BIO Thema Huisvesting informatievoorzieningen - Inleiding

Uit NORA Online
< BIO Thema-uitwerking Huisvesting InformatievoorzieningenBIO Thema Huisvesting Informatievoorziening/Inleiding
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Deze thema-uitwerking bevat een referentiekader voor de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen, hierna genoemd Huisvesting IV. Het is gebaseerd op de controls uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voor die aspecten, waar de BIO onvoldoende praktische invulling geeft, zijn onder andere de volgende best practices geraadpleegd: NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 hierna genoemd ISO 27002, The Standard of Good Practice (SoGP) 2018 en diverse van de National Institute of Standards and Technology (NIST).


Afbeelding 'Overzicht BIO-thema’s en positie thema Huisvesting IV' geeft de relatie weer tussen het thema Huisvesting IV en de overige BIO Thema-uitwerkingen.


”Overzicht BIO-the-ma’s en positie thema Huisvesting IV”
Overzicht BIO-thema’s en positie thema Huisvesting IV


Huisvesting IV

In deze thema-uitwerking is een set beveiligingsmaatregelen voor de BIO Thema-uitwerking Huisvesting IV opgenomen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn gerelateerd aan relevante onderwerpen (objecten) uit de BIO. Objecten die ontbreken in de BIO en die uit analyses voortvloeien, worden betrokken uit andere best practices, zoals de ISO 27002 en de SoGP. Voor noodzakelijke details bij specifieke maatregelen wordt verwezen naar operationele practices. De relatie tussen deze documenten wordt in afbeelding 'Relatie BIO Thema-uitwerking Huisvesting IV met aanpalende documenten' weergegeven.


”Relatie BIO Thema-uitwerking met aanpalende documenten”
Relatie BIO Thema-uitwerking Huisvesting IV met aanpalende documenten


De objecten en de bijbehorende maatregelen gelden zowel voor implementatie- als voor auditdoeleinden. Samenvattend komt het erop neer dat de objecten en de bijbehorende maatregelen georganiseerd zijn in het beleids-, uitvoerings- en control-domein. Afbeelding 'Thema Huisvesting Relatie tussen objecten in het beleids-, uitvoerings- en control-domein' schetst de structuur waarin een relatie wordt gelegd tussen de objecten binnen het beleids-, uitvoerings- en control-domein voor huisvesting IV.


”Relatie tussen objecten in het beleids-, uitvoerings- en control-domein”
Relatie tussen objecten in het beleids-, uitvoerings- en control-domein

Scope en begrenzing huisvesting IV

De te stellen eisen aan huisvesting IV worden vooral bepaald door de fysieke bescherming van de apparatuur, die gebruikt wordt voor verwerking, transport en opslag van data. De opkomst van de IT-clouddiensten betekent veranderingen in de aanschaf van IT-diensten en de daarvoor benodigde huisvesting.


Het management van de doelorganisatie blijft verantwoordelijk voor het gehele bedrijfsproces en onderliggende IT-ondersteuning. Daarom worden er besluiten genomen op basis van: functionaliteit, wet- en regelgeving (beveiliging) en kosten. Dit heeft invloed op de keuze welke type huisvesting IV past bij de organisatie.


De volgende 3 opties zijn mogelijk:

  1. Fysieke huisvesting, Bij deze traditionele huisvesting is het rekencentrum ondergebracht binnen één fysieke locatie onder beheer van de doelorganisatie.
  2. Modulaire huisvesting, Bij deze huisvestingsvorm is het rekencentrum ondergebracht in mobiele bouwblokken, die flexibel ‘gestapeld’ kunnen worden tot de benodigde capaciteit bereikt is (vrachtcontainers).
  3. Virtuele huisvesting, Bij deze vorm is het rekencentrum ondergebracht in een (private of publieke) cloud. Bij deze vorm van huisvesting valt slechts een beperkt deel van de bedrijfsmiddelen onder het technisch beheer en de bestuurlijke invloed van de doelorganisatie. Men neemt een dienst af en stelt eisen. Hoe groot de invloed van de doelorganisatie is, hangt af van inrichtingskeuzes, maar vooral van de te leveren diensten door leveranciers, zoals Infrastructure As A Service (IAAS), Platform as a Service (PAAS) of Software As A Service (SAAS).


Afhankelijk van de gemaakte inrichtingskeuze voor huisvesting IV zijn normen voor de huisvesting in meer of mindere mate van toepassing.


Deze thema-uitwerking beschrijft optie 1 ‘Fysieke huisvesting’ en daarbij de objecten voor huisvesting IV, die gerelateerd zijn aan terreinen, gebouwen, ruimten en middelen, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding. Vanuit het huisvestingsbeleid (zie het beleidsdomein) wordt de inrichting en beveiliging van de resources binnen het uitvoeringsdomein aangestuurd en met beheersing op de uitvoering wordt grip verkregen op de naleving van de gestelde beveiligingseisen (zie het control-domein).


”Overzicht fysieke huisvesting IV”
Overzicht fysieke huisvesting IV

Aanpak BIO Thema-uitwerking huisvesting IV

Het toelichtingsdocument schetst de standaardmethodiek waarmee BIO Thema-uitwerkingen worden opgesteld. Een uitgebreide uitwerking van de methodiek is beschreven in het document: ‘SIVA en toepassingssystematiek’.