NORA Architectuur Board/2012-06-08

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en kan verouderde informatie bevatten!
Bijeenkomst van NORA Architectuur Board op vrijdag 8 juni 2012, locatie: ICTU, Den Haag. .

==


Aanwezige leden Architectuur Board:

 • Bertine Steenbergen - BZK/eigenaar NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
 • Ron Roozendaal - VWS/ICCIO
 • Joris van Enst - Waterschapshuis
 • Sjoerd Peereboom - Belastingdienst (vervangt Hans Blokpoel)

Tevens:

 • Cor Franke - Projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
 • Michiel Schoo - secretaris

Afwezig:

 • Hans Blokpoel - Belastingdienst
 • Arianne de Man - IPO
 • Bart Drewes - VNG

1. Opening en introductie door de voorzitter

Bertine meldt dat ze door Hans Blokpoel verzocht is om vandaag als voorzitter van de Architectuur Board te fungeren. Het is de eerste bijeenkomst van de Board, die is ingesteld door de Bestuurlijke Regie Groep. Iedereen introduceert zich kort.

Sjoerd meldt dat Hans i.v.m. met interne prioriteiten verhinderd is, maar er volgende keer, als voorzitter, weer hoopt te zijn. Michiel meldt dat er afmeldingen zijn ontvangen van Arianne de Man en Bart Drewes.

2. Toelichting Governance NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Michiel (secretaris van de Architectuur Board) geeft een korte toelichting op de achtergrond en aanleiding van het waarom van de beschreven governance. De NORA Gebruikersraad is al tweemaal bijeen geweest, zonder door de Architectuur Board ingesteld te zijn. De Architectuur Board stemt formeel in met de instelling van de gebruikersraad.

Ron vraagt naar de aard van de besluiten die in de Architectuur Board worden genomen en naar verhouding van de Architectuur Board tot het College Standaardisatie. Het lijkt Ron niet verstandig om de hele procedure voor vaststelling zoals bij standaarden te doorlopen. Cor beaamt dat. Hij geeft aan dat nieuwe katernen langs de lijn van de Gebruikersraad en Architectuur Board worden vastgelegd en dat College wordt gevraagd om op dezelfde wijze met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur om te gaan als met de lijst met standaarden, altijd toe te passen of desnoods beargumenteerd uitleggen waarom dat niet kan.

Sjoerd informeert naar de verhouding met EL&I. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur heeft een brede scope, die zowel burgers als bedrijven raakt. Bertine geeft aan dat de afstemming met EL&I vanuit BZK intensief is. Michiel vult aan dat het onderwerp Front-Office, waar samenhang burger/bedrijf juist beschreven wordt, expliciet in de plannen is opgenomen. In de uitwerking van de plannen voor Front-Office is EL&I al aangehaakt. Cor licht toe dat ook de A3 uitgangspunten worden meegenomen.

Ron geeft aan dat prioritering van capaciteit een continu proces is. De huidige verkenning, in opdracht van de BRG, naar de behoeften (“bestelling”) voor doorontwikkeling is meer eenmalig van karakter. Bertine beaamt dat.

Bertine merkt op dat de huidige versie van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (3.0) nog geschreven is vanuit het concept van dienstverlening en dat daar actuele thema’s zoals privacy, efficiency, effectiviteit, beveiliging en deliverance (dienstverlening in een bredere betekenis) onvoldoende belicht zijn.

Ron bepleit dat er vanuit de Architectuur Board ook keuzes worden gemaakt ten aanzien van de onderlinge samenhang van de verschillende architecturen. Hij constateert een behoefte aan een actief beheerde lijst van architecturen die op NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn voortgebouwd, leidend tot een federatief stelsel van architecturen. In NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zou tevens een lijst met generieke voorzieningen moeten worden opgenomen, waarmee de normerende werking van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur vergroot wordt. Ook kunnen er per onderwerp (gedelegeerd) eigenaren optreden die zich hard maken voor een onderwerp. Dit staat het eigenaarschap van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur door BZK, als hoeder van de overheidsbrede samenhang, niet in de weg, maar bevordert het actieve eigenaarschap van de architectuurdochters bij de doorontwikkeling van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

De Architectuur Board besluit tot het formuleren van een verdere invulling van haar werkwijze. De secretaris zorgt voor een eerste voorstel, in de trant van een uitgebreidere opdrachtformulering van de BRG aan de Architectuur Board en beschrijving van de verantwoordelijkheden van de eigenaren van de architectuurdochters. Dat biedt de Board de kans om explicieter te sturen op de uitkomsten van het architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen./NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur proces. De thema’s die daarbij aan de orde moeten komen:

 • de Architectuur Board als “eigenaar” van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur;
 • de toegevoegde waarde van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.;
 • het ophalen van (bestuurlijke) noties en onderwerpen die uitwerking in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur vergen;
 • op verschillende (architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.)niveau’s op dezelfde manier werken (begrippen, tools, WIKI’s, etc.);
 • een actief beheerde lijst van architecturen die “overerven” van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur;
 • de rol van Forum en College.

Een belangrijk aspect daarbij is het “eigenaarschap” van de katernen. Het is de bedoeling voor ieder katern een lid van de Architectuur Board verantwoordelijk te maken. Op die manier krijgt NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur een breed draagvlak.

3. Plan beheer NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Cor geeft toelichting op het plan voor beheer. Dit plan is gestoeld op twee belangrijke principes: (1) de formulering van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als leidend voor de doorwerking van principes en afspraken naar dochter-architecturen (2) verdieping en aanvulling van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur geschiedt door de dochters. Daarmee is ook helder welke gesprekken over aanpassing waar plaats moeten vinden. Als er in toepassing van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur conflicten ontstaan, worden die langs de lijn van de gebruikersraad geagendeerd en besproken. Voor zover als de Gebruikersraad dat noodzakelijk acht, wordt dan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aangepast of aangevuld. Deze aanpak kan rekenen op steun in de gebruikersraad.

Sjoerd merkt op dat architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. vooral van de ‘business’ is. Voor acceptatie is het beter dat er geen ICTU logo op de plannen staat, vanwege de associatie met complexe ontwikkeltrajecten. De Architectuur Board kiest voor een neutraal logo, zoals het logo van de e-Overheid.

Joris informeert naar de rol van Logius in beheer. Michiel antwoordt dat Logius een belangrijke gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem is van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, en in de gebruikersraad participeert. Logius beheert technische en functionele, generieke voorzieningen. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beschrijft, in de vorm van de eerder genoemde lijst voorzieningen, feitelijk limitatief de voorzieningen waarvoor Logius het beheer voert.

Ron vult aan met de opmerking dat zijn belangrijkste punt is dat er structureel overleg moet worden gefaciliteerd over beheer. Op alle punten waar de inzichten knellen, moet actie worden ondernomen. Het eigenaarschap is gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarvoor is een actief bijgehouden lijst met afgeleide architecturen van belang. Daarmee wordt een federatief stelsel van architecturen gecreëerd.

4. Plan doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (toelichting door projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur)

Cor geeft toelichting op de plannen. De gebruikersraad is positief over de plannen voor doorontwikkeling. Er zijn enkele constructieve, operationele aanvullingen gemaakt op de beschreven plannen.

Bertine merkt op dat de Manifestgroep en ook het Rijk goed vertegenwoordigd zijn in de aanpak voor de benoemde katernen. Cor antwoordt dat tot op heden geen inbreng zichtbaar is vanuit de decentrale overheden. Zijn uitgesproken verzoek aan de Architectuur Board voor meer betrokkenheid is vooral gericht aan de decentrale overheden. Bertine zal de medeoverheden herinneren aan de hierover gedane toezeggingen. Cor benadrukt dat meeschrijvers zeer welkom zijn, maar dat tegenlezers van nieuwe NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur teksten cruciaal zijn voor de inhoudelijke borging.

Bertine geeft twee aandachtspunten mee. (1) Europese dimensie, in de vorm van EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations./EIS, (zodat er aandacht is voor e-signature, eID, etc. in Europees verband). In de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur moet aansluiting gevonden worden op de vier lagen uit het EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations.. (2) Nuancering van Digitaal als voorkeurskanaal (digitale communicatie kan namelijk ook heel persoonlijk zijn).

Ron merkt op dat NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur geen open standaard is. Dat betekent dat het beheer van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur in plaats van via BOMOS eerder met behulp van methoden als TOGAF) moet plaatsvinden. Daarbij moet “life cycle management” expliciet aandacht krijgen.

Ron geeft verder aan dat de resultaten van ketensturing niet makkelijk te concretiseren zijn. Als het niet normerend is, hoort het niet in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur thuis. Het verbindende element is vooral dat NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur koepel is van de federatie van architecturen in plaats van een overheidsbreed concern. Een overzicht van de generieke voorzieningen is wenselijk.

5. WVTTK/Rondvraag

Cor merkt op dat hij het waardeert dat de Board niet alleen kijkt of de plannen goede onderdelen bevatten maar ook naar de compleetheid van de plannen.

Joris verzoekt om steun bij het uitdragen van het belang van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. binnen de waterschappen, bijvoorbeeld door een presentatie door Cor. Cor zegt dat toe.

Michiel merkt op dat twee vertegenwoordigers niet aanwezig zijn. Voor instemming met de besluiten worden die in conceptvorm, middels het verslag aan VNG en IPO voorgelegd.

De volgende vergadering van de Architectuur Board zal in oktober plaatsvinden, na de volgende vergadering van de Gebruikersraad. Michiel zal zorgen voor een datum waarop iedereen kan.

6. Sluiting

Bertine sluit de vergadering om 10.25 uur.