Bouwstenen/alle eigenschappen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle overzichten en CSV-downloads

Bouwstenen/alle eigenschappen

In onderstaande tabel staan alle eigenschappen van alle Bouwstenen in de NORA-wiki.

VoorzieningBeschrijvingIDToelichtingClusterArchitectuurlaagVoorbeeldenExterne verwijzingOpdrachtgeverOrganisatieContactpersoonContactgegevensLaag binnen vijflaagsmodelGebruiktIs relevant binnenRealiseertWordt gebruikt door
14+ netnummerMet een 14+netnummer krijgen gemeenten een herkenbare telefonische ingang. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente (zoals 14 010 of 14 0115). Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij zijn gemeente.Contactfunctiehttps://www.vngrealisatie.nl/producten/14-netnummer14nummer@vng.nlSamenwerkende catalogi
Antwoord voor bedrijvenDe website Antwoord voor bedrijven is per 15 september 2014 opgegaan in Ondernemersplein.nl. De website maakt ondernemers wegwijs door de grote hoeveelheid informatie van de overheid. Binnen- en buitenlandse dienstverleners vinden op deze website informatie van de overheid over onder meer wet- en regelgeving, vergunningen en aanvraagprocedures. Daarnaast kunnen zij via dit elektronische kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. met overheidsorganisaties procedures en formaliteiten afwikkelen, zoals het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. Antwoord voor bedrijven voert regelmatig gebruikersonderzoeken met een actief ondernemerspanel uit. Zo houden ze in de gaten of het loket aansluit op de wensen van de gebruikers.Contactfunctie
Bedrijven
http://www.ondernemersplein.nl/Ministerie van Economische Zaken
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is gebaseerd op de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de gebouw- en adresgegevens. Alle bestuursorganen zijn verplicht om vanaf 1 juli 2011 gebruik te maken van de BAG bij de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken.BAGStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bag/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBAG-website4
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt een uniform topografisch basisbestand met objecten in heel Nederland op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Het doel van de realisatie van de BGT is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid. Dus de dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn.BGTStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bgt/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBGT-website van het Kadaster4
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning (primo 2018) bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. BLAU onwikkeld wordt.BLAUStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUWV Gegevensdiensten4
BRI (Basisregistratie Inkomen)De Basisregistratie Inkomen (BRI) bevat van circa dertien miljoen burgers het authentieke inkomensgegeven. Dit is -uitsluitend - het verzamelinkomen, of als dat er niet is, het belastbare jaarloon over het afgelopen kalenderjaar. En gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN). Stelsel van basisregistratiesBRIStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bri/Ministerie van FinanciënAfnemers kunnen zich melden bij het Contactcenter Gegevensuitwisseling van Belastingdienst / Centrale Administratie. Telefoon: 0800 - 022 70 65 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. E-mail: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl4
BRK (Basisregistratie Kadaster)De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten.BRKStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brk/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesContactformulier op de website van het Kadaster4Informatiemodel Kadaster
BRO (Basisregistratie Ondergrond)InformatieBetekenisvolle gegevens. over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw) is nodig bij een groot aantal overheidstaken, zoals het winnen van water, aardgas of aardwarmte of de opslag van CO2. Dat moet duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. De daarvoor benodigde ondergrondgegevens zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De BRO voegt daar gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond aan toe. Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd en maar deels publiek beschikbaar.

Dankzij de BRO hebben alle gegevens straks een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar. De overheid kan planprocessen en beheerstaken efficiënter uitvoeren en de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren.
BROStelsel van Basisregistratieshttps://basisregistratieondergrond.nlMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
4
Stelsel van Basisregistraties
BRP (Basisregistratie Personen)De Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.

De BRP wordt gebaseerd op twee bestaande administraties:

  • GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens): Gegevens over personen ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. De GBA heeft op dit moment al de status van een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.;
  • RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Gegevens over personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Zoals grensarbeiders, buitenlandse studenten en 'pensionado's'.
De RNI is op 6 januari 2014 ingevoerd met de inwerkingtreding van de nieuwe wet basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. personen. Daarnaast is er nog de PIVA Verstrekkingen. Deze bevat gegevens over personen ingeschreven op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De persoonslijsten in de PIVA-V en de persoonslijsten in de GBA komen grotendeels overeen, maar er zijn enkele verschillen. In het document ‘Verschillenmatrix persoonslijst GBA versus PIVA’ worden deze verschillen beschreven. Mogelijk zullen in de toekomst de BES-eilanden ook onderdeel uitmaken van de BRP. Daar is echter nog geen besluit over genomen.
BRPStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactpagina op website van RvIG4Burgerservicenummer (BSN)
Suwinet-Inkijk
BRT (Basisregistratie Topografie)De Basisregistratie Topografie (BRT) is dé unieke bron voor alle topografische informatie. De BRT gegevens worden geactualiseerd, beheerd en uitgeleverd door het Kadaster.BRTStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brt/Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKadaster Klantenservice Topografie4Stelsel van Basisregistraties
BRV (Basisregistratie Voertuigen)In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). voor het Wegverkeer informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst.BRVStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brv/Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatContactpagina op de website van de RDW4Stelsel van Basisregistraties
Berichtenbox voor bedrijvenDe berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u, via Antwoord voor bedrijven, digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties (de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen). De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) - dus ook in Nederland - en die hun diensten in Nederland willen aanbieden. De berichtenbox kan gebruikt worden voor procedures die onder de Dienstenwet vallen, en voor procedures waarbij de bevoegde instantie ervoor gekozen heeft deze (ook) via de berichtenbox te laten verlopen.Contactfunctiehttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-bedrijven/Ministerie van Economische ZakenAntwoord voor bedrijven
Berichtenbox voor burgersDe berichtenbox (op MijnOverheid) is de digitale postbus voor berichten van de overheid aan burgers. De gemeente meldt bijvoorbeeld dat een paspoort moet worden verlengd. Of de RDW meldt dat een auto gekeurd moet worden. Als er een bericht in de box staat, wordt dit per e-mail gemeld aan de betreffende persoon. Berichten versturen via de berichtenbox is (nog) niet mogelijk.Contactfunctiehttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-burgers/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatieshttps://mijn.overheid.nl/#tabs-berichtenboxVoorkeurskanaal internet
Bouwstenen en gebruikte standaarden
Bouwstenen en gebruikte standaarden/CSV
Burgerservicenummer (BSN)Het burgerservicenummer (BSN) is het persoonsnummer voor contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. Een pasgeboren kind krijgt bij inschrijving in de BRP pas een BSN. Het BSN staat op het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.Gegevensbeheerhttp://www.burgerservicenummer.nl1BRP (Basisregistratie Personen)DigiD
DigiDDigiD is het digitale authenticatiesysteem voor overheidsorganisaties en publieke dienstverleners. Met DigiD kunnen zij online de identiteit van burgers vaststellen. DigiD zorgt ervoor dat overheidsorganisaties en publieke dienstverleners betrouwbaar zaken kunnen doen met burgers via hun website. Logt een burger met zijn persoonlijke DigiD in? Dan krijgt hij via DigiD het Burgerservicenummer (BSN) teruggekoppeld. Zo weten ze precies met wie ze te maken hebben, en kunnen ze direct nagaan welke informatie ze al hebben over een persoon.Identitymanagementhttp://www.logius.nl/producten/toegang/digid/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/digitale-veiligheid-en-identiteit/naar-1-standaard-voor-elektronische-identiteit
Burgerservicenummer (BSN)
Webrichtlijnen
Digikoppeling (Standaarden)
SAML (Security Assertion Markup Language)
DigiD MachtigenMet DigiD Machtigen kunnen burgers hun overheidszaken via internet door iemand anders laten regelen. Dit is handig als ze hier zelf niet toe in staat zijn. Of ze vinden het makkelijk als iemand anders dit voor ze doet. Het afstaan van de persoonlijke DigiD is hierbij niet nodig.

Organisaties die gebruik mogen maken van DigiD kunnen DigiD Machtigen inzetten voor alle digitale diensten aan burgers waarvoor zij DigiD inzetten.

Sinds 2012 is het, met de invoering van de diensten catalogus, mogelijk om met één machtigingshandeling een burger voor meerdere diensten te machtigen.
Identitymanagementhttps://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/DigiD
DigiInkoopDigiInkoop (voorheen Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)) is de nieuwe digitale voorziening voor de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces efficiënter, doelmatiger, rechtmatiger en makkelijker te maken. In 2012 en 2013 wordt DigiInkoop gefaseerd ingevoerd bij de ministeries en agentschappen. DigiInkoop bestaat uit een berichtenverkeervoorziening (BVV via Digipoort) en een e-purchasingvoorziening (EPV).https://www.logius.nl/diensten/digiinkoop/
DigikoppelingDigikoppeling bestaat uit, door het College Standaardisatie vastgestelde, koppelvlakstandaarden. Die standaarden bevatten logistieke afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden.

Digikoppeling gaat over de 'envelop' en voert uit wat daar op staat. De gegevens gaan dan naar de juiste overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. en naar het juiste adres. Aangetekend of juist niet, versleuteld, als herhaalde aanbieding, of retour-afzender. De inhoud van het bericht in de envelop is voor de geadresseerde.

Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer: bevragingen en meldingen. De vorm van het berichtenverkeer bepaalt welke koppelvlakstandaard moet worden geïmplementeerd (in de meeste gevallen zal een organisatie aan beide behoefte hebben)

Uitgangspunt van Digikoppeling is dat een organisatie op één plaats in de eigen ICT-infrastructuur een koppelpunt volgens Digikoppeling inricht.

Digikoppeling biedt een aantal ondersteunende voorzieningen voor de implementatie: Serviceregister, Compliancevoorzieningen en CPA-creatievoorziening.

Digikoppeling bestaat dus uit:

DigikoppelingStelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digikoppelingMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius
DigileveringOverheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Denk aan de geboorte van een persoon, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Basisregistraties kunnen gegevens over deze gebeurtenissen leveren. Afnemers van de basisregistraties kunnen zich met Digilevering abonneren op deze gebeurtenissen.DigileveringStelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digileveringContactinformatie op de website van Logius
DigimeldingDigimelding is de generieke oplossing voor het melden van onjuistheden in basisregistraties. Wanneer overheidsorganisaties gebaseerd op hun eigen informatie vermoeden dat een gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. niet (meer) klopt, kunnen ze dat met Digimelding melden aan de bronhouder. Die onderzoekt de melding vervolgens en wijzigt als dat nodig is de gegevens in de basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.. Digimelding zorgt dat meldingen op een uniforme wijze gebeuren en bij de juiste bronhouder terecht komen.

Digimelding bestaat uit twee onderdelen:

DigimeldingStelsel van Basisregistratieshttp://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius
Digimelding BLTEen voorziening voor het laagdrempelig terugmelden door afnemers.

Door één terugmeldvoorziening te ontwikkelen wordt voorkomen dat iedere basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. deze voorziening apart moet ontwikkelen. Ook hoeft een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. niet aan iedere

basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. op een afwijkende manier terug te melden.
Digimelding BLTStelsel van Basisregistratieshttps://www.logius.nl/diensten/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesNeem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatie Specificatie contact op met beheerder Logius via het klantcontactcentrum
Digimelding SpecificatiesDe Digimelding Annotatie Specificatie (Digimelding AS) en de Digimelding Protocol Specificatie (DMPS) zijn specificaties voor het uitwisselen van terugmeldingen.Digimelding specificatiesStelsel van Basisregistratieshttp://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/digimeldingMinisterie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesNeem voor aansluiting op Digimelding BLT of de Digimelding Annotatiespecificatie contact op met beheerder Logius via het klantcontactcentrum
DiginetwerkKoppelen gesloten netwerken (o.a. Haagse Ring, Rijksconnect, Rijksinternet)Diginetwerkhttp://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/diginetwerk/5
DigipoortDigipoort is dè plek op internet waar bedrijven hun digitale informatie voor de overheid kunnen aanleveren. Digipoort zorgt er voor dat deze bij de juiste overheidsinstantie wordt afgeleverd. Of in omgekeerde richting.Contactfunctiehttp://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digipoort/
E-facturerenBij e-factureren gaat het om het elektronisch verzenden of ontvangen en verwerken van facturen. E-factureren heeft als doel om de huidige verwerking van facturen te automatiseren.e-facturerenMinisterie van Economische Zakene-factureren op de site van Logius1
EHerkenningeHerkenning is een efficiënte én betrouwbare dienst die de digitale herkenning van (zakelijke) afnemers van overheidsdiensten eenvoudig regelt. Een eenvoudige manier van inloggen, identificeren en zetten van digitale handtekeningen met één middel voor meerdere overheidsdiensten. Met eHerkenning is het eenvoudiger voor bedrijven en overheidsdienstverleners om elektronisch zaken (zoals de aanvraag van een bouwvergunning, een ziekmelding van een werknemer of het indienen van een subsidieaanvraag) met elkaar te regelen. Er is een nieuwsbrief eHerkenning, opgeven via eherkenning.nleHerkenningIdentitymanagementhttps://eherkenning.nl/
https://www.logius.nl/diensten/eherkenning
Ministerie van EZ
IdensysIdensys is een federatief netwerk voor authenticatie van burgers bij publieke en private organisaties. Het is een Nederlandse invulling van eIDAS. Samen met eHerkenning maakt het onderdeel uit van het Stelsel Elektronische Toegangsdiensten.IdensysIdentitymanagementhttps://www.idensys.nl/idensys-voor-organisatiesMinisterie van EZ, Ministerie van BZK1
MijnOverheidMijnOverheid is het digitale loket waar burgers hun persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties kunnen inzien, briefpost van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid een extra kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. om hun doelgroepen efficiënter te bereiken en daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. te claimen.Contactfunctiehttp://www.logius.nl/producten/toegang/mijnoverheid/Webrichtlijnen
Samenwerkende catalogi
Zoekdienst
SAML (Security Assertion Markup Language)
PNG
ODF (Open Document Format) 1.2
WSRP
IPv6 en IPv4
PDF/A-1
DigiD
NHR (Basisregistratie Handelsregister)In het Handelsregister staan alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland geregistreerd. Ook groepen die voorheen geen inschrijfplicht hadden, zoals eenmanszaken in de landbouw en beoefenaars van vrije beroepen. Ook gemeenten zijn verplicht per 2010 in het Handelsregister te staan.NHRStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/nhr/Ministerie van Economische Zaken en KlimaatMeer informatie op de website van de KvK1Stelsel van Basisregistraties
Nederlandse participatie EU
OndernemerspleinHet digitaal Ondernemersplein is de plek waar de dienstverlening van de overheid integraal voor de ondernemer wordt ontsloten. Onder dienstverlening worden zowel informatie-uitwisseling als transacties en (digitale) interactie verstaan. Hierbij wordt uitgegaan van het ‘no-wrong-door’ principe. Dit betekent dat het plein een toegang is voor alle ondernemerszaken, maar niet dat al deze zaken/transacties hier ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Ondernemers hoeven daardoor slechts op één locatie hun informatie te halen, daarnaast kunnen transacties met betrekking tot ondernemen bij overheidspartijen via ondernemersplein.nl gemakkelijk uitgevoerd worden.Ondernemerspleinhttp://www.ondernemersplein.nl/Ministerie van Economische ZakenOndernemersplein
OndernemingsdossierMet het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige ergernis. Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten en daarom maken ze afspraken over slimmer gegevens uitwisselen.

Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer.

Geautoriseerde toezichthouders kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. Het Ondernemingsdossier is daarmee een nieuwe manier van samenwerken en informatie delen tussen ondernemers en overheden met als doel de regeldruk te verminderen. Het resultaat: meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht.

In een filmpje is uitgelegd hoe dit werkt.
Ondernemingsdossierhttp://www.ondernemingsdossier.nlMinisterie van Economische ZakenMeer informatie vind u op Ondernemingsdossier
Producten van bouwstenen
Samenwerkende catalogiSamenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van overheidsorganisaties (zowel lokaal, regionaal als landelijk). Deelnemende organisaties publiceren enerzijds metadata over hun producten conform de Standaard voor Samenwerkende Catalogi. Anderzijds tonen zij de producten van andere organisaties op hun eigen website. Dit verwijsmechanisme wordt gefaciliteerd door de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi. Behalve op de websites van deelnemende organisaties wordt de informatie uit Samenwerkende Catalogi ook getoond op de centrale portalen overheid.nl en OndernemerspleinContactfunctie
Gegevensopslag
Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesOWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)Overheid.nl
Antwoord voor bedrijven
Ondernemersplein
14+ netnummer
MijnOverheid
Standaarden en bouwstenen voor een frontoffice
Standard Business Reporting (SBR)Bedrijven in Nederland moeten jaarlijks verplichte financiële rapportages aanleveren aan verschillende partijen, waaronder banken en overheden. Dat kost tijd, geld en energie. Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens Standard Business Reporting (SBR) zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. Met SBR wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger. SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld. Met SBR worden de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De gegevens zijn eenvoudig te hergebruiken voor verschillende rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken, doordat de bedrijfsadministratie het bronbestand is. Zo hebben ondernemers en intermediairs minder werk aan het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages.0
StelselcatalogusDe Stelselcatalogus is de primaire kennisbron voor informatie over welke gegevens er in het Stelsel van Basisregistraties beschikbaar zijn en wat deze gegevens betekenen (semantiek). Met die informatie kunnen gebruikers gegevens uit de basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.(s) makkelijk inpassen in hun eigen werkprocessen. De definities in de Stelselcatalogus zijn overgenomen uit de verschillende basisregistraties. De beheerders van de basisregistraties onderhouden de definities zelf.StelselcatalogusStelsel van Basisregistratieshttp://www.stelselcatalogus.nl/
https://www.logius.nl/diensten/stelselcatalogus/
Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesContactinformatie op de website van Logius3Domein Overheid bestuur en koninkrijkBronregistraties zijn leidend
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.WOZStelsel van Basisregistratieshttps://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/woz/Ministerie van FinanciënKlantenservice WOZ op de website van het KadasterStelsel van Basisregistraties
WebrichtlijnenWebrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.Contactfunctiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/webrichtlijnen
https://www.digitoegankelijk.nl/
Logius1MijnOverheid
DigiD