Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Gebeurtenissen
Domein Verkeer en vervoer
Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder
Rijkswaterstaat
Verstrekkers
Rijkswaterstaat
Afnemers
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), wegbeheerders, overheden, CBS, regionale organen verkeersveiligheid, consultants, SWOV en ad hoc afnemers


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen.

Beschrijving

In de verkeersongevallenregistratie worden alle verkeersongevallen in Nederland verwerkt die door de politie zijn vastgelegd in processen-verbaal of kenmerkenmeldingen. Een verkeersongeval is een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij ten minste één rijdend voertuig betrokken is. Naast informatie van politie worden ook meldingen van ongevallen met blikschade door Weginspecteurs van Rijkswaterstaat in de verkeersongevallenregistratie opgenomen. Het product BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) wordt samengesteld uit deze database. Het bestand wordt samengesteld door Rijkswaterstaat. BRON bevat de volgende kerngegevens:

  • Locatie
  • Toedracht
  • Slachtoffer kenmerken (geslacht, leeftijd enz.)
  • Voertuiginformatie
  • Betrokkenen (informatie over bestuurders)

BRON bevat een groot aantal kenmerken van het ongeval en de daarbij betrokken bestuurders en slachtoffers. De locatie van het ongeval is gekoppeld aan het Nationaal Wegenbestand (NWB). Van de gevallen die door de politie worden geregistreerd, worden in de regel ongeveer veertig kenmerken genoteerd. Naast datum en tijd, locatie, kenteken, vervoermiddel, slachtofferkenmerken en bestuurderskenmerken wordt ook informatie over de tegenpartij(en) vastgelegd. Veel kenmerken hiervan zijn objectief en na het ongeval vast te stellen. Zaken die na het plaatsvinden van het ongeval niet eenvoudig door de politie zijn vast te stellen (zoals te hard rijden) worden minder vaak als oorzaak aangeduid dan de wat duidelijker omstandigheden zoals geen voorrang of geen doorgang verlenen.

Gegevens in BRON zijn beschikbaar vanaf 1976. Vanaf 1987 is het bestand ook online te verkrijgen. Voor dodelijke ongevallen is het bestand voor ongeveer 90% compleet. Voor lichtere ongevallen is het bestand minder compleet. Door vergelijking of koppeling met andere bestanden wordt de werkelijke omvang van het aantal slachtoffers geschat.

Informatie

Openbaarheid:openbaar
Herkomst gegevens:
De gegevens in BRON zijn afkomstig van de politie en van de Weginspecteurs van Rijkswaterstaat

Wettelijke grondslag:
Aanwijzing verkeersongevallen; 3.3. Criteria en eisen proces-verbaal
Leveromvang:
100.000 verkeersongevallen per jaar
Mutatiefrequentie:
Dagelijks - jaarlijkse publicatie op dataportaal
Informatiebronnen:
Jaarlijkse publicaties BRON op dataportaal diverse cijfers verkeersveiligheid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Producten en diensten:
BRON is een openbaar bestand dat kan worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat en via het portaal data.overheid.nl.

Diverse marktpartijen leveren software om het bestand te kunnen gebruiken voor analyses. De licentiekosten bedragen circa € 2500 per jaar.