam voor gemeenschappelijke netwerkvoorzieningen voor de Rijksoverheid die door Logius in opdracht van BZK/CIO-Rijk worden beheerd. Onder Rijksnetwerkdiensten vallen de producten:

Naam Doel
Rijksconnect Een centrale voorziening voor het koppelen van netwerken, waardoor het niet meer nodig is dat deelnemers ieder hun eigen voorzieningen inrichten voor het koppelen van netwerken. Hierdoor kunnen beveiliging en beheer geconcentreerd worden, waardoor toetsing en aanpassing aan nieuwe eisen en inzichten vereenvoudigd wordt.
Rijks-DNS Een standaard voorziening voor DNS-dienstverlening, die noodzakelijk is om DNS-namen te vertalen naar IP-adressen en andersom.
Rijksinternet Een internetvoorziening voor Rijksoverheidsorganisaties met meerdere pasklare en schaalbare oplossingen.
Network Time Protocol (NTP) De dienst NTP levert een kwalitatief goede en veilige tijd synchronisatiedienst ten behoeve van interdepartementale en overheidsbrede voorzieningen. Deze dienst moet als tijdsbron dienen zodat deze voorzieningen en onderliggende systemen kunnen beschikken over exact dezelfde tijd (UTC). De NTP-dienst wordt door Defensie geleverd op de generieke Haagse Ring VPN’s.

..

Governance

CIO-Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is de opdrachtgever voor RON. De regie op RON en de Haagse Ring heeft CIO-Rijk gedelegeerd aan Logius. Het fysieke transport netwerk inclusief Rijks-NTP wordt geleverd door Defensie. Diensten zoals Rijksconnect, Rijks-Internet en Rijks-DNS worden geleverd door SSC-ICT.

Toekomstige ontwikkelingen

..

Kenmerkende uitdagingen voor koppelingen in ketens

Door koppeling van netwerken ontstaan er wederzijdse afhankelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging (IB). Kenmerkende uitdagingen voor dergelijke (infrastructurele) afhankelijkheden zijn:

 • De uitdaging om vanuit een bij alle partijen bekende context, invalshoek en definities, efficiënt te kunnen afstemmen en de juiste informatiebeveiligingsafwegingen te kunnen maken. Dat wil zeggen: niet onnodig zware en kostbare maatregelen, niet te lichte maatregelen en ook geen maatregelen die de connectiviteit onnodig belemmeren.
 • De uitdaging dat de keuzen ten aanzien van de toegepaste beveiligingsmaatregelen gefundeerd, op elkaar afgestemd en uitlegbaar zijn. Het voordeel van transparantie en harmonisatie van de toegepaste beveiligingsmaatregelen is dat maatregelen die anderen hebben getroffen, niet onnodig behoeven te worden herhaald of overtroffen en de connectiviteit niet onnodig belemmeren. Daarnaast verlaagt transparantie de auditlast.

Om de wederzijdse IB-maatregelen op elkaar te laten aansluiten in de keten is het IB-model ontwikkeld. Het IB-model reikt een methodiek aan om bij het gewenste gebruik van de besloten netwerken gestructureerd en gefundeerd maatregelen te definiëren inclusief afstemming daarover, dan wel het verklaren waarom welke maatregelen zijn genomen. Deze methode is bedoeld voor individueel gebruik, maar vooral ook in gevallen waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Meer informatie over het IB-model, zie IB-model Overheid; een handreiking voor connectiviteit- en communicatiebeveiliging
CIO-Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)5
Rijksvoorzieningen
Samenwerkende catalogiEen voorziening in de vorm van een verwijsmechanisme, waardoor een overzicht kan worden getoond van de overheidsdiensten die de ca. 1200 overheidsorganisaties afzonderlijk leveren.Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van overheidsorganisaties (zowel lokaal, regionaal als landelijk). Deelnemende organisaties publiceren enerzijds metadata over hun producten conform de Standaard voor Samenwerkende Catalogi. Anderzijds tonen zij de producten van andere organisaties op hun eigen website. Dit verwijsmechanisme wordt gefaciliteerd door de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi.
Behalve op de websites van deelnemende organisaties wordt de informatie uit Samenwerkende Catalogi ook getoond op de centrale portalen Overheid.nl en Ondernemersplein
Gegevensopslag,Contactfunctiehttps://www.logius.nl/diensten/samenwerkende-catalogiMinisterie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties3,4OWMSOverheid.nl,Antwoord voor bedrijven,Ondernemersplein,GDI-Architectuur14+ netnummer,MijnOverheid
Standard Business Reporting (SBR)Een standaard voor het digitaal aanleveren van de financiële verantwoordingsinformatie van bedrijven en overheidsorganisaties aan de overheid c.q. het Ministerie van Financiën.Bedrijven in Nederland moeten jaarlijks verplichte financiële rapportages aanleveren aan verschillende partijen, waaronder banken en overheden. Dat kost tijd, geld en energie. Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens Standard Business Reporting (SBR) zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. Met SBR wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger. SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld. Met SBR worden de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De gegevens zijn eenvoudig te hergebruiken voor verschillende rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken, doordat de bedrijfsadministratie het bronbestand is. Zo hebben ondernemers en intermediairs minder werk aan het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages.https://www.logius.nl/diensten/sbr3,4GDI-Architectuur
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
StelselcatalogusEen voorziening in de vorm van een registratie met daarin de betekenis van de gegevens in Basisregistraties.StelselcatalogusDe Stelselcatalogus is bevat informatie over welke gegevens er in het Stelsel van Basisregistraties beschikbaar zijn en wat deze gegevens betekenen (semantiek). Met die informatie kunnen gebruikers gegevens uit de basisregistratie(s) makkelijk inpassen in hun eigen werkprocessen.
De definities in de Stelselcatalogus zijn overgenomen uit de verschillende basisregistraties. De beheerders van de basisregistraties onderhouden de definities zelf.
Stelsel van Basisregistratieshttp://www.stelselcatalogus.nl/Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius3Domein Overheid bestuur en koninkrijkBronregistraties zijn leidend,GDI-Architectuur
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Authentieke bron voor de Onroerende Zaak belasting in Nederland.WOZDe Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/woz/Ministerie van FinanciënKlantenservice WOZ op de website van het Kadaster4Stelsel van Basisregistraties,GDI-Architectuur
WOZ WaardeloketHet WOZ Waardeloket biedt de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ Waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk.Bron voor deze beschrijving: Monitor Open Standaarden 2020https://www.wozwaardeloket.nl/
WebrichtlijnenWebrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.Contactfunctiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/webrichtlijnen,https://www.digitoegankelijk.nl/Logius1DigiD,MijnOverheid
Website RDW.nlDe website RDW.nl biedt informatie over de dienst wegverkeer (RDW). De RDW beheert onder andere het kentekenregister. De website kent specifieke functies voor particulier- en zakelijk gebruik. Particulieren kunnen via RDW.nl bijvoorbeeld digitaal een keuringsafspraak voor hun auto maken of een kentekenbewijs voor de brommer of scooter aanvragen. Bedrijven kunnen via RDW.nl bijvoorbeeld kentekenbewijzen voor bedrijfsvoertuigen aanvragen en ontheffingen voor transporteurs regelen. Voor digitale diensten en producten verwijst RDW.nl naar onderliggende domeinen. Het is daarnaast voor particulieren mogelijk om via DigiD in te loggen op RDW.nl om eigen gegevens te raadplegen.Bron voor deze beschrijving: Monitor Open Standaarden 2020https://www.rdw.nlRDWBRV (Basisregistratie Voertuigen)
Beheervoorziening BSNEen voorziening waarmee een éénduidige toekenning van een Burgerservicenummer (BSN) kan worden gegeven aan burgers en aan buitenlanders die met Nederland te maken hebben en waarmee tevens toegang kan worden verkregen tot identificerende gegevens in de BRP (Basisregistratie Personen), de achterliggende authentieke bron.BV BSNDe Beheervoorziening BSN (BV BSN) zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevens in de achterliggende authentieke registratie BRP (bestaande uit de GBA en de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)) en de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen ter verificatie van de identiteit aan het loket.
 1. Nummergenerator voor het maken en sturen van burgerservicenummers. De BV BSN genereert burgerservicenummers en verstrekt deze aan gemeenten.
 2. Nummerregister voor de registratie burgerservicenummers. Het nummerregister van de BV BSN registreert aan welke gemeente een BSN is geleverd en wanneer dit BSN wordt uitgegeven. Ook laat het nummerregister zien wat de status en de historie is van het BSN.
 3. Presentievragen. Door het stellen van de presentievraag kunnen gemeenten voorkomen dat er meerdere nummers worden toegekend aan 1 persoon.
 4. Verificatievragen. Meer informatie over de verificatievragen vindt u op de pagina 'Verificatievragen BV BSN'

