Basisregister Onderwijs (BRON)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Erkenning personen
Domein Onderwijs en wetenschap
Opdrachtgever
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Verstrekkers
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Afnemers
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Beschrijving

Het Basisregister Onderwijs (BRON) is een verzameling van leerlinggegevens aangeleverd door onderwijsinstellingen in Nederland. Alle scholen in Nederland in het primair onderwijs (po) en alle scholen en instellingen in het voortgezet onderwijs (vo), het hoger onderwijs (hbo en wo) en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve), zijn aangesloten op BRON. Scholen en instellingen wisselen leerlinggegevens uit met BRON. De gegevens van scholen en instellingen staan geregistreerd in de Basisregistratie Instellingen (BRIN). Bij een inschrijving op een school worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd en uitgewisseld met BRON:

 • persoonsgebonden nummer (Burgerservicenummer of onderwijsnummer);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • officiële achternaam;
 • voorvoegsel(s) (indien van toepassing);
 • officiële voornaam/voornamen (in de juiste volgorde);
 • actueel adres (straatnaam, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaatsnaam)

Daarnaast worden, afhankelijk van het type onderwijs, nog tal van andere gegevens uitgewisseld met BRON. Voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie betreft dit bijvoorbeeld de locatiecode. Dit is het 12-cijferige NHR vestigingsnummer dat aangeeft waar de leerling (het grootste gedeelte van) zijn of haar opleiding volgt. Het doel van BRON is het verlichten van de administratieve lasten voor scholen. Scholen hoeven hun gegevens aan steeds minder partijen te leveren, omdat DUO deze gegevens via BRON verstrekt.

De gegevens uit BRON worden onder andere gebruikt voor het volgende:

 • DUO gebruikt geanonimiseerde gegevens uit BRON voor het berekenen en toekennen van de bekostiging aan scholen. De overheid krijgt hierdoor meer controle op de rechtmatigheid van de bekostiging.
 • Het recht op mogelijke tegemoetkoming studiekosten en/of studiefinanciering wordt geverifieerd met de leerlinggegevens uit BRON.
 • De gegevens uit BRON leveren beleidsinformatie op voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • De gegevens uit BRON leveren waardevolle managementinformatie op voor het ministerie van OCW, voor scholen en voor schoolbesturen, voor gemeenten, voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en voor de Inspectie van het Onderwijs.

Informatie

Openbaarheid:besloten
Herkomst gegevens:
Iedere school heeft een eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hierin worden alle leerlinggegevens bijgehouden. Vanuit het LAS wisselt de school leerlinggegevens uit met BRON. Zij kunnen dat op de volgende manieren doen:

 • Beveiligde site: Vo en bve-instellingen wisselen gegevens uit via een beveiligde site. Zij loggen in op deze site door middel van een token.
 • Directe koppeling systemen: Instellingen in het po, wo en hbo kunnen via hun LAS direct gegevens uitwisselen met BRON. Om de uitwisseling tussen een LAS en BRON veilig te laten verlopen, levert DUO een beveiligingscertificaat dat scholen installeren in hun eigen LAS. Op die manier ontstaat een veilige verbinding. Het beveiligingscertificaat is vijf jaar geldig. Na vijf jaar stuurt DUO een nieuw certificaat. Deze twee manieren van gegevensuitwisseling bestaan naast elkaar, omdat toen vo en bve-instellingen aansloten op BRON een directe koppeling met het LAS nog niet mogelijk was. De verwachting is dat op den duur ook deze instellingen via een directe koppeling gegevens zullen uitwisselen, maar hiervoor zijn ook aanpassingen nodig in de systemen van de onderwijsinstellingen. Wijzigingen in de wetgeving kunnen ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen andere gegevens moeten aanleveren aan BRON. Onderwijsinstellingen worden ondersteund bij de implementatie van deze wijzigingen door middel van gebruikersoverleggen met softwareleveranciers, DUO en het ministerie van OCW.

Wettelijke grondslag:
Wet op het onderwijstoezicht; artikel 24b
Leveromvang:
Primair onderwijs: 1,6 miljoen, Voortgezet onderwijs: circa 950.000, Middelbaar beroepsonderwijs: circa 525.000, Hoger beroepsonderwijs: circa 425.000, Wetenschappelijk onderwijs: 245.000
Mutatiefrequentie:
Scholen zijn verplicht gewijzigde gegevens binnen 2 weken uit te wisselen met BRON. Als scholen een mutatie doorgeven, is dit over het algemeen de volgende dag verwerkt in BRON. Dit kan langer duren als de persoonsgegevens moeten worden gecontroleerd.
Informatiebronnen:

Producten en diensten:
De gegevens zijn niet openbaar, alleen DUO kan BRON raadplegen en op aanvraag gegevens verstrekken aan afnemers. In de wet is vastgelegd aan wie DUO gegevens uit BRON mag doorleveren en welke gegevens elke partij mag ontvangen. Op persoonsniveau worden geen gegevens uitgewisseld.