S

Eigenschap:Begrippenlijstdefinitie (Glossary-Definition)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze eigenschap wordt gebruikt door de 'semantic glossary' om de definities van begrippen te beschrijven.

Pagina's die de eigenschap "Begrippenlijstdefinitie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Afnemer +De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.  +
Architectuur +Een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.  +
Architectuurproducten +Normatieve en descriptieve documenten die huidige/toekomstige architectuur van een organisatie/domein schetsen.  +
Authenticatie +Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.  +
Authenticiteit +Een kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject.  +
Authentiek gegeven +In een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt  +
Autorisatie +Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen  +
B
Baseline +Een gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen.  +
Basisgegeven +Een in een basisregistratie opgenomen gegeven.  +
Basisregistratie +Een bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.  +
Beheerst (begrip gegevensmanagement) +in een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak.  +
Beschikbaarheid (begrip gegevensmanagement) +gegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen.  +
Betrouwbaarheid +De mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.  +
Bouwsteen (Begrip) +Voorziening die deel uitmaakt van de infrastructuur van de e-overheid.  +
Bronregistratie +De plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd  +
C
Conceptueel informatiemodel +Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het [[MIM (Metamodel voor informatiemodellen)]].  +
Cyclisch proces (Begrip) +Een proces met een vast en regelmatig terugkerend patroon.  +
D
Dienst +Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers).  +
Dienstverlener +De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers)  +
Doelarchitectuur +Beschrijving van de gewenste situatie in architectuur ("Soll"). Kan van toepassing zijn op een domein of organisatie en is de tegenhanger van de beschrijving van "gestolde" architectuur ("Ist"-situatie).  +
Doelbinding +Het principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.  +
E
EIF +The European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations.  +
Enterprise-architectuur +Architectuur die de huidige en toekomstige organisatiehuishouding en het transformatiepad daartussen beschrijft (“van Ist naar Soll”).  +
F
Fysiek of technisch gegevens- of datamodel +Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het [[MIM (Metamodel voor informatiemodellen)]].  +
G
GIS +Een Geografisch InformatieSysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.  +