Zie ook de functionele specificaties van de BV BSN.

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet gevallen worden geregeld waarin ook anderen dan overheidsorganen van het BSN gebruik dienen te maken.
https://www.rvig.nl/bsn/beheervoorziening-bsn4Burgerservicenummer (BSN)
BSN-koppelregister Polymorfe PseudonimiseringEen voorziening die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau te gebruiken in het publieke domein, waarbij de privacy en de veiligheid van de burger bij het inloggen wordt gewaarborgd.BSNk PPHet BSNk PP maakt pseudoniemen en sleutelmateriaal ten behoeve van polymorfe pseudonimisering, gerelateerd aan het BSN. Daarmee is het mogelijk om organisaties die het BSN zelf niet mogen gebruiken, via die pseudoniemen toch een betrouwbare digitale identiteit te laten gebruiken.
Het BSNk PP is beschikbaar voor organisaties, die voor een publieke taak optreden als een authenticatiedienst, middelenuitgever, toegangsdienst, makelaar, machtigingenregister of als eIDAS-berichtenservice.
https://www.logius.nl/diensten/bsnk-pp4GDI-Architectuur
Business Register Interconnection System (BRIS)Het samenwerken van handelsregisters heeft een lange geschiedenis, beginnend met projecten als het European Business Register (EBR) in 1992, gevolgd door het European Commerce Registers’ Forum (ECRF) in 1998, het BRITE-project (2006-2009), en eJustice/e-CODEX en fora als CRF (Corporate Registers Forum) en IACA (International Association of Commercial Administrators). Het BRITE-project uit het IDABC-programma onderzocht een interoperabiliteitsmodel en elektronisch communicatieplatform voor Europese samenwerkende handelsregisters. De EC spoorde ook het ontwikkelen van het Informatiesysteem voor de Interne markt (IMI) aan.

In een green paper uit 2009 wordt samenwerking tussen handelsregisters en toegang tot informatie voor grensoverschrijdende procedures, zoals internationale fusies, uiteengezet. Deze uitgangspunten werden vastgelegd in EU Verordening 2012/17/EU aangaande het koppelen van handelsregisters. Deze verordening verplicht handelsregisters samen te werken in een elektronisch meertalig netwerk en een uniek internationaal nummer voor registraties (het REID) te hanteren. De Nederlandse Kamer van Koophandel onderschrijft de resultaten van het BRITE-project en de steun van de EC bij het implementeren hiervan.

