Eigenschap:Producten en diensten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 14 pages using this property.
b
De gegevens zijn niet openbaar, alleen DUO kan BRON raadplegen en op aanvraag gegevens verstrekken aan afnemers. In de wet is vastgelegd aan wie DUO gegevens uit BRON mag doorleveren en welke gegevens elke partij mag ontvangen. Op persoonsniveau worden geen gegevens uitgewisseld.  +
BRON is een openbaar bestand dat kan worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat en via het portaal data.overheid.nl. Diverse marktpartijen leveren software om het bestand te kunnen gebruiken voor analyses. De licentiekosten bedragen circa € 2500 per jaar.  +
Het BIG-register is openbaar. Iedereen kan opzoeken of zijn zorgverlener erin voorkomt. Verder is via het BIG-register te zien: * of een zorgverlener is doorgehaald in het BIG-register; * of een zorgverlener een gedeeltelijke ontzegging van zijn taken heeft of een schorsing; * of een zorgverlener een berisping, een geldboete of een IGZ-bevel op grond van de Wet BIG heeft. Dit geldt alleen als deze maatregelen zijn opgelegd na 1 juli 2012. Waarschuwingen worden niet openbaar gemaakt; * of een rechter in het buitenland bepaalde bevoegdheden van een zorgverlener heeft beperkt. Het maakt hierbij niet uit of het om een zorgverlener met een Nederlands of met een buitenlands diploma gaat. Door tuchtmaatregelen openbaar te maken krijgen cliënten, collega’s en werkgevers beter zicht op ongewenste praktijken in de zorg.  +
c
* Het CIR is openbaar en online te raadplegen via: [http://insolventies.rechtspraak.nl/ http://insolventies.rechtspraak.nl]Deze website bevat een zoekfunctie. Er kan worden gezocht op insolventiekenmerken, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon/handelsnaam. * Wettelijke afnemers nemen de gegevens af van het CIR via een FTP-server. De website van de afnemer maakt verbinding met een FTP-server[[#xfootnote1|1]], waar vervolgens gegevens uit het CIR ingelezen, opgehaald of verzonden kunnen worden. Aan de wettelijke afnemers worden de gegevens in xml-formaat via een zipfile aangeleverd op de FTP-server. * Webservice Centraal Insolventieregister. Het CIR kan ook automatisch bevraagd worden via een webservice. Hiermee kan het register door een geregistreerde computer geraadpleegd worden. Het gebruik van de webservice vindt onder dezelfde condities plaats als de ‘handmatige’ bevraging en dezelfde informatie kan worden opgevraagd. De [[AP (Autoriteit Persoonsgegevens)|Autoriteit Persoonsgegevens]] heeft een positief advies afgegeven over de automatische bevraging van het register. Met de gebruikers van de geautomatiseerde bevraging wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere voorwaarden aan het gebruik en de opslag van de opgevraagde gegevens worden gesteld. Iedere organisatie kan gebruik maken van deze webservice. Op dit moment maken ongeveer 400 instellingen gebruik van deze webservice. # [[#xfootnoteref1|^]] File Transfer Protocol (FTP) is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt.   +
Het register is openbaar. Op verschillende plaatsen is informatie uit het Crebo te downloaden.* De door de ministeries van OCW en EZ erkende opleidingen zijn beschikbaar via onderstaande link. Hierbij is ook een overzicht opgenomen van de kenniscentra, de ontwerpers van de beroepsopleidingen. [https://instellingsinformatie.duo.nl/Secure/Duo/Crebo/Ocw/Index?ministerie=Ocw https://instellingsinformatie.duo.nl/Secure/Duo/Crebo/Ocw/Index?ministerie=Ocw] * Onder onderstaande link zijn verschillende Crebo-bestanden beschikbaar. Het gaat hierbij om: ** Crebo – beroepsopleidingen Ministerie van OCW ** Crebo – beroepsopleidingen Ministerie van EZ ** Historisch overzicht van Crebo beroepsopleidingen ** Combinatie Crebo en beroep[https://www.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Crebo/default.asp https://www.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Crebo/default.asp] * Crebo-bestanden zijn ook beschikbaar via websites buiten DUO, zoals bijvoorbeeld Kwalificatiesmbo.nl [http://www.kwalificatiesmbo.nl/crebo_overzichten.html http://www.kwalificatiesmbo.nl/crebo_overzichten.html]  +
d
De gegevens zijn niet openbaar. Alleen de diplomahouder, scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen hebben toegang tot de gegevens. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de volgende diensten: * '''Mijn DUO'''. Diplomahouders kunnen hun gegevens in het diplomaregister bekijken. Dit doen ze in Mijn DUO, het beveiligde selfserviceportaal van DUO. De diplomahouder kan alleen zijn eigen diplomagegevens bekijken. Deze gegevens zijn namelijk via DigiD gekoppeld aan het Burgerservicenummer van de diplomahouder. * '''Digitaal uittreksel met DigiD'''. Iedere diplomabezitter kan met een DigiD zijn diplomagegevens bekijken en/of een digitaal uittreksel van de diplomagegevens maken. Dit uittreksel kan als beveiligd pdf-document opgestuurd worden naar bijvoorbeeld een werkgever of school. Sommige overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen ook diplomagegevens inzien. Overheidsorganisaties doen dit alleen als ze deze gegevens nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren. * '''Inzien door scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen'''. Een school of onderwijsinstelling kan gegevens van een leerling of student inzien via een beveiligde site. Dit wordt gemeld in Mijn DUO, zodat de leerling of student kan zien wie zijn gegevens heeft bekeken, en wanneer. Een in de wet genoemd overheidsorgaan heeft dezelfde inzagefunctie als scholen, maar kan er ook voor kiezen de gegevens direct doorgeleverd te krijgen.  +
e
De emissieregistratie is openbaar en online te raadplegen via:[http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/erpub/weergave/kaart.aspx http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/erpub/weergave/kaart.aspx]De emissiegegevens op de website kunnen op verschillende manieren worden opgevraagd: * '''Top 10 grafieken en top 10 kaarten.'''Dit zijn voorgeselecteerde grafieken of kaarten van de belangrijkste emissies per doelgroep * '''Top 10 bronnen.'''Het detailniveau van de emissiebron(nen) kan geselecteerd worden en de resultaten worden vervolgens weergegeven in een grafiek en tabel. * '''Bedrijfsrapport.'''Complete bedrijfsrapporten kunnen worden bekeken. * '''Eigen grafiek of kaart.'''Via een selectie van bron(nen), kunnen resultaten worden weergegeven in een grafiek, tabel of kaart en vervolgens gebruikt worden in een eigen database.  * '''Internationale indelingen.'''Tabellen die geleverd zijn in internationale leveringen  +
Het register is openbaar. De laatste versie van het register is voor iedereen te downloaden via [http://www.cokz.nl/publicaties/registers-erkende-bedrijven/default.aspx http://www.cokz.nl/publicaties/registers-erkende-bedrijven/default.aspx]  +
i
De database van varkens en varkensleveringen kan door overheidsinstanties of bedrijven opgevraagd worden bij het I&RVL-bureau van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Als het om gegevens van één tracering gaat dan wordt deze informatie in pdf formaat aangeleverd en bij een zoekopdracht van meerdere traceringen, wordt een grote hoeveelheid informatie aangeleverd uit de database.  +
k
Opvragen informatie uit register. Bij Kiwa Register kan een informatieaanvraag worden ingediend. Hierbij kan worden gedacht aan informatie over hoeveel taxipassen er in een bepaald jaar zijn uitgegeven. Voor het aanvragen van deze dienst kan het volgende aanvraagformulier worden gedownload: [http://www.kiwaregister.nl/uploadedFiles/Diensten/informatie_uit_register.pdf. http://www.kiwaregister.nl/uploadedFiles/Diensten/informatie_uit_register.pdf.]  Dit formulier kan digitaal of per post worden opgestuurd. Na ontvangst van de aanvraag wordt in eerste instantie getoetst of de informatie geleverd kan en mag worden. Kiwa Register gaat vertrouwelijk om met de beschikbare informatie en mag, bijvoorbeeld vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens, niet alle informatie leveren. Ook wordt er gekeken tegen welk tarief de informatie geleverd kan worden en wat de levertijd is. Na dit onderzoek wordt contact opgenomen met de aanvrager en kan deze beslissen of de aanvraag moet worden doorgezet. Het tarief wat Kiwa Register hanteert voor het opvragen van informatie verschilt per aanvraag. De hoogte van het tarief hangt af van de hoeveelheid werk die gepaard gaat met het achterhalen van deze gegevens. Het minimum tarief voor het opvragen van informatie is € 100,00 exclusief btw. Het is ook mogelijk om een abonnement af te sluiten op bepaalde gegevens. De gevraagde gegevens worden dan wekelijk, maandelijks of jaarlijks (afhankelijk van de gekozen frequentie) verzonden. * Specimen sets. Kiwa Register biedt specimen sets aan. Deze sets bestaan uit specimen van producten die Kiwa Register in eigen beheer uitgeeft. De specimen set is bij uitstek geschikt als lesmateriaal voor toekomstige ondernemers, chauffeurs en agenten.  +
m
Het monumentenregister is openbaar en online te raadplegen via: [https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/ https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/]  +
r
Het Register notariaat * Online raadplegen. De openbare gegevens van het register zijn door de consument in te zien en hier kan op naam gezocht worden naar de leden. * Gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register. Op verzoek verstrekt de KNB de gegevens tegen kostprijs (25 euro) een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register.  +
Het LRKP is een volledig openbaar register dat kan worden bevraagd via de volgende producten: * Openbaar register Op de website van de Rijksoverheid van het LRKP kan iedereen via zoekvelden toegang krijgen tot de kerngegevens van de kinderopvangvoorzieningen in dit register: [http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/AlleOkoTypenZoekScherm.jsf http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/AlleOkoTypenZoekScherm.jsf] * Open dataset De gegevens uit het LRKP zijn als open dataset beschikbaar via: [https://data.overheid.nl/data/dataset/gegevens-kinderopvanglocaties-lrkp https://data.overheid.nl/data/dataset/gegevens-kinderopvanglocaties-lrkp]. Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvangvoorzieningen uit het LRKP en per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, houdergegevens, contactgegevens en de gemeente die verantwoordelijk is voor de registratie). Voor gastouders, type OKO is VGO, staan tevens de bemiddelende gastouderbureaus met het LRK-ID vermeld. Deze dataset wordt twee maal per week geupdate door DUO (maandag en vrijdag).   +
Het register energielabels kan door iedereen worden geraadpleegd via de website www.zoekuwenergielabel.nl. * [https://www.zoekuwenergielabel.nl/ Website Energielabel-checker] Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan iedereen een postcode en huisnummer invoeren, waarmee inzicht wordt gegeven in een (voorlopige) energielabel. * [http://www.ep-online.nl/ep-online/Default.aspx Web applicatie EP-online] Op de applicatie kan de woningeigenaar de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen, bijvoorbeeld informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. De applicatie geeft aan voor welke gegevens er bewijsstukken aangeleverd moeten worden, zoals een foto van een CV-ketel. Vervolgens controleert een erkende deskundige de gegevens op afstand. Na akkoord ontvangt de woningeigenaar zijn definitieve energielabel. [http://www.ep-online.nl/ep-online/Default.aspx http://www.ep-online.nl/ep-online/Default.aspx]  +