Expertgroep Gegevensmanagement mei 2020

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.
Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op dinsdag 26 mei 2020, 13:00 - 16:00 uur, locatie: digitaal via Teams.
Doel: Opstellen van een visie op gegevensuitwisseling in de publieke sector waar we de komende tijd als expertgroep op voor kunnen sorteren
Doelgroep: Expertgroep Gegevensmanagement
Contactpersoon: Wim Stolk .Conceptverslag:

Opening

Presentatie agenda (PDF, 232 kB)

 • verslag vorige keer
 • Mededelingen
  • Wim Stolk is een paar weken geleden part-time in dienst getreden bij Berenschot. Hij blijft ook zelfstandige met Stolk Informatiemanagement. Zijn hoop is dat hij van de expertgroep door mag gaan in zijn huidige rol, waarbij hij op zal blijven treden als onafhankelijke voorzitter zonder private belangen. Met welke pet zit hij daar dan in het vervolg? Niet in de uren van Berenschot, maar als zelfstandige die voor de rol een kleine vergoeding ontvangt van ICTU, dus met de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / ICTU pet.
  • Reeuward kan wat minder tijd besteden aan de expertgroep, door een wisseling in prioriteit en rol bij de KVK. Ze zijn hard bezig met implementatie van SAFE en Reeuward is daar als architect bij betrokken. Dat is nu de prioriteit. Er is geen vervanger voor zijn vorige rol, dus voorlopig doet hij gewoon mee met de expertgroep. Gegevensmanagement blijft wel relevant, o.a. ook in epics voor doorontwikkeling.
  • Marieke Vos (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur) is van 2 juli tot eind oktober met zwangerschapsverlof. Vanuit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wordt in de tussentijd wel de logistieke ondersteuning van de expertgroep voortgezet, door Wendy Pragt, maar omdat zij nog maar een half jaar bij NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur binnen is zal Wim voor de inhoudelijke verbindingen waar nodig contact zoeken met het bredere NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur team. Daar heeft hij inmiddels ook de lijntjes voor liggen, dus dat zou geen probleem moeten vormen.
  • Martijn Koster vervangt Wilfried vanuit de Belastingdienst. Hij is ook bezig met Regelbeheer (/BRM / Business Rules) inclusief Wendbaar Wetgeven. Op het moment bekijkt hij de eigen Data-definitiearchitectuur, die redelijk overeenkomst met het MIM (Metamodel voor informatiemodellen). Er zijn ook wel wat verschillen, dus hij wil graag maar eens kijken hoe beide elkaar aan kunnen vullen.
  • Vanuit Logius zijn vandaag twee mensen aanwezig in verband met het agendaonderwerp Nationaal Semantisch Vlak: Kees en Kees-Jan. Kees is architect bij de gegevensuitwisselingstrein van Logius. Op dit moment is hij bezig met de Stelselcatalogus - doorlichten en bekijken wat er voor mogelijkheden zijn. Fijn om daarbij aan te sluiten bij bestaande standaarden. Kees heeft ervaring met modellering en met koppelingen bij o.a. UWV en Omgevingsloket en houdt zich bij Logius ook bezig met LinkedData. Kees-Jan werkt ook aan de Stelselcatalogus en heeft contact met het Stelsel van Basisregistraties om de Stelselplaat opnemen in de Stelselcatalgus. Ook houdt hij zich bezig met initiatieven voor het ontwikkelen van clusterbegrippen om interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving van data te vergemakkelijken.
  • Ook André van Brussel en Eric Brouwer (ICTU) en Toine Schrijvenaars (ArchiXL) schuiven aan in dit overleg voor het agendapunt Nationaal Semantisch Vlak. André is al eerder aangeschoven i.v.m. zijn interesse voor Gegevenskwaliteit. Hij werkt aan de doorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties, was daar ook al bij betrokken in de tijd van de Digicommissaris en zelfs al tijdens het iNUP. Vanuit die rol ziet hij veel dwarsverbanden met gegevensmanagement, waaronder zeker ook datakwaliteit.