In het CEF DSI wordt het Business Register Interconnection System (BRIS) ontwikkeld, als platform voor informatieuitwisseling. Deze zou actief moeten zijn in Q2 2017. De technische volwassenheid hiervan is echter beperkt en bevindt zich nog in een vroege fase.
https://e-justice.europa.eu/content business registers at european level-105-en.do
CCN CSIHet Common Communication Network/Common System Interface (CCN/CSI) is een internationaal netwerk voor de douane- en belastingautoriteiten. Het voorziet in een afgesloten, veilige verbinding voor de uitwisseling van gegevens tussen nationale overheidsorganen in Europa. Dit netwerk werd opgezet naar aanleiding van resolutie 253/2003/EG. CCN/CSI wordt beheerd door Directoraat-generaal Taxation and Customs Union (TAXUD). CCN/CSI verwerkte 1.7 miljard data uitwisselingen per jaar in 2014. Het New Computerised Transit Control System (NCTS) voor verkeer van goederen koppelt bijvoorbeeld via de CCN/CSI gateway.5Domein Belastingen
Centraal AansluitpuntEen voorziening in de vorm van een knooppunt waarop overheidsorganisaties zich éénmalig kunnen aansluiten en daarmee kunnen worden ontzorgd voor de aansluiting op diverse voorzieningen van de overheid, zoals Basisregistraties, de Beheervoorziening BSN, MijnOverheid Berichtenbox en het Omgevingsloket.CAVia het Centraal Aansluitpunt kunnen ook gegevens worden uitgewisseld met overige systemen en partijen. En kan bijvoorbeeld de koppeling met eHerkenning worden geregeld.https://logius.nl/diensten/centraal-aansluitpunt4GDI-Architectuur
Core VocabulariesCore Vocabularies draait om Semantiek. Er zijn op het moment zes core vocabularies: Business, Location, Person, Public Service, Criterion & Evidence, Public Organization.De Core Vocabularies zijn te downloaden via Joinup communities: http://ec.europa.eu/isa/ready-to-use-solutions/core-vocabularies en.htm,https://joinup.ec.europa.eu/asset/core vocabularies/description3Semantics
CPA-registerEen voorziening in de vorm van een register waarin de digitale contracten -Collaboration Protocol Agreements (CPA’s)- zijn opgenomen voor de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties via Digikoppeling.https://cparegister.nl/4GDI-Architectuur
Cyber securityHet CEF Cyber security DSI beoogt een coöperatieplatform voor beveiliging, reageren en informatie-uitwisseling met betrekking tot cyberdreigingen, vergelijkbaar met initiatieven als FISHA, ENISA, MISP of DENSEK. Deze activiteiten worden onderschreven door de Europese Strategie voor Cybersecurity en het Network and Information Security (NIS) Directive, en het onderhanden NIS Directive 2. Dit DSI bouwt voort op eerdere initiatieven als NEISAS en ENISA-CERT. In het CEF-werkprogramma voor 2014 werden voorbereidingen getroffen voor een dergelijk platform. Een eerste implementatie stond als doel in het CEF werkprogramma voor 2015, met een lancering van de fysieke infrastructuur in 2016.https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Cybersecurity
Dataregister van de Nederlandse OverheidEen voorziening in de vorm van een publicatieplatform waarlangs overheidsorganisaties hun gegevens (data) in een voor hergebruik geschikte vorm beschikbaar stellen.https://data.overheid.nl/4GDI-Architectuur
Developer.Overheid.nlEen voorziening in de vorm van een publicatieplatform van API’s en Open Source repositories, waar software wordt getoond die is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties.DONhttps://developer.overheid.nl/BZK en VNG4GDI-Architectuur
Digikoppeling Compliance VoorzieningDigikoppeling compliance testen voor WUS “best effort” en ebMS2 (“best effort” en “reliable messaging”) worden ter beschikking gesteld in de vorm van een downloadbare versie zodat gebruikers in staat zijn ontwikkelde software in huis te toetsen op compliance aan de Digikoppeling standaard.De software en een uitgebreide installatie- en gebruikers handleiding zijn te vinden op GitLab onder digikoppeling-compliance.https://portaal.digikoppeling.nl/registers/overview/dgkHome4GDI-Architectuur (Generieke Functie)
Digipoort OTP (Transactiepoort)Één van de twee interfaces voor Digipoort.Digipoort OTPhttps://www.logius.nl/diensten/digipoortDigipoort
Digipoort PI (Procesinfrastructuur)Één van de twee interfaces voor Digipoort.Digipoort PIhttps://www.logius.nl/ondersteuning/digiinkoop-voor-rijksdienst-via-digipoort/Digipoort
E-DocumentsHet e-Documents bouwblok is een container-component bedoeld om bedrijfsinformatie om te zetten in een herkenbaar en gestandaardiseerd digitaal format. Dit bouwblok consolideert bestaande oplossingen voor ongestructureerde bedrijfsinformatie. e-Documents ondersteunt verschillende gestructureerde en ongestructureerde documenten. Ook ondersteunt het applicaties in het verwerken van documenten. Een aantal functies zijn het bevatten van meerdere payloads, metadata, en veilige routing met e-Delivery. e-Documents maakt gebruik van de ASiC container uit e-CODEX en andere componenten uit SPOCS (OCD) en PEPPOL (VCD). e-Documents hanteert hiervoor de SBDH, RDF/XML, ASiC en ODP standaarden.http://www.esens.eu/content/e-documents
E-IdentityE-Identity wordt voortgezet in eID, binnen Connecting Europe Facility (CEF). Het doel van e-Identity was een grensoverschrijdend digitaal authenticatiemiddel voor gebruik in verschillende eGovernment applicaties. Hiermee kunnen burgers en bedrijven hun nationale middel (Digid, eHerkenning) gebruiken voor overheidsdiensten in andere EU-lidstaten. e-SENS levert hiervoor de raamwerk-architectuur als set van protocollen voor een dergelijke implementatie. e-ID leent vooral van de STORK Large Scale Pilot, maar ook projecten als Future e-ID, en is in lijn met de eIDAS verordening.https://joinup.ec.europa.eu/software/cefeid/home
E-MailEen wereldwijde voorziening, in de vorm van verbonden computernetwerken, waarmee digitaal, elektronisch postverkeer mogelijk is. Met de term e-mail kan zowel het individuele bericht als de onderliggende voorziening worden bedoeld.e-Mail4GDI-Architectuur (Generieke Functie)
E-Trustexe-Trustex is een platform voor vertrouwde online uitwisseling van data, anders dan via e-mail of CD’s, voor publieke dienstverlening. Het werd ontwikkeld in het ISA Programma tussen 2010 en 2015 met een budget van 164.1 miljoen. e-PRIOR is een module binnen het e-Trustex platform voor publieke aanbesteding. e-Trustex draait op het CIPA eDelivery netwerk.http://ec.europa.eu/isa/actions/documents/e-trustex brochure.pdf0EDelivery
EBusinessDeze DSI richt zich op grensoverschrijdende elektronische procedures voor het opzetten en runnen van een bedrijf, ook wel business mobility genoemd. Het is gebaseerd op het Points of Single Contacts (PSC) charter. De DSI is ontleend aan de SPOCS Large Scale Pilot, waarin de nieuwe generatie Points of Single Contact werden ontwikkeld. In e-SENS wordt gewerkt aan het samenbrengen en testen van de verschillende onderdelen uit SPOCS, voordat deze als Business Mobility DSI in CEF verder kunnen worden ontwikkeld. eBusiness maakt onder andere gebruik van de bouwblokken eSignature en eID. Er zijn opties om andere DSI’s te integreren, zoals eCertis of eTranslation. Deze DSI heeft een lage mate van volwassenheid, en er zijn politieke discussies gaande over hoe de volgende generatie PSC’s eruit moet zien. Er is weinig vraag naar grensoverschrijdend gebruik van de PSC’s en in SPOCS werden ook slechts twee pilots uitgevoerd. Het betreft hier dan ook vooral een politieke uitdaging, technisch worden er niet veel uitdagingen benoemd. DG MARKT is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van deze DSI, maar dit zal zeker niet voor 2017 afgerond zijn.ESignature,EID
ECASDe European Commission Authentication Service (ECAS) verleent gebruikers toegang tot een wijde range (250+) aan informatiesystemen van de Europese Commissie, met één en dezelfde account (gebruikersnaam + wachtwoord). ECAS ondersteunt ook single sign-on, een gebruiker hoeft dan niet voor elke dienst opnieuw in te loggen. In het ISA-programma werd ECAS geintegreerd met eID, zodat gebruikers hun nationale eID (in Nederland dus DigiD of eHerkenning) kunnen gebruiken voor toegang tot systemen van de Europese Commissie via ECAS.0
ECertis (eProcurement)De Europese verordening 2014/25/EU vereist dat aanbestedingscommunicatie per uiterlijk 2018 elektronisch geschied. eCertis is een publiek beschikbare online informatiebron waar potentiële opdrachtnemers alle documentatie en formulieren kunnen vinden voor grensoverschrijdende publieke aanbesteding. De eProcurement DSI is een eerste stap naar een centraal eCertis systeem. eCertis wordt al sinds 2009 aangeboden als online tool, maar hier wordt een API aan toegevoegd. Deze webservice is essentieel voor integratie in de systemen van de lidstaten. Er is samenwerking met eSENS in de verdere ontwikkeling van eCertis, waaronder een pilot met virtuele ondernemingsdossiers (VCD’s). De technische specificaties voor het VCD werden ontwikkeld in PEPPOL.==Gebruik en doorontwikkeling==

Momenteel is de voortgang van de eProcurement DSI onduidelijk, maar de bestaande eCertis webinterface is volwassen, dus zou de verdere ontwikkeling geen uitdaging moeten zijn.

Het doel van eCertis is dat lidstaten hun nationale aanbestedingsplatformen aansluiten op e-Certis; hier worden implementatierichtlijnen voor ontwikkeld. De ontwikkeling wordt gemanaged door DG MARKT en een multi-stakeholder expertgroep. Naast de API-webservice wordt voorzien dat met CEF-financiering generic services voor lidstaten en ontwikkelaars worden ontwikkeld. Later zouden ePRIOR en de e-SENS eTendering pilot kunnen worden opgenomen. Nog later zouden andere onderdelen als eAuctioning en eCatalogues ook kunnen worden toegevoegd.
http://ec.europa.eu/markt/ecertis
EDeliveryHet eDelivery bouwblok van CEF maakt het mogelijk voor overheidsinstituten om gegevens betrouwbaar en interoperabel te delen met andere (buitenlandse) overheidsorganen, burgers en bedrijven. Dit is ook een voortzetting van het eSENS bouwblok met dezelfde naam. Hiertoe worden verscheidene standaarden en communicatieprotocollen aangewend.

Elke aangesloten partij wordt een node in een netwerk van access points. Per project of domein bestaan verschillende nodes in de verschillende lidstaten. Elk type data of documenten zou via eDelivery moeten kunnen worden verzonden. Wanneer een node de technische specificaties zoals bepaald in eDelivery volgt en verbonden is met een andere node, kunnen gegevens worden uitgewisseld.

De technische specificaties werden ontleend aan Standards Developing Organizations (SDO’s) als ETSI en OASIS. De berichtenuitwisseling is bijvoorbeeld gebaseerd op de AS4 standaard van OASIS. De Europese Commissie (EC) verzorgt ook een metadata-dienst voor eDelivery. De EC beheert ook sample software volgens de eDelivery specificaties, zoals OXALIS, DOMIBUS en CIPA, en e-SENS beheert een lijst van commerciële en niet-commerciële implementaties van AS4. Dit bouwblok is een samenwerking met e-SENS en e-CODEX. Het bouwt daarnaast voort op PEPPOL en SPOCS.

De technische implementatie van eDelivery wordt georganiseerd door het Directoraat-generaal Informatica (DIGIT); beleid voor eDelivery wordt ontwikkeld door het Directoraat-generaal Communications Networks Content & Technology (CONNECT) van de Europese Commissie. eDelivery heeft ook grond in de eIDAS verordening, waarin onder andere wordt bepaald dat elektronische documenten geen juridisch effect mag worden geweigerd op grond van de digitale aard van het document.

Blijf op de hoogte van eDelivery door lid te worden van de joinupgemeenschap eDelivery of lees eerst de pdf met details eDelivery uit 2015.
==Gebruik van eDelivery en doorontwikkeling==
Werking eDelivery

Voor elektronische aanbesteding (eProcurement) wordt het PEPPOL-netwerk gebruikt, dat wordt geleverd door OpenPEPPOL. 17 landen zijn hier al op aangesloten en dagelijks worden 200.000 uitgewisseld via de eDelivery infrastructuur. Voor eJustice wordt een nieuwe versie van eDelivery ingezet voor procedures voor het verhalen van schulden in het buitenland (door 5 lidstaten). In 2015 is hiervoor het European e-Justice Portal live gegaan. De voordelen van eDelivery zijn voornamelijk efficiënter management van documenten en verbeterde samenwerking tussen dienstverleners. Gebruikers zouden eDelivery moeten hergebruiken vanwege verbeteringen in interoperabiliteit, veiligheid, juridische verantwoording en betere prestaties.

Het core service platform voor eDelivery is verzekerd van ondersteuning door CEF tot 2018, met een budget van € 8 miljoen. In het werkprogramma wordt gewerkt aan verdere tests en het opzetten van een test center, open source publicatie, ondersteuning en training van gebruikers, en het monitoren van de inzet van eDelivery. Grants voor eDelivery vergoeden tot 75% van de kosten.
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDeliveryE-Trustex
EHealthDe eHealth DSI heeft tot doel grensoverschrijdende samenwerking en informatieuitwisseling op het gebied van gezondheidszorg in de EU te bewerkstellingen. Dit is vastgelegd in Directive 2011/24/EC. Deze DSI is een voortzetting van de gelijknamige e-SENS pilot in CEF. Vier onderdelen worden voorzien in eHealth: grensoverschrijdende patiënten- en medicatiedossiers, het delen van verzekeringsgegevens, een Europees referentienetwerk voor raadpleging van centres of excellence, en interoperabele patiëntregisters voor onderzoek. In de toekomst zouden hier telemedicine diensten aan toe kunnen worden gevoegd.==Gebruik en doorontwikkeling==

Grensoverschrijdende gezondheidszorg is goed voor 1% van de €10 miljard ziektekosten in Europese Unie. eHealth staat onder toezicht van drie DG’s: DG SANCO, DG CONNECT en DG DIGIT. Maar liefst 13 EU-landen hebben zich aangesloten bij het CEF eHealth netwerk in 2013, waaronder Nederland. De eHealth DSI bevindt zich in een fase van verregaande ontwikkeling.

Technische oplossingen werden al ontwikkeld in epSOS, en verder ontwikkeld in e-SENS, STORK en EXPAND. Expanding Health Data Interoperability Services (EXPAND) was een overbruggingsproject (2014-2015) tussen de Large Scale Pilots van e-SENS en CEF. EXPAND beoogde grootschalige toepassing van oplossingen uit andere projecten naast epSOS, zoals Semantic Health Net (SHN), CALLIOPE, eHR4CR, en PARENT.

In de eerste fase in 2015 worden een patiëntendossier, ePrescription en eDispensation geïmplementeerd, die momenteel worden gepilot in e-SENS. In e-SENS wordt ook onder andere eIdentification en eAuthentication geïntegreerd met OpenNCP uit epSOS, en het eDelivery bouwblok kan worden geïntegreerd. De e-SENS pilot zou in 2016 moeten aflopen; integratie in de CEF infrastructuur is gepland in 2017. Het project wordt financieel gesteund door CEF tot 2019.
http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network/index en.htm
EIDDit bouwblok uit CEF voorziet in publieke dienstverlening aan burgers van andere EU-lidstaten door middel van veilige en betrouwbare authenticatie van gebruikers. eID is ontwikkeld in STORK en SPOCS, en is een voortzetting van het e-Identity bouwblok in e-SENS. De CEF-oplossing bestaat uit software modules voor lidstaten om de eigen identiteiten te ontsluiten, inclusief benodigde ondersteuning. Het grensoverschrijdend gebruik van nationale digitale identiteiten is vastgelegd in de eIDAS verordening.

eID wordt al op beperkte schaal gebruikt:

