Bronnen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur stoelt zo veel mogelijk op bestaande bronnen. Onderstaand zijn de bronnen te vinden die relevant zijn voor enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de overheid en gebruikt worden in de principes en het begrippenkader van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

 • Aanwijzingen voor de regelgeving (Toelichting Deze aanwijzigingen bij het maken of wijzigen van wetgeving hebben in de praktijk ook grote gevolgen voor het vormgeven van de uitvoering van die wetten in het ontwerpen van voorzieningen, diensten en ondersteunende systemen. Zo is artikel 5.31. het uitgangspunt van eenmalig aanleveren, meervoudig gebruik.)
 • Actieplan Nederland Open in Verbinding
 • Actieplan Open Overheid (Toelichting Het Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. De eerste versie van dit actieplan is in september 2013 aangeboden aan de Kamer, met de plannen voor 2014 en 2015. In december 2015 is het actieplan 2016-2017 aangeboden.)
 • Actieprogramma Elektronische Overheid
 • Advies Van wie is deze hond? (Toelichting Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de verdere ontwikkeling van de digitale overheid en de inzet van ICT.)
 • Algemene Wet Bestuursrecht
 • Archiefbesluit (Toelichting Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar geeft het meer gedetailleerde regels. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.)
 • Archiefregeling (Toelichting De Archiefregeling geeft nadere uitwerking aan de artikelen 11 (duurzaamheid), 12 (ordening en toegang) en 13 (archiefruimtes en -bewaarplaatsen) van het Archiefbesluit. De regeling bevat ook vele normen en standaarden voor materialen, media en ruimtes e.d. De eisen gelden voor alle permanent te bewaren archiefbescheiden, die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Nationaal Archief of andere bewaarplaatsen. De huidige versie van de Archiefregeling is uit 2009, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.)
 • Archiefvisie 2011 (Toelichting De Archiefvisie richt zich op archiveren en de omgang met informatie in het digitale tijdperk.)
 • Archiefwet (Toelichting De Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. De huidige versie van de Archiefwet is uit 1995, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.)
 • Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling
 • BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) (Toelichting De BIG bestaat uit twee onderdelen:
  • De strategische BIG (Strategische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) (PDF, 814 kB) De Strategische BIG kan gezien worden als de ’kapstok’ waaraan de elementen van informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. opgehangen kunnen worden. Centraal staan de organisatie en de verantwoording over informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. binnen de gemeente.
  • De tactische BIG (Tactische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) (PDF, 2,65 MB) De Tactische BIG is het normenkader dat de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen., integriteit en exclusiviteit van gemeentelijke informatie(systemen) bevordert. Deze Tactische BIG is een richtlijn die een totaalpakket aan informatiebeveiligingscontrols en -maatregelen omvat die voor iedere gemeente noodzakelijk is om te implementeren.
  Laatste wijzigingen BIG: juni/juli 2016.)
 • BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) (Toelichting De Baseline Informatiebeveiliging Overheid is per 1 januari 2019 verplicht en vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk respectievelijk de BIG, BIWA, IBI en de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst).)
 • BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) (Toelichting De BIR is vervangen door de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019). oude informatie BIR2017 op Rijksportaal (pdf))
 • BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) (Toelichting De baselineEen gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. bevat maatregelen die algemeen voorkomende informatiebeveiligingsrisico’s bij de waterschappen afdekken.)
 • Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 2012 (Toelichting De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is het algemene, voor alle gemeenten en onderdelen daarvan - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. van overheidsinformatie bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.)
 • Baseline Informatiehuishouding Rijk 2009 (Toelichting De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0) is op 24 juni vastgesteld in de Stuurgroep InformatieBetekenisvolle gegevens. op Orde. Het betreft de kerndocumenten bestaande uit een Managementstatement, de 7 normen en de Basics, het toelichtende document inclusief managementsamenvatting. De Baseline is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen, eisen en maatregelen die betrekking hebben op de (digitale) informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van het Rijk. Met de Baseline is de manager op het departement beter in staat om te voldoen aan de actuele informatie-eisen die gelden voor zijn primaire processen. Om de Baseline te kunnen implementeren, is ook Zelfevaluatie instrument ontwikkeld.)
 • Beheer NORA Strategisch Kader
 • Beheersregels (Toelichting De bestuurlijk verantwoordelijken voor het archiefbeheer van een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. (zorgdragers) stellen volgens artikel 14 van het Archiefbesluit beheersregels vast voor het beheer van hun archiefbescheiden. In de beheersregels moeten alle verantwoordelijkheden rond het archiefbeheer zijn vastgelegd. Ze zijn van toepassing op alle onderdelen van de organisatie, inclusief zelfstandige organisatieonderdelen zoals agentschappen, buitendiensten en regiokantoren en ze zijn voorzien van een toelichting. De beheersregels moeten worden aangepast bij veranderingen in de organisatie. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.)
 • Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA) (Toelichting Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering.)
 • Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (IVR) (Toelichting Deze regeling legt een aantal uitgangspunten voor de informatievoorziening vast. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen')
 • Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 2012 (Toelichting De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle gemeentes, waarin opgenomen de categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Bij de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen is vermeld na welke termijn zij moeten worden vernietigd.)
 • Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014 (Toelichting De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle provincies.)
 • Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 (VIR) (Toelichting Het Voorschrift informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. rijksdienst beschrijft een aantal basisregels over de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.)
 • Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie 2013 (VIRBI) (Toelichting Het voorschrift informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. rijksdienst - bijzondere informatie, bevat aanvullende eisen voor de beveiliging van staatsgeheimen en andere bijzondere informatie. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.)
 • Bestand:Besluit-over-de-instelling-van-het-overheidsbreed-beleidsoverleg-digitale-overheid-en-de-programmeringsraad-logius (1).pdf
 • Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid
 • BurgerServiceCode (Toelichting De BurgerServiceCode is een gedragscode met tien kwaliteitseisen voor de relatie tussen burger en overheid in de moderne (digitale) samenleving. Deze eisen zijn geformuleerd als rechten van burgers en daarbij behorende plichten van overheden. De eerste pdf geeft de tien kwaliteitseisen weer. De tweede pdf geeft meer uitgebreide informatie over de Code en de totstandkoming.)
 • COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) (Toelichting Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) is een framework voor het gestructureerd inrichten en beoordelen van een IT-beheeromgeving. COBIT is vanaf 1992 ontwikkeld door het Information Systems Audit and Control Association (Isaca) en het IT Governance Institute (ITG).)
 • Digiprogramma (Toelichting Het Digiprogramma wordt jaarlijks opgesteld door het Bureau Digicommissaris. Het Digiprogramma 2017 heeft net als dat van 2016/2017 de titel: Succesvol digitaal: stel mensen centraal.)
 • Digitale Agenda.nl (Toelichting Minister Kamp heeft de nieuwe Digitale Agenda in juli 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van deze agenda is vernieuwen, vertrouwen, versnellen. Het kabinet stimuleert met deze agenda de digitale transitie in met name de domeinen industrie, zorg, energie en mobiliteit. De agenda laat zien hoe de digitalisering in Nederland ervoor staat. De agenda werkt langs vijf actielijnen:
  1. De actielijn ‘onderwijs, kennis en innovatie’ richt zich op de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van voldoende talent en professionals met de juiste vaardigheden.
  2. De actielijn ‘snelle en open infrastructuur’ richt zich op de hogere eisen van de snel voortschrijdende digitalisering aan de digitale infrastructuur.
  3. De actielijn 'cybersecurity' richt zich op het vertrouwen in de veiligheid van de digitale infrastructuur en data.
  4. Via de actielijn ‘ruimte voor ondernemers’ wil het kabinet ondernemers meer ruimte bieden om te ondernemen en daarbij optimaal gebruik te kunnen maken van ICT.
  5. Via de vijfde actielijn ‘digitalisering van domeinen’ werkt het kabinet nu verder aan digitalisering in de maatschappelijk en economisch belangrijke domeinen industrie, zorg, energie en mobiliteit.)
 • Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (Toelichting De Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen., waarin de duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van digitale informatie is geborgd.)
 • Eindrapport Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid (Toelichting Eindrapport van de Commissie Elias naar ICT-projecten bij de overheid. De commissie stelt het volgende vast:
  1. De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle.
  2. De politiek beseft het niet, maar ICT is overal.
  3. De rijksoverheid maakt haar ICT-beleidsambities niet waar.
  4. De verantwoordings- en besluitvormingsstructuur bij ICT-projecten is zeer gebrekkig.
  5. De rijksoverheid heeft onvoldoende inzicht in de kosten en baten van haar ICT.
  6. De ICT-kennis van de rijksoverheid schiet tekort.
  7. Het ICT-projectmanagement is zwak.
  8. ICT-aanbestedingstrajecten bevatten perverse prikkels.
  9. Het contractmanagement bij ICT-projecten is onprofessioneel.
  10. Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend vermogen op ICT-gebied.)
 • Eindrapportage SGO9 Digitaal Rijk 2017 (Toelichting Dit document is de eindrapportage van de stuurgroep SGO9 aan de Minister van Wonen en Rijksdienst als opdrachtgever van SGO9. Onder het SGO project 9 ‘Digitaal Rijk 2017’ is sinds maart 2013 gewerkt aan het identificeren van aanvullende mogelijkheden om de dienstverlening van de rijksoverheid aan burgers en bedrijven te digitaliseren, op een zodanige manier dat dit zowel leidt tot een betere overheidsdienstverlening als tot een efficiëntere overheid. Dit document gaat allereerst kort in op de opdracht en governance van SGO9. Daarna worden de activiteiten en resultaten van het project SGO9 in algemene zin beschreven. Tenslotte wordt aangegeven wat de specifieke resultaten en vervolgacties van SGO9 zijn. Hierbij is de volgende redeneerlijn gevolgd:
  • Wat is er gedaan en hoe?
  • Wat levert het op?
   • wat is hiervan al gerealiseerd?
   • wat kan er nog meer bereikt worden?
  • Wie gaat ermee verder?
  • Wat moeten die partijen nog doen om het potentieel aan verbetering van dienstverlening en efficiëntie te realiseren?
  De rapportage beschrijft 5 projecten:
  1. Berichtenboxen voor burgers en bedrijven
  2. Digitaal Ondernemersplein
  3. Shared Service Centre – Output Management (SSC-OM)
  4. Burger/bedrijf in regie over eigen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (virtuele datakluis)
  5. Ondersteuningsprogramma kleine(re) uitvoeringsorganisaties)
 • European Interoperability Framework (EIF) (Toelichting Op 23 maart 2017 is de nieuwste versie van het European Interoperability Framework geadopteerd. Ter gelegenheid zijn een korte folder (PDF, 259 kB) en een uitgebreid document (PDF, 870 kB) met de inhoud van EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. uitgebracht.)
 • Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011 (Toelichting Het Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid is een sterk ingedikt generieke selectielijst gebaseerd op de MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst). Het dient niet als de wettelijke selectielijst, maar als een model dat zorgdragers kunnen gebruiken om uiteindelijk een eigen selectielijst samen te stellen.)
 • Governance voor beheer en doorontwikkeling van NORA
 • Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (Toelichting Een VNG Handreiking om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen. Het bevat en raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld worden door de archiefwetgeving.)
 • IBI (Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging)
 • ICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.
 • INSPIRE
 • INUP
 • Informatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie
 • Internet.nl
 • Kamerbrief over rapport expertgroep big data en privacy (Toelichting Brief van de minister van Economische Zaken bij de aanbieding van het rapport van de expertgroep big data en privacy aan de Tweede Kamer. In deze brief van vier pagina's gaat de minister in op de inhoud van het rapport.)
 • Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling
 • Landkaart semantische interoperabiliteit
 • Licht op de digitale schaduw: Verantwoord innoveren met big data (Toelichting De minister van Economische Zaken heeft een expertrgoep ingesteld met als opdracht om de relatie tussen big data en profilering en de bescherming van grondrechten verder te verkennen en oplossingsrichtingen uit te werken voor het verenigen van twee doeleinden: het benutten van de mogelijkheden van big data enerzijds en het behoud van het vertrouwen van de samenleving in het internet anderzijds. Hij verwacht van de expertgroep bovendien praktisch toepasbare kennis over hoe om te gaan met de wettelijke kaders op het terrein van privacy. De bevindingen staan in dit rapport.)
 • Lijst open standaarden Forum Standaardisatie
 • Monitor Open Standaardenbeleid 2014
 • Monitor Open Standaardenbeleid 2015
 • Monitor Open Standaardenbeleid 2016
 • Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • Monitor Open Standaardenbeleid 2018
 • NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum)
 • NCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
 • NEN-ISO/IEC 22313 (Business continuity managementsystemen)
 • NEN-ISO/IEC 22323 (Organizational Resilience Standard)
 • NIST (National Institue of Standards and Technology)
 • NIST (National Institute of Standards and Technology) (Toelichting National Institute of Standards and Technology van de US Department of Commerce.)
 • NIST AT (Awareness And Training Control Family)
 • NIST CA (Security Assessment and Autorization Policy and Procedures) (Toelichting NIST CA (Security Assessment and Autorization Policy and Procedures))
 • NIST CA-1 (Security Assessment and Autorization Policy and Procedures)
 • NIST CF (Cybersecurity Framework)
 • NIST SP800-27 Engineering Principles for Information Technology Security (A Baseline for Achieving Security)
 • NIST SP800-53 (Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations)
 • NIST SP800-53 AT (Awareness And Training Control Family)
 • NIST SP800-53 AU (Audit and Accountability Control Family)
 • NIST SP800-53 CA (Security Asessment and Authorization Control Family)
 • NIST SP800-53 MA (Maintenance Control Family)
 • NIST SP800-53 MA-1 (System maintenancepolicy and procedures)
 • NIST SP800-53 MA-2 (Controlled maintenance)
 • NIST SP800-53 MA-3 (Maintenance tools)
 • NIST SP800-53 MA-4 (Nonlocal maintenance)
 • NIST SP800-53 MA-5 (Maintenance personnel)
 • NIST SP800-53 MA-6 (Timely maintenance)
 • NIST SP800-53 PE (Physical And Environmental Protection Control Family) (Toelichting De PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Control Family bevat de volgende delen:
  • PE-1 PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICY AND PROCEDURES
  • PE-2 PHYSICAL ACCESS AUTHORIZATIONS
  • PE-3 PHYSICAL ACCESS CONTROL
  • PE-4 ACCESS CONTROL FOR TRANSMISSION MEDIUM
  • PE-5 ACCESS CONTROL FOR OUTPUT DEVICES
  • PE-6 MONITORING PHYSICAL ACCESS
  • PE-7 VISITOR CONTROL
  • PE-8 VISITOR ACCESS RECORDS
  • PE-9 POWER EQUIPMENT AND CABLING
  • PE-10 EMERGENCY SHUTOFF
  • PE-11 EMERGENCY POWER
  • PE-12 EMERGENCY LIGHTING
  • PE-13 FIRE PROTECTION
  • PE-14 TEMPERATURE AND HUMIDITY CONTROLS
  • PE-15 WATER DAMAGE PROTECTION
  • PE-16 DELIVERY AND REMOVAL
  • PE-17 ALTERNATE WORK SITE
  • PE-18 LOCATION OF INFORMATION SYSTEM COMPONENTS
  • PE-19 INFORMATION LEAKAGE
  • PE-20 ASSET MONITORING AND TRACKING)
 • NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening
 • NORA 3.0 katern Strategie
 • Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) (Toelichting De originele verwijzing naar rijksoverheid.nl is vervangen door de verwijzingen naar het Nationale Uitvoergingsprogramma Dienstverlening en E-overheid bij offcielebekendmakingen.nl. Op rijksoverheid.nl stonden tevens twee andere stukken. Deze zijn los opgenomen als pdf bestand.
 • Nota Basisregistraties
 • Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie
 • Bestand:Nupverklaringgetekend.pdf
 • Overheidsbrede Dienstverlening 2020 (Toelichting In digitale cocreatie hebben verschillende overheidsnetwerken een zestal ambities benoemd voor dienstverlening in 2020. Doel is om de dienstverlening beter en efficiënter maken. Zes ambities voor 2020: Digitale zelfservice waar het kan, persoonlijk waar het moet. Burgers moeten hun zaken zo veel mogelijk zelf digitaal regelen, en landelijk wordt vastgesteld om welke diensten het gaat. Voor burgers die dat niet kunnen, biedt de overheid een vangnet. Dienstverlening op maat. Lichte ondersteuning waar dat kan, en intensieve ondersteuning waar dat moet. Niet meer alles via balies – face-to-face-contact kan ook bij bedrijven, bij organisaties of gewoon in de wijk bij mensen thuis. En professionals krijgen meer vrijheid om te handelen, zodat het sneller en efficiënter gaat. Natuurlijk zal er verscheidenheid in de dienstverlening blijven. Dat hoort nu eenmaal bij dienstverlening op maat. Van ‘zorgen voor’ naar’ zorgen dat’. In 2020 zullen de initiatieven van burgers medebepalend zijn voor de inzet en rol van de overheid. Burgers en bedrijven komen al met heel veel initiatieven, en de overheid dient dat sterk te stimuleren en ondersteunen. Alle overheidszaken goed en betrouwbaar geregeld via mijn.overheid.nl. Weg met al die digitale loketten en postbussen. Gewoon één platform waar de burger zijn gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd bewaart, standaard-dienstverlening eenvoudig zelf regelt en bijhoudt, en ook bepaalt wie zijn gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd mag gebruiken. Eén overheid, één basis-infrastructuur – zo wordt dienstverlening eenduidiger, eenvoudiger, en waar mogelijk efficiënter en betrouwbaar georganiseerd. Dat houdt in dat gemeenten en collega-organisaties zo veel mogelijk samenwerken. Pas dan kan standaardisatie goed worden doorgevoerd. Van organisaties naar organiseren. Ook hier gaat het om samenwerken. Met gemeenten, burgers, ondernemers, marktpartijen, relevante partners en kennisinstellingen. Meer samenwerken betekent meer delen, dus ook minder administratieve lasten. De huidige rollen en taken van organisaties zullen veranderen of zelfs helemaal verdwijnen.)
 • Overheidsbrede visie op dienstverlening (30 september 2010)
 • Overzicht internationale gegevensuitwisseling in de context van de CEF (Toelichting Dit rapport is gemaakt in opdracht van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en is een verkenning naar de bestaande praktijk van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling vanuit de overheid. Het rapport beschrijft ook de belangrijkste CEF-ontwikkelingen en bespreekt een aantal netwerken die voor grensoverschrijdend verkeer (kunnen) worden gebruikt.)
 • RFC Beveiliging 2016 (Toelichting In dit Request for Change, dat in NORA Gebruikersraad van 8 november 2016 is goedgekeurd, staan een aantal wijzigingen die nodig zijn om de Afgeleide Principes die raken aan het onderwerp Informatieveiligheid te rationaliseren en te actualiseren.)
 • Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN) (Toelichting Met behulp van het toetsinstrument RODIN (Referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer) kan op relatief simpele wijze inzicht worden gekregen in de vraag: zijn wij als gemeente of andere overheid klaar voor digitaal archiveren? En zo niet: wat moet er dan nog gebeuren?)
