Baseline format

Uit NORA Online
< De Privacy BaselineDe Privacy Baseline/Baseline format
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)
Alle hoofdstukken bij De Privacy Baseline:


De eisen aan de uitvoering van de privacywetgeving zijn weergegeven in de vorm van een normen-kader. Dit normenkader is gebaseerd op de SIVA-methode[1]. De eisen worden gestructureerd op basis van een template waarin de elementen wie, wat en waarom geadresseerd worden. In principe wordt er antwoord gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat op de vraag: "wie doet wat en waarom?".

"Tabel met format waarin privacyprincipes en normen binnen de Privacy Baseline gestructureerd zijn"
Baseline format

Een conformiteitsindicator is een (sub)norm waaraan voldaan moet worden om aan het criterium (de hoofdnorm) te kunnen voldoen. Conformiteitsindicatoren hebben in de tekst van de hoofdnorm de vorm van een trefwoord dat de subnorm aanduidt. Je kunt stellen dat ieder onderstreept trefwoord gedefinieerd en uitgewerkt wordt in de vorm van maatregelen. Per conformiteitsindicator worden een of meer maatregelen (/01, /02, etc.) geformuleerd, op basis waarvan een uitspraak mogelijk is over de desbetreffende conformiteitsindicator. In veel gevallen volgt in de toelichtingen onder het kader nadere uitleg bij de maatregelen.

Voetnoten

  1. W.N.B. Tewarie, SIVA, Methodiek voor de ontwikkeling van auditreferentiekaders, VU University Press, Amsterdam 2014.


Alle privacyprincipes en normen gesorteerd op conformiteitsindicator

ID Conformiteitsindicator naam Elementtype
PRIV_B.01 privacybeleid Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing Privacyprincipe
PRIV_B.01.01.01 privacybeleid Privacybeleid; duidelijkheid inzake verantwoordingsplicht Norm
PRIV_B.01.01.02 privacybeleid Privacybeleid als cyclisch proces Norm
PRIV_B.01.01.03 privacybeleid Privacybeleid; vastgesteld en gecommuniceerd Norm
PRIV_B.01.01.04 privacybeleid Privacybeleid i.r.t. wet- en regelgeving Norm
PRIV_B.01.01.05 privacybeleid Privacybeleid i.r.t. sectorspecifieke wetgeving. Norm
PRIV_B.01.01.06 privacybeleid Privacybeleid i.r.t. gedragscode Norm
PRIV_B.01.02.01 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijving van privacy by design Norm
PRIV_B.01.02.02 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen - beschrijving van de doeleinden voor het verzamelen Norm
PRIV_B.01.02.03 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van minimalisatie van verwerken Norm
PRIV_B.01.02.04 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van juistheid en actualiteit van de gegevens Norm
PRIV_B.01.02.05 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen Norm
PRIV_B.01.02.06 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van transparante verwerking Norm
PRIV_B.01.02.07 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van maximale bewaartermijnen Norm
PRIV_B.01.02.08 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van garanties bij doorgifte Norm
PRIV_B.01.02.09 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van behoorlijke verwerking Norm
PRIV_B.01.02.10 wettelijke beginselen Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van informeren bij inbreuk Norm
PRIV_B.02 verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, benodigde middelen, rapportagelijnen Organieke inbedding Privacyprincipe
PRIV_B.02.01.01 verdeling van de taken en verantwoordelijkheden Verdeling taken en verantwoordelijkheden Norm
PRIV_B.02.01.02 verdeling van de taken en verantwoordelijkheden Functionaris Gegevensbescherming Norm
PRIV_B.02.01.03 verdeling van de taken en verantwoordelijkheden Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten Norm
PRIV_B.02.01.04 verdeling van de taken en verantwoordelijkheden Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix Norm
PRIV_B.02.02.01 benodigde middelen Benodigde middelen Norm
PRIV_B.02.03.01 rapportagelijnen Rapporteringsmiddelen Norm
PRIV_B.03 het beoordelen van de privacyrisico's, passende maatregelen, aantonen Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB Privacyprincipe
PRIV_B.03.01.01 het beoordelen van de privacyrisico's Het beoordelen van de privacyrisico's- hoog risico Norm
PRIV_B.03.01.02 het beoordelen van de privacyrisico's Het beoordelen van de privacyrisico's- advies van FG Norm
PRIV_B.03.01.03 het beoordelen van de privacyrisico's Het beoordelen van de privacyrisico's- bij wijigingen Norm
PRIV_B.03.01.04 het beoordelen van de privacyrisico's Het beoordelen van de privacyrisico's- i.r.t. de GEB Norm
PRIV_B.03.02.01 passende maatregelen Passende maatregelen- technisch en organisatorisch Norm
PRIV_B.03.02.02 passende maatregelen Passende maatregelen- passend Norm
PRIV_B.03.02.03 passende maatregelen Passende maatregelen- continuíteit Norm
PRIV_B.03.02.04 passende maatregelen Passende maatregelen- i.r.t. de GEB Norm
PRIV_B.03.03.01 aantonen Aantonen onderkende risico's en maatregelen Norm
PRIV_B.03.03.02 aantonen Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten Norm
PRIV_B.03.03.03 aantonen Aantonen aanpak risicomanagement Norm
PRIV_B.03.03.04 aantonen Aantonen toepassen GEB toetsmodel Norm
PRIV_B.03.03.05 aantonen Aantonen privacy by design Norm
PRIV_C.01 evaluatie, rechtmatigheid aangetoond Intern toezicht Privacyprincipe
PRIV_C.01.01.01 evaluatie Evaluatie- controle op het voldoen aan wettelijke verplichtingen Norm
PRIV_C.01.01.02 evaluatie Evaluatie- rapportage bij niet voldoen Norm
PRIV_C.01.01.03 evaluatie Evaluatie- planning en compliancy Norm
PRIV_C.01.02.01 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- welbepaalde- uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden Norm
PRIV_C.01.02.02 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- toereikende verwerking Norm
PRIV_C.01.02.03 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- rechtmatige verwerking Norm
PRIV_C.01.02.04 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- gebruik van overeenkomsten voor doorgifte Norm
PRIV_C.01.02.05 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- passende en gewaarborgde beveiliging Norm
PRIV_C.01.02.06 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- juiste en actuele gegevens Norm
PRIV_C.01.02.07 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- behoorlijke verwerking Norm
PRIV_C.01.02.08 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- transparante verwerking Norm
PRIV_C.01.02.09 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- compliancy Norm
PRIV_C.01.02.10 rechtmatigheid aangetoond Rechtmatigheid aangetoond- gebruik van gegevensregister Norm
PRIV_C.02. informatie over de verwerking van persoonsgegevens, tijdig, in een passende vorm, specifieke uitzonderingsgrond Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen Privacyprincipe
PRIV_C.02.01.01 informatie over de verwerking van persoonsgegevens Informatie over de verwerking van persoonsgegevens aan betrokkene Norm
PRIV_C.02.01.02 informatie over de verwerking van persoonsgegevens Informatie over de verwerking van persoonsgegevens- inhoudelijkheid Norm
PRIV_C.02.01.03 informatie over de verwerking van persoonsgegevens Informatie over de verwerking van persoonsgegevens- evt. afbreuk aan rechten cq. vrijheden van anderen Norm
PRIV_C.02.02.01 tijdig Tijdige verstrekking op verzoek van betrokkene Norm
PRIV_C.02.02.02 tijdig Tijdig verstrekking bij geen gevolg op verzoek van betrokkene Norm
PRIV_C.02.03.01 in een passende vorm Passende vorm- begrijpelijke en toegankelijke wijze van communicatie Norm
PRIV_C.02.03.02 in een passende vorm Passende vorm- gekozen van medium Norm
PRIV_C.02.03.03 in een passende vorm Passende vorm bij mondelinge verstrekking Norm
PRIV_C.02.03.04 in een passende vorm Passende vorm- eventuele kosten Norm
PRIV_C.02.03.05 in een passende vorm Passende vorm- gegevens ter identificatie Norm
PRIV_C.02.04.01 specifieke uitzonderingsgrond Specifieke uitzonderingsgrond Norm
PRIV_C.03 meldt een datalek, gestelde termijn, documenteert de inbreuk, uitzondering Meldplicht Datalekken Privacyprincipe
