17
U

Eigenschap:Herkomst gegevens

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelGegevenslandschap van de overheid
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Eigenschap:Herkomst gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd
  • Sectorregistratie

Pagina's die de eigenschap "Herkomst gegevens" gebruiken

Er zijn 17 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Afgeleid principe +[[NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening]] katern, en [[Afgeleide Principes Revisited]] wijzigingsvoorstellen  +
N
Norm +CIP (Centrum voor Informatiebeveiliging en privacybescherming, Manifestgroep)  +
S
StandaardGebruik +Monitor Open Standaardenbeleid  +
b
Basisregister Onderwijs (BRON) +Iedere school heeft een eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hierin worden alle leerlinggegevens bijgehouden. Vanuit het LAS wisselt de school leerlinggegevens uit met BRON. Zij kunnen dat op de volgende manieren doen: * Beveiligde site: Vo en bve-instellingen wisselen gegevens uit via een beveiligde site. Zij loggen in op deze site door middel van een token. * Directe koppeling systemen: Instellingen in het po, wo en hbo kunnen via hun LAS direct gegevens uitwisselen met BRON. Om de uitwisseling tussen een LAS en BRON veilig te laten verlopen, levert DUO een beveiligingscertificaat dat scholen installeren in hun eigen LAS. Op die manier ontstaat een veilige verbinding. Het beveiligingscertificaat is vijf jaar geldig. Na vijf jaar stuurt DUO een nieuw certificaat. Deze twee manieren van gegevensuitwisseling bestaan naast elkaar, omdat toen vo en bve-instellingen aansloten op BRON een directe koppeling met het LAS nog niet mogelijk was. De verwachting is dat op den duur ook deze instellingen via een directe koppeling gegevens zullen uitwisselen, maar hiervoor zijn ook aanpassingen nodig in de systemen van de onderwijsinstellingen. Wijzigingen in de wetgeving kunnen ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen andere gegevens moeten aanleveren aan BRON. Onderwijsinstellingen worden ondersteund bij de implementatie van deze wijzigingen door middel van gebruikersoverleggen met softwareleveranciers, DUO en het ministerie van OCW.  +
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) +De gegevens in BRON zijn afkomstig van de politie en van de Weginspecteurs van Rijkswaterstaat  +
Big register +De gegevens die in het BIG-register staan worden geleverd door verschillende partijen. Zorgverleners leveren zelf gegevens aan tijdens het registratieproces: * De persoonsgegevens worden uit de BRP opgehaald voor in Nederland woonachtige zorgverleners. In andere gevallen worden deze gegevens aangeleverd door de zorgverlener zelf * BIG-nummer wordt door het systeem gegenereerd * Beroepsgroep wordt door zorgverlener zelf verstrekt en daarna gecontroleerd door de registratiemedewerkers * Specialisme wordt verstrekt door specialistenvereniging. Zij leveren gegevens die betrekking hebben op aantekening of doorhaling van een specialisme van een zorgverlener.  +
c
Centraal Insolventieregister (CIR) +Gegevens worden verstrekt door rechtbanken.  +
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) + * Bekostigde instellingen mogen de opleidingen binnen hun sector aanbieden. Deze opleidingen worden door DUO zonder aanvraag opgenomen in Crebo. * Niet bekostigde instellingen, dan wel bekostigde instellingen die niet bekostigde beroepsopleidingen willen aanbieden, vragen diploma-erkenning (en hiermee registratie in Crebo) aan bij DUO (Staatscourant nr. 7532, 18 maart 2014). * Het recht op examinering mbo vragen exameninstellingen aan bij DUO. Deze aanvraag geldt ook als aanmelding voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). (Staatscourant, nr. 2280, 8 februari 2012).   +
d
Diplomaregister +Gegevens in het diplomaregister worden aangeleverd door scholen en onderwijsinstellingen. Voor bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs zijn dit de volgende gegevens:[[#xfootnote1|1]] * naam gediplomeerde * geslacht * geboortedatum * naam school * profiel van de opleiding * vakken * cijfers Voor het hoger onderwijs zijn dit de volgende gegevens:[[#xfootnote2|2]] * naam gediplomeerde * geslacht * geboortedatum * naam onderwijsinstelling * naam opleiding * graad opleiding * examenjaar # [[#xfootnoteref1|^]] Bij het voortgezet onderwijs worden wijzigingen in batches doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn is 2 weken en bij 98% van de gevallen vindt het binnen die termijn plaats. # [[#xfootnoteref2|^]] Bij het hoger onderwijs is er machine-tot-machinekoppeling. Wijzigingen (bijvoorbeeld een diploma van een leerling) worden automatisch doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn van het doorgeven van de informatie is 2 maanden.  +
e
Emissieregistratie +Het verzamelen en bewerken van gegevens tot landelijke emissiecijfers per emissiebron vindt plaats in zogenoemde taakgroepen volgens vooraf vastgestelde methoden. In de taakgroepen zijn de experts van de betrokken instituten vertegenwoordigd. Na controle en met instemming van de betrokken instituten worden de emissiecijfers vastgesteld door de projectleider emissieregistratie en vervolgens worden de cijfers opgeslagen in de centrale emissieregistratie database bij het RIVM. Jaarlijks worden in december de definitieve emissiegegevens vastgesteld voor de jaren 1990-1995-2000-2005-2010, t-2 en t-1.Daarnaast worden ook de gegevens verwerkt uit  milieuverslagen van bedrijven. Het gaat hier om de  elektronische Milieujaarverslagen waar de 3000 grootste bedrijven hun milieu informatie ingeven en deze laten valideren door hun bevoegde gezagen.  +
Erkende boerderij-zuivelbedrijven +Zuivelbedrijven die erkenningsplichtig zijn, moeten -om voor erkenning in aanmerking te kunnen komen- een aanvraag indienen bij het COKZ onder opgaaf van naam, adres, vestigingsplaats en aard van activiteiten. Na aanvraag bezoekt een controleur het bedrijf om na te gaan of de inrichting aan de gestelde eisen voldoet. Voldoet het bedrijf dan wordt het erkend en krijgt het een erkenningsnummer dat bij de volgende wijziging van het register wordt opgenomen. Voldoet een bedrijf nog niet aan alle eisen, maar betreft dit niet echt wezenlijke punten dan kan een bedrijf een voorlopige erkenning krijgen. Dit soort erkenningsnummers worden niet op de gepubliceerde lijst opgenomen.Het [http://www.cokz.nl/diensten/toezicht-eu-hygi%EBnepakket/Pages/Procedure%20registratie%20en%20erkenning.aspx aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket] voor nieuwe bedrijven die zich aan willen melden in het kader van het EU-Hygiënepakket is te vinden op [http://www.cokz.nl/diensten/toezicht-eu-hygi%EBnepakket/Pages/Procedure%20registratie%20en%20erkenning.aspx de website van het COKZ].  +
i
Identificatie en registratie varkens en varkensleveringen +Alle gegevens die bij de melding worden doorgegeven zijn afkomstig van de eigenaar of handelaar van varkens. Voor alle houders van varkens geldt een meldingsplicht. Dit kan gedaan worden via: [http://mijn.rvo.nl mijn.rvo.nl]. Op deze website kunnen varkenshouders aanpassingen zelf online doorgeven.[https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren] * Voice Response Systeem (VRS). Hier kunnen meldingen telefonisch worden doorgegeven. * Fax. Mutaties kunnen via fax worden toegestuurd aan het I&RVL-bureau van de Gezondheidsdienst voor Dieren. * Directe koppeling met bedrijfsmanagementsysteem. Bedrijven kunnen hun bedrijfsmanagementsystemen koppelen zodat relevante informatie direct automatisch wordt doorgegeven aan I&R.  +
k
Kiwa register (Taxi) +De gegevens worden aangeleverd door bedrijven en burgers, met uitzondering van de diplomagegevens. Deze worden direct opgehaald bij het CBR. Gegevens over rijbewijzen worden gecontroleerd aan de hand van het Rijbewijzenregister van de RDW. Na ontvangst van een VOG kan Kiwa Register aan de hand van een koppeling met Dienst Justis controleren of deze VOG daadwerkelijk is afgegeven.  +
m
Monumentenregister +Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  +
r
Register notariaat +Alle gegevens in het register zijn afkomstig van de leden die dit doorgeven aan de ledenadministratie van het KNB, behalve de gegevens over de maatregelen. Deze gegevens over de maatregelen worden aangeleverd door de Kamers voor het notariaat. Deze zijn belast met de tuchtrechtspraak over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen.  +
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) +Kinderopvanglocaties geven kerngegevens van de locatie en instelling door aan de gemeente, die vervolgens worden doorgeleverd aan DUO. DUO verwerkt de gegevens in het LRKP.  +
Registratie van energielabels +Energieadviseurs met een BRL-certificaat.  +