Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)

ID: Digitoegankelijk

Type: Standaard
Laag 1: Grondslagenlaag

Status actualiteit: Actueel [1]

Toegankelijkheid websites
Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben., Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben. Het is de opvolger van de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen had twee componenten: het grootste deel bestond uit de WCAG 2.0, welke nu in Digitoegankelijk is vervat. Daarnaast bevatte Werbcithlijnen 2.0 enkele richtlijnen vanuit het principe 'Universeel', voor herbruikbare sites. Het principe Universeel is nu een aparte standaard.

  • Nut: Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij investeringen in webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html) in werking. Voor meer informatie zie https://www.digitoegankelijk.nl.

Meer informatie

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Het Kadaster voldoet aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
BRT (Basisregistratie Topografie)Het Kadaster voldoet aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl. Naar verwachting voldoet het Kadaster in Q4 2018 volledig aan de toegankelijkheidsrichtlijn.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De website van de RDW voldoet nog niet volledig aan de Webrichtlijnen (versie 2, niveau AA). Voor de status wordt verwezen naar: https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Berichtenbox voor bedrijvenDictu heeft een webrichtlijnen toets gedaan. Een concrete planning voor implementatie van de standaard is nog niet bekend.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
DigiDDigiD voldoet aan de WR2-AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl ( zie https://www.digid.nl/toegankelijkheid). Het certificaat is een jaar geldig. Inspectiedatum is 22 december 2017.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
DigiD MachtigenWijzigingen ten behoeve van Digitoegankelijk compliance zijn in Q2 2018 geïmplementeerd. In Q3 wordt dit getoetst door betrokken partijen.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
EHerkenning
Idensys
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) is een eis vanuit het stelsel aan de deelnemers. Bij vermoeden van non-conformiteit kan een toets worden opgestart. De website voor eHerkenning.nl, onder beheer van de beheersorganisatie zelf, voldoet en is getoetst conform WCAG 2.0 (AA): zie https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1497. Voor Idensys staat dit gepland (mede afhankelijk van besluitvorming).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
HR (Basisregistratie Handelsregister)De KvK voldoet volledig aan de eisen van Digitoegankelijk voor alle nieuwe onderdelen. Voor oudere onderdelen van de website wordt getracht compliant te zijn in 2019. Voor nieuwe app’s geldt inmiddels standaard de Digitoegankelijk eis.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
MijnOverheidDe laatste Webrichtlijnentoets is door Stichting Accessibility uitgevoerd (niet meer door Centric zoals voorheen). De toegankelijkheidsverklaring moet nog geplaatst worden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Samenwerkende catalogiPublicatie standaard op www.logius.nl zie aldaar voor Digitoegankelijk compliance. Overheid.nl ontsluit decentrale content op basis van Samenwerkende Catalogi, zie voor Digitoegankelijk compliance aldaar; Publicatie op basis van Samenwerkende Catalogi door overheden op eigen website Digitoegankelijk compliance eigen verantwoordelijkheid deelnemers. (Rijk/gemeenten/provincies/waterschappen). De validator (scvalidator.logius.nl) is tot op heden niet getest op toegankelijkheid. Deze verplichting zal ingaan op 23 september 2020. Voor die tijd zal de validator zijn getest en eventuele tekortkomingen verholpen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
StelselcatalogusDe webpagina’s van de Stelselcatalogus vallen binnen de website van digitaleoverheid.nl. Zie certificaat van toegankelijkheid van Accessibility.nl. (zie: https://www.digitaleoverheid.nl/toegankelijkheidsverklaring).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)Niet alle websites waar SSC-ICT zelf eigenaar is, voldoen op dit moment aan Digitoegankelijk. SSC-ICT is niet de eigenaar van alle websites van haar klanten, bij deze websites ligt de verantwoordelijkheid derhalve bij de klant zelf.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
ODC-NoordDe websites van ODC-Noord worden op dit moment herbouwd. Digi-toegankelijk is een inrichtingseis. Verwachte oplevering is Q3 2018.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Overheid.nlEr is een toegankelijkheidsverklaring conform EN 301459. De nieuwe eisen van deze nieuwe richtlijn zijn meegenomen in de vernieuwing van Overheid.nl. Deze is maart 2018 als beta live gegaan. M.b.t. toegankelijkheid is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Toegankelijkheidsverklaring zal geplaats worden na afronding beta-fase medio 2018.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
P-DirektHet Portal is nog altijd in ontwikkeling. Er is op dit portal nog geen Webrichtlijnen toets geweest. P-Direkt is zich ervan bewust dat er nog geen volledige compliancy is met de Webrichtlijnen. P-Direkt is in het proces van de impactanalyse van het (tijdelijke) besluit Digitoegankelijk. Hieruit vloeit voor P-Direkt de eis voort om te voldoen aan WCAG 2.x. Voor nieuwe websites streeft P-direkt naar implementatie voor 23 september 2019. Bestaande websites hoopt P-direkt voor 23 september 2020 te hebben omgebouwd. De 2 mobiele apps zijn aangepast voor 23 juni 2021.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Rijksoverheid.nlDe website voldoet aan Digitoegankelijk (WCAG 2.0). Zie ook de verantwoording daarover op:http://www.rijksoverheid.nl/toegankelijkheid .voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
TenderNedTenderNed wordt vanaf 2017 gerenoveerd. Daarbij worden de schermen deels vernieuwd. De beheerder heeft aangegeven nog tot in 2019 te renoveren. Bij de implementatie van nieuwe schermen worden de richtlijnen uit EN 301 539 toegepast.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))