Context

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Context is binnen de architectuur een belangrijk element. De betekenis van een begrip en de bedoeling van informatie varieert met de context waarin deze wordt gebruikt. Die context kan een bedrijfsproces zijn, een situatie, een wet, een product, een gebeurtenis, maar bijvoorbeeld ook een legacysysteem. Vanuit een gegeven context kan een specifiek onderdeel, begrip of voorziening beter in de tijd gepositioneerd en begrepen worden. Immers: de context verandert in de tijd en is positie (plaats) afhankelijk. Context als fenomeen kent derhalve een tweetal variabelen: tijd en plaats. Aangezien deze variabelen kunnen wijzigen, is het belangrijk om soms heel concreet deze variabelen concreet te beschrijven zodat er daarmee interpretatie (goed begrijpen) mogelijk wordt. Ook is dat soms van belang om het risico 'verkeerd begrijpen' zo te verkleinen.

Voorbeelden van 'verkeerd begrijpen' doordat er onvoldoende zicht is op verschillen in context:

  • Een begrip of gegeven dat bij de overheid ergens ingewonnen en geregistreerd wordt, wordt in een andere context verkeerd of soms helemaal niet begrepen. Het risico is dan oneigenlijk gebruik, verkeerde beslissingen op basis van verkeerde aannames
  • De opdracht voor een voorziening wijzigt in de tijd waardoor de voorziening oneigenlijk gebruikt wordt of de kosten en de doorlooptijd gaan uit de pas lopen van wat oorspronkelijk de doelstellingen waren
  • De maatschappij en de daarop gebaseerde beleidsdoelen wijzigen waardoor bepaalde kennis,systemen of informatie niet meer aansluit bij de beleidsdoelen

Om het eerste risico te ondervangen (begripsverwarring) zouden er afspraken moeten worden vastgelegd tussen eigenaar en afnemer van bepaalde informatie, hoe die informatie begrepen en toegepast kan worden in de processen van de afnemer Om het probleem van wijzigingen in opdrachten van voorzieningen te voorkomen, zou bij iedere PSA voor een voorziening de opdracht zoals die bij aanvang bekend was omschreven moeten worden Om het probleem van gewijzigde (beleids-) kaders en doelen te ondervangen zou bij ieder wijziging van beleid gekeken en beschreven moeten worden wat de impact is op de bestaande architectuur / infrastructuur.

Vandaar dat het begrip context in het kader van NORA een drietal voorkomens kent: Context om de maatschappelijke waarden en de daaraan gerelateerde beleidsdoelen te kunnen begrijpen inclusief de ontwikkelingen in de tijd daarin en met precisering van het doelgebied (werkingsgebied, overheidsdomein waarop het betrekking heeft). Dat is in toenemende mate van belang omdat een ontwerper (jurist, beleidsmedewerker, architect) de verantwoordelijkheid heeft om aan systemen de toegestane regels mee te geven over het gebruik van het systeem Context om vanuit domeindoelen de in dat domein vastgelegde gegevens en informatie te kunnen gebruiken en begrijpen in een ander (beleids-) domein. In het katern Verbinden wordt dit omschreven met het principe 'Informatiemodellen en catalogi zijn op elkaar afgestemd' in het principe AP17 'Informatieobjecten zijn eenduidig beschreven'vind u een handleiding van standaarden en methodieken die daarvoor gebruikt kunnen worden. Context om een (gerealiseerde of te realiseren) voorziening of dienst te kunnen positioneren en te beoordelen op juist gebruik en om te kunnen beoordelen of die voorziening nog altijd past bij de gewijzigde doelen van de overheid

Context zou in het kennismodel van NORA het best te positioneren zijn als het element 'Beschouwingsmodel'