Expertgroep Gegevensmanagement mei 2020

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.


Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op dinsdag 26 mei 2020, 13:00 - 16:00 uur, locatie: digitaal via Teams.
Doel: Opstellen van een visie op gegevensuitwisseling in de publieke sector waar we de komende tijd als expertgroep op voor kunnen sorteren
Doelgroep: Expertgroep Gegevensmanagement
Contactpersoon: Wim Stolk .Conceptverslag:

Opening

Presentatie agenda (PDF, 232 kB)

 • verslag vorige keer
 • Mededelingen
  • Wim Stolk is een onlangs in dienst getreden bij Berenschot, naast zijn ZZP rol met Stolk Informatiemanagement. In overleg met de ICTU en de expertgroep zal hij aanblijven als onafhankelijk voorzitter van de expertgroep.
  • Reeuward kan wat minder tijd besteden aan de expertgroep, door een wisseling in prioriteit en rol bij de KVK. Ze zijn hard bezig met implementatie van SAFE en Reeuward is daar als architect bij betrokken. Gegevensmanagement blijft zeker relevant, o.a. ook in epics voor doorontwikkeling.
  • Marieke Vos (NORA) is van 2 juli tot eind oktober met zwangerschapsverlof. Vanuit NORA wordt in de tussentijd wel de logistieke ondersteuning van de expertgroep voortgezet, door Wendy Pragt, maar omdat zij nog maar een half jaar bij NORA binnen is zal Wim voor de inhoudelijke verbindingen waar nodig contact zoeken met het bredere NORA team. Daar heeft hij inmiddels ook de lijntjes voor liggen, dus dat zou geen probleem moeten vormen.
  • Merijn Koster vervangt Wilfried vanuit de Belastingdienst. Hij is ook bezig met Regelbeheer (/BRM / Business Rules) inclusief Wendbaar Wetgeven. Op het moment bekijkt hij de eigen Data-definitiearchitectuur, die redelijk overeenkomst met het MIM. Er zijn ook wel wat verschillen, dus hij wil graag maar eens kijken hoe beide elkaar aan kunnen vullen.
  • Vanuit Logius zijn vandaag twee mensen aanwezig in verband met het agendaonderwerp Nationaal Semantisch Vlak: Kees Trautwein en Kees-Jan Westmaas. Kees is architect bij de gegevensuitwisselingstrein van Logius. Op dit moment is hij bezig met de Stelselcatalogus - doorlichten en bekijken wat er voor mogelijkheden zijn. Kees heeft ervaring met modellering en met koppelingen bij o.a. UWV en Omgevingsloket en houdt zich bij Logius ook bezig met LinkedData. Kees-Jan werkt ook aan de Stelselcatalogus en heeft contact met het Stelsel van Basisregistraties om de Stelselplaat opnemen in de Stelselcatalgus. Ook houdt hij zich bezig met initiatieven voor het ontwikkelen van clusterbegrippen om interoperabiliteit van data te vergemakkelijken.
  • Ook André van Brussel en Eric Brouwer (ICTU) en Toine Schrijvenaars (ArchiXL) schuiven aan in dit overleg voor het agendapunt Nationaal Semantisch Vlak. André is al eerder aangeschoven i.v.m. zijn interesse voor Gegevenskwaliteit. Hij werkt aan de doorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties, was daar ook al bij betrokken in de tijd van de Digicommissaris en zelfs al tijdens het iNUP. Vanuit die rol ziet hij veel dwarsverbanden met gegevensmanagement, waaronder zeker ook datakwaliteit.

Nieuwe ontwikkelingen

 • De Europese Digitale Strategie staat open voor consultatie: hoe Europa wil omgaan met ontwikkelingen rondom gegevens en gegevensgebruik. Reactietijd is tot 31 mei (link volgt vanuit de presentatie). Bekijk dit vooral eens goed, op eigen titel.
 • Vanuit de Digitale overheid wordt de laatste jaren veel gepubliceerd rondom Datagedreven Werken en datagovernance. Inmiddels heeft Wim contact met de programmamanager hiervan en contacten bij het Leer & Expertisepunt Datagedreven Werken (LED). Als gevolg hiervan is gegevensmanagement inmiddels opgenomen in de DataAgenda 2020. Opgenomen is nu: je zult met gegevensmanagement aan de slag moeten gaan wil je een stap kunnen zetten met datagedreven werken. Bij LED worden ook concreet NORA- en GEMMAlinks opgenomen. Dit lijkt een goede stap om ons werk onder de aandacht te brengen, deze publicaties hebben een breed bereik.
 • Er is vorige week een eerste bijeenkomst geweest van contactpersonen van de verschillende NORA Thema's met als doel elkaar te leren vinden en de overlap tussen thema's in beeld te krijgen. Links met Gegevensmanagement die nu al zichtbaar zijn, zijn met Data op het web, Stelsel van Basisregistraties, Semantiek en Regelbeheer. Wim heeft inmiddels al een vervolggesprek met de trekkers van enkele van deze thema's over samenwerking. Ook vanuit NORA komt hier een vervolg op.

NORA/Gegevensmanagement kwaliteit

Jaap en Wim gaan met datakwaliteit aan de slag samen met Danny Greefhorst (ArchiXL). In het kader van de Omgevingswet heeft Danny al veel over gegevenskwaliteit beschreven, Jaap heeft hem gevraagd om die basis ook terug te brengen in NORA Gegevensmanagement. Het doel is om een definitie, indicatoren en kenmerken te beschrijven om tot een meetbare gegevenskwaliteit te komen.

De kerngroep zullen zij aanvullen met Kasper Kisjes van Rijkswaterstaat. Zo kunnen ze hergebruiken en slim doorontwikkelen. Verwachting is dat na een doorlooptijd van 1 a 1,5 maand een eerste versie gereed is, die ze terugleggen in de expertgroep als geheel. De vraag en de groep is vervolgens niet alleen directe feedback te geven, maar ook na te denken wat er nodig is om van deze basis door te bouwen aan toepasbare producten als gegevensbeleid et cetera voor de eigen organisatie.

Reacties:

 • Wat er is beschreven voor de Omgevingswet is vrij gedegen en uitgebreid. Maar om het tactisch en strategisch bruikbaar te maken moet je het versimpelen.
 • André van Brussel kijkt graag mee vanuit het oogpunt hoe je het resultaat bruikbaar kunt maken als stuurinstrument.
 • Corine (UWV) is benieuwd naar het product en de keuzes die gemaakt worden, omdat er heel wat dilemma's spelen die je op verschillende manieren kunt aanvliegen. Wat voor de afnemer relevant is, is dat wellicht niet voor het interne proces en andersom, de baten die gehaald worden uit verbeterde kwaliteit liggen buiten de eigen budgetten en soms is er zelfs extra herstelbudget dat wegvalt als de kwaliteit omhoog gaat.
 • Vanuit het Stelsel doen ze nu ervaring op met Gebruikersoverleggen. Er zijn binnen het Stelsel geen normen, zodat de afnemer kan aangeven wat hij nodig heeft, maar er is wel ruimte om aan te geven waar hij last van heeft. Ze gaan hierbij nu uit van goed is goed genoeg, het gesprek met je afnemers aan gaan om de cyclus van meten en verbeteren in gang te zetten. Een kwestie van gewoon beginnen, niet eerst een academische discussie aangaan, maar transparant werken. Het moet echter wel behapbaar blijven voor de beheercapaciteit: fte's en budget zijn beperkt.
 • Jaap (DUO): Dit zijn goede reacties, vragen als hoe uitgebreid maak je het zijn een belangrijk deel van de puzzel die ze de komende maanden willen leggen. Voorlopig staat hij er zo in: Datakwaliteit is de mate waarin je tegemoet komt aan de behoeven van de afnemer. Als je de betrouwbaarheid (en onderliggende elementen van betrouwbaarheid) weet te raken in de mate waarin ze als afnemer belangrijk zijn heb je al een goede basis. Ze zullen aandacht hebben voor kwaliteit van data zelf, maar ook die van het proces: hoe kun je leveren en ontvangen.
 • Wim : het uitgangspunt hier is dat we op een relatief hoog abstractieniveau gaan zitten: dat wat voor iedereen in Nederland van toepassing is. Een aantal zaken die meer specifiek van toepassing zijn op types informatie of bepaalde sectoren zal hier dus niet in zitten, bijvoorbeeld Geo-informatie. Ze gaan binnenkort beginnen (over 3 weken), na de zomer ligt er een versie waarop de Expertgroep kan reageren.