 • Bestand:Regiegroepmaaktstandvanzakennupop.pdf
 • SGO 3 De basisregistraties van de Nederlandse overheid Dienstbaar en transparant (Toelichting Eindrapport project SGO-3 ‘Versnelde effectieve inzet van basisregistraties’ De verslagen van de business cases en onderzoeken die SGO-3 heeft laten verrichten en andere relevante rapporten zijn als bijlagen te vinden:
  • Business cases 1: Breder gebruik persoonsgegevens
  • Business cases 2: Doelgroepenbeleid
  • Business cases 3: Opschorten dienstverlening
  • Business cases 4: Eén bankrekeningnummer
  • Business cases 5: Open data
  • Business cases 6: Inzage en correctie
  • Onderzoek 1: Andere grondslag WOZ
  • Onderzoek 2: Gegevensuitwisseling privaat-publiek
  • Onderzoek 3: Slim bevragen
  • Onderzoek 4: Overheidsregistratie persoonsgegevens
  • Onderzoek 5: Kwaliteit persoonsgegevens
  • Onderzoek 6: Inkomensafhankelijke regelingen
  • Eerste tussenrapportage SGO-3 (juli 2013)
  • Tweede tussenrapportage SGO-3 (december 2013)
  • Rapport Task Force rotondemodel
  • Validatie- en impactanalyse rotondemodel
  • Batenverkenning eID door Deloitte en TNO
  • Second opinion van CPB op de batenverkenning eID
  • PWC: ‘Verfijning en herijking kosten-batenanalyse voor investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen in het stelsel van basisregistraties’ (februari 2010)
  • Analyse PBLQ op het PWC-rapport ‘Verfijning en herijking kosten-batenanalyse voor investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen in het stelsel van basisregistraties’ (april 2014)
  • Aanvullende besparingsmogelijkheden volgens PBLQ (april 2014).
  • Regeldrukeffecten van het stelsel van basisregistraties, Onderzoek naar de bijdrage van de basisregistraties aan de reductie van de regeldruk voor burgers en bedrijven. (Sira Consulting, maart 2014))
 • Security Principles for Cloud and SOA (TOGAF)
 • SoGP (Standard of Good Practice for Information Security)
 • SoGP (Standard of Good Practice) (Toelichting De Standard of Good Practice (SoGP) van het Information Security Forum (ISF) biedt een uitgebreide set van handreikingen en richtlijnen over actuele en opkomende informatiebeveiligingsonderwerpen, waarmee organisaties kunnen reageren op het snelle tempo waarmee technologie, risico's en bedreigingen evolueren.)
 • Stelselarchitectuur van het Heden (Toelichting Er wordt geen nieuwe versie meer verwacht van de Stelselarchitectuur van het Heden. Wel is in 2019 een nieuwe Stelseplaat gem Huidige versie:
 • TOGAF
 • Trust services document
 • Uitvoeringswet AVG (Toelichting De Nederlandse Uitvoeringswet bij de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 16 mei 2018 aangenomen door de Eerste Kamer als "Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)".
  Een veelgebruikte bron is ook https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2019-02-19)
 • VIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst)
 • Van Dale
 • Verordening inzage documenten (Toelichting Deze verordening (ook wel 'EuroWOB' genoemd) heeft tot doel de toegang tot de documenten van de Europese instellingen voor burgers eenvoudiger te maken. Op grond van de verordening hebben ze, onder bepaalde voorwaarden en afgezien van enkele uitzonderingen, er recht op kennis te nemen van alle soorten documenten. Het gaat om alle documenten op alle werkterreinen van de Europese Unie (EU) die berusten bij de betrokken instelling, d.w.z. door haar zijn opgesteld of ontvangen en zich in haar bezit bevinden. Toegangsgerechtigd zijn alle burgers van de EU en alle natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-land.)
 • Bronnen