Eigenschap:Doelstelling

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
De reden waarom de norm gehanteerd wordt.
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Het waarborgen dat de vastgelegde gegevens van de softwareconfiguratie-items in de configuratie-administratie (CMDB) juist en volledig zijn en blijven.  +
A
Het waarborgen dat de informatiebeveiligingseisen integraal onderdeel uitmaken van de eisen van informatiesystemen (nieuw en uitgebreid).  +
Een basis leggen voor de volgende fases (de ontwerpfase en verder) met geanalyseerde en gespecificeerde functionele eisen.  +
Het waarborging dat apparatuur continue beschikbaar en integer is.  +
Het voorkomen van verlies, schade, diefstal en/of compromitering van bedrijfsmiddelen en onderbreking van bedrijfsactiviteiten.  +
Het waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik van apparatuur zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.  +
Het richting geven aan de te ontwikkelen applicatie en een betrouwbare werking van de applicatie te garanderen.  +
Het opstellen van een veilig en gedegen/solide applicatieontwerp.  +
Het zorgen dat er geen zwakke punten in de veiligheid worden geïntroduceerd en dat applicaties in staat zijn om kwaadaardige aanvallen te weerstaan.  +
Het bedrijfsproces optimaal te ondersteunen.  +
Het kunnen leveren van de juiste services en de informatiebeveiliging van de betrokken applicaties te kunnen waarborgen.  +
De doelstelling van het beleidsdomein is om vast te stellen of afdoende randvoorwaarden en condities binnen de ontwikkelorganisatie zijn gecreëerd om applicaties adequaat te kunnen ontwikkelen. In dit domein worden objecten en daaraan gerelateerde normen opgenomen die het mogelijk maken de applicaties op een veilige manier te ontwikkelen.  +
De doelstelling van applicatieontwikkeling in het control-domein is vast te stellen of: *de applicatie-controls afdoende zijn ingericht voor het garanderen van een beheersbare applicatie omgeving en/of; *de applicatieve diensten functioneel en technisch op het juiste niveau worden gehouden. Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.  +
De doelstelling van applicatieontwikkeling in het uitvoeringsdomein is het waarborgen dat de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten plaatsvinden conform specifieke beleidsuitgangspunten en dat de werking daarvan voldoet aan de eisen die door de klant (doelorganisatie) zijn gesteld. Met randvoorwaarden in de vorm van beleid geeft de organisatie kaders aan waarbinnen de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten moeten plaatsvinden.  +
Het bieden van veilige mechanismen voor onder andere import en export van gegevens.  +
Het vaststellen van de identiteit van een gebruiker van een softwarepakket.  +
Het voorkomen van onbevoegde toegang tot informatie in toepassingssystemen.  +
Bewerkstelligen dat de juiste mensen op het juiste moment om de juiste redenen toegang krijgen tot het softwarepakket.  +
Het bewerkstelligen dat enerzijds de integriteit van de IST en SOLL wordt bevorderd en anderzijds dat gebruikers de juiste acties binnen de applicaties kunnen uitvoeren.  +
Het inzetten van autorisatievoorzieningen, zoals effectieve mechanismen voor het administreren van gebruikers en autorisaties voor de effectiviteit van autorisatiebeheer en het verminderen van de kans op fouten.  +