36
U

Eigenschap:Elementtypedefinitie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.

Releasenotes

Pagina's die de eigenschap "Elementtypedefinitie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Afgeleid principe +Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-[[basisprincipe]]s en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.  +
B
Basisprincipe +Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').  +
Beheersmaatregel +Een beheersmaatregel is een verbijzondering van een (ArchiMate) eis/requirement. Beheersmaatregelen realiseren afgeleide principes.  +
Beleidskader +NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.  +
Beveiligingsprincipe +Een Beveiligingsprincipe is een Themaprincipe vanuit het thema Beveiliging.  +
Bouwsteen +Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.  +
Bouwsteen Internationaal +Internationale Bouwstenen zijn voorzieningen die op internationaal niveau als bouwsteen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld door de EU.  +
Bron +Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.  +
D
Dochterarchitectuur +Een architectuur is een set aan architectuurafspraken die van toepassing zijn binnen een bepaald werkingsgebied, zoals een domein, bestuurslaag of keten.  +
Doel +Een doel is een door een belanghebbende gewenste eindsituatie.  +
Domein +Een domein is een inhoudelijk verwante verzameling van publieke dienstverlening. De domeinen zoals de NORA die gebruikt zijn gebaseerd op de indeling in onderwerpen op [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen www.rijksoverheid.nl/onderwerpen].  +
Drijfveer +Een drijfveer is iets dat in een organisatie veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.  +
E
EU Programma +Programma's van de Europese Unie die relevant zijn voor ICT-architectuur of interoperabiliteit in brede zin worden ter informatie opgenomen en beschreven in de wiki.  +
F
FS-Standaard +Een standaard zoals opgenomen in de lijst van het Forum Standaardisatie  +
G
Gegevenswoordenboek +Een gegevenswoordenboek bevat een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegeven moet worden verstaan en op welke manier het gegeven wordt genoteerd (bv karakterset, datumnotatie, waardenlijsten)  +
H
Hoofdstuk normenkader +Hoofdstuk van een normenkader  +
I
Implementatierichtlijn +Een implementatierichtlijn is een verbijzondering van een (ArchiMate) eis/requirement. Implementatierichtlijnen expliciteren beheersmaatregelen. Zij fungeren als ontwerp- en toetsingsnorm en zijn het meest concrete abstractieniveau in het katern Beveiliging, op het grensvlak van ‘WAT’ en ‘HOE’ van normenkaders.  +
Instrument +Een instrument kan ingezet worden om architectuur te ontwikkelen, te ontsluiten of toe te passen. Een instrument kan de vorm hebben van een workshop, een handleiding, een voorbeelddocument et cetera.  +
K
Kennisgroep +Groep waar kennis wordt opgebouwd en/of gedeeld. Het kan een formeel initiatief zijn zoals een kenniscentrum, een informeel netwerk of een werkgroep. Criterium voor opname is dat het kennis deelt en/of zoekt over onderwerpen die raken aan NORA.  +
N
Norm +Een norm is een actie die nodig is om een [[Privacyprincipe]] of ander Themaprincipe te realiseren. In veel gevallen zijn meerdere normen nodig om een principe volledig te realiseren. Conformiteitsindicatoren zijn oorspronkelijk ontwikkeld binnen het [[Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)]] en beschreven via de [[SIVA-methode]].  +
Normenkader +Een richtinggevende set van objecten en normen die beschrijven hoe je juiste beheersing op een onderwerp kan doen, en wat door een auditor getoetst kan worden.  +
Normenkader-aspect +een aspectgebied van het normenkader, opgedeeld naar keten-rol en beveiligingscontext  +
O
Organisatie +Organisaties worden ter informatie in de wiki opgenomen wanneer ze een relatie hebben met de architectuurelementen. Een organisatie kan meerdere rollen tegelijk vervullen in de NORA wiki en meerdere contactpersonen hebben voor verschillende onderwerpen.  +
P
Privacyprincipe +Een privacyprincipe is een Themaprincipe vanuit het thema Privacy.  +
Probleem +Een probleem waarvoor NORA een oplossing biedt  +