MIM toegepast op de Informatiezuil van de Immigratie- en naturalisatiedienst

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.

Status: 1.0 - eerste publieke versie
Auteurs: Marcia van Oploo, Martijn van Wisse, Jacob Molenaar
Feedback pagina: jacob@jacobmolenaar.nl

De zogenoemde Informatiezuil van de IND (Immigratie- en naturalisatiedienst) wordt in het kader van het project GRIP (Generieke Repository InformatieBetekenisvolle gegevens. Perspectieven) opgezet om een eenduidige beeld te hebben van de gegevens in het administratief systeem, wat die gegevens betekenen en hoe ze samenhangen.

De Informatiezuil is een informatiemodel dat bestaat uit vier lagen die onderling verbonden zijn. Die verbinding wordt altijd gelegd vanuit de ‘lager’ gelegen laag, zodat een object niet ‘weet’ hoe en waar het wordt gerealiseerd/gebruikt. Vanuit iedere laag kan er een semantische relatie zijn naar een begrip.

Iedere laag heeft zijn eigen primaire doelgroep met specifiek gebruiksdoel.

De zuil wordt momenteel ontwikkeld, zowel qua structuur als het inhoudelijk beheer.

  • Begrip
Deze laag geeft de systematische beschrijving en definiëring van begrippen die worden gebruikt binnen de IND. Ze worden onderling gerelateerd met behulp van de Simple Knowledge Organization System-standaard (SKOS).
  • Conceptueel
In deze laag wordt het gebruik en de belangrijkste kenmerken aan de begrippen toegevoegd. Zo hebben vreemdeling en aanvraag op begripsniveau geen relatie maar in de conceptuele laag is deze relatie er wel. De doelgroep zijn de businessanalisten en kennismodelleurs. Gebruiksdoel: Business requirements opstellen.
  • Logisch
In deze laag worden gegevens gestructureerd voor de realisatie binnen een toepassing. Primair zal dat zijn voor een administratief systeem, maar op dit niveau zal er ook een model ontstaan dat gebruikt wordt voor het ontwikkelen van een datawarehouse. De doelgroepen zijn functioneel ontwerpers en testers. Gebruiksdoel: Business functionele ontwerpen opstellen.
  • Technisch
In deze laag staat beschreven hoe data is vastgelegd in de database van een specifiek systeem, gebaseerd op de specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden van dat systeem. De doelgroep zijn de technisch ontwerpers. Gebruiksdoel is het maken van technische ontwerpen.

Wanneer we proberen de verschillende onderdelen van de Informatiezuil te analyseren met behulp van het metamodel van het MIM, ontstaat het volgende beeld:

op deze afbeelding is te zien dat de informatiezuil van de IND qua structuur en functies lijkt op het MIM-model met een begrippenlaag (begrippenmodel in MIM), een conceptueel model (conceptueel informatiemodel in MIM), een logisch model (logisch informatiemodel in MIM) en een technisch model (technisch datamodel in MIM)

De Informatiezuil van de IND lijkt wat structuur en functies betreft erg op het MIM-model. De Begrippenlaag is geordend op basis van SKOS en is een voorbeeld van een begrippenmodel. Het Conceptueel model kent een domeingebonden logica en is daarmee een conceptueel informatiemodel. Het Logisch model is een voorbeeld van een logisch informatiemodel. Het Technisch model van de Informatiezuil tenslotte is in MIM-termen een technisch datamodel.