PRIV_C.03.01.01 meldt een datalek Meldt een datalek- aan AP Norm
PRIV_C.03.01.02 meldt een datalek Meldt een datalek- eisen aan de melding aan AP Norm
PRIV_C.03.01.03 meldt een datalek Meldt een datalek- melding aan betrokkene Norm
PRIV_C.03.01.04 meldt een datalek Meldt een datalek- eisen aan de melding aan betrokkene Norm
PRIV_C.03.01.05 meldt een datalek Meldt een datalek- in duidelijke en eenvoudige taal Norm
PRIV_C.03.02.01 gestelde termijn Termijn melden aan verwerkingsverantwoordelijke Norm
PRIV_C.03.02.02 gestelde termijn Termijn melden aan AP Norm
PRIV_C.03.02.03 gestelde termijn Termijn- motivering bij vertraagd melden Norm
PRIV_C.03.02.04 gestelde termijn Termijn aan betrokkene Norm
PRIV_C.03.03.01 documenteert de inbreuk Documenteert de inbreuk- eisen aan de registratie Norm
PRIV_C.03.03.02 documenteert de inbreuk Documenteert de inbreuk- mogelijkheid tot controle Norm
PRIV_C.03.03.03 documenteert de inbreuk Documenteert de inbreuk- noodzakelijke gegevens Norm
PRIV_C.03.03.04 documenteert de inbreuk Documenteert de inbreuk- m.b.t. kennisgeving Norm
PRIV_C.03.04.01 uitzondering Uitzondering op melden van datalek aan AP Norm
PRIV_C.03.04.02 uitzondering Uitzondering op melden van datalek aan betrokkene Norm
PRIV_U.01 tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, de doeleinden, verdere verwerking, geautomatiseerde besluitvorming, bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, nationaal identificerend nummer, wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang Doelbinding gegevensverwerking Privacyprincipe
PRIV_U.01.01.01 tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven- voorafgaand aan begin van de verwerking Norm
PRIV_U.01.01.02 tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven- rechtmatigheid en doelmatigheid Norm
PRIV_U.01.01.03 tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven verenigbaarheid met oorspronkelijke doel Norm
PRIV_U.01.01.04 tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven- SMART Norm
PRIV_U.01.02.01 de doeleinden Doeleinden- toereikend- ter zake dienend en beperkt Norm
PRIV_U.01.02.02 de doeleinden Doeleinden- rechtmatig Norm
PRIV_U.01.02.03 de doeleinden Doeleinden- behoorlijk en transparant Norm
PRIV_U.01.03.01 verdere verwerking Verdere verwerking i.r.t. ander doelen dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld is Norm
PRIV_U.01.03.02 verdere verwerking Voornemens voor verdere verwerking Norm
PRIV_U.01.04.01 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. ras of etnische afkomst Norm
PRIV_U.01.04.02 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. politieke opvattingen Norm
PRIV_U.01.04.03 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. religieuze of levensbeschouwende overtuigingen Norm
PRIV_U.01.04.04 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. lidmaatschap vakbond Norm
PRIV_U.01.04.05 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. genetische gegevens Norm
PRIV_U.01.04.06 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. biometrische gegevens Norm
PRIV_U.01.04.07 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. gezondheidsgegevens Norm
PRIV_U.01.04.08 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. sexueel gedrag of gerichtheid Norm
PRIV_U.01.04.09 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. voorwaarden aan de verwerking Norm
PRIV_U.01.04.10 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. noodzakelijke uitzonderingen Norm
PRIV_U.01.04.11 geautomatiseerde besluitvorming Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. verplichtingen of algemeen belang Norm
PRIV_U.01.05.01 strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Norm
PRIV_U.01.05.02 strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten- eisen aan de verwerking Norm
PRIV_U.01.05.03 strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten- i.r.t. de OR Norm
PRIV_U.01.05.04 strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten- verwerking voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Norm
