Eigenschap:Elementtypedefinitie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Showing 20 pages using this property.
A
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-[[basisprincipe]]s en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.  +
Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden.  +
Een stelling over een gewenste, generieke, kwalitatieve eigenschap waar architectuur invulling aan moet geven in de publieke sector.  +
Gebied van aandacht dat van belang is bij het realiseren van organisatiedoelen.  +
B
Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').  +
Een beheersmaatregel is een verbijzondering van een (ArchiMate) eis/requirement. Beheersmaatregelen realiseren afgeleide principes.  +
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.  +
Een Beveiligingsprincipe is een Themaprincipe vanuit het thema Beveiliging.  +
Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.  +
Internationale Bouwstenen zijn voorzieningen die op internationaal niveau als bouwsteen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld door de EU.  +
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.  +
D
Een architectuur is een set aan architectuurafspraken die van toepassing zijn binnen een bepaald werkingsgebied, zoals een domein, bestuurslaag of keten.  +
Een doel is een door een belanghebbende gewenste eindsituatie.  +
De gewenste eindstaat of richting waar een organisatie heen, gezien op bestuurlijk niveau.  +
Een domein is een inhoudelijk verwante verzameling van publieke dienstverlening. De domeinen zoals de NORA die gebruikt zijn gebaseerd op de indeling in onderwerpen op [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen www.rijksoverheid.nl/onderwerpen].  +
Een drijfveer is iets dat in een organisatie veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.  +
E
Programma's van de Europese Unie die relevant zijn voor ICT-architectuur of interoperabiliteit in brede zin worden ter informatie opgenomen en beschreven in de wiki.  +
F
Een standaard zoals opgenomen in de lijst van het Forum Standaardisatie  +
Functionaliteit die een applicatie aan gebruikers biedt ter ondersteuning van een (werk-)proces.  +
G
Een gegevenswoordenboek bevat een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegeven moet worden verstaan en op welke manier het gegeven wordt genoteerd (bv karakterset, datumnotatie, waardenlijsten)  +