 • 12 lidstaten kunnen hun nationale identiteiten al gebruiken voor Europese online dienstverlening via ECAS
 • 5 lidstaten gebruiken STORK al om in te loggen op eDelivery
 • in 5 lidstaten kunnen buitenlandse studenten al online academische diensten gebruiken met hun eID
 • in 10 lidstaten kun je al toeslagen aanvragen met je eID.
Ook in Nederland wordt gewerkt aan een online identiteit die Europees kan worden gebruikt volgens eIDAS in Idensys. Idensys is de publiek/private opvolger van DigiD en eHerkenning met een hoger betrouwbaarheidsniveau. Vanaf 18 september 2018 is eID herkenning door EU-lidstaten verplicht. Doorontwikkeling van eID ontvangt financiering vanuit de CEF tot 2017.
Tip: RVO Nederland en het Forum Standaardisatie hebben een tool gemaakt om te bepalen welk betrouwbaarheidsniveau je nodig hebt voor je dienst.https://joinup.ec.europa.eu/software/cefeid/home1EBusiness
EInvoicingDit bouwblok helpt publieke dienstverleners elektronische facturatie te implementeren conform het EU eInvoicing Directive 2014/55/EU. Voorheen was de adoptie van elektronische facturatie laag, en waar aanwezig bestond een veelvoud aan syntaxen en standaarden voor facturen en uitwisseling. Het CEN ontwikkelt hiervoor een nieuwe standaard (CEN BII en CEN MUG workshops, CEN/PC 434 , CEN/PC 440) voor facturen van leveranciers aan overheidsorganisaties. Het doel is de inhoud, taal en uitwisseling van facturen te standaardiseren. Volgens 2014/55/EU moeten overheden en leveranciers voldoen aan de standaard per november 2018.

eInvoicing is complementair aan het PEPPOL-netwerk en de eProcurement pilot in e-SENS. CEF ondersteunt zowel overheidsorganisaties als softwareontwikkelaars bij het implementeren van de eInvoicing standaard, middels een website, test-infrastructuur en een helpdesk. eInvoicing kan worden gecombineerd met het eDelivery bouwblok.

17 landen hebben de CEN-standaard al geïmplementeerd in hun PEPPOL-communicatie. Mercurius, het facturatieplatform van de Belgische overheid, dat wordt gebruikt sinds 1 juli 2014, is gebaseerd op het open source platform van de EC, Open e-PRIOR, wat voldoet aan de CEN-standaard.

eInvoicing is bedoeld voor Administration to Business (A2B) en Administration to Administration (A2A) uitwisseling van facturen. eInvoicing is efficiënter en betrouwbaarder dan de huidige praktijk, en moet daarom leiden tot significante kostenbesparing. CEF heeft een budget van € 9 miljoen vrijgemaakt tot 2018 voor het ontwikkelen van de standaard door CEN en het assisteren bij de implementatie door lidstaten. Het technisch management is belegd bij Directoraat-generaal Informatica (DIGIT); het beleid bij het Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME’s (DG GROWTH).
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor files/files/DSI IntroDocument (eInvoicing)-v1 1.pdf
EJusticeDit CEF-DSI is een voorzetting van de gelijknamige e-SENS pilot en e-CODEX, en geeft invulling aan het e-Justice actieplan, dat in juni 2014 werd aangenomen door de Europese Commissie. De kern van de eJustice DSI wordt gevormd door het eJustice portal, datr is ontwikkeld op basis van e-CODEX.

Het eJustice portaal is toegankelijk sinds 2010, met als doel het enige loket voor juridische zaken in Europa te zijn. Het eJustice portal biedt nu al informatie en formulieren voor een wijde reeks aan juridische grensoverschrijdende procedures. Het is bijvoorbeeld aangesloten op het Europese kadastraal netwerk EULIS.

Aan het portal worden mogelijk nog andere functies toegevoegd, zoals het zoeken naar juridisch professionals in alle lidstaten, een Europees dossiernummer, en een zoekmachine voor jurisprudentie, maar de status van deze diensten is nog onduidelijk. Het eDelivery bouwblok zou ook worden geïntegreerd in het eJustice portal. CEF financiering is nog niet voorzien voor eJustice.
https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=nl&action=home
Electronic exchange of social security information (EESSI)EESSI is een IT-systeem dat de sociale-zekerheidsorganen in Europe zal helpen informatie uit te wisselen. Dit is vastgelegd in Europese regelgeving (verordeningen 883/2004 en 987/2009) over de coördinatie van sociale zekerheid. Alle grensoverschrijdende gegevensuitwisseling tussen de sociale zekerheidsorganen zal lopen via gestructureerde elektronische documenten in een door de EC beheerde infrastructuur. De verschillende instituten zijn gekoppeld in nationale netwerken, die weer internationaal zijn gekoppeld via access points. Hierin vormt sTESTA de backbone waarover de informatie moet worden gecommuniceerd. EESSI moet leiden tot het efficiënter verwerken van berichtenverkeer in de sociale zekerheid. EESSI was oorspronkelijk een project uit het IDABC-programma. EESSI wordt vanuit de Europese Commissie ontwikkeld door een administratieve commissie en een technische commissie onder leiding van het Directoraat-generaal Employment Social Affairs & Inclusion. Het EESSI-project wordt sinds 2014 bijgestaan door een consortium van 13 sociale-zekerheidsorganen uit 10 EU-lidstaten onder de noemer SAFE (Social Agencies of Future Europe), waaronder de Nederlandse SVB. SAFE levert een bijdrage door tijdens de ontwikkeling van EESSI het systeem te testen, waarbij RINIS optreedt als testmanager, en de implementatie te ondersteunen. Dit wordt gefinancierd door de EC onder SAFE 30-CE-0595730/00-51, getekend in 2013.==Gebruik en Doorontwikkeling==
Plaat EESSI
EESSI is enorm complex door het grote aantal aangesloten instellingen en systemen, over verschillende sectoren. Volgens verordening (EU) 987/2009 had EESSI al in mei 2012 operationeel moeten zijn, dat werd uitgesteld naar 1 mei 2014, maar ook die deadline werd niet gehaald. De meest recente planning stelt dat de lopende pilots in 2016 afgerond moeten zijn, en integratie van EESSI in nationale systemen in 2018 operationeel moet zijn. Intussen werd er wel gekeken naar alternatieven, zoals E-TrustEx in het ISA-programma en een proof-of-concept van RINIS in samenwerking met Oostenrijk en Duitsland. In Nederland zijn de Ministeries vanSZW, VWS en Financiën betrokken bij EESSI, alsmede de uitvoeringsorganisaties UWV, Zorginstituut Nederland, Belastingdienst, SVB en RINIS betrokken. EESSI loopt van 2015 tot 2018.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869sTESTADomein Subsidies uitkeringen en toeslagen,Domein Werk en loopbaan
ESignatureDit bouwblok heeft een elektronische handtekening tot doel voor authenticatie van afzenders van berichten in grensoverschrijdende publieke dienstverlening. De noodzaak en eisen aan digitale handtekeningen zijn vastgelegd in Directive 2006/123/EC en besluit 2011/130/EU , alsmede de eIDAS verordening. Concreet wordt door CEF software aangeboden voor het maken en valideren van eSignatures (Digital Signature Service) en het opzetten en onderhouden van een ‘trusted list’ van vertrouwde uitgevers van deze certificaten (TLmanager). Deze software wordt al succesvol gebruikt in het e-CODEX project, het Deense Single-point-of-contact, en het Franse Agentschap voor Veilige Documenten.https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature+DiscoverEBusiness
ETranslationHet CEF Automated Translation (AT) bouwblok helpt overheidsorganisaties grensoverschrijdend informatie uit te wisselen over de verschillende taalbarrières in de Europese Unie heen. Het is een voortzetting van MT@EC uit het ISA-programma, en de onderliggende open-source technologie MOSES. MT@EC benut de kennisbank van de EC met vertaalde documenten in de 24 officiële talen van de EU. Het doel is alle CEF DSI’s meertalig te doen functioneren. Ook zijn er stand-alone vertaaldiensten voorzien voor het vertalen van tekst. Ten slotte zorgt AT voor significante kostenbesparing op vertalingen. De technische implementatie verzekert van vertrouwelijke en continue vertaling en kan vertalen binnen een bepaalde context (bijvoorbeeld aanbesteding of medische context). Hiervoor loopt de vertaling via sTESTA, maar dit kan ook via een veilige internetverbinding. AT komt zowel als API voor integratie in digitale toepassingen, als een web interface voor direct gebruik door mensen.==Gebruik en doorontwikkeling==