Nieuwe ontwikkelingen

 • De Europese Digitale Strategie staat open voor consultatie: hoe Europa wil omgaan met ontwikkelingen rondom gegevens en gegevensgebruik. Reactietijd is tot 31 mei (link volgt vanuit de presentatie). Bekijk dit vooral eens goed, Wim heeft zelf alleen nog even kort gescand. Ook interessant: wie (of wiens collega's) hebben hier al een reactie op gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat?
 • Vanuit de Digitale overheid wordt de laatste jaren veel gepubliceerd rondom Datagedreven Werken en datagovernance. Inmiddels heeft Wim contact met de programmamanager hiervan en contacten bij het Leer & Expertisepunt Datagedreven Werken (LED). Als gevolg hiervan is gegevensmanagement inmiddels opgenomen in de DataAgenda 2020. Letterlijk staat daar: je zult met gegevensmanagement aan de slag moeten gaan wil je een stap kunnen zetten met datagedreven werken. Bij LED worden ook concreet NORA- en GEMMAlinks opgenomen. Dit lijkt een goede stap om ons werk onder de aandacht te brengen, deze publicaties hebben een breed bereik.
 • Er is vorige week een eerste bijeenkomst geweest van contactpersonen van de verschillende NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Thema's met als doel elkaar te leren vinden en de overlap tussen thema's in beeld te krijgen. Links met Gegevensmanagement die nu al zichtbaar zijn, zijn met Data op het web, Stelsel van Basisregistraties, Semantiek en Regelbeheer. Wim heeft inmiddels al een vervolggesprek met de trekkers van enkele van deze thema's over samenwerking. Ook vanuit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur komt hier een vervolg op.

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur/Gegevensmanagement kwaliteit

Jaap en Wim gaan met datakwaliteit aan de slag samen met Danny Greefhorst (ArchiXL). In het kader van de Omgevingswet heeft Danny al veel over gegevenskwaliteit beschreven, Jaap heeft hem gevraagd om die basis ook terug te brengen in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gegevensmanagement. Het doel is om een definitie, indicatoren en kenmerken te beschrijven om tot een meetbare gegevenskwaliteit te komen.

De kennis van Danny willen ze vervolgens aanvullen met die van Kasper (Casper? Caspar??) Kistjes van Rijkswaterstaat. Zo kunnen ze hergebruiken en slim doorontwikkelen. Verwachting is dat na een doorlooptijd van 1 a 1,5 maand een eerste versie gereed is, die ze terugleggen in de expertgroep als geheel. De vraag en de groep is vervolgens niet alleen directe feedback te geven, maar ook na te denken wat er nodig is om van deze basis door te bouwen aan toepasbare producten als gegevensbeleid et cetera voor de eigen organisatie. Reacties: Wat er is beschreven voor de Omgevingswet is vrij gedegen en uitgebreid. Maar om het tactisch en strategisch bruikbaar te maken moet je het versimpelen. André van Brussel kijkt graag mee vanuit het oogpunt hoe je het resultaat bruikbaar kunt maken als stuurinstrument.

Bij het UWV is in de loop der jaren vaak en op verschillende manieren geprobeerd om de datakwaliteit te verbeteren. In de praktijk loopt dat toch vaak weer vast, of blijk je in kringetjes rond te gaan. Corine is dus benieuwd naar het product en de keuzes die gemaakt worden, omdat er heel wat dilemma's spelen die je op verschillende manieren kunt aanvliegen. Wat voor de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. relevant is, is dat wellicht niet voor het interne proces en andersom, de baten die gehaald worden uit verbeterde kwaliteit liggen buiten de eigen budgetten en soms is er zelfs extra herstelbudget dat wegvalt als de kwaliteit omhoog gaat.

Vanuit het Stelsel doen ze nu ervaring op met Gebruikersoverleggen. Er zijn binnen het Stelsel geen normen, zodat de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan aangeven wat hij nodig heeft, maar er is wel ruimte om aan te geven waar hij last van heeft. Ze gaan hierbij nu uit van goed is goed genoeg, het gesprek met je afnemers aan gaan om de cyclus van meten en verbeteren in gang te zetten. Een kwestie van gewoon beginnen, niet eerst een academische discussie aangaan, maar transparant werken. Het moet echter wel behapbaar blijven voor de beheercapaciteit: fte's en budget zijn beperkt.

Jaap: Dit zijn goede reacties, vragen als hoe uitgebreid maak je het zijn een belangrijk deel van de puzzel die ze de komende maanden willen leggen. Voorlopig staat hij er zo in: Datakwaliteit is de mate waarin je tegemoet komt aan de behoeven van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Als je de betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. (en onderliggende elementen van betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.) weet te raken in de mate waarin ze als afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. belangrijk zijn heb je al een goede basis. Ze zullen aandacht hebben voor kwaliteit van data zelf, maar ook die van het proces: hoe kun je leveren en ontvangen.

