Eigenschap:RelatieToelichting

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Dit moet een tijdelijke eigenschap zijn, bedoeld om de toelichting bij een relatie tussen twee afgeleide principes vast te houden. Moet nog een definitieve vorm krijgen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
G
Dit principe van GA komt overeen met het NORA Architectuurprincipe NAP02 [[Bouw diensten modulair op]]<br> De focus van GA op functies i.p.v. diensten, processen of systemen lijkt een goede verbetering, die ook bij NORA reeds is voorzien door ontwikkelingen rond de [[Generieke functies]] (Capabilities). <br> Voorstel derhalve om NAP07 aan te vullen met de implicaties en voorbeelden van GO-BP-4.  +
a
AP09: waar AP09 internet als voorkeurskanaal voorschrijft, schrijft AP 10 in aanvulling daarop, een alternatief kanaal voor persoonlijk contact voor.  +
[[Transparante dienstverlening|AP 25 Transparante dienstverlening]]: heeft betrekking op transparantie ten aanzien van de ''voortgang van de dienstverlening.''  +
[[Nauwkeurige dienstbeschrijving|AP 5 Nauwkeurige dienstbeschrijving]]: de afspraken kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de dienstverlening zoals omschreven in de dienstbeschrijving.  +
[[Proactief aanbieden|AP24 Proactief aanbieden]]: belicht een niet-automatische vorm van proactiviteit.  +
b
[[Verantwoording dienstlevering mogelijk|AP 30 Verantwoording dienstlevering mogelijk]]: de kwaliteit van individuele diensten wordt mede bestuurd met behulp van de baseline kwaliteit.  +
AP 1: de bronregistratie kan gezien worden als een herbruikbare dienst. Principes AP4 ‘Nauwkeurige dienstbeschrijving’, AP7 ‘Landelijke bouwstenen’ en AP8 ‘Gebruik open standaarden’ vullen daarbij een aantal randvoorwaarden in. De bronhouder richt een terugmeldfaciliteit in (AP13).  +
d
* [[AP04|AP 4]] (Positioneer de dienst), over de presentatie en communicatie van de dienst. Principe 3 heeft betrekking op de te leveren prestatie zelf. * [[AP12|AP 12]] en [[AP13|13]] kunnen beschouwd worden als een specifieke invulling van AP 3.   +
De gebruiker moet ook kunnen vertrouwen dat gegevens niet worden gebruikt door ongeautoriseerde gebruikers ([[Vertrouwelijkheid (principe)|AP43 Vertrouwelijkheid]].  +
e
AP 28: om afspraken te kunnen maken (28), heb je een verantwoordelijke nodig (27).AP 31: heeft betrekking op invulling van verantwoordelijkheid door het inrichten van sturing op de kwaliteit van de dienst.AP32: heeft betrekking op een ander aspect van verantwoordelijkheid, namelijk verantwoordelijkheid van de directie voor sturing op de kwaliteit.  +
g
AP06: AP07 is hiervan een specifieke invulling  +
AP06: AP08 is hiervan een specifieke invulling.  +
AP 7 (Gebruik de landelijke bouwstenen) en 8 (Gebruik open standaarden) zijn specifieke invullingen van dit principe: zij schrijven het gebruik van respectievelijk de landelijke bouwstenen uit de basisinfrastructuur e-overheid en open standaarden voor.  +
i
Dit afgeleid principe is gerelateerd aan de afgeleide principes die betrekking hebben op: * Het beschrijven en naleven van procedures om informatieobjecten te beheren ([[AP13]]). Dit is inclusief aspecten om de kwaliteit van de informatieobjecten te kunnen garanderen. Zie terugmelding aan bronhouders ([[AP14]]), baseline kwaliteit ([[AP33]]). * Het benoemen van gebruiksdoel en context van de in te winnen gegevens (in het kader van verantwoord gegevensgebruik) in het kader van doelbinding ([[AP15]]). Het (her)gebruik en het toepassen van een informatieobject autoriseren ([[AP43]]) met behulp van identificatie van personen, organisaties en ICT-voorzieningen.  +
n
AP22: een goede beschrijving stelt overheidsorganisaties in staat om burgers en bedrijven die aan het verkeerde loket zijn, gericht door te verwijzen naar de juiste organisatie.  +
o
AP 13: kan gezien worden als een invulling van dit principe  +
p
[[Baseline kwaliteit diensten|AP 33 Baseline kwaliteit diensten]]: de baseline is een belangrijk intern normenkader voor de kwaliteit van de dienst. [[Sturing kwaliteit op het hoogste niveau|AP 32 Sturing kwaliteit op het hoogste niveau]]: ook de strategische sturing op kwaliteit kent het karakter van een PDCA-cyclus.  +
AP 23 en 24: ook bij deze principes gaat het om (automatische en proactieve ) dienstverlening op maat.  +
Dit afgeleid principe is gerelateerd aan de Afgeleide principes die betrekking hebben op de interactie en dienstverlening aan de gebruikers/afnemers. Het proactief leveren van digitale diensten en een persoonlijke benadering zijn hier van groot belang: * [[Persoonlijke benadering|Persoonlijke benadering (AP20)]] * [[Automatische dienstverlening|Automatische dienstverlening (AP23)]] * [[Proactief aanbieden|Proactief aanbieden (AP24)]] Verder moet de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers gewaarborgd worden: * [[PDCA-cyclus in besturing kwaliteit|PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (AP 31)]] * [[Sturing kwaliteit op het hoogste niveau|Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (AP32)]] * [[Baseline kwaliteit diensten|Baseline kwaliteit diensten (AP33)]]. En de [[Privacy]] van de gebruikers/afnemers moet gegarandeerd zijn: * [[Doelbinding (AP)|Doelbinding (AP15)]] * [[Afnemer heeft inzage|Afnemer heeft inzage (AP26)]] * [[Vertrouwelijkheid (principe)|Vertrouwelijkheid (AP43)]] * [[Controleerbaarheid|Controleerbaarheid (AP44)]]).  +
AP 21 – Bundeling van diensten gaat een stap verder dan alleen maar samenhangende positionering: hier biedt de dienstverlener zijn dienst geïntegreerd met die van andere organisaties aan. Wanneer mogelijk en zinvol vanuit afnemers perspectief, heeft integratie van diensten de voorkeur. Dit vereist echter meer afstemming over verantwoordelijkheden e.d.  +