MT@EC wordt al gebruikt in het Internal Market Information (IMI) systeem sinds 2012, SOLVIT (een juridische dienst voor wanneer een lidstaat de rechten schendt van een onderdaan of bedrijf in een andere lidstaat), en door de Europese Commissie zelf. Ook is men bezig MT@EC te implementeren bij nationale overheden, en te integreren in diensten als het eJustice portaal, CircaBC, nLex, TED, joinup, en Microsoft Office.

Het CEF-bouwblok is operationeel sinds juni 2013, voortbouwend op de bestaande MT@EC dienst. De vertaaldienst vertaalde 6 miljoen pagina’s per maand in 2014. In 2015 zouden 2 tot 3 nieuwe CEF DSI’s worden geïntegreerd met de vertaaldienst. AT ontvangt CEF funding tot 2020.
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslationsTESTA
EUCARISEUCARIS staat voor de EUropean CAR and driving license Information System. EUCARIS is GEEN EU-initiatief, maar gebaseerd op een intergouvernementeel samenwerkingsverband van inmiddels ruim 30 Europese landen gericht op het ontwikkelen en exploiteren van een uitwisselingssysteem voor vervoer- en transport gerelateerde gegevens.

De architectuur van EUCARIS gebruikt sTESTA als Netwerklaag en daarbovenop een applicatie gebaseerd op web-service technologie.

EUCARIS bestaat uit een generiek framework dat verantwoordelijk is voor de routering en de security van de berichtuitwisseling met daarop specifieke functionele services betreffende voertuigen en hun eigenaren, rijbewijzen, gegevens van transportondernemingen, kilometerstanden etc.

Het systeem koppelt de registraties in de aangesloten landen via nationale contactpunten (NCP’s). Elk land heeft door het gebruik van EUCARIS één interface tussen hun nationale autoriteiten en Europa. De implementatie van nieuwe services wordt hierdoor sterk vereenvoudigd en het beheer veel goedkoper.
==Gebruik en doorontwikkeling==

EUCARIS wordt ontwikkeld, uitgerold en beheerd door een Nominated Party (momenteel Nederland), gekozen door een General Assembly waarin alle deelnemende landen zijn vertegenwoordigd. De kosten voor ontwikkeling, ondersteuning en beheer worden door de landen gedeeld, wat neerkomt op gemiddeld zo’n € 25.000 per land per jaar, afhankelijk van het aantal gebruikte services.

Voor 2015 werden via EUCARIS ca. 50 miljoen berichten uitgewisseld. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren sterk zal groeien.
https://www.eucaris.net/4sTESTADomein Verkeer en vervoer,Domein Reizen wonen en werken in het buitenland
EURESEURES (European Employment Services) is een samenwerkingsnetwerk tussen publieke arbeidsdiensten, in samenwerking met vakbonden en verenigingen van werkgevers. Het doel van het EURES-netwerk is vrije beweging van werknemers binnen de EU. Het EURES-netwerk is toegankelijk voor werkgevers en werkzoekenden via een online portal.https://ec.europa.eu/eures/public/nl/homepage0Domein Reizen wonen en werken in het buitenland
EuropeanaIn heel Europa hebben duizenden galerieën, musea en archieven hun kunstcollecties gedigitaliseerd. Deze virtuele kopieën van tekst, beelden en objecten staan opgeslagen op lokale servers of in de Cloud. Europeana is een platform dat het mogelijk maakt deze collecties online publiek te maken, zodat iedereen deze kunstschatten kan ontdekken en gebruiken. De creatieve industrie waar de Europese digitale kunstbronnen input voor leveren beslaat 4% van de Europese banen en BNP. Publiek gemaakt in 2008 als meertalig toegangspunt voor digitaal Europees erfgoed, biedt Europeana reeds toegang tot 33 miljoen objecten van 3000 datapartners uit heel Europa. Het Europeana platform is volwassen en operationeel. Met CEF-financiering wordt het platform verder ontwikkeld en financieel ondersteund.http://www.europeana.eu/portal/Domein Cultuur sport en vrije tijd
Federatief Berichten StelselEen voorziening waarmee overheidsorganisaties op eenvoudige en efficiënte wijze berichten kunnen sturen aan burgers en ondernemers.FBShttps://logius.nl/diensten/federatief-berichten-stelsel4GDI-Architectuur
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelsel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V. Deze bevat alle persoonslijsten die in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven. GBA-V wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe 'persoonslijst' naar GBA-V zodra één of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een online service zorgt voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) aan afnemers. GBA-V levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de BRP.GBA-Vhttp://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/GBA VBRP (Basisregistratie Personen)
GEANTHet GÉANT netwerk is de communicatie-infrastructuur voor de Europese gemeenschap voor onderzoek en onderwijs. Dit project wordt gefinancierd door 38 National Research and Education Networks (NRENs), zoals het Nederlandse SURFnet, en de Europese Unie. Het verbindt 50 miljoen gebruikers van 10.000 instituten in heel Europa. Het is ook verbonden met internationale vergelijkbare clusternetwerken van over de hele wereld via eduGAIN. Via deze netwerken worden allerlei diensten ontsloten voor het onderwijs en onderzoek, zoals elektronische leeromgevingen.http://www.geant.org/Projects/GEANT Project GN4-1/Pages/Home.aspx5Domein Onderwijs en wetenschap
InternetEen wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken.
Zie ook de ontwikkeling van Solid (Social Linked Data), waarbij een gedecentraliseerd internet wordt opgebouwd met bescherming van de gegevens en privacy by-design.
De afspraken over het internet worden beschreven in de Request for Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force.
Om het internet goed te laten werken, zijn afspraken gemaakt over protocollen voor gegevensuitwisseling tussen computers. Een van die protocollen is het Internetprotocol (IP).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet5GDI-Architectuur
Lijst Open Standaarden - AanbevolenFS-lijst aanbevolen standaardenhttps://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/aanbevolenMinisterie van Binnenlandse ZakenCollege en Forum Standaardisatie1Domein Generiek,Domein Overheid bestuur en koninkrijkGebruik open standaarden
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitPas-toe-of-leg-uit lijst Forum Standaardisatie.PToLU-lijstOverheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, toe te passen en bij aanschaf van ICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe').

Het gaat om standaarden waarvoor wel draagvlak bestaat maar die nog niet breed geadopteerd zijn.

Afwijken mag alleen met zwaarwegende reden en hierover moet verantwoording worden afgelegd via het jaarverslag ('leg uit').
https://www.forumstandaardisatie.nl/lijst-open-standaarden/in lijst/verplicht-pas-toe-leg-uitMinisterie van Binnenlandse ZakenCollege en Forum Standaardisatie1Domein Generiek,Domein Overheid bestuur en koninkrijkGebruik open standaarden
LSP (Landelijk Schakelpunt)Het LSP faciliteert het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en registreert waar patiëntgegevens beschikbaar zijn, welke gegevens zijn opgevraagd en door wie. Medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheek. Het LSP beschikt over een intelligente loggingfunctionaliteit. Met deze functionaliteit is altijd te controleren of inzage rechtmatig was. Ook worden hiermee afwijkende aanvragen gesignaleerd.

Het LSP is onderdeel van de zorginfrastructuur, die verder bestaat uit goed beheerde zorgsystemen (GBZ’en) en goed beheerde zorgnetwerken (GZN's). De zorginfrastructuur kenmerkt zich door unieke identificatie van personen en organisaties aan de hand van:

 • het Burgerservicenummer (BSN) voor patiënten;
 • het UZI-nummer (Unieke Zorgverlener Identificatie) voor zorgverleners (persoon);
 • de URA (Unieke Registratie Abonneehouder) voor zorgaanbieders (organisatie).
LSPhttps://www.vzvz.nl/page/ICT-leverancier/Het-LSPvZVZ (vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie)0Domein Gezondheid en zorg
MachtigingenregisterEen voorziening in de vorm van een register waarin staat welke organisatie gemachtigd is voor het digitaal ophalen van berichten en gegevens voor een specifieke klant. In de praktijk zijn dit vaak intermediairs, die namens hun klanten berichten en gegevens uitwisselen met de Belastingdienst of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Logius beheert het machtigingenregister en maakt de juiste koppelingen.https://www.logius.nl/diensten/machtigingenregister4
Meldpunt Fouten in OverheidsregistratiesEen voorziening in de vorm van een meldpunt met ambtenaren en een platform, om burgers, bedrijven en overheidsorganisaties te helpen bij het laten corrigeren van fouten in overheidsregistraties.MFOhttps://www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-overheidsregistratiesContact met MFO2,4GDI-Architectuur
MT@ECDocumenten die door de Europese Commissie en andere EU-instituten worden gebruikt dienen beschikbaar te zijn in 24 nationale talen. Het volume van deze content maakt het onmogelijk de vertaling aan mensen over te laten. De EC voorziet daarom al jaren een automatische vertaalmachine die een zekere “ruwe” machine-vertaling geeft voor een beperkt aantal talen.

Maar vertaaltechnologie heeft veel vooruitgang geboekt (in de vorm van Statistic Machine Translation, SMT), waardoor de kwaliteit, snelheid, ondersteuning van aantal talen en kosten drastisch verbeterd kunnen worden. MT@EC ontwikkelde daarom een nieuw vertaalsysteem, gebaseerd op SMT. De MT@EC-vertaaldienst kan tussen 552 taalparen vertalen en is compliant met regelgeving omtrent vertrouwelijkheid en informatie-uitwisseling.

MT@EC is operationeel sinds juni 2013 en wordt door verschillende EU-instituten gebruikt. Het is ook online beschikbaar in Europese diensten als IMI, SOLVIT, en nLex. MT@EC is een van de centrale bouwblokken in het CEF DSI-ecosysteem, in de vorm van het CEF.AT platform. MT@EC ontving financiering uit ISA2 en in het verleden uit het CIP. Automatische vertaling wordt voortgezet in eTranslation en heeft ook belangstelling binnen de programma’s FP7 en Horizon 2020.
NLXEen afsprakenstelsel met decentrale voorzieningen in de vorm van open source software-modules, die samen zorgen voor snelle, veilige en AVG-proof gegevensuitwisseling binnen en tussen (overheids)organisaties.https://www.nlx.io/contact1,4GDI-Architectuur
Online dispute resolution systemHet doel van de ODR DSI van CEF is een online platform voor het behandelen van conflicten tussen consumenten en bedrijven uit grensoverschrijdende handel. Dit is een wettelijke verplichting onder 2013/524/EU, die geldt per 9 januari 2016. een voorwaarde van Directive 2013/11/EU, de nationale alternative dispute resolution (ADR) systemen,moeten dan interoperabel zijn en een online portaal opgezet en getest. Een succesvolle pilot werd afgerond in oktober 2013 en juni 2014. Deze DSI heeft dan ook een zeer hoge volwassenheid. De call voor deze DSI sluit op 15 maart 2016, en met een duur van 18 maanden zou dit werkpakket eind 2017 afgerond moeten zijn.https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN
Open data portalDoel van deze DSI van CEF is een pan-Europese digitale infrastructuur voor open data. Open data zijn publieke digitale gegevens, vaak vrijgegeven door overheden, die vrijelijk gebruikt kunnen worden om waardetoevoegende ICT-diensten te ontwikkelen. De Open data portal moet een archief zijn voor metadata over open data (dus de open data zelf wordt niet opgeslagen), en een meertalige zoekmachine met web-interface. Een proof-of-concept staat al op http://publicdata.eu/. De open data portal moet tot stand komen door metadata over open data te vergaren, om te zetten naar een standaard format (DCAT-AP), en middels een API te ontsluiten. De open data support (ODS) action heeft al veel content verzameld. Daarnaast kijkt dit DSI ook naar verbeterkansen, zoals het verrijken en linken van data. Een bèta-versie is gepubliceerd in november 2015 op het European Data Forum Conference, de volledige versie moet in januari 2016 openbaar worden gemaakt. In 2017 moet de ontwikkeling zijn afgerond. Ook wil CEF de Europese open data doen toenemen met 20%, volgens het G8 Open Data charter, en diensten die hiervan gebruik maken doen groeien, door engagement met stakeholders en het publiceren van succesverhalen. De call vanuit CEF sloot op 19 januari 2016.http://publicdata.eu/
Overheid.nlEen voorziening in de vorm van een website, waar de overheid informatie voor burgers en bedrijven publiceert, waaronder alle wet- en regelgeving en overheidsdiensten in Nederland.http://overheid.nl/BZK4Voorkeurskanaal internet,GDI-Architectuur
OverheidsdatacenterVoorzieningen in de vorm van duurzame en volledig schaalbare ICT-omgevingen (datacenter), die geheel in eigendom zijn van de Rijksoverheid, ingericht volgens de hoogst mogelijke normen en gerealiseerd met de nieuwste technieken waardoor die voldoen aan de hoogste eisen voor veiligheid, klimaatbeheersing en energiegebruik en waarmee een zeer hoge beschikbaarheid kan worden gegarandeerd voor bedrijfskritische data en apparatuur.ODChttps://www.ssc-ict.nl/producten-en-diensten/overheidsdatacenter5GDI-Architectuur
PDOKPDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. De informatie is via een website op te vragen als dataservices en -bestanden. Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatie. Bijna elke PDOK service is open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - kosteloos te gebruiken. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.


PDOK Geodatastore

PDOK beheert ook de PDOK Geodatastore. Met deze eind 2015 gelanceerde voorziening kan elke overheidsorganisatie haar open geodata snel, betrouwbaar en kosteloos uploaden. Vervolgens is die voor iedereen via het Nationaal Georegister (NGR) en data.overheid.nl vindbaar en downloadbaar. Zie https://geodatastore.pdok.nl/web/dut/index

Op de github van GeoNetwork is de broncode van de Geodatastore per 18 januari 2016 beschikbaar via github.com/geocat/core-geonetwork/tree/geodatastore.

Er is een API beschikbaar waarmee u een koppeling kunt maken tussen uw lokale database en de Geodatastore. Documentatie over de API staat op geodatastore.pdok.nl/api/v1/docs.
===Standaarden===

De volgende standaarden zijn bij PDOK in gebruik:

Geodatastore:

NL-profiel op iso19139 v1.3.1 Catalogue service for the web (ogc:csw V2.0.2)

PDOK: Web Map Service v1.1 en 1.3 Web Map Tile Service v1.0 Web Feature Service V1.1 en 2.0 INSPIRE Atom service

GML v3.2
https://www.pdok.nlI&MKadasterVoor vragen over PDOK neem s.v.p. contact op met PDOK Productmanager Dorus Krusedorus.kruse@kadaster.nlDomein Bouwen wonen en leefomgeving,Domein Milieu ruimte en water,Domein Verkeer en vervoer,Domein Openbare orde en veiligheid,Domein Landbouw natuur en voedsel,Domein internationale- en ontwikkelingssamenwerking
PKIoverheidEen voorziening voor de uitgifte van certificaten voor betrouwbare identificatie, digitale handtekeningen en veilige gegevensuitwisseling. Een digitaal certificaat van Public Key Infrastructure voor de overheid (PKIoverheid) waarborgt op basis van Nederlandse wetgeving de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail, websites of andere gegevensuitwisseling.Identity managementhttps://logius.nl/diensten/pkioverheid4Vertrouwelijkheid (principe),Identificatie authenticatie en autorisatie,Onweerlegbaarheid (principe),GDI-Architectuur
Register van OverheidsorganisatiesEen voorziening binnen Overheid.nl in de vorm van een digitale registratie, met een overzicht welke organisaties tot de overheid behoren en wat hun wettelijke taken en bevoegdheden zijn.https://organisaties.overheid.nl/4GDI-Architectuur
RouteringsvoorzieningEen voorziening waarop publieke dienstverleners zich éénmalig kunnen aansluiten en daarmee worden ontzorgd voor het afhandelen van alle toegelaten inlogmiddelen (authenticatiemiddelen) die burgers toegang verlenen om hun online zaken te regelen.Eén technische aansluiting voor inlogmiddelen en daarmee één contract, één factuur en één contactpersoon.https://www.logius.nl/diensten/routeringsvoorziening4GDI-Architectuur
Safer InternetDeze DSI van CEF is een voortzetting van de Europese Safer Internet-programma’s (2000-2013). Deze hadden tot doel kinderen te beschermen door veilig gebruik van het internet (door en voor kinderen) te promoten en illegale of schadelijke online content tegen te gaan. Onder INS@FE werd bewustzijn verhoogd, een netwerk van Safer Internet Centres opgezet, en hulplijnen om kinderen en ouders te informeren geïntroduceerd. Onder INHOPE werden hotlines opgezet om illegale content tegen te gaan.

De Europese strategie “a better internet for kids”(BIK) beoogt hoogwaardige content voor kinderen, bewustzijn en empowerment tegen gevaren voor kinderen, een veilige online omgeving voor kinderen, en het tegengaan van kinderporno. Onder CEF wordt deze strategie verder vormgegeven door het opzetten van speciale diensteninfrastructuur.

Concreet wordt een platform ontwikkeld voor het creëren en delen van middelen en diensten tussen nationale Safer Internet Centres, een single point of contact voor burgers om informatie in te winnen opgezet, en databases en rapportage opgebouwd voor het ondersteunen van hulplijnen en hotlines. De nationale platformen moeten voorzien in awareness centres die bewustzijnscampagnes organiseren en informatie bieden, hulplijnen gerelateerd aan Internetgevaren voor kinderen zoals cyberbullying, en hotlines voor illegale content gerelateerd aan kinderen, zoals opgezet in de Safer Internet programma’s. De vertaaldienst eTranslation kan hieraan bijdragen.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/safer-internet-better-internet-kidsDomein Familie jeugd en gezin,Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking
SemanticsHet Semantics bouwblok maakt semantische interoperabiliteit voor wettelijke en officiële documenten mogelijk. Deze technologie stelt machines in staat dergelijke documenten te lezen voor automatische analyse en verwerking. Semantics creëert concepten voor e-SENS (Electronic Simple European Networked Services), zoals ontologieën en diensten voor het mappen van documenten. Hierbij maakt het o.a. gebruik van de in Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA) ontwikkelde bouwsteen Core Vocabularies.Core Vocabularies
Standaard PlatformEen voorziening in de vorm van clouddienstverlening die bestaat uit kant-en-klare werkomgevingen waarmee overheden zelf hoogwaardige digitale diensten als applicaties of websites kunnen ontwikkelen, testen en beheren.https://www.logius.nl/diensten/standaard-platform4,5GDI-Architectuur
sTESTAHet secure Trans European Services for Telematics between Administrations network (sTESTA) is een fysiek netwerk en een aantal services voor berichtenverkeer, die de samenwerking tussen overheidsorganen in verschillende domeinen faciliteert. Bestaande nationale netwerken voor uitwisseling van gegevens zijn hier op aangesloten of kunnen dit nog doen. De voornaamste focus van de netwerkdiensten is beveiliging en versleuteling voor betrouwbare uitwisseling van bestanden. In Nederland is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor de sTESTA aansluiting. De technische aansluiting is belegd bij stichting RINIS.Film uit het ISA Programma over de voordelen van sTESTAhttp://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-4action en.htm5Domein Milieu ruimte en water,Domein Onderwijs en wetenschap,Domein Verkeer en vervoer,Domein Reizen wonen en werken in het buitenland,Domein Gezondheid en zorg,Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen,Domein Werk en loopbaan,Domein Openbare orde en veiligheid,Domein RechtspraakElectronic exchange of social security information (EESSI),ETranslation,EUCARIS,RINIS
Suwinet-InkijkÉén webtoepassing om persoonsgegevens te raadplegen uit systemen van verschillende organisaties.Suwinet-Inkijkhttp://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/BKWIBRP (Basisregistratie Personen),SuwiMLDomein Subsidies uitkeringen en toeslagen,Domein Werk en loopbaan