Verbetering Nationaal Semantisch Vlak

Aanleiding, achtergrond en uitgangspunten

Voor dit agendaonderwerp is een mailtje van Eric Brouwer verspreid onder de expertgroepleden. Die mail werd bij de start van dit agendapunt verder toegelicht.

Eric licht toe: We zijn bij en vanuit NORA al jaren bezig met gegevens, gegevensmanagement, opslag, definities. Zodra je aan gegevensgebruik komt is dat in de praktijk moeilijk, want dan spelen juridische issues, AVG, belangen et cetera. Het bleek in het verleden daarom makkelijker om te beginnen met gegevenswoordenboeken. Ca. 5 jaar geleden zijn we met het Nationaal Semantisch Vlak (NSV) gestart. Daarin beschreven we de wens en ambitie om van de gegevens die we gebruiken te delen dat we dat doen, de definities te laten zien, ze aan elkaar te linken, en dat langzaam verder uit te bouwen. Je ziet die behoefte steeds meer terugkomen, ook in veel domeinen. Inmiddels is de techniek in staat om hier op een nieuwe manier stappen in te maken, via publicatie in Linked Data, semantische wiki's et cetera. Op dit moment is daar bovendien ook op politiek niveau aandacht voor: laten we dit gebruiken om aan de gang te gaan en op FAIR-wijze uit te werken.

Het NSV is daar een hulpmiddel bij, een manier om elkaar te versterken. Vanuit NORA willen we jullie verbinden, zodat we weten van elkaar waar we mee bezig zijn, kunnen samenwerken, gedeelde inzichten kunnen krijgen.

Wat zijn de uitgangspunten achter het (doorontwikkelen van het) Nationaal Semantisch Vlak?

De expertgroep wil graag meedenken, en wil graag worden meegenomen in het proces en de discussie. Doelen, uitgangspunten en denkstappen moeten duidelijk worden.

Het waarom verklaren we al wel in de NORA, kijk bijvoorbeeld het thema Semantiek in de NORA zelf. Lees dat een keer rustig door, dat helpt waarschijnlijk al een stuk. Hier een poging om achtergrond en uitgangspunt kort uit te leggen:In het begin waren we veel bezig met gegevenswoordenboeken, waarbij het afstemmen met elkaar heel veel werk kost. Bij Justitie is bijvoorbeeld jarenlang gewerkt om gegevenswoordenboeken samen te voegen tot de Gegevenswoordenboeken justitie Elektronisch BerichtenVerkeer. Maar dan moet je voor samenwerking naar buiten per domein weer weer opnieuw beginnen, net als met de basisgegevens van het Stelsel. Liever dan de verschillen op te lossen en te harmoniseren willen we daarom de verschillen verklaren. Omdat er heel veel te winnen is door duidelijk te maken wat je gebruikt, wat het betekent en in welke context. De urgentie op dit moment is omdat er meer mensen mee bezig zijn en omdat de techniek nu nieuwe mogelijkheden biedt.

Betrokkenheid vanuit het Stelsel

André licht vanuit zijn eigen perspectief in de de doorontwikkeling van het Stelsel uit hoe hij hier bij is aangesloten. De doelstelling om het gebruik van de basisregistraties te verhogen is er een apart overleg met gebruikers. In dit overleg bleek veel behoefte aan inzicht in wat er nu eigenlijk in het Stelsel staat en wat de samenhang tussen deze data is. Zij hebben om in die behoefte te voorzien in eerste instantie de Stelselplaat (door-)ontwikkeld. Als je op de Stelselplaat doorklikt kom je in de Stelselcatalogus terecht. Maar die is niet compleet: er is bijvoorbeeld geen begrip adres of gebouw gedefinieerd. In februari is de nieuwste Stelselplaat gepubliceerd en Eric vroeg toen direct om een machine-leesbare versie. André dacht dit te kunnen leveren door het vanuit Excel over te zetten in LinkedData, maar liep al snel vast in een gebrek aan laagdrempelige tooling hiervoor. Uiteindelijk kwam hij in contact met Toine en nog een paar anderen om dit op papier te zetten. Gebruikers willen data in context gebruiken, relaties, missende koppelingen et cetera.

Vragen aan expertgroep en eerste reacties

Herkennen jullie dit? hebben jullie hier behoefte aan? Willen jullie meedenken aan een eenduidige beschrijving van basisgegeven?

 • In de praktijk wisselen we veel een-op-een uit, met losse afspraken per dataset en afnemer. Bij gebrek aan een universele gegevensverkeerswet blijft gegevensuitwisseling een uitdaging. Het is hoe dan ook nuttig om te weten wat er is en hoe je het kunt gebruiken.
 • Ook de Belastingdienst wisselt met heel veel partijen gegevens uit, maar dat is nog niet altijd even eenduidig en traceerbaar. Zij zijn nu bezig om het volledig herleidbaar te maken en uit te wisselen op modelniveau. In de afspraken met de afnemer staat beschreven welke gegevens uitgewisseld worden en op welke manier, aan de hand van een logisch datamodel. Daarmee kun je slag maken in kwaliteit op basis van goede afspraken, bevinden en terugmelden. Maar daar zitten nog best veel activiteiten achter verstopt.
 • Gegevensuitwisseling tussen sectoren blijft altijd lastig, soms denk je dat je het over hetzelfde hebt maar is het niet hetzelfde. Het begin is om te weten waar je het zelf over hebt en dat modelleren. Maar als je je model aan wilt passen blijf je tegen de praktijk aanlopen dat gegevens nu eenmaal op een bepaalde manier in je systeem staan.

Demonstratie tooling om semantische producten als begrippenlijsten en thesauri te ontsluiten en te beheren

Toine demonstreert de tooling die ze vanuit ArchiXL ontwikkeld hebben om verschillende semantische producten te beheren en te ontsluiten. Hij begint met een tabel:

Tabel met drie kolommen en vijf regels. De eerste kolom bevat vijf producten die gebruikt worden in semantiek, de middelste beschrijft het product en de derde kolom geeft het doel van het product aan. Product 1: Begrippenlijst, Een lijst van begrippen uitgedrukt in termen en hun definitie. Doel: Gemeenschappelijk begrip. Product 2: Thesaurus, Een verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en globale relaties. Doel: Gemeenschappelijke taal en begrip van samenhang. Product 3: Conceptueel model, Een formele beschrijving van de werkelijkheid uitgedrukt in conceptuele objecttypen, attributen,bedrijfssleutels, relaties en bedrijfsregels. Doel: Begrijpen van de (gewenste) werkelijkheid. Product 4: Logisch datamodel, Een ontwerp van een datastructuur uitgedrukt in logische objecttypen, attributen, datatypes, technische sleutels, relaties en dataregels. Doel: Standaardiseren van representatie in data. Product 5: Fysiek datamodel, Een technologie-specifieke representatie van data uitgedrukt in fysieke data-elementen en de manier waarop ze worden opgeslagen of uitgewisseld. Doel: Standaardiseren van opslag en uitwisseling.

Toine: We proberen uiteindelijk met onze oplossingen de hele rij te ondersteunen, van begrippenlijst tot fysiek datamodel. Op het moment zie je vooral de eerste twee rijen: Veel organisaties bezig met begrippenlijsten of thesauri en lopen op tegen issues in het beheer er van. De bestaande beheertools vragen een specialisatie die niet alle organisaties in huis hebben. ArchiXL is daarom uitgegaan van het SKOS-model (Simple Knowledge Organization System, zie lemma wikipedia,) en heeft daar wat dingen voor bedacht om ze voor zowel machines als mensen bruikbaar te maken. En relatief eenvoudig te beheren, bijvoorbeeld in een semantische wiki). Het resultaat is [begrippenxl.nl begrippenxl.nl]. De site is niet opgezet om een begrippenlijst van begrippenlijsten te worden, maar als tool om begrippen uit verschillende bronnen te ontsluiten. Het heeft een standaard-API, maar ook als mens is de site goed te lezen. Achter de website hangt een LinkedDatabase.

Op begrippenxl.nl zijn niet alleen lijsten van klanten ontsloten, maar ook publiek toegankelijke begrippen-sets zoals die van het CBS.Je kunt over alle collecties heen zoeken, niet alleen er binnen. Dat is aardig, als je bijvoorbeeld het begrip Adres opvraagt zie je hoe anderen dat gebruiken en de variaties er in. Dat alleen al biedt inzicht en kan harmonisatie of standaardisatie ondersteunen.

In hoeverre is deze tool al gekoppeld aan een semantische wiki zoals versch partijen die gebruiken? In de Aquo-wiki worden alle begrippen beheerd van de Aquo, je bewerkt de pagina en vult het formuliertje in waarin je de SKOS-achtige termen kunt invoeren en verrijken. De kern daarvan wordt gesynchroniseerd met een publicatieomgeving. Zo kun je het eenvoudig beheren. Een andere wiki die wel toegankelijk is en waarmee een woordenboek wordt onderhouden is die van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Daarvoor is een site in ontwikkeling die al te bezoeken valt: kennis.cultureelerfgoed.nl, waarvan je de weerslag ook al kunt zien in begrippenxl.nl.

Vraag: Wil je dat iedereen begrippen zo gaat publiceren, of gebeurt dat automatisch? Dit is ons productje, dat hoef je zeker niet te gebruiken (mag wel). Het gaat meer om de waarde als je dingen bij elkaar brengt en inzichtelijk maakt. Of dat via begrippen.nl gaat of via de Stelselcatalogus is uiteindelijk niet relevant, als het maar gebruikt. Ongeacht op welke plek je centraal ontsluit kunnen organisaties die daar al mee werken gewoon hun eigen tools blijven gebruiken om hun begrippenlijsten te beheren.

Terug naar de agenda: wat willen jullie van de Expertgroep horen of weten?

 • Vanuit het Stelsel is er behoefte aan samenhang, dus dat gaan we op de een of andere manier beschrijven (goed is goed genoeg). Maar dat is een aanbod, of dat aansluit bij de vraag vanuit de praktijk? Hoeveel moeten wij in de breedte nog beschrijven en in de diepte? Wat zijn de wensen vanuit jullie en jullie organisaties? Dan kunnen wij die vragen meenemen in onze prioriteiten. Dat mixen we dan met de behoeften vanuit de gebruikersgroep. Graag nazenden. Henk: geweldig initiatief, ongelooflijk dat we dat nog ontberen, een simpele viewer waarin je kunt kijen en vergelijken. In het onderwijs zijn we dat wat de Stelselplaat doet ook intern aan het doen. Elk domein moet zichzelf organiseren voor het aan kan sluiten bij het grote geheel.Wat nodig is zijn kaders en handvatten en we hobbelen achter het initiatief aan, kost tijd.
 • Eric: Het is moeilijk om bij registraties op te halen welke informatie ze allemaal al hebben. De belangen zijn er niet altijd bij het register, dat gaat via bilaterale contacten. Waarom delen we dat soort dingen niet gewoon makkelijker? Als we een tool hebben om dit te registreren en te gebruiken dan zouden we dat vanuit de NORA best beschikbaar willen stellen: voor degenen die het niet zelf kunnen doen. En dan publiceren via bijvoorbeeld begrippen.nl. Dat sluit aan bij de stelselcatalogus en inzet van Andre. Waar je naar toe gaat is naar een netwerk, waarbij je alles wilt verbinden en makkelijk uitwisselbaar maken. Daar willen we heen, van definitie doorgroeien van begrippen naar de wijze van beschrijving en betkenis. De afspraken over metadatering et cetera liggen al in AP17 vast. Sluit uitstekend aan bij deze tooling.
 • NB!: het probleem is niet de tooling, maar de hoeveelheid werk om de data te verzamelen en overzichtelijk in te voeren. Reken jezelf niet te snel rijk met de tooling. Er zit een hoop verschil tussen de aquo-wiki die heel rijk is en hetzelfde begrip op begrippen.nl, omdat het veel werk is om de juiste data toe te voegen. Stop je dat er niet in, dan wordt je tool niet gebruikt. Er worden al wel veel initiatieven ontplooid, maar de uitwisselbaarheid is beperkt. Verwijsindex met rudimentaire gegevens er om heen bewust zodat het minder werk is.


Hebben jullie behoefte aan een tool als deze? Ja, maar het zal wel werk meebrengen.

 • Hebben we het nu over de gegevensbeschrijvingen of om de daadwerkelijke gegevens in de databases? Ja, het gaat ook over metagegevens.
 • We kunnen via NORA ontsluiten of via andere tool, maar stel dat we zo'n formuliertje in moeten vullen dan kost ons dat tijd en geld. Ook als je je houdt aan principes van NORA, maar je bent daar al jaren mee bezig dus een deel voldoet misschien niet meer - kan dat? Je hebt een groeipad waar je heen werkt, de principes bieden juist ruimte aan waar je zelf bent. Doordat je weet waar anderen staan kom je dichter bij elkaar op termijn. Reactie Toine: Driekwart van begrippen.nl is uit heel diverse tooling overgenomen zonder handwerk, anders heb je er niet zo veel aan. gebruik gewoon de tooling die je hebt en waar je tevreden mee bent. Catalogus van de polisadministratie staat al ontsloten.
 • Kees-Jan: lees ook mijn mail als reactie. De beschrijving van de gegevens moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, aangezien de beschrijving vooral nodig is voor mensen van buiten. Maar omdat je het voor de ander doet is het vaak moeilijk om hier moeite voor te krijgen. De mail nog even doorsturen naar de hele expertgroep? Ja, dan weet je ook hoe de samenhang is met de Stelselcatalogus. Voel je vrij om Kees-Jan ook per mail te benaderen.

NORA / gegevensmanagement huidige opzet

 • Eric Brouwer heeft aangegeven dat NORA zich steeds meer via het Vijflaagsmodel gaat structureren.
 • Vraag: als deze tonen en varianten tussen de diverse onderdelen er uit gaan, dan moeten we daar zelf een redactieslag overheen gooien. Bijvoorbeeld 2-4 uur per week de komende maand om alle teksten door te gaan en samenhang / zelfde taal aan te pakken? Henk: stelt voor voor om use cases als voorbeelden per laag op te nemen: wat heb je er aan, hoe ga je er mee om? Met die in je hoofd de relaties leggen tussen de hoofdstukken. De expertgroep stemt in met zijn voorstel.

Henk: draagt er graag een paar aan, John, Ralph en Wim zullen reviewen. Daarnaast staat altijd vrij om collegiale toets te vragen aan anderen van je 'eigen content'.

Symposium gegevensmanagement

Vanochtend is de GEMMA expertgroep bijeengekomen, met onder andere de sponsor van het symposium: de VNG. Ook dit jaar wederom de toezegging om weer met hetzelfde budget en organisatie te sponsoren. Maar fysiek gaat niet lukken dit jaar ivm Corona, dus we moeten naar een virtuele opzet gaan: deze vorm is nog flexibel. Tijdens het overleg komt de expertgroep met wensen, ideeën en tips om dit zo goed mogelijk te faciliteren (oa LED betrekken, evaluatie afgelopen keer er op na slaan). Er is bij de VNG een tweetal partijen die hier ervaring mee hebben. ICTU is ervaring aan het opbouwen, dus ligt aan de termijn. Moment? september / oktober op zijn vroegst. Waar denk je aan qua inhoud? Bij GEMMA-overleg kwamen de volgende agendapunten naar voren:

 • Chief Data officer,
 • ethiek rondom gegevensgebruik,
 • datagedreven werk,
 • GEMMA scorecard gegevensmanagement,
 • Damhof-model en gegevensmanagement (wellicht aanvullen met wendbaar wetgeven stelt Merijn),
 • toekomst van gegevensuitwisseling van Jaap, gegevensverkeerswet?
 • Kwaliteit gericht op datagedreven werken. Common ground in relatie tot gegevensmanagement.
 • Samenhangende objectregistratie (rijksoverheid wil bgt, bag en nog woz met elkaar in 1 objectenregistratie verbinden).
 • Gegevenskwaliteit zoals Jaap c.s. er nu mee bezig zijn.

Jaap en Merijn zullen bij specifieke onderwerpen inhoudelijk meedenken. Reeuward: gaat intern even rondvragen of iemand een goed verhaal heeft voor het symposium.

Rondvraag

Dit was waarschijnlijk niet de laatste keer dat digitaal plaats vond, hopelijk is het goed bevallen. Wim dankt de deelnemers voor inhoud, tijd en bijdrage en sluit het overleg af.