Wim: het uitgangspunt hier is dat we op een relatief hoog abstractieniveau gaan zitten: dat wat voor iedereen in Nederland van toepassing is. Een aantal zaken die meer specifiek van toepassing zijn op types informatie of bepaalde sectoren zal hier dus niet in zitten, bijvoorbeeld Geo-informatie. Ze gaan binnenkort beginnen (over 3 weken), na de zomer ligt er een versie waarop de Expertgroep kan reageren.

Verbetering Nationaal Semantisch Vlak

Voor dit agendaonderwerp is een mailtje van Eric Brouwer verspreid onder de expertgroepleden. Die mail bleek in de praktijk niet heel makkelijk leesbaar, waardoor het belangrijk is om eerst even een goede samenvatting te geven van waar we het over hebben. Waar wordt aan gewerkt en wat zijn de verwachtingen of vragen richting de Expertgroep? Eric licht zijn mailtje ter plekke toe: We zijn bij en vanuit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur al jaren bezig met gegevens, gegevensmanagement, opslag, definities. Zodra je aan gegevensgebruik komt is dat in de praktijk moeilijk, want dan spelen juridische issues, AVG, belangen et cetera. Het bleek in het verleden daarom makkelijker om te beginnen met gegevenswoordenboeken. Ca. 5 jaar geleden zijn we met het Nationaal Semantisch Vlak (NSV) gestart. Daarin beschreven we de wens en ambitie om van de gegevens die we gebruiken te delen dat we dat doen, de definities te laten zien, ze aan elkaar te linken, en dat langzaam verder uit te bouwen. Je ziet die behoefte steeds meer terugkomen, ook in veel domeinen. Inmiddels is de techniek in staat om hier op een nieuwe manier stappen in te maken, via publicatie in Linked Data, semantische wiki's et cetera. Op dit moment is daar bovendien ook op politiek niveau aandacht voor: laten we dit gebruiken om aan de gang te gaan en op FAIR-wijze uit te werken.

Het NSV is daar een hulpmiddel bij, niet iets dat we willen opleggen, maar een manier om elkaar te versterken. Jullie zijn de mensen in het veld die daar mee werken. Vanuit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur willen we jullie verbinden, zodat we weten van elkaar waar we mee bezig zijn, kunnen samenwerken, gedeelde inzichten kunnen krijgen.

André licht vanuit zijn eigen perspectief in de de doorontwikkeling van het Stelsel uit hoe hij hier bij is aangesloten. De doelstelling om het gebruik van de basisregistraties te verhogen is er een apart overleg met gebruikers. In dit overleg bleek veel behoefte aan inzicht in wat er nu eigenlijk in het Stelsel staat en wat de samenhang tussen deze data is. Zij hebben om in die behoefte te voorzien in eerste instantie de Stelselplaat (door-)ontwikkeld. Als je op de Stelselplaat doorklikt kom je in de Stelselcatalogus terecht. Maar die is niet compleet: er is bijvoorbeeld geen begrip adres of gebouw gedefinieerd. In februari is de nieuwate Stelselplaat gepubliceerd en Eric vroeg toen direct om een machine-leesbare versie. André dacht dit te kunnenleveren door het vanuit Excel over te zetten in LinkedData, maar liep al snel vast in deen gebrek aan laagdrempelige tooling hiervoor. Uiteindelijk kwam hij in contact met Toine en nog een paar anderen om dit op papier te zetten. Gebruikers willen data in context gebruiken, relaties, missende koppelingen et cetera.

Herkennen jullie dit? hebben jullie hier behoefte aan? Willen jullie meedenken? Eenduidige beschrijving van basisgegevens. Corine Ralph? Gebruiken jullie dezelfde definities in jullie organisaties als je uitwisselt? Ralph lacht omdat een van de issues is dat je een op een uitwisselt, maar hoe kom je tot een universele gegevensverkeerswet: uitwisseling blijft een uitdaging. Wat is er beschikbaar en hoe kunnen we het gebruiken. Belastingdienst wisselt met heel veel partijen gegevens uit, niet altijd even eenduidig en traceerbaar: nu bezig om volledig herleidbaar te maken en uit te wisselen op modelniveau: afspraken dit zijn de gegevens die we op deze manier met jullie uitwisselen, aan de hand van een logisch datamodel. Daarmee kun je slag maken in kwaliteit op basis van goede afspraken, bevinden en terugmelden. Er zitten nog best veel activiteiten achter verstopt. Corine: Gegevensuitwisseling tussen sectoren blijft altijd lastig, soms denk je dat je het over hetzelfde hebt maar is het niet hetzelfde. Begin is weten waar je het zelf over hebt, modelleren. Maar je hebt het op een bepaalde manier in je systeem staan. Lastig te lezen mailtje door de hoeveelheid links, de uitgangspunten waren nog niet duidelijk: ik mis een heel stuk denkgescheidenis. De mail is er op het Eureka-moment uitgestuurd, maar het denkproces is nodig om het te kunnen begrijpen. Veel afkortingen (NSV bijv.) - ik wil graag meedenken, maar dan moet je me wel wat beter meenemen in het proces en de discussie. Doelen, uitgangspunten en denkstappen moeten duidelijk worden. Eric: Het is inderdaad iets dat al heel erg lang loopt, al een vand e eerste dingen die bij NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur speelde. Al 10 jaar of zo. Ik snap dat je daar niet in één mailtje in meegenomen kunt worden, zeker omdat er telkens nieuwe mensen aanhaken. Het waarom verklaren we wel ind e NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, kijk bijvoorbeeld het thema Semantiek in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zelf. Lees dat een keer rustig door, dat helpt al. NSV: vroeger waren we veel bezig met gegevenswoordenboeken, afstemmen met elkaar is heel veel werk. Bij Jutsitie bijvoorbeeld jarenlang steeds samengevoegd tot één gegevenswoordenbopek. Maar dan moet je per domein en met de basisgegevens stelsel weer opnieuw beginnen. Liever dan de verschillen op te lossen en te harmoniseren willen we liever de verschillen verklaren. Waarom we het doen is dat er heel veel te winnen is door duidelijk te maken wat je gebruikt, wat het betekent en in welke context. Urgentie nu omdat meer mensen er mee bezig zijn en omdat techniek nu mogelijkheden biedt (machineleesbaar). Toine: deelt uit de praktijk scherm (opvragen bij Toine) - probeer uit oplossing de hele rij te ondersteunen, van begrippenlijst tot fysiek datamodel. Veel organisaties zijn nu bezig met begroppenlijsten of thesauri - lopen vaak op tegen beheer er van. Beheerbaarheid via de bestaande tools vraagt specialisme. Uitgaan van een SKOS-model, ArchiXL heeft daar wat dingen voor bedacht: mens-leesbaar en machineleesbaar. En voorbeeld hoe je dat kunt beheren (kan in excel of in semantische wiki). BegrippenXL [begrippenxl.nl begrippenxl.nl] - niet opgezet om begrippenlijst van begrippenlijsten te worden, maar tool om begrippen te ontsluiten. Standaard-APUI, maar ook als mens te lezen. SKOSMOS (?) tool met LinkedDatabase er achter. Hier zitten bijvoorbeeld lijsten in van CBS (want die is downloadbaar) maar ook van klanten van ArchiXL, zoals de Aquo-thesaurus vanuit het Waterdomein. Je kunt over alle collecties heen sturen, niet alleen er binnen. Dat is aardig, als je bijvoorbeeld Adres opvraagt zie je hoe anderen ze gebruiken end e variatie er in. Dat alleen al biedt inzicht en kan harmonisatie of standaardisatie ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld het begrip Duiker opzoeken. Wil je dat iedereen begrippen zo gaat publiceren, of gebeurt dat automatisch? Dit is ons productje, dat hoef je zeker niet te gebruiken (mag wel). Het gaat meer om de waarde als je dingen bij elkaar brengt en inzichtelijk maakt. Of dat via begrippen.nl gaat of via de Stelselcatalogus is uiteindelijk niet relevant, als het maar gebruikt. In hoeverre is deze tool al gekoppeld aan een semantische wiki zoals versch partijen die gebruiken? In de Aquo-wiki worden alle begrippen beheerd van de Aquo, je bewerkt de pagina en vult het formuliertje in waarin je de SKOS-achtige termen kunt invoeren en verrijken. De kern daarvan wordt gesynchroniseerd met een publicatieomgeving. Zo kun je het eenvoudig beheren. Mooie demo als voorbeeld van hoe je zoiets werkzaam kunt krijgen. Terug naar de agenda: wat willen jullie van de Expertgroep horen of weten? Vanuit het Stelsel behoefte aan samenhang, dat gaan we op de een of andere manier beschrijven (goed is goed genoeg). Maar dat is een aanbod, of dat aansluit bij de vraag vanuit de praktijk? Hoeveel moeten wij in de breedte nog beschrijven en in de diepte? Wat zijn de wensen vanuit jullie en jullie organisaties? Dan kunnen wij die vragen meenemen in onze prioriteiten. Dat mixen we dan met de behoeften vanuit de gebruikersgroep. Graag nazenden. Henk: geweldig initiatief, ongelooflijk dat we dat nog ontberen, een simpele viewer waarin je kunt kijen en vergelijken. In het onderwijs zijn we dat wat de Stelselplaat doet ook intern aan het doen. Elk domein moet zichzelf organiseren voor het aan kan sluiten bij het grote geheel. Toine's collega heeft zojuist 6 sets vanuit Kennisnet toegevoegd ;-) Wat nodig is zijn kaders en handvatten en we hobbelen achter het initiatief aan, kost tijd. Eric: Het is moeilijk om bij registraties op te halen welke informatie ze allemaal al hebben. De belangen zijn er niet altijd bij het register, dat gaat via bilaterale contacten. Waarom delen we dat soort dingen niet gewoon makkelijker? Als we een tool hebben om dit te registreren en te gebruiken dan zouden we dat vanuit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur best beschikbaar willen stellen: voor degenen die het niet zelf kunnen doen. En dan publiceren via begrippen.nl. Dat sluit aan bij de stelselcatalogus en inzet van Andre. Waar je naar toe gaat is naar een netwerk, waarbij je alles wilt verbinden en makkelijk uitwisselbaar maken. Daar willen we heen, van definitie doorgroeien van begrippen naar de wijze van beschrijving en betkenis. De afspraken over metadatering et cetera liggen al in AP17 vast. Sluit uitstekend aan bij deze tooling. Waarschuwing: het probleem is niet de tooling, maar de hoeveelheid werk om de data te verzamelen en overzichtelijk in te voeren. Reken jezelf niet te snel rijk met de tooling. Er zit een hoop verschil tussen de aquo-wiki die heel rijk is en hetzelfde begrip op begrippen.nl, omdat het veel werk is om de juiste data toe te voegen. Stop je dat er niet in, dan wordt je tool niet gebruikt. Er worden al wel veel initiatieven ontplooid, maar de uitwisselbaarheid is beperkt.Verwijsindex met rudimentaoire gegevens er om heen bewust zodat het minder werk is. Hebben jullie behoefte aan een tool als deze? Ja, maar het zal wel werk meebrengen. Nog meer vragen? Corine: hebben we het nu over de gegevensbeschrijvingen of om de daadwerkelijke gegevens in de databases? In mail niet over metagegevens, dat lijkt nu wel het geval. Ja, over metagegevens. We kunnen via NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur ontsluiten of via andere tool, maar stel dat we zo'n formuliertje in moeten vullen dan kost ons dat tijd en geld. Ook als je je houdt aan principes van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, maar je bent daar al jaren mee bezig dus een deel voldoet misschien niet meer - kan dat? Ja, juist, je hebt een groeipad waar je heen werkt, nde principes bieden juist ruimte aan waar je zelf bent. Doordat je weet waar anderen staan kom je dichter bij elkaar op termijn. Driekwart van begrippen.nl is uit heel diverse tooling overgenomen zonder handwerk, anders heb je er niet zo veel aan. gebruik gewoon de tooling die je hebt en waar je tevreden mee bent. Catalogus van de polisadministratie staat al ontsloten. Kees-Jan,m lees ok mijn mail als reactie. De beschrijving van de gegevens moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, aangezien de beschrijving vooral nodig is voor mensen van buiten. Maar omdat je het voor de ander doet is het vaak moeilijk om hier moeite voor te krijgen. De mail nog even doorsturen naar de hele expertgroep? Ja, dan weet je ook hoe de samenhang is met de Stelselcatalogus. Voel je vrij om Kees-Jan ook per mail te benaderen (mail wordt doorgestuurd). (toelichting van Toine/Andre) (hier volgt een aparte mail over). Om 2 uur NSV doorpraten. Mooie mail, maar zo met linkjes dat ik benieuwd ben hoe het een agendapunt wordt gezien de hoeveelheid links. Toine, Eric Brouwer en Andre zullen dit punt toelichten.

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / gegevensmanagement huidige opzet

 • Eric Brouwer heeft aangegeven dat NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zich steeds meer met Vijflaagsmodel gaat
 • Vraag: als deze tonen en varianten tussen de diverse onderdelen er uit gaan, dan moeten we daar zelf een redactieslag overheen gooien. Bijvoorbeeld 4 uur per week de komende maand om alle teksten door te gaan en samenhang / zelfde taal aan te pakken? Henk: vraag is wat het oplevert dat je dat doet. Veel werk, weinig resultaat. Schat van kennis. Liever use cases als voorbeelden per laag op te nemen: wat heb je er aan, hoe ga je er mee om? Met die in je hoofd de relaties leggen tussen de hoofdstukken.

Bijvooreeld kader waar je op kunt steunenen om discussie te voorkomen rond LinkedData: pak een aantal use cases op en werk die uit. Use case als sateprikker door alle lagen heen, LinkedData is meer een implicatie, die voortkomt uit AP 13 / AP17. Wie wil dit doen? Pittige maar ontzettend nuttige klus. Wie ziet er kans toe? Henk: ik begon over use cases, draag er graag een paar aan. Hart van gegevensuitwisseling, maar moeilijk om brug te slaan naar de persoon in het veld. Henk biedt aan, Wim reageert op de eerste versie(s) van die use cases. Wel zin in, maar geen tijd voor - wel review mogelijk geen 4 uur. Als een aantal mensen meekijken dan kunnen mensen bijv. vanuit UWV aanvullen. John, Ralph en Wim reviewen.Daarnaast staat altijd vrij om collegiale toets te vragen aan anderen van je 'eigen conntent'.

Symposium gegevensmanagement

Vanochtend GEMMA expertgroep, met de andere sponsor van het symposium VNG. Financiering en organisatie nodig om te kunnen organiseren voor 200 mensen. Dit jaar toezegging om dat dit jaar weer met zelfde budget en organisatie. Maar fysiek gaat niet lukken dit jaar ivm Corona, dus we moeten naar een virtuele opzet gaan: vorm nog flexibel. Misschien een dag(deel) of misschien juist losse sessies per dag gedurende een week. Wat zijn jullie ideeën en wensen rondom de inhoud? Als we online gaan moet je wel heel precies voorbereiden. Vaak krijg ik de laatste tijd halverwege heel veel hoofdpijn omdat ik niet mijn gedachten er bij houdt. Het is een heel ander ding dan live - grootste fout is om dat een op een digitaal te maken. Het vraagt om een andere inhoud, andere presentatie en andere technieken. Er is bij de VNG een tweetal partijen die hier ervaring mee hebben. ICTU is ervaring aan het opbouwen, dus ligt aan de termijn. Moment? september / oktober op zijn vroegst. Waar denk je aan qua inhoud? Bij GEMMA-overleg kwam is: Chief Data officer, ethioek rondom gegevensgebruik, datagedreven werk, GEMMA scorecard gegevensmanagement, Damhof-model en gegevensmanagement. Verbreden tot wendbaar wetgeven? Marijn Koster, ook regelbeheer. En de toekomst van gegevensuitwisseling van Jaap, gegevensverkeerswet? Jaap vorige keer rollen en actoren in gegevensverkeer, kan nu misschien meer gegevensverkeer zelf. Ook kijken naar de evaluatie van de vorige keer. Kwaliteit gericht op datagedreven werken. Common ground in relatie tot gegevensmanagement. Samenhangende objectregistratie (rijksoverheid wil bgt, bag en nog woz met elkaar in 1 objectenregistratie stoppen of op zijn minst dichter bij elkaar brengen.Ook te maken met datakwaliteit en halen bij de bron, enorme klus. Gegevenskwaliteit zoals Jaap c.s. er nu mee bezig zijn. Afhankelijk van het onderwerp wordt het zenden, demonstreren, interactie of ophalen (of combi's) en zoeken we daar de vorm bij uit. Wie zou willen meedenken? Wie wil een webinar faciliteren of presenteren of meedenken? Marijn wil Wendbaar Wetgeven oppakken. Jaap inhoudelijk graag meedoen, maar het is verschrikkelijk druk dus ik heb de tijd niet. In een reviw-modus voor het programma? Dat is haalbaar. Ook met het LED praten over inhoud en opties.

Rondvraag

Gevolgd door de sluiting. Reeuward: gaat intern even rondvragen of iemand een goed verhaal heeft voor het symposium. Marijn: hier komen wel de goede dingen langs, we kunnen elkaar verder helpen in dit soort zaken. Eric en Corine gaan nog eens met elkaar praten over UWV en NSV.

Niet de laatste keer dat het digitaal is waarschijnlijk, hopelijk bevalt het jullie.