Architectuur Water

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.
Er is al een Domeinarchitectuur Watermanagement (PDF, 2,3 MB) uit 2014.

Deze architectuur-in-opbouw valt binnen: Domein Milieu ruimte en water

Contactpersonen voor de architectuur van Water:
 • Lead-architect Water van RWS: Peter Bernhard
  peter.bernhard@rws.nl
 • Lead-architecten “Water” van aangehaakte Waterschappen:...
 • Ondersteuning vanuit NORA Beheer: Marieke Vos
  nora@ictu.nl

Algemene toelichting[bewerken]

In Nederland is het domein Water onderkend, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water, met uitleg over diverse onderwerpen die daarbij spelen. De begrippen water, waterbeheer en watermanagement worden daarbij naast elkaar gebruikt, met een gelijke betekenis.

Dat domein Water heeft momenteel nog geen gemeenschappelijk architectuur-kader en ook geen plek op het internet waar ze gezamenlijk de gemaakte afspraken en architecturen delen. Wel zijn er diverse deel-architecturen bekend, zie Domein Milieu ruimte en water, en daarnaast ook de EA RWS en de architectuur van Watermanagement (RWS).

Vanuit de NORA bieden we de betrokken architecten -zowel van de overheid als van private partijen- graag een eerste kapstok aan in de vorm van een startpagina in de NORA voor Water, met eventuele vervolgpagina’s. Tevens geven we ondersteuning bij het opnemen van teksten in deze NORA-wiki.

Hiervoor is Marieke Vos, de beheerder van de wiki, de contactpersoon (te bereiken via nora@ictu.nl).

Uitgangspunt van de NORA is dat informatie publiekelijk wordt gedeeld, onderhouden wordt door betrokken (architecten-) communities, vraag-gestuurd wordt opgezet, gericht is op het geven van concrete handvatten aan architecten om in hun ontwerp afdoende rekening te kunnen houden met specifieke onderwerpen en/of normenkaders.

Afbeelding volgens de iDEA-methodiek (zie visualisatie), van de architectuur van Rijkswaterstaat. Een IST- en een SOLL-plaat die de verwachte wijzigingen visualiseert.
iDEA plaat architectuur Rijkswaterstaat

Laag 1: Grondslagenlaag[bewerken]

Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.

NB. De Waterwet wordt t.z.t. opgevolgd door de omgevingswet https://www.omgevingswetportaal.nl/

Laag 2: Organisatorische laag[bewerken]

Deze laag gaat in op de organisaties en processen om de afgesproken producten en diensten van de overheid te kunnen leveren.
Hieronder valt ook de manier waarop de organisaties daarbij het Dienstverleningsconcept toepassen en de manier waarop de organisaties hun uiteindelijke werkwijzen inrichten op basis van handreikingen zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken. Er zijn tientallen overheidsorganisaties die betroken zijn bij Water(management). Denk aan RWS, Waterschappen (15), RIVM, gemeenten (398), provincies (13), Departementen (BZK, IenW, EZ) enz. En ook diverse private partijen als waterleidingbedrijven, reinigingsbedrijven, bouwbedrijven enz. Daarnaast is de Deltacommissaris benoemd, die plannen maakt (en laat uitvoeren) om ons te beschermen tegen hoog water en tevens te zorgen voor voldoende drinkwater

Nationaal gezien lopen enkele grote programma’s die van invloed zijn op Water:

 • Programma Digitale Delta, het open platform voor gegevens over waterbeheer in Nederland: http://www.digitaldelta.nu/
 • Delta-programma zoet water, met slim watermanagement als onderdeel. Dit programma is in opstart met RWS en vrijwel alle Waterschappen.
 • Doelmatig waterbeheer

Laag 3: Informatielaag[bewerken]

Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishouding van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd.
Waar is het informatiemodel Water te vinden? Zie NORA AP17 wat daarmee wordt bedoeld: Concept samenvoeging AP16/17 (PDF, 813 kB)

Gegevenswoordenboeken voor Water zijn:

 • IMWA standaard
 • Verplichte Inspire onderdelen voor water
 • KRW rapportage

Laag 4: Applicatielaag[bewerken]

Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.

 • SAW@ + DSO als zaaksysteem voor zaakgericht werken met watervergunningen.

Dit systeem is in productie en wordt gebruikt door RWS en 11 waterschappen. KRW rapportage

 • Wettelijk Toetsinstrument Instrument
 • Veiligheidsportaal
 • Nationaal Modellen Data Centrum
 • Water-informatieschermen programma Slim Watermanagement
 • CDL: centrale distributie laag
 • DAMO: een maatwerk systeem voor waterbeheerders om watersysteem gegevens in vast te leggen
 • Landelijk Meetnet Water

Laag 5: Netwerklaag[bewerken]

Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevens tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing?

 • Bestaat niet en daar hebben we best last van
 • Operationeel Waterdatacentrum bestaat ook niet, hindert ons in de rationalisatie van de water IV-portfolio
 • RWS heeft toch een eigen landelijk netwerk?