PRIV_U.01.05.05 strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten- t.b.v. verwerkingsverantwoordelijken bij noodzakelijke verwerking Norm
PRIV_U.01.06.01 nationaal identificerend nummer Nationaal identificerend nummer Norm
PRIV_U.01.07.01 geautomatiseerde besluitvorming Geautomatiseerde besluitvorming- geen geautomatiseerde individuele besluitvorming tenzij Norm
PRIV_U.01.07.02 geautomatiseerde besluitvorming Geautomatiseerde besluitvorming- m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene Norm
PRIV_U.01.07.03 geautomatiseerde besluitvorming Geautomatiseerde besluitvorming i.r.t. bijzondere categorieën van persoonsgegevens Norm
PRIV_U.01.08.01 wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens Norm
PRIV_U.01.08.02 wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang Eisen aan het verwerken van persoonsgegevens Norm
PRIV_U.02 register, actueel en samenhangend beeld Register van verwerkingsactiviteiten Privacyprincipe
PRIV_U.02.01.01 register Register van verwerkingsverantwoordelijke Norm
PRIV_U.02.01.02 register Register van verwerkingsverantwoordelijke- inhoud van het register Norm
PRIV_U.02.01.03 register Register van verwerker- categorieën van verwerkingsactiviteiten Norm
PRIV_U.02.01.04 register Register van verwerker- inhoud van het register Norm
PRIV_U.02.01.05 register Register van verwerker- in schriftelijke elektronische vorm Norm
PRIV_U.02.01.06 register Register van verwerker- niet bijgehouden als … Norm
PRIV_U.02.02.01 actueel en samenhangend beeld Op verzoek van AP wordt middels de registers een actueel en samenhangend beeld Norm
PRIV_U.02.02.02 actueel en samenhangend beeld Registers van de verwerkingsverantwoordelijke en van de verwerker geven één actueel en samenhangend beeld Norm
PRIV_U.02.02.03 actueel en samenhangend beeld Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen Norm
PRIV_U.02.02.04 actueel en samenhangend beeld Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen Norm
PRIV_U.03 juistheid en nauwkeurigheid, gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, geïnformeerd Kwaliteitsmanagement Privacyprincipe
PRIV_U.03.01.01 juistheid en nauwkeurigheid Maatregelen i.r.t. juistheid en nauwkeurigheid Norm
PRIV_U.03.01.02 juistheid en nauwkeurigheid Controle op juistheid en nauwkeurigheid Norm
PRIV_U.03.02.01 gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- rectificatie op verzoek van betrokkene Norm
PRIV_U.03.02.02 gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- vervollediging op verzoek van betrokkene Norm
PRIV_U.03.02.03 gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- wissen op verzoek van betrokkene Norm
PRIV_U.03.02.04 gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- steken van de verwerking op verzoek van betrokkene Norm
PRIV_U.03.02.05 gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen redelijke maatregelen na openbaarmaking van persoonsgegevens Norm
PRIV_U.03.02.06 gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- beperking van de verwerking op verzoek van betrokkene Norm
PRIV_U.03.02.07 gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- recht op ontvangst van gegevens en op overdragen van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijke Norm
PRIV_U.03.02.08 gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- overdracht aan andere verwerkingsverantwoordelijke Norm
PRIV_U.03.03.01 geïnformeerd Geïnformeerd- van iedere ontvanger van elke rectificatie- gegevenswissing of verwerkingsbeperking Norm
PRIV_U.03.03.02 geïnformeerd Geïnformeerd- betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt Norm
PRIV_U.03.03.03 geïnformeerd Geïnformeerd- bretrokkene over gevolg van verzoek van betrokken Norm
PRIV_U.03.03.04 geïnformeerd Geïnformeerd- elketronische verwerking van het verzoek Norm
PRIV_U.03.03.06 geïnformeerd Geïnformeerd- informeren bij geen gevolg geven aan het verzoek Norm
PRIV_U.03.03.07 geïnformeerd Geïnformeerd- schriftelijk of op andere wijze Norm
PRIV_U.03.03.08 geïnformeerd Geïnformeerd- identificatie van betrokkene Norm
PRIV_U.04 technische en organisatorische maatregelen, passend niveau te beveiligen Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens Privacyprincipe
PRIV_U.04.01.01 technische en organisatorische maatregelen Technische en organisatorische maatregelen- beperkte toegang Norm
PRIV_U.04.01.02 technische en organisatorische maatregelen Technische en organisatorische maatregelen- fysieke beveiliging Norm
PRIV_U.04.01.03 technische en organisatorische maatregelen Technische en organisatorische maatregelen- organisatorische beveiliging Norm
PRIV_U.04.01.04 technische en organisatorische maatregelen Technische en organisatorische maatregelen- passend beveiligingsniveau Norm
PRIV_U.04.02.01 passend niveau te beveiligen Passend niveau- technische- organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen Norm
PRIV_U.04.02.02 passend niveau te beveiligen Passend niveau- gebaseerd op analyse van het verwerkingsrisico Norm
PRIV_U.04.02.03 passend niveau te beveiligen Passend niveau- aantoonbaarheid Norm
PRIV_U.05 tijdig, informatie, toestemming, uitzondering Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens Privacyprincipe
PRIV_U.05.01.01 tijdig Tijdig- toestemming van de betrokkene vooraf Norm
PRIV_U.05.01.02 tijdig Tijdig- verstrekken van informatie Norm
PRIV_U.05.02.01 informatie Informatie- verzoek om toestemming Norm
PRIV_U.05.02.02 informatie Informatie aan betrokkene Norm
PRIV_U.05.02.03 informatie Informatie aan betrokkene bij ontvangst gegevens bij een ander dan de betrokkene Norm
PRIV_U.05.03.01 uitzondering Toestemming- vrijelijk gegeven Norm
PRIV_U.05.04.01 toestemming Uitzondering Norm
PRIV_U.05.04.02 toestemming Toestemming- toestemming of machtiging door ouderlijk verantwoordelijke Norm
PRIV_U.06 bewaartermijn, nodige maatregelen Bewaren van persoonsgegevens Privacyprincipe
PRIV_U.06.01.01 nodige maatregelen Nodige maatregelen- verwijderd- vernietigd of geanonimiseerd Norm
PRIV_U.06.01.02 nodige maatregelen Nodige maatregelen- beoordeling evt. langere bewaartermijn Norm
PRIV_U.06.02.01 bewaartermijn Bewaartermijn- vastgesteld en bekrachtigd Norm
PRIV_U.06.02.02 bewaartermijn Bewaartermijn- maximale periode Norm
PRIV_U.06.02.03 bewaartermijn Bewaartermijn- is sectorspecifieke wetgeving vastgelegde bewaartermijn Norm
PRIV_U.06.02.04 bewaartermijn Bewaartermijn- eisen aan evt. langere opslagperiode Norm
PRIV_U.07 onderlinge verantwoordelijkheden, afdoende garanties, vertegenwoordiger, uitzonderingsgrond, adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, afwijking voor een specifieke situatie Doorgifte persoonsgegevens Privacyprincipe
PRIV_U.07.01.01 onderlinge verantwoordelijkheden De onderlinge verantwoordelijkheden Norm
PRIV_U.07.02.01 afdoende garanties Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd Norm
PRIV_U.07.02.02 afdoende garanties Vormvereisten aan eisen voor afdoende garanties door verwerker Norm
PRIV_U.07.02.03 afdoende garanties Afdoende garanties Norm
PRIV_U.07.03.01 vertegenwoordiger Vertegenwoordiger in de EU Norm
PRIV_U.07.03.02 vertegenwoordiger Vertegenwoordiger i.r.t. afdoende garanties over het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen Norm
PRIV_U.07.03.03 vertegenwoordiger Vertegenwoordiger i.r.t. het door een andere verwerker uitvoeren van de verwerking Norm
PRIV_U.07.04.01 uitzonderingsgrond Uitzonderingsgrond t.a.v. de verwerking Norm
PRIV_U.07.04.02 uitzonderingsgrond Uitzonderingsgrond t.a.v. doorgifte Norm
PRIV_U.07.05.01 adequaatheidsbesluit Adequaatheidsbesluit Norm
PRIV_U.07.06.01 passende waarborgen Passende waarborgen bij afwezigheid adequaatheidsbesluit Norm
PRIV_U.07.06.02 passende waarborgen Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit Norm
PRIV_U.07.06.03 passende waarborgen Passende waarborgen- beëindigen van doorgifte en informeren van betrokkene Norm
PRIV_U.07.07.01 afwijking voor een specifieke situatie Afwijking voor een specifieke situatie Norm
PRxxxx xxx Jdirks2/test Privacyprincipe
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen