BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening/alle normen alle eigenschappen

Uit NORA Online
< BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


ℹ️Toon uitleg relaties themaprincipe, conformiteitindicator en norm

schema van een themaprincipe met daaronder een aantal conformiteitsindicatoren en onder elke conformiteitsindicator een aantal normen.
Een themaprincipe is een richtinggevende uitspraak binnen een bepaald thema, zoals beveiliging of privacy. Een themaprincipe is vaak nog vrij breed, maar valt uiteen in een aantal deelonderwerpen, die met trefwoorden zijn aangegeven: de conformiteitsindicatoren. Onder elk trefwoord valt een aantal normen, concrete aanbevelingen die je kunt uitvoeren om dat deel van het principe te realiseren. Conformeer je je aan alle normen, dan conformeer je je aan de indicator en uiteindelijk aan het principe.

Stel dat het thema Gezondheid onderdeel uitmaakte van de NORA. Dan zou een gezondheidsprincipe kunnen zijn: de volwassene eet gezond en in gepaste hoeveelheden. Logischerwijs valt dat uiteen in een aantal trefwoorden, de conformiteitsindicatoren: eet gezond en gepaste hoeveelheden. Iemand kan immers heel gezond eten naar binnen werken, maar veel te veel of juist te weinig. Of de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen uit eenzijdige voeding en zo toch niet gezond eten. In de praktijk heb je aan deze kernwoorden nog niets: je hebt normen nodig die uitwerken hoe je dit realiseert en meet. De normen die gepaste hoeveelheid concretiseren zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de afmeting van de volwassene, de hoeveelheid beweging en de calorische waarde van het eten.

Klik verder voor alle eigenschappen van themaprincipes, conformiteitsindicatoren en normen.

In deze tabel staan alle normen uit BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen, met het unieke ID, de

Conformiteitsindicator uit het beveiligingsprincipe dat het uitwerkt en de daadwerkelijke norm. Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de sortering aan te passen en klik op een norm om alle eigenschappen te zien. Deze tabel is ook beschikbaar als csv download en via BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen per aspect Beleid, Uitvoering of Control.
IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_B.01.01Huisvesting IV-beleidDe organisatie heeft een huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-beleid opgesteld dat:
 • doelstellingen en principes van de huisvesting IV-beveiliging bevat;
 • specifieke verantwoordelijkheden en rollen bevat;
 • processen voor het behandelen van afwijkingen en afzonderingen bevat;
 • procesmatig tot stand komt, bijvoorbeeld: voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen/goedkeuren, communiceren, implementeren, evalueren en aanpassen.
HVI_B.01.02BeleidsregelsBeleidsregels over het huisvesting informatievoorzieningen (IV)-beleid behandelen eisen die voortkomen uit:
 • Bedrijfsstrategie
 • Wet- en regelgeving
 • Huidige en verwachte bedreigingen op huisvesting IV
 • HVI_B.01.03BeleidsregelsBeleidsregels zijn gerelateerd aan specifieke onderwerpen over huisvesting informatievoorzieningen (IV), zoals:
 • Fysieke beveiligingszone
 • Fysieke toegangsbeveiligingspersoneel
 • HVI_B.02.01Wettelijke, statutaire, regelgevende, contractuele eisenDe verantwoordelijke voor de huisvesting informatievoorzieningen (IV)-organisatie stelt vast welke wetgeving van toepassing is voor huisvesting-IV.
  HVI_B.02.02Wettelijke, statutaire, regelgevende, contractuele eisenHet huisvesting informatievoorzieningen (IV)-beleid waarover de huisvesting IV-organisatie en de klant overeenstemming hebben bereikt, is mede gerelateerd aan alle relevante en specifiek geldende wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen.
  HVI_B.03.01EigenaarPersonen of afdelingen, die door de directie verantwoordelijk zijn gesteld voor de levenscyclus van een huisvesting informatievoorzieningen (IV)-bedrijfsmiddel, zijn als eigenaar benoemd.
  HVI_B.03.02EigenaarHet eigenaarschap van een huisvesting informatievoorzieningen (IV)-bedrijfsmiddel wordt toegekend bij het ontstaan en of bij de verwerving van het middel.
  HVI_B.03.03EigenaarDe eigenaar van het huisvesting informatievoorzieningen (IV)-bedrijfsmiddel is verantwoordelijk voor het juiste beheer gedurende de gehele levenscyclus ervan.
  HVI_B.03.04EigenaarDe eigenaar van het bedrijfsmiddel zorgt ervoor dat:
 • bedrijfsmiddelen geïnventariseerd worden;
 • bedrijfsmiddelen passend worden geclassificeerd;
 • toegangsbeperkingen en classificatie van belangrijke bedrijfsmiddelen worden gedefinieerd, en periodiek beoordeeld;
 • bedrijfsmiddelen met juiste procedures worden verwijderd of vernietigd.
 • HVI_B.04.01Gangbare standaardenDe gangbare principes rondom 'Security by design' zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.
  HVI_B.04.02Gangbare standaardenHuisvesting informatievoorzieningen (IV) die ingezet wordt voor de organisatie is minimaal ISO 27001 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging) en ISO 50001 (Energiemanagement) gecertificeerd.
  HVI_B.05.01Kwalitatieve en kwantitatieve eisenDe eisen en specificaties voor huisvesting informatievoorzieningen (IV) zijn onderdeel van het eisenpakket dat is opgesteld bij de verwerving van de voorzieningen.
  HVI_B.05.02OvereenkomstenHet verwerven van huisvesting informatievoorzieningen (IV) vindt uitsluitend plaats met een overeenkomst of andere formele afspraak.
  HVI_B.05.03OvereenkomstenDe bij Service Level Agreements (SLA’s) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP’s) betrokken rollen Contractmanagement en Service Level Management zijn vastgelegd.
  HVI_B.05.04OvereenkomstenAfspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in Service Level Agreement (SLA’s) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP’s).
  HVI_B.05.05OvereenkomstenDe levering van voorzieningen wordt periodiek geëvalueerd door een onafhankelijke partij.
  HVI_B.06.01Service Level AgreementDe huisvesting IV-organisatie heeft de te leveren diensten en bijbehorende dienstenniveaus beschreven.
  HVI_B.06.02Service Level AgreementDeze dienstenniveaus zijn in lijn met het huisvesting IV- beveiligingsbeleid.
  HVI_B.06.03Service Level AgreementDe dienstenniveaus zijn onder andere gericht op de aspecten: beschikbaarheid, openstelling, vertrouwelijkheid (zonering) en herstel (disaster recovery).
  HVI_B.07.01Natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukkenDe organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijfskritisch zijn.
  HVI_B.07.02Natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukkenTegen bedreigingen van buitenaf zijn beveiligingsmaatregelen genomen op basis van een expliciete risicoafweging.
  HVI_B.07.03Natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukkenBij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de kans op gevolgen van rampen veroorzaakt door de natuur en menselijk handelen.
  HVI_B.07.04Natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukkenDe aanwezige brandblusapparatuur wordt jaarlijks op geschiktheid gekeurd door de brandweer of een hiertoe erkend keuringsinstituut.
  HVI_B.08.01Bewustzijnsopleiding, -training en bijscholingBinnen huisvesting Informatievoorzieningen (IV) nemen alle medewerkers regelmatig deel aan beveiligingsbewustwording (bijvoorbeeld I-bewustzijn) en trainingsprogramma’s of nemen deel aan workshops hierover.
  HVI_B.08.02Bewustzijnsopleiding, -training en bijscholingAan de medewerkers wordt regelmatig training (e-learning) aangeboden en zij worden regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond rekencentrumbeveiliging met brochures en nieuwsberichten.
  HVI_B.09.01OrganisatiestructuurBinnen de huisvestingsorganisatie hebben de verantwoordelijken voor huisvesting Informatievoorzieningen (IV) een formele positie.
  HVI_B.09.02OrganisatiestructuurVoor huisvesting Informatievoorzieningen (IV) is een organisatieschema beschikbaar.
  HVI_B.09.03FunctionarissenHet organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie.
  HVI_B.09.04Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhedenDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen binnen huisvesting Informatievoorzieningen (IV) zijn expliciet vastgelegd en belegd.
  HVI_C.01.01RichtlijnenDe huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie beschikt over richtlijnen voor de controle van bedrijfsmiddelen.
  HVI_C.01.02RichtlijnenDe huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor een effectieve ondersteuning van de controle-activiteiten.
  HVI_C.01.03RichtlijnenDe huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van een registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie.
  HVI_C.01.04RichtlijnenDe huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie beschikt over richtlijnen voor het evalueren van de huisvesting IV-organisatie.
  HVI_C.01.05RichtlijnenDe huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van controlefunctionarissen vastgelegd.
  HVI_C.02.01OnderhoudsplanVoor kwetsbare voorzieningen (binnen en buiten het gebouw) zijn duidelijke onderhoudsbepalingen gesteld.
  HVI_C.02.02OnderhoudsbepalingenHet vastgoed (onder andere gebouwen) wordt op alle locaties van de huisvesting van de rekencentra onderhouden met een vastgesteld onderhoudsplan.
  HVI_C.03.01ProcesmatigHet bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCMS) is:
 • beschreven;
 • goedgekeurd door het management;
 • toegekend aan een verantwoordelijke functionaris.
 • Het behandeld onder andere: planning, uitvoering van de scope, rapporteren en bespreken van verbetervoorstellen.
  HVI_C.03.02ProcesmatigDe beoordelingsrapportage bevat kwetsbaarheden en verbetervoorstellen en worden gecommuniceerd met verantwoordelijken/eigenaren van systemen waarin kwetsbaarheden en zwakheden gevonden zijn.
  HVI_C.03.03Hersteld en voortgezetEen continuïteitsplan is opgesteld, met daarin activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden, uit te voeren validaties, escalatiepaden en signaleringsrapportage over continuïteit.
  HVI_C.03.04Hersteld en voortgezetDe herstelprocessen en -procedures voor de huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie zijn gedocumenteerd.
  HVI_C.03.05Hersteld en voortgezetEr is gezorgd voor afdoende uitwijkfaciliteiten zodat bij calamiteiten de serviceverlening binnen de daartoe gestelde termijn voortgezet kan worden.
  HVI_C.03.06Hersteld en voortgezetGebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en het draaiboek worden periodiek op correctheid en doelmatigheid getest.
  HVI_C.03.07Hersteld en voortgezetDe huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie is verantwoordelijk voor het beheer, periodiek testen en controleren van uitwijkvoorzieningen.
  HVI_C.04.01BeheersorganisatieDe belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheersorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn met een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.
  HVI_C.04.02BeheersorganisatieDe verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd.
  HVI_C.04.03BeheersorganisatieDe organisatie heeft de taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden beschreven en de bijbehorende bevoegdheden vastgelegd in een autorisatiematrix.
  HVI_C.04.04ProcesstructuurDe samenhang van de processen wordt met een processtructuur vastgelegd.
  HVI_U.01.01RichtlijnenPersoneel behoort alleen dankzij ‘need-to-know’ bekend te zijn met het bestaan van of de activiteiten binnen een beveiligd gebied.
  HVI_U.01.02RichtlijnenZonder toezicht wordt niet gewerkt in beveiligde gebieden. Dit is zowel om veiligheidsredenen als om geen gelegenheid te bieden voor kwaadaardige activiteiten.
  HVI_U.01.03RichtlijnenLeegstaande beveiligde ruimten behoren fysiek afgesloten en periodiek geïnspecteerd te zijn.
  HVI_U.01.04RichtlijnenTenzij goedgekeurd wordt beeld- en geluidsopnameapparatuur, zoals in mobiele apparatuur niet toegelaten in de beveiligde ruimten.
  HVI_U.01.05RichtlijnenBezoekers van kritieke faciliteiten:
  • worden slechts toegang geboden voor vastgestelde doeleinden;
  • worden continu aan toezicht onderworpen;
  • worden gemonitord bij aankomst en vertrek;
  • krijgen instructie over de beveiliging van de omgeving en van de noodprocedures en worden bewust gemaakt van de beveiligingsregels;
  • wordt verteld dat het gebruik van beeld- en geluidopnamemateriaal/apparatuur niet is toegestaan;
  • dragen verplicht een badge.
  HVI_U.02.01InventarisVoor elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen is het eigenaarschap toegekend (zie paragraaf 8.1.2 van de ISO 27002) en de classificatie van het bedrijfsmiddel is geïdentificeerd (zie paragraaf 8.2 van de ISO 27002).
  HVI_U.02.02InventarisDe huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie identificeert de bedrijfsmiddelen, die voor huisvesting IV relevant zijn in de levenscyclus van informatie en documenteert het belang daarvan, waarbij:
 • de levenscyclus van informatie (aanmaak, verwerking, opslag, overdracht, verwijdering en vernietiging) omvat;
 • de documentatie onderhouden wordt in speciale of bestaande inventarislijsten indien van toepassing.
 • HVI_U.02.03InventarisDe inventarislijst van de bedrijfsmiddelen is nauwkeurig, actueel, consistent en conform andere inventarisoverzichten.
  HVI_U.02.04InventarisDe huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie heeft inventarisoverzichten, waarvoor geldt:
 • inventarisoverzichten van bedrijfsmiddelen helpen zeker te stellen dat doeltreffende bescherming plaatsvindt;
 • inventarisoverzichten kunnen vereist zijn voor: financieel (beheer van bedrijfsmiddelen), verzekeringen, gezondheid en veiligheidsredenen e.d.
 • HVI_U.03.01BeveilingszonesEr wordt voor het inrichten van beveiligde zones gebruik gemaakt van de volgende standaarden:
 • Kader Rijkstoegangsbeleid 2010
 • Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR) 2016
 • Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR) 2013
 • HVI_U.03.02BeveilingszonesBeveiligingszones worden gedefinieerd waarbij de locatie en de sterkte van elke zone afhangen van de beveiligingseisen van de bedrijfsmiddelen die zich binnen de zone bevinden en van de resultaten van een risicobeoordeling.
  HVI_U.03.03BeveilingszonesInformatieverwerkende faciliteiten die worden beheerd door de organisatie zijn fysiek of logisch gescheiden van informatieverwerkende faciliteiten die door externe partijen worden beheerd.
  HVI_U.03.04BeveilingszonesAlle medewerkers dragen zichtbaar een identificatiemiddel en informeren beveiligingspersoneel als zij in de niet publieke ruimten personen zonder begeleiding en zonder zichtbaar identificatiemiddel tegenkomen.
  HVI_U.03.05BeveilingszonesElke fysieke toegang wordt gecontroleerd en fysiek of elektronisch in een logboek vastgelegd.
  HVI_U.04.01FaciliteitenBelangrijke faciliteiten zijn zo gelegen dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.
  HVI_U.04.02FaciliteitenFaciliteiten zijn zo geconfigureerd dat wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie of activiteiten van buitenaf zichtbaar en hoorbaar zijn; voor zover van toepassing wordt ook elektromagnetische afscherming overwogen.
  HVI_U.04.03FaciliteitenAdresboeken en interne telefoonboeken waarin locaties worden aangeduid met faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerken, zijn niet vrij toegankelijk voor onbevoegden.
  HVI_U.04.04FaciliteitenSleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan (zie ook het Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NKBR) 2016 paragraaf 5.4).
  HVI_U.05.01NutsvoorzieningenNutsvoorzieningen:
 • zijn conform de technische beschrijving van de fabrikant en de lokale wettelijke eisen;
 • worden regelmatig onderzocht, om te beoordelen of hun capaciteit toereikend is voor de groei van het bedrijf en de interactie met andere nutsvoorzieningen;
 • worden regelmatig geïnspecteerd en getest, om te waarborgen dat ze correct functioneren;
 • zijn zo nodig voorzien van een alarmsysteem, om disfunctioneren op te sporen;
 • beschikken voor zover nodig over meervoudige voeding met een verschillende fysieke route.
 • HVI_U.05.02NutsvoorzieningenNoodverlichting en (nood)communicatiemiddelen zijn aanwezig.
  HVI_U.05.03NutsvoorzieningenNabij nooduitgangen en ruimten waar apparatuur aanwezig is, zijn noodschakelaars en knoppen waarmee stroom, water, gas of andere voorzieningen kunnen worden uitgeschakeld.
  HVI_U.05.04NutsvoorzieningenVoor de netwerkverbinding(en) is redundantie verkregen via meerdere routes en vanaf meer dan één aanbieder.
  HVI_U.06.01Geplaatst en beschermdApparatuur en informatieverwerkende- en opslagfaciliteiten worden zodanig geplaatst, dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben en beveiligd zijn tegen onbevoegde kennisname van gegevens.
  HVI_U.06.02Geplaatst en beschermdApparatuur wordt beschermd tegen bedreiging (zoals overspanningen, blikseminslag, diefstal, weglekken van informatie door elektromagnetische straling) van buitenaf.
  HVI_U.07.01Correcte wijzeApparatuur wordt onderhouden volgens de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften.
  HVI_U.07.02Correcte wijzeReparaties en onderhoudsbeurten aan apparatuur worden alleen uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel.
  HVI_U.07.03Correcte wijzeReparaties van en onderhoud aan apparatuur (hardware) worden op locatie en door bevoegd personeel uitgevoerd, tenzij geen data (meer) op het apparaat aanwezig of toegankelijk is.
  HVI_U.07.04Correcte wijzeVan alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud worden registraties bijgehouden.
  HVI_U.07.05Correcte wijzeVoldaan wordt aan alle onderhoudseisen die door verzekeringspolissen zijn opgelegd.
  HVI_U.07.06Correcte wijzeVoordat apparatuur na onderhoud weer in bedrijf wordt gesteld, wordt een inspectie uitgevoerd om te waarborgen dat niet met de apparatuur geknoeid is en dat deze niet slecht functioneert.
  HVI_U.08.01GeverifieerdVoorgaand aan verwijdering of hergebruik, behoort te worden gecontroleerd of apparatuur opslagmedia bevat.
  HVI_U.08.02Verwijdering of betrouwbaar veilig zijn overschrevenHet verwijderen van apparatuur vindt plaats met vastgestelde procedurestappen:
 • Inleveren, Bij beëindiging van het gebruik of bij een defect worden apparaten en informatiedragers bij de beheersorganisatie ingeleverd.
 • Verwijderen, De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde verwijdering van data, zodat geen data meer op het apparaat aanwezig of toegankelijk is.
 • Vernietigen, Als verwijdering niet mogelijk is, wordt de data vernietigd.
 • Afvoeren, De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde afvoer. Het afvoeren of vernietigen wordt per bedrijfseenheid geregistreerd.
 • HVI_U.09.01BedrijfsmiddelenIn het beveiligingsbeleid is geborgd dat het invoeren en afvoeren van bedrijfsmiddelen met een vaste procedure plaatsvindt. Onderdeel van deze procedure is een formeel toestemmingstraject.
  HVI_U.09.02BedrijfsmiddelenMedewerkers en gebruikers van externe partijen, die bevoegd zijn om toe te staan dat bedrijfsmiddelen van de locatie worden meegenomen, worden geïdentificeerd.
  HVI_U.09.03BedrijfsmiddelenAan de afwezigheid van bedrijfsmiddelen worden tijdsgrenzen gesteld en geverifieerd wordt dat ze tijdig worden teruggebracht.
  HVI_U.09.04BedrijfsmiddelenVoor zover nodig en gepast wordt het meenemen en de terugkeer van bedrijfsmiddelen geregistreerd.
  HVI_U.09.05BedrijfsmiddelenDe identiteit, rol en connectie van iedereen die bedrijfsmiddelen hanteert of gebruikt, worden gedocumenteerd en deze documenten moeten samen met de apparatuur, informatie of software worden geretourneerd.
  HVI_U.10.01ToegangspuntenEr is een procedure voor het omgaan met verdachte brieven en pakketten in postkamers en laad- en losruimten.
  HVI_U.10.02ToegangspuntenToegang tot een laad- en loslocatie van buiten het gebouw wordt beperkt tot geïdentificeerd en bevoegd personeel.
  HVI_U.10.03ToegangspuntenDe laad- en loslocaties zijn zo ontworpen dat goederen kunnen worden geladen en gelost zonder dat de leverancier toegang heeft tot andere delen van het gebouw.
  HVI_U.10.04ToegangspuntenDe buitendeuren van een laad- en loslocatie moeten beveiligd zijn als de binnendeuren open zijn.
  HVI_U.10.05ToegangspuntenInkomende materialen worden bij binnenkomst op de locatie geregistreerd volgens de procedures voor bedrijfsmiddelenbeheer.
  HVI_U.10.06ToegangspuntenInkomende en uitgaande zendingen worden, voor zover mogelijk, fysiek gescheiden.
  HVI_U.10.07ToegangspuntenInkomende materialen worden gecontroleerd op mogelijke aanwijzingen voor vervalsing tijden het transport. Bij ontdekte vervalsing wordt dit direct aan het beveiligingspersoneel gemeld.
  HVI_U.11.01VoedingskabelsKabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd.
  HVI_U.11.02VoedingskabelsHuisvesting Informatievoorzieningen (IV) is ingericht met de volgende best practices:
 • TIA-942: Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers
 • NEN-EN 50600: Europese normenreeks voor datacenters
 • NPR 5313: Richtlijn voor datacenters (2014)
 • HVI_U.11.03VoedingskabelsVoedings- en telecommunicatiekabels zijn beveiligd en niet toegankelijk door onbevoegden.
  HVI_U.12.01ArchitectuurvoorschriftenDe aanwezige architectuurvoorschriften voor de fysieke inrichting van huisvesting Informatievoorzieningen (IV) worden actief onderhouden.
  HVI_U.12.02ArchitectuurvoorschriftenDe inrichting van huisvesting Informatievoorzieningen (IV) en bekabelingen zijn gedocumenteerd.
  HVI_U.12.03DocumentatieHet document met de inrichting van huisvesting Informatievoorzieningen (IV) en de bekabeling:
 • heeft een eigenaar;
 • is voorzien van een datum en versienummer;
 • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
 • is actueel, juist en volledig;
 • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd.