Bouwstenen/alle eigenschappen

Uit NORA Online
< Bouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle overzichten en CSV-downloads[bewerken]

Bouwstenen/alle eigenschappen[bewerken]

In onderstaande tabel staan alle eigenschappen van alle Bouwstenen in de NORA-wiki.

VoorzieningBeschrijvingIDToelichtingClusterArchitectuurlaagVoorbeeldenExterne verwijzingOpdrachtgeverOrganisatieContactpersoonContactgegevensLaag binnen vijflaagsmodelGebruiktIs relevant binnenRealiseertWordt gebruikt door
14+ netnummerMet een 14+netnummer krijgen gemeenten een herkenbare telefonische ingang. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente (zoals 14 010 of 14 0115). Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij zijn gemeente.Contactfunctiehttps://www.vngrealisatie.nl/producten/14-netnummer14nummer@vng.nlSamenwerkende catalogi
Antwoord voor bedrijvenDe website Antwoord voor bedrijven is per 15 september 2014 opgegaan in Ondernemersplein en maakt ondernemers wegwijs door de grote hoeveelheid informatie van de overheid.Binnen- en buitenlandse dienstverleners vinden op deze website informatie van de overheid over onder meer wet- en regelgeving, vergunningen en aanvraagprocedures. Daarnaast kunnen zij via dit elektronische kanaal met overheidsorganisaties procedures en formaliteiten afwikkelen, zoals het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. Regelmatig worden gebruikersonderzoeken uitgevoerd met een actief ondernemerspanel uit. Zo houden ze in de gaten of het loket aansluit op de wensen van de gebruikers.Contactfunctie
Bedrijven
http://www.ondernemersplein.nl/Ministerie van Economische Zaken4
Architectuur Digitale Overheid 2030 vastgesteldArchitectuur Digitale Overheid 2030 vastgesteldAfgelopen maand is de Architectuur Digitale Overheid 2030 gepubliceerd, nadat het op 30 november is vastgesteld door het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een nog hoogwaardigere gezamenlijke digitale dienstverlening. Het document slaat een brug tussen de bestuurders en architecten. Het bevat een samenhangende invulling van de gewenste architectuur van de digitale overheid in 2030.

Het is een werkdocument. Architectuurwerkgroepen zullen onderdelen ervan verder uitwerken. Andere onderdelen vereisen het ontwikkelen van bouwstenen of aanpassen van bestaande bouwstenen. Ook geeft het document aan welke onderwerpen nog een verdere beleidskeuze vereisen.

Architecten uit alle lagen van de Nederlandse overheid hebben in opdracht van de Architectuurraad meegewerkt aan de Architectuur Digitale Overheid 2030. Deze is enthousiast ontvangen door de Programmeringsraad GDI. Het document voorziet in een breed gedeelde behoefte aan overzicht en samenhang binnen de digitale overheid. Het biedt daarom een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de digitale overheid en breder gebruik van wat er al is.

De Architectuur Digitale Overheid 2030 hanteert het begrip van ‘bouwstenen van de digitale overheid’. Bouwstenen zijn (combinaties van) bestuurlijke afspraken, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen. Het document laat zien dat er al veel bouwstenen zijn, die samen invulling geven aan het idee van de digitale overheid. Het document maakt deze ongeveer 80(!) beschikbare bouwstenen zichtbaar in een bijlage.

Het document is een stimulans voor alle overheidsorganisaties om gebruik te maken van de beschreven gezamenlijke uitgangspunten en bouwstenen. Ook biedt het een stevig kader voor de uiteenlopende initiatieven, samenwerkingsverbanden en programma’s die bijdragen aan de verdere uitbouw van de digitale overheid. Doordat zij zich conformeren aan deze architectuur, ontstaat de komende jaren een sterk convergerende beweging in de ontwikkeling van de digitale overheid. Dit bevordert interoperabiliteit, bespaart kosten en bouwt collectieve kennis op. De kwaliteit van de digitale overheidsdienstverlening zal hier uiteindelijk door stijgen.

Met de Architectuurraad Digitale Overheid zijn afspraken gemaakt over het versiebeheer. Kleine wijzigingen zullen onder verantwoordelijkheid van het Bureau Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO) worden doorgevoerd. Meer ingrijpende wijzigingen worden voorgelegd aan de Architectuurraad. Op https://pgdi.nl/ado is steeds de meest actuele versie van het document te raadplegen.

De ontwikkeling van de digitale overheid vraagt om een goede samenwerking tussen tal van organisaties, samenwerkingsverbanden en programma’s. De digitale overheid wordt ‘onder architectuur’ gebouwd. Dit vereist de nodige afstemming. Bureau MIDO komt dan ook graag in contact om vragen te beantwoorden, toelichting te geven of suggesties in behandeling te nemen. Laat het ons weten via een mail naar postbus.pgdi@minbzk.nl.
Tom Peelen
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland.BAGDe Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is gebaseerd op de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de gebouw- en adresgegevens. Alle bestuursorganen zijn verplicht om vanaf 1 juli 2011 gebruik te maken van de BAG bij de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bag/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBAG-website4GDI-Architectuur
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn) in heel Nederland, op een schaal van 1:500 tot 1:5.000.BGTHet doel van de BGT is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid. Dus de dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bgt/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBGT-website van het Kadaster4GDI-Architectuur
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratie (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning (primo 2018) bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie BLAU onwikkeld wordt.BLAUhttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUWV Gegevensdiensten4
BRI (Basisregistratie Inkomen)Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben.BRIDe Basisregistratie Inkomen (BRI) bevat van circa dertien miljoen burgers het authentieke inkomensgegeven. Dit is -uitsluitend - het verzamelinkomen, of als dat er niet is, het belastbare jaarloon over het afgelopen kalenderjaar. En gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN).Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bri/Ministerie van FinanciënAfnemers kunnen zich melden bij het Contactcenter Gegevensuitwisseling van Belastingdienst / Centrale Administratie. Telefoon: 0800 - 022 70 65 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. E-mail: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl4GDI-Architectuur
BRK (Basisregistratie Kadaster)Authentieke bron voor percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken, alsmede kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten in Nederland.BRKStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brk/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesContactformulier op de website van het Kadaster4Informatiemodel KadasterGDI-Architectuur
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw).BROInformatie over de ondergrond is nodig bij een groot aantal overheidstaken, zoals het winnen van water, aardgas of aardwarmte of de opslag van CO2. Dat moet duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. De daarvoor benodigde ondergrondgegevens en -modellen zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De BRO maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties. De BRO voegt daar modellen (zoals de Bodemkaart) en gegevens (zoals grondwaterstanden en boringen) over de diepe en ondiepe ondergrond aan toe. Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd en maar deels publiek beschikbaar.

Dankzij de BRO hebben alle gegevens een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar. De overheid kan planprocessen en beheerstaken efficiënter uitvoeren en de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren.
Stelsel van Basisregistratieshttps://basisregistratieondergrond.nlMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4Stelsel van Basisregistraties
GDI-Architectuur
BRP (Basisregistratie Personen)Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben.BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.

De BRP is gebaseerd op twee bestaande administraties:

  • GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens): Gegevens over personen ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. De GBA heeft op dit moment al de status van een basisregistratie;
  • RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Gegevens over personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Zoals grensarbeiders, buitenlandse studenten en 'pensionado's'.
De RNI is op 6 januari 2014 ingevoerd met de inwerkingtreding van de nieuwe wet basisregistratie personen. Daarnaast is er nog de PIVA Verstrekkingen. Deze bevat gegevens over personen ingeschreven op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De persoonslijsten in de PIVA-V en de persoonslijsten in de GBA komen grotendeels overeen, maar er zijn enkele verschillen. In het document ‘Verschillenmatrix persoonslijst GBA versus PIVA’ worden deze verschillen beschreven. Mogelijk zullen in de toekomst de BES-eilanden ook onderdeel uitmaken van de BRP. Daar is echter nog geen besluit over genomen.
Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactpagina op website van RvIG4GDI-ArchitectuurBurgerservicenummer (BSN)
Suwinet-Inkijk
BRT (Basisregistratie Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: topografische gegevens.BRTDe Basisregistratie Topografie (BRT) is dé unieke bron voor alle topografische informatie. De BRT gegevens worden geactualiseerd, beheerd en uitgeleverd door het Kadaster.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brt/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKadaster Klantenservice Topografie4Stelsel van Basisregistraties
GDI-Architectuur
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Authentieke bron voor gegevens over voertuigen in Nederland en de eigenaren daarvan.BRVIn de Basisregistratie Voertuigen (BRV) worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de Politie en de Belastingdienst.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brv/Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatContactpagina op de website van de RDW4Stelsel van Basisregistraties
GDI-Architectuur
Website RDW.nl
Berichtenbox voor bedrijvenEen voorziening waar overheidsorganisaties en bedrijven op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten met elkaar kunnen uitwisselen.De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties (de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen). De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) - dus ook in Nederland - en die hun diensten in Nederland willen aanbieden. De berichtenbox kan gebruikt worden voor procedures die onder de Dienstenwet vallen, en voor procedures waarbij de bevoegde instantie ervoor gekozen heeft deze (ook) via de berichtenbox te laten verlopen.Contactfunctiehttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-bedrijven/EZK4Antwoord voor bedrijven
Berichtenbox voor burgersEen voorziening binnen MijnOverheid waar overheidsorganisaties op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten kunnen plaatsen voor burgers die dan per email worden geïnformeerd dat er een bericht voor hen staat.De gemeente meldt bijvoorbeeld dat een paspoort moet worden verlengd. Of de RDW meldt dat een auto gekeurd moet worden. Als er een bericht in de box staat, wordt dit per e-mail gemeld aan de betreffende persoon.
Berichten via de berichtenbox versturen aan overheidsorganisaties is voor burgers (nog) niet mogelijk.
Contactfunctiehttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-burgers/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatieshttps://mijn.overheid.nl/#tabs-berichtenbox4Voorkeurskanaal internet
GDI-Architectuur
Burgerservicenummer (BSN)Het burgerservicenummer (BSN) is het persoonsnummer voor contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. Een pasgeboren kind krijgt bij inschrijving in de BRP pas een BSN. Het BSN staat op het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.Gegevensbeheerhttp://www.burgerservicenummer.nl3BRP (Basisregistratie Personen)DigiD
DigiDEen voorziening waarmee overheidsorganisaties en publieke dienstverleners online de identiteit van burgers kunnen vaststellen.DigiD zorgt ervoor dat burgers betrouwbaar zaken kunnen doen met overheidsorganisaties en publieke dienstverleners via hun websites. Logt een burger met zijn persoonlijke DigiD in? Dan krijgt de overheidsorganisatie c.q. publieke dienstverlener via DigiD het Burgerservicenummer (BSN) teruggekoppeld. Zo weten ze precies met wie ze te maken hebben, en kunnen ze direct nagaan welke informatie ze al hebben over een persoon voor een goede persoonlijke dienstverlening.
DigiD is het Nederlandse toegangsmiddel in het kader van de eIDAS verordening.
Identitymanagementhttps://www.logius.nl/diensten/digid4Webrichtlijnen
SAML
Burgerservicenummer (BSN)
Digikoppeling
Identificatie en authenticatieDigiD Machtigen
MijnOverheid
DigiD MachtigenEen voorziening waarmee een burger een andere burger kan machtigen om namens hem zaken met de overheid te regelen.Dit is handig als ze hier zelf niet toe in staat zijn, of als ze vinden het makkelijk als iemand anders dit voor ze doet. Het afstaan van de persoonlijke DigiD is hierbij niet nodig.

Organisaties die gebruik mogen maken van DigiD kunnen DigiD Machtigen inzetten voor alle digitale diensten aan burgers waarvoor zij DigiD inzetten.

Sinds 2012 is het, met de invoering van de diensten catalogus, mogelijk om met één machtigingshandeling een burger voor verschillende diensten te machtigen.
Identitymanagementhttps://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/4DigiDMachtigen en vertegenwoordigen
DigiInkoopDigiInkoop (voorheen Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)) is de nieuwe digitale voorziening voor de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces efficiënter, doelmatiger, rechtmatiger en makkelijker te maken. In 2012 en 2013 wordt DigiInkoop gefaseerd ingevoerd bij de ministeries en agentschappen. DigiInkoop bestaat uit een berichtenverkeervoorziening (BVV via Digipoort) en een e-purchasingvoorziening (EPV).https://www.logius.nl/diensten/digiinkoop/4
DigikoppelingKoppelvlakstandaarden voor veilige en betrouwbare digitale berichten uitwisseling tussen overheidsorganisaties (het gaat over de “enveloppe”, niet de inhoud).DigikoppelingDigikoppeling bestaat uit, door het College Standaardisatie vastgestelde, koppelvlakstandaarden. Die standaarden bevatten logistieke afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden.

Digikoppeling gaat over de 'envelop' en voert uit wat daar op staat. De gegevens gaan dan naar de juiste overheidsorganisatie en naar het juiste adres. Aangetekend of juist niet, versleuteld, als herhaalde aanbieding, of retour-afzender. De inhoud van het bericht in de envelop is voor de geadresseerde.

Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer: bevragingen en meldingen. De vorm van het berichtenverkeer bepaalt welke koppelvlakstandaard moet worden geïmplementeerd (in de meeste gevallen zal een organisatie aan beide behoefte hebben)

Uitgangspunt van Digikoppeling is dat een organisatie op één plaats in de eigen ICT-infrastructuur een koppelpunt volgens Digikoppeling inricht.

Digikoppeling biedt een aantal ondersteunende voorzieningen voor de implementatie: Serviceregister, Compliancevoorzieningen en CPA-creatievoorziening.

Digikoppeling bestaat dus uit:

Stelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digikoppelingMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius4GDI-Architectuur
DigileveringEen voorziening waarmee overheidsorganisaties zich kunnen abonneren voor het digitaal verkrijgen van (gewijzigde) gegevens uit Basisregistraties indien bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden die voor hun taken relevant zijn.DigileveringOverheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Denk aan de geboorte van een persoon, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Basisregistraties kunnen gegevens over deze gebeurtenissen leveren. Afnemers van de basisregistraties kunnen zich met Digilevering abonneren op deze gebeurtenissen.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digileveringMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius4GDI-Architectuur
DigimeldingEen voorziening waarmee overheidsorganisaties bij de bronhouder(s) kunnen melden dat zij een vermoeden hebben van onjuiste gegeven in de betreffende Basisregistratie(s). Digimelding bestaat uit 2 onderdelen: Digimelding BLT en Digimelding AnnotatiespecificatieDigimeldingWanneer overheidsorganisaties gebaseerd op hun eigen informatie vermoeden dat een gegeven in een basisregistratie niet (meer) klopt, kunnen ze dat met Digimelding melden aan de bronhouder. Die onderzoekt de melding vervolgens en wijzigt als dat nodig is de gegevens in de basisregistratie. Digimelding zorgt dat meldingen op een uniforme wijze gebeuren en bij de juiste bronhouder terecht komen.Stelsel van Basisregistratieshttps://logius.nl/diensten/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius4GDI-Architectuur
Digimelding BLTEen voorziening voor het laagdrempelig terugmelden door afnemers.

Door één terugmeldvoorziening te ontwikkelen wordt voorkomen dat iedere basisregistratie deze voorziening apart moet ontwikkelen. Ook hoeft een afnemer niet aan iedere

basisregistratie op een afwijkende manier terug te melden.
Digimelding BLTStelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesNeem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatie Specificatie contact op met beheerder Logius via het klantcontactcentrum
Digimelding SpecificatiesDe Digimelding Annotatie Specificatie (Digimelding AS) en de Digimelding Protocol Specificatie (DMPS) zijn specificaties voor het uitwisselen van terugmeldingen.Digimelding specificatiesStelsel van Basisregistratieshttp://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesNeem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatiespecificatie contact op met beheerder Logius via het klantcontactcentrum
DiginetwerkEen voorziening waarmee overheidsorganisaties een veilige en betrouwbare digitale verbinding met elkaar kunnen realiseren via besloten netwerken.
Het is gebaseerd op een afsprakenstelsel over connectiviteit, beschikbaarheid, beveiliging en het gebruik van standaarden waardoor iedere aangesloten organisatie kan communiceren met elke andere aangesloten organisatie.
DiginetwerkHet Diginetwerk is ontstaan uit het koppelen van een aantal besloten netwerken voor de overheid waardoor minder kruisverbanden nodig waren en kosten bespaard konden worden.

Binnen Diginetwerk beschouwen we een netwerk als een infrastructuur (transportmedium), bestaande uit fysieke en logische verbindingen voorzien van koppelvlakken. Netwerken kunnen daarbij worden opgedeeld in compartimenten, waarbij meerdere systemen logisch met elkaar gekoppeld zijn binnen één compartiment.
Transport via Diginetwerk verloopt in de regel via een vast patroon. Systemen communiceren met elkaar via de zogenaamde koppelnetwerken. Daarbij wordt een tal van koppelvlakken gepasseerd met verschillende eigenaren. De systemen met data staan in logisch gescheiden klantomgevingen, compartimenten, bij een dienstverlener en die compartimenten kunnen gekoppeld zijn met Diginetwerk koppelnetwerken.

Diginetwerk: voorkeurskanaal voor interne overheidscommunicatie

  • Door het besloten karakter zijn alle deelnemende organisaties bekend.
  • Door het besloten karakter is het een veiliger alternatief, zonder de risico’s die met het internet samenhangen (bijvoorbeeld DDOS-aanvallen, hacking en malware), voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties.
  • Diginetwerk maakt mogelijk om via één netwerkaansluiting efficiënt en betrouwbaar te communiceren met alle aangesloten overheidsorganisaties,
  • Het beheer en de beveiliging van de gekoppelde besloten netwerken worden op een gestandaardiseerde wijze verzorgd.

De gelaagdheid in beveiliging

Diginetwerk gaat uit van gelaagde beveiliging en voldoet aan de BIO BBN1-niveau. Aansluitende organisaties die een hoger niveau van beveiliging willen, bijvoorbeeld vanwege de gevoeligheid van informatie die zij willen uitwisselen, moeten zelf voor zorgdragen dat op andere lagen boven het transportniveau beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld op de applicatie/informatielaag extra maatregelen worden getroffen, zoals encryptie van de informatie.

Vertrouwen en naleving van afspraken in de keten

Informatiebeveiliging wordt geregeld door afspraken, veelal vastgelegd in contracten. Ieder organisatie is verantwoordelijk voor eigen informatiebeveiliging en voldoet aan de BIO bij het aansluiten aan Diginetwerk. In de BIO wordt bij het van toepassing verklaren van controls en overheidsmaatregelen geen onderscheid gemaakt in interne of externe dienstenleveranciers. Ook bij de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over hun diensten worden interne en externe dienstenleveranciers gelijk behandeld. Dit betekent bijvoorbeeld voor alle dienstenleveranciers het periodiek leggen alle dienstenleveranciers verantwoording af. Dit vormt de basis voor vertrouwen in keten.

Toekomstige ontwikkelingen

Diginetwerk is één van de meest succesvolle bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Het heeft een heldere focus en levert bewezen meerwaarde aan de aangesloten overheidsorganisaties. Deze meerwaarde uit zich ook in de ontwikkelingen blijven volgen en Diginetwerk up-to-date te houden. Een aantal van deze ontwikkelingen zijn hieronder aangegeven.

Zero Trust Netwerk Architectuur

Vanuit Diginetwerk werken we aan Zero Trust Netwerk Architectuur. Zero trust-netwerken (ook zero trust-netwerkarchitectuur, zero trust-beveiligingsmodel) beschrijft op het gebied van informatietechnologie (IT) een benadering van het ontwerp en de implementatie van IT-systemen. Het belangrijkste concept achter zero trust is dat apparaten, zoals laptops, standaard niet vertrouwd mogen worden, zelfs niet als ze zijn verbonden met een beheerd bedrijfsnetwerk of als ze eerder zijn geverifieerd. Netwerk segmentatie speelt hierbij een belangrijk rol. Het NCSC-NL heeft al eerder geschreven over zero trust in verschillende factheets (ransomware, cloud verkenning). Hierin staan concepten van zero trust beschreven, zoals netwerksegmentatie en autorisatie.

Nieuwe aansluitmogelijkheden voor IoT devices

De rol van Diginetwerk bevindt zich traditioneel op gegevensverkeer tussen organisaties. De laatste decennia is het aantal met het internet verbonden apparaten exponentieel gegroeid. Het blijkt dat juist deze apparaten, met beperkte beveiligingscapaciteit, een aanvalsvector zijn geworden voor kwaadwillenden. Er wordt onderzocht of het routeren van dergelijk verkeer van publieke organisaties over Diginetwerk een bijdrage zou kunnen leveren aan het mitigeren van deze risico’s.

Dienstenuitbreidingen en cloud-diensten

Door technische ontwikkelingen veranderen gebruikerswensen aan netwerkverbindingen veranderen. Overheidsorganisaties maken steeds beter gebruik van cloud-diensten. In deze ontwikkeling zijn de randvoorwaarden voor deze cloud omgevingen een bron van zorg. Het is voor overheden vaak niet mogelijk of niet wenselijk om de aanbiedingen van commerciële cloud providers te gebruiken. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn dat private aanbieders van clouddiensten aangesloten kunnen worden op Diginetwerk. Zo wordt het mogelijk dat een besloten cloud-omgeving in het overheidsdomein wordt geplaatst die opereert onder dezelfde veiligheidsrandvoorwaarden als Diginetwerk zelf.

Kenmerkende uitdagingen voor koppelingen in ketens

Door koppeling van netwerken ontstaan er wederzijdse afhankelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging (IB). Kenmerkende uitdagingen voor dergelijke (infrastructurele) afhankelijkheden zijn:

  • De uitdaging om vanuit een bij alle partijen bekende context, invalshoek en definities, efficiënt te kunnen afstemmen en de juiste informatiebeveiligings-afwegingen te kunnen maken. Dat wil zeggen: niet onnodig zware en kostbare maatregelen, niet te lichte maatregelen en ook geen maatregelen die de connectiviteit onnodig belemmeren.
  • De uitdaging dat de keuzen ten aanzien van de toegepaste beveiligingsmaatregelen gefundeerd, op elkaar afgestemd en uitlegbaar zijn. Het voordeel van transparantie en harmonisatie van de toegepaste beveiligingsmaatregelen is dat maatregelen die anderen hebben getroffen, niet onnodig behoeven te worden herhaald of overtroffen en de connectiviteit niet onnodig belemmeren. Daarnaast verlaagt transparantie de auditlast.

Om de wederzijdse IB maatregelen op elkaar te laten aansluiten in de keten is het IB-model ontwikkeld. Het IB-model reikt een methodiek aan om bij het gewenste gebruik van de besloten netwerken gestructureerd en gefundeerd maatregelen te definiëren inclusief afstemming daarover, dan wel het verklaren waarom welke maatregelen zijn genomen. Deze methode is bedoeld voor individueel gebruik, maar vooral ook in gevallen waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Meer informatie over het IB-model, zie IB-model Overheid; een handreiking voor connectiviteit- en communicatiebeveiliging.
https://www.logius.nl/diensten/diginetwerkMinisterie van Binnenlandse Zaken (BZK)5Infrastructuur
GDI-Architectuur
DigipoortEen voorziening waarmee bedrijven via 1 aanleverpunt (bulk)gegevens digitaal kunnen aanleveren bij de betreffende overheidsorganisatie(s). En ook andersom.Contactfunctiehttps://www.logius.nl/diensten/digipoort4GDI-Architectuur
E-facturerenEen voorziening van de overheid waarmee facturen digitaal worden verzonden, ontvangen en verwerkt (in plaats van per brief en op papier).e-facturerenE-factureren heeft als doel om de huidige verwerking van facturen te automatiseren.https://www.logius.nl/diensten/e-facturerenMinisterie van Economische Zakenhttps://www.helpdesk-efactureren.nl/4GDI-Architectuur
EHerkenningEen voorziening waarmee (medewerkers van) bedrijven zich veilig en betrouwbaar kunnen laten identificeren bij overheidsorganisaties.eHerkenningeHerkenning is een efficiënte én betrouwbare dienst die de digitale herkenning van (zakelijke) afnemers van overheidsdiensten eenvoudig regelt. Een eenvoudige manier van inloggen, identificeren en zetten van digitale handtekeningen met één middel voor meerdere overheidsdiensten. Met eHerkenning is het eenvoudiger voor bedrijven en overheidsdienstverleners om elektronisch zaken (zoals de aanvraag van een bouwvergunning, een ziekmelding van een werknemer of het indienen van een subsidieaanvraag) met elkaar te regelen. Er is een nieuwsbrief eHerkenning, opgeven via eherkenning.nlIdentitymanagementhttps://www.logius.nl/diensten/eherkenningMinisterie van EZK4Identificatie en authenticatie
GGI-VeiligEen portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging van gemeenten. Het betreft onder andere een actieve monitoring en response dienst voor het bewaken van gedrag en acties op het eigen bedrijfsnetwerk, beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur zoals firewalls, anti-DDoS, end-point protection en beveiligingsexpertise-diensten.https://vng.nl/projecten/ggi-veiligServicecentrum Gemeenten0
HR (Basisregistratie Handelsregister)Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland.NHRIn het Handelsregister (HR) staan alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland geregistreerd. Ook groepen die voorheen geen inschrijfplicht hadden, zoals eenmanszaken in de landbouw en beoefenaars van vrije beroepen. Ook gemeenten zijn verplicht per 2010 in het Handelsregister geregistreerd te staan.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/nhr/Ministerie van Economische Zaken en KlimaatMeer informatie op de website van de KvK4Stelsel van Basisregistraties
GDI-Architectuur
HavenEen standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting.

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Zie de GF Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS).
https://haven.commonground.nl/haven@vng.nl4
5
GDI-Architectuur
IdensysIdensys is een federatief netwerk voor authenticatie van burgers bij publieke en private organisaties. Het is een Nederlandse invulling van eIDAS. Samen met eHerkenning maakt het onderdeel uit van het Stelsel Elektronische Toegangsdiensten.IdensysIdentitymanagementhttps://www.idensys.nl/idensys-voor-organisatiesMinisterie van EZ, Ministerie van BZK1
MijnOverheidEen voorziening in de vorm van een digitaal loket, waar burgers op een veilige en gemakkelijke manier hun persoonlijke gegevens bij de overheid kunnen inzien, berichten van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen.Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken en daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen.Contactfunctiehttps://mijn.overheid.nl/4IPv6 en IPv4
Webrichtlijnen
SAML
Samenwerkende catalogi
DigiD
Zoekdienst
PNG
WSRP
ODF
PDF (NEN-ISO)
Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgers
OndernemerspleinEen voorziening in de vorm van een digitaal loket, een Digitaal Ondernemersplein (DOP), waar de dienstverlening van de overheid integraal voor bedrijven wordt ontsloten.OndernemerspleinOnder dienstverlening worden zowel informatie-uitwisseling als transacties en (digitale) interactie verstaan.
Hierbij wordt uitgegaan van het ‘no-wrong-door’ principe. Dit betekent dat het plein een toegang is voor alle ondernemerszaken, maar niet dat al deze zaken/transacties hier ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Ondernemers hoeven daardoor slechts op één locatie hun informatie te halen, daarnaast kunnen transacties met betrekking tot ondernemen bij overheidspartijen via ondernemersplein.nl gemakkelijk uitgevoerd worden.
https://ondernemersplein.kvk.nl/EZKContact Ondernemersplein4
OndernemingsdossierMet het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige ergernis. Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten en daarom maken ze afspraken over slimmer gegevens uitwisselen.

Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer.

Geautoriseerde toezichthouders kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. Het Ondernemingsdossier is daarmee een nieuwe manier van samenwerken en informatie delen tussen ondernemers en overheden met als doel de regeldruk te verminderen. Het resultaat: meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht.

In een filmpje is uitgelegd hoe dit werkt.
Ondernemingsdossierhttp://www.ondernemingsdossier.nlMinisterie van Economische ZakenMeer informatie vind u op Ondernemingsdossier
Organisatie-identificatienummerHet Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authentiseren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid. Dit kunnen publieke en private organisaties zijn.OINhttps://www.logius.nl/diensten/oin3GDI-Architectuur
Rijksoverheid.nl e-mailDit is een onderdeel van Rijksoverheid.nl.Sinds de Monitor Open Standaarden 2020 worden de website Rijksoverheid.nl en het maildomein apart beschreven. De website Rijksoverheid.nl is de publiekswebsite met informatie van en over alle ministeries. De website wordt verzorgd door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC). DPC is een baten-lastendienst van het ministerie van AZ en biedt shared servicediensten aan de rijksoverheid op het gebied van Communicatie. Het e-mail domein @rijksoverheid.nl is in technisch beheer bij SSC-ICT van het ministerie van BZK. Het is niet helder wie zich verantwoordelijk voelt voor het emaildomein. Van het webdomein is AZ eigenaar en beheerder. Voor het maildomein is SSC-ICT de technisch beheerder. Kantekening hierbij is dat AZ/DPC de beheerder is voor de DNS. Vanuit het Bureau Forum Standaardisatie zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Daarbij is aangegeven dat er gezocht wordt naar een verantwoordelijke voor het emaildomein.https://www.rijksoverheid.nlMinisterie van Algemene Zaken/Dienst Publiek en Communicatie (DPC)Rijksoverheid.nl
Rijksoverheidsnetwerk (RON)Rijksoverheidsnetwerk (RON) is een besloten virtueel netwerk voor het uitwisselen van data, spraak en videoverkeer binnen de Rijksoverheid. Voor de communicatie met andere Overheden heeft RON een koppeling met Diginetwerk. Via standaarden en koppelvlakken biedt RON daarnaast de mogelijkheid voor veilige connectiviteit met burgers en bedrijven.

RON bevordert de efficiëntie en flexibiliteit en voorkomt dat overheidspartijen ieder zelfstandig onderlinge connectiviteit moeten inrichten. RON is gebaseerd op het landelijk glasvezelnetwerk van Defensie (NAFIN en NTN). Voor dit netwerk gelden de aansluitvoorwaarden Haagse Ring, handhaving hiervan is onderdeel van de RON-aansluitvoorwaarden.

RON compartimenten

RON bestaat uit vier compartimenten DC-I, Partner-I, WAN-I en Internet-I. Daarnaast zal het Rijksweb compartiment geïntegreerd worden in RON. De compartimenten hebben verschillende kenmerken en zijn beschikbaar op de ODC’s (DC-I, Partner-I, WAN-I) en Haagse Ring-locaties (Partner-I, WAN-I). WAN-I is daarnaast beschikbaar op de hoofdnetwerkwerken van Belastingdienst, MinJenV, DUO, DICTU, Rijkswaterstaat en SSC-ICT. In de tabel hieronder worden de kenmerken van de compartimenten gegeven. Het compartiment Internet-I is nog in ontwikkeling.
RON
Compartiment Omschrijving Beschikbaar op
DC-I  Het ontsluiten van de vier OverheidsDataCenters (ODC’s) voor back-end systemen. ODC’s locaties
Partner-I Koppeling tussen Rijksoverheid en andere overheidsnetwerken via Diginetwerk. ODC’s en Haagse Ring locaties.
Rijksweb Koppeling applicaties Rijksoverheid onderling, dit compartiment wordt geïntegreerd met PARTNER-I / Diginetwerk. ODC’s en Haagse Ring locaties.
WAN-I  Communicatie tussen werkplekken in de Rijkskantoren naar de backend van ICT-dienstverlener voor werkplekomgeving. ODC’s, Haagse Ring locaties en op de hoofdnetwerken van RWS, Belastingdienst, MinJenV, DUO, DICTU, SSC-ICT.
Internet-I Koppeling tussen (Rijks)overheid, Internet en andere netwerken. Nntb.

De gelaagdheid in beveiliging

RON gaat uit van gelaagde beveiliging en alle compartimenten, behoudens het onvertrouwde compartiment Internet-I, voldoen minimaal aan het BIO BBN1-niveau. Organisaties die een hoger niveau van beveiliging willen, bijvoorbeeld BBN2-niveau vanwege de gevoeligheid van informatie die zij uitwisselen, zullen zelf in additionele beveiligingsmaatregelen moeten voorzien. Dit betekent dat bijvoorbeeld op de applicatie-/informatielaag extra maatregelen worden getroffen, zoals encryptie van de informatie.

Voor het compartiment DC-I zijn additionele maatregelen genomen en dit compartiment kan direct gebruikt worden voor systemen die moeten voldoen aan BBN2. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de compartimenten en IB-kenmerken

Compartiment NORA beschouwingsmodel zonering VIR-BI BIO Transportlaag
DC-I Vertrouwd Dept.V BBN2
Partner-I Semi-vertrouwd Dept.V BBN1
WAN-I Semi-vertrouwd Dept.V BBN1
Internet-I Onvertrouwd Nvt. Nvt.

Rijksnetwerkdiensten

Rijksnetwerkdiensten is de verzamelnaam voor gemeenschappelijke netwerkvoorzieningen voor de Rijksoverheid die door Logius in opdracht van BZK/CIO-Rijk worden beheerd. Onder Rijksnetwerkdiensten vallen de producten:

Naam Doel
Rijksconnect Een centrale voorziening voor het koppelen van netwerken, waardoor het niet meer nodig is dat deelnemers ieder hun eigen voorzieningen inrichten voor het koppelen van netwerken. Hierdoor kunnen beveiliging en beheer geconcentreerd worden, waardoor toetsing en aanpassing aan nieuwe eisen en inzichten vereenvoudigd wordt.
Rijks-DNS Een standaard voorziening voor DNS-dienstverlening, die noodzakelijk is om DNS-namen te vertalen naar IP-adressen en andersom.
Rijksinternet Een internetvoorziening voor Rijksoverheidsorganisaties met meerdere pasklare en schaalbare oplossingen.
Network Time Protocol (NTP) De dienst NTP levert een kwalitatief goede en veilige tijd synchronisatiedienst ten behoeve van interdepartementale en overheidsbrede voorzieningen. Deze dienst moet als tijdsbron dienen zodat deze voorzieningen en onderliggende systemen kunnen beschikken over exact dezelfde tijd (UTC). De NTP-dienst wordt door Defensie geleverd op de generieke Haagse Ring VPN’s.

..

Governance

CIO-Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is de opdrachtgever voor RON. De regie op RON en de Haagse Ring heeft CIO-Rijk gedelegeerd aan Logius. Het fysieke transport netwerk inclusief Rijks-NTP wordt geleverd door Defensie. Diensten zoals Rijksconnect, Rijks-Internet en Rijks-DNS worden geleverd door SSC-ICT.

Toekomstige ontwikkelingen

..

Kenmerkende uitdagingen voor koppelingen in ketens

Door koppeling van netwerken ontstaan er wederzijdse afhankelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging (IB). Kenmerkende uitdagingen voor dergelijke (infrastructurele) afhankelijkheden zijn:

  • De uitdaging om vanuit een bij alle partijen bekende context, invalshoek en definities, efficiënt te kunnen afstemmen en de juiste informatiebeveiligingsafwegingen te kunnen maken. Dat wil zeggen: niet onnodig zware en kostbare maatregelen, niet te lichte maatregelen en ook geen maatregelen die de connectiviteit onnodig belemmeren.
  • De uitdaging dat de keuzen ten aanzien van de toegepaste beveiligingsmaatregelen gefundeerd, op elkaar afgestemd en uitlegbaar zijn. Het voordeel van transparantie en harmonisatie van de toegepaste beveiligingsmaatregelen is dat maatregelen die anderen hebben getroffen, niet onnodig behoeven te worden herhaald of overtroffen en de connectiviteit niet onnodig belemmeren. Daarnaast verlaagt transparantie de auditlast.

Om de wederzijdse IB-maatregelen op elkaar te laten aansluiten in de keten is het IB-model ontwikkeld. Het IB-model reikt een methodiek aan om bij het gewenste gebruik van de besloten netwerken gestructureerd en gefundeerd maatregelen te definiëren inclusief afstemming daarover, dan wel het verklaren waarom welke maatregelen zijn genomen. Deze methode is bedoeld voor individueel gebruik, maar vooral ook in gevallen waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Meer informatie over het IB-model, zie IB-model Overheid; een handreiking voor connectiviteit- en communicatiebeveiliging
CIO-Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)5
Samenwerkende catalogiEen voorziening in de vorm van een verwijsmechanisme, waardoor een overzicht kan worden getoond van de overheidsdiensten die de ca. 1200 overheidsorganisaties afzonderlijk leveren.Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van overheidsorganisaties (zowel lokaal, regionaal als landelijk). Deelnemende organisaties publiceren enerzijds metadata over hun producten conform de Standaard voor Samenwerkende Catalogi. Anderzijds tonen zij de producten van andere organisaties op hun eigen website. Dit verwijsmechanisme wordt gefaciliteerd door de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi.
Behalve op de websites van deelnemende organisaties wordt de informatie uit Samenwerkende Catalogi ook getoond op de centrale portalen Overheid.nl en Ondernemersplein
Gegevensopslag
Contactfunctie
https://www.logius.nl/diensten/samenwerkende-catalogiMinisterie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties3
4
OWMSOverheid.nl
Antwoord voor bedrijven
Ondernemersplein
GDI-Architectuur
14+ netnummer
MijnOverheid
Standard Business Reporting (SBR)Een standaard voor het digitaal aanleveren van de financiële verantwoordingsinformatie van bedrijven en overheidsorganisaties aan de overheid c.q. het Ministerie van Financiën.Bedrijven in Nederland moeten jaarlijks verplichte financiële rapportages aanleveren aan verschillende partijen, waaronder banken en overheden. Dat kost tijd, geld en energie. Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens Standard Business Reporting (SBR) zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. Met SBR wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger. SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld. Met SBR worden de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De gegevens zijn eenvoudig te hergebruiken voor verschillende rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken, doordat de bedrijfsadministratie het bronbestand is. Zo hebben ondernemers en intermediairs minder werk aan het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages.https://www.logius.nl/diensten/sbr3
4
GDI-Architectuur
StelselcatalogusEen voorziening in de vorm van een registratie met daarin de betekenis van de gegevens in Basisregistraties.StelselcatalogusDe Stelselcatalogus is bevat informatie over welke gegevens er in het Stelsel van Basisregistraties beschikbaar zijn en wat deze gegevens betekenen (semantiek). Met die informatie kunnen gebruikers gegevens uit de basisregistratie(s) makkelijk inpassen in hun eigen werkprocessen.
De definities in de Stelselcatalogus zijn overgenomen uit de verschillende basisregistraties. De beheerders van de basisregistraties onderhouden de definities zelf.
Stelsel van Basisregistratieshttp://www.stelselcatalogus.nl/Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius3Domein Overheid bestuur en koninkrijkBronregistraties zijn leidend
GDI-Architectuur
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Authentieke bron voor de Onroerende Zaak belasting in Nederland.WOZDe Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.Stelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/woz/Ministerie van FinanciënKlantenservice WOZ op de website van het Kadaster4Stelsel van Basisregistraties
GDI-Architectuur
WOZ WaardeloketHet WOZ Waardeloket biedt de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ Waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk.Bron voor deze beschrijving: Monitor Open Standaarden 2020https://www.wozwaardeloket.nl/
WebrichtlijnenWebrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.Contactfunctiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/webrichtlijnen
https://www.digitoegankelijk.nl/
Logius1DigiD
MijnOverheid
Website RDW.nlDe website RDW.nl biedt informatie over de dienst wegverkeer (RDW). De RDW beheert onder andere het kentekenregister. De website kent specifieke functies voor particulier- en zakelijk gebruik. Particulieren kunnen via RDW.nl bijvoorbeeld digitaal een keuringsafspraak voor hun auto maken of een kentekenbewijs voor de brommer of scooter aanvragen. Bedrijven kunnen via RDW.nl bijvoorbeeld kentekenbewijzen voor bedrijfsvoertuigen aanvragen en ontheffingen voor transporteurs regelen. Voor digitale diensten en producten verwijst RDW.nl naar onderliggende domeinen. Het is daarnaast voor particulieren mogelijk om via DigiD in te loggen op RDW.nl om eigen gegevens te raadplegen.Bron voor deze beschrijving: Monitor Open Standaarden 2020https://www.rdw.nlRDWBRV (Basisregistratie